ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Σίφνος, 13-03-2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 51 του N. 4647/2019 (ΦΕΚ Α΄ 204/16-12-2019), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-03-2020): «Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία έως τις 30-06-2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1η.1.2020».
Για το σκοπό αυτό, ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας των ακινήτων προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, στην ιστοσελίδα https://tetragonika.govapp.gr. Μέσω της εφαρμογής αυτής, παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα να διορθώσουν τυχόν αποκλίσεις που αφορούν στην επιφάνεια των ακινήτων τους και να δηλώσουν στους Δήμους τα πραγματικά στοιχεία, χωρίς την επιβολή των αναλογούντων αναδρομικών τελών, φόρων και των προστίμων.
Στην παραπάνω ιστοσελίδα υπάρχουν αναλυτικές (βήμα προς βήμα) οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής. Η είσοδος σε αυτήν γίνεται με χρήση των προσωπικών κωδικών taxisnet και στη συνέχεια εμφανίζονται τόσο οι επιφάνειες των ακινήτων, όπως είναι δηλωμένες στο περιουσιολόγιο (Ε9), όσο και οι επιφάνειες που είναι δηλωμένες στον ΔΕΔΔΗΕ (στην περίπτωση των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων), ώστε ο ενδιαφερόμενος να προχωρήσει στη διόρθωση.
Στο πλαίσιο αυτό, σας καλούμε να ελέγξετε τους λογαριασμούς ρεύματος των κτισμάτων ιδιοκτησίας σας, προκειμένου να διαπιστώσετε εάν η επιφάνειά τους είναι δηλωμένη σωστά. Ειδικότερα, η δηλωμένη επιφάνεια εμφανίζεται στην πίσω όψη του λογαριασμού, στο πεδίο ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ, με τις ενδείξεις ΔΤ και ΤΑΠ, οι οποίες αντιστοιχούν στις χρεώσεις δημοτικών τελών και τέλους ακίνητης περιουσίας αντίστοιχα.
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε διαφορά μεταξύ δηλωμένης και πραγματικής επιφάνειας, σας καλούμε να προχωρήσετε σε διόρθωση, χρησιμοποιώντας την παραπάνω ηλεκτρονική εφαρμογή, ώστε να επωφεληθείτε από τις ευεργετικές διατάξεις της νομοθεσίας.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρίμηνη παράταση της προθεσμίας υποβολής των παραπάνω δηλώσεων, δόθηκε στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σας προτρέπουμε να χρησιμοποιείτε την παραπάνω ιστοσελίδα, τόσο για πληροφορίες όσο και για τις διορθώσεις και να αποφεύγετε σε κάθε περίπτωση την επίσκεψη στα δημοτικά καταστήματα.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements