Σίφνος, 30-01-2021

Ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ (Θεόδωρος Κολοκοτρώνης) , πρίν τήν ἒναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως καί ἐνῶ εὑρισκόταν στήν Ζάκυνθο, ἐπληροφορήθη γιά τήν διαμάχη μεταξύ τοῦ Ναπολέοντος Βοναπάρτη καί τοῦ τότε τσάρου τῆς Ρωσίας Ἀλεξάνδρου Α’, γιά τόν ἒλεγχο τῆς Πολωνίας.
Ὁ Κολοκοτρώνης ἐρώτησε νά πληροφορηθῆ ποία εἶναι ἡ Πολωνία. Ὃταν ἐπληροφορήθη ὃτι ἐπρόκειτο γιά ἓνα Κρᾶτος τό ὁποῖο οὒτε Ρωσσικό, οὒτε Γαλλικό ἦταν, ἐσχολίασε: «Δύο ψυχικοί (γάϊδαροι) μαλώνουνε σέ ξένον ἀχυρώνα».
Ἒτσι καί στόν τόπο μας, ἀγαπητοί συμπατριῶτες, ἒχει ξεσπάσει ἓνας πόλεμος μεταξύ τοῦ προηγουμένου Δημάρχου (ΑΚΙΣ) καί τῶν ἀνωνύμων συνοδοιπόρων του ἐνάντια στήν νῦν Δήμαρχο (Καινούργια Μέρα).
Βεβαίως ὃπως ἀντιλαμβάνεσθε ὁ «ξένος ἀχυρώνας» εἶναι ὁ Δῆμος Σίφνου διότι δέν τούς τόν ἒχομε χαρίσει γιά νά τόν χρησιμοποιοῦν κατά τό δοκοῦν ὡς δικόν τους. Αὐτό εἶναι τό ἒπαθλο τῶν δύο «ψυχικῶν» καί γι’ αὐτό κυκλοφορεῖ ὁ πρώην αὐτά τά παιδαριώδη ἀνορθόγραφα κείμενα ( τό «συγγνώμη», πρώην, γράφεται μέ δύο γγ) κατά τῆς νῦν.
Ὃπως ὃλοι γνωρίζετε, ξέρω πολλά γιά τό τί συμβαίνει στό νησί μας. Ἐπίσης γνωρίζετε ὃτι δέν ξεχνῶ. Καί τέλος, ὃταν καταπιασθῶ μέ κάποιο θέμα (ὃποιο καί ἂν εἶναι αὐτό) , τό φέρω εἰς πέρας. Ἐγώ ἐκκρεμότητες δέν ἀφήνω !
Ἀσχολοῦμαι λοιπόν ἐνεργά μέ τά δημοτικά τεκταινόμενα τῆς Σίφνου γιά πάνω ἀπό μία εἰκοσαετία. Δέν θα ἰσχυριζόμουν ὃτι πέρασα ἀνέφελα καί εὐχάριστα αὐτό τό χρονικό διάστημα (ὃπως πράττει κατά κόρον ἡ λεγομένη πνευματική ἐλίτ τοῦ νησιοῦ) διότι παρενέβην, στά μέτρα τοῦ δυνατοῦ, σέ ὃλα τά θέματα τά ὁποῖα ἀφοροῦσαν στό νησί μας (πάντα ἐπωνύμως καί μέ θεσμική ἰδιότητα) καί γι’ αὐτόν τόν λόγο ἒχω δημιουργήσει καί ἀντιπαλότητες γύρω ἀπό τό πρόσωπό μου. Ποτέ ὃμως δέν ἀντιμετώπισα τήν Σίφνο μας (ἒχει σημασία τό «μας») ὡς τρόπαιο (τό ἒπαθλο ὃπως ἒγραψα παραπάνω).

Ἐδῶ παρακολουθοῦμε λοιπόν, ἓνα γαϊτανᾶκι περισπούδαστων ἀνακοινώσεων ἀπό τήν πλευρά τοῦ πρώην (θά τόν ἀποκαλῶ πρώην καί ὂχι μέ τό ὀνοματεπώνυμό του διότι ὁ ἲδιος δέν σέβεται τό ὂνομά του οὓτως ὣστε νά ὑπογράφη μέ αὐτό), φίρδην μίγδην , ἂνευ συνέχειας καί λογικῆς. Τήν μία μᾶς γράφει γιά τά ἀπενταγμένα ἒργα του (5χ5 Ἀρτεμώνα, γεωλογικός περίπατος μεταλλείων, κλπ) ὡς ἐπιτυχίες του ἐνῶ ἂλλοι κατάφεραν νά τά ἐντάξουν, τήν ἂλλη ἀνακοινώνει ἀντιγραμμένους ἐπικηδείους μετά ἀπό δέκα ἡμέρες ἀπό τό συμβάν, τήν τρίτη καταγγέλει τήν νῦν Δήμαρχο γιά αὐθαιρεσίες στήν διοίκηση τοῦ Δήμου καί διασπάθιση «δημοσίου χρήματος» σέ «ἁλλότριους σκοπούς» (προσέξτε τίς ὁρολογίες, δέν τίς γράφω τυχαίως – θά καταλάβετε παρακάτω), τήν τελευταία δέ (ἐχθές), μᾶς γράφει θριαμβευτικῶς ὃτι συνέλαβε (μέ τήν βοήθεια ὑπαλλήλων τῆς Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας, προσθέτω ἐγώ) τήν νῦν Δήμαρχο νά ἒχη φορτώση τούς κωδικούς τοῦ Προϋπολογισμοῦ τοῦ Δήμου Σίφνου μέ «ἀνύπαρκτα ἒργα», δηλαδή τήν συνέλαβε ἐπ’ αὐτοφώρω νά διαπράττη ἀπάτη. Βεβαίως, ἐπειδή δέν γνωρίζει καί πολλά νομικά, δέν τήν συνέλαβε γιά «ἀνοίκιες δαπᾶνες» ἂνω τῶν 150.000 Ε (πάλι δῶστε σημασία στήν «νομική» ὀρολογία) διότι τότε θά τήν ἒστελνε στόν Εἰσαγγελέα αὐτεπαγγέλτως γιά κακούργημα.

Ἐπειδή λοιπόν ὃπως ἒγραψα καί παραπάνω γνωρίζω πολλά καί ἐπειδή ἒχω τεράστια ἐπαγγελματική ἐμπειρία γιά νά διακρίνω, ὃταν γράφη κάποιος κᾶτι , πρός τά ποῦ τό κατευθύνει, καλῶ ἂμεσα, πρίν καλέσω τόν ἁρμόδιο Εἰσαγγελικό λειτουργό νά παρέμβη αὐτεπαγγέλτως γιά τά ὡς ἂνω ἀναφερόμενα ποινικά ἀδικήματα, τούς Ἐπιθεωρητάς Δημοσίας Διοικήσεως γιά ἐνδελεχῆ ἒλεγχο τῶν Οἰκονομικῶν, τῶν Τεχνικῶν καί τῶν Διοικητικῶν Ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήμου Σίφνου ἀπό τό 2011 καί ἐντεῦθεν (δηλαδή μέχρι και 31-12-2020) ἀφοῦ τούς παράσχω σειρά ἐγγράφων καί ὑπαρκτῶν ἐπωνύμων καταγγελιῶν ἐντός αὐτοῦ τοῦ χρονικοῦ διαστήματος, γιά νά δοῦμε κι ἐμεῖς, οἱ ὁποῖοι εἲμεθα ρομαντικοί καί δέν ἀσχολούμεθα μέ τρόπαια καί ἒπαθλα, ἐάν καλῶς τά ἒχουν πράξει οἱ ἐπονομαζόμενοι «τοπικοί μας ἂρχοντες» καί οἱ σύν αὐτοῖς.
Τότε,εἲμεθα τόσο σίγουροι ὃτι οἱ «καταλογισμοί» (πάλι προσέξτε τήν ὁρολογία) θά πίπτουν σωρηδόν ἀλλά ἐμεῖς δέν θά φταῖμε. Οἱ ἲδιοι προεκάλεσαν τήν τύχη τους μέ τά δημοσιεύματά τους.
Ἀποροῦμε πάντως (μέ τήν ἀρνητική ἒννοια), μέ τήν «ἀδιαφορία» τῆς νῦν Δημάρχου ἰδιαιτέρως μετά ἀπό τέτοιες καταγγελίες (ἒστω καί μέ ἀντιποίηση ἀρχῆς/πολλή ἐργασία θά ἒχει ὁ ἁρμόδιος Εἰσαγγελεύς), νά μήν προβαίνη στίς ἀπαραίτητες διευκρινήσεις, ἀποκαλύπτοντας ἐπιτέλους τά πορίσματα τῶν ἐλέγχων στούς ὁποίους ἒχουν προβεῖ ἐξειδικευμένα γραφεῖα καί δικηγόροι κυρίως γιά τά τελεσθέντα στό Λιμενικό Ταμεῖο Σίφνου καί τήν σοβαροτάτη σωρεία τῶν ἀνεισπράκτων ἐσόδων τοῦ Δήμου μας (τό «μας» ἒχει και πᾶλι τήν ἰδιάζουσα σημασία του) τά ὁποῖα παρελήφθησαν ἀπό τήν προηγουμένη δημοτική Ἀρχή καί τά ὁποῖα ξεπερνοῦν τό ἓνα ἐκατομμύριο τριακόσιες χιλιάδες (1.300.000) Εὐρώ καί οὐδείς ἀσχολεῖται μέ τήν εἲσπραξή τους. Ἐμεῖς, ὡς «Σιφναϊκή Συμπαράταξη» προειδοποιήσαμε γραπτῶς πολλές φορές στό Δημοτικό Συμβούλιο καί ἐδώσαμε περιθώριο μέχρι τίς 15 Ἰανουαρίου τρέχοντος ἒτους. Πλέον, ἀφοῦ κωφεύουν, ἂς ἀναλάβουν οἱ ἁρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί νά ξεδιαλύνουν τήν κατάσταση.

Γιά τήν «Σιφναϊκή Συμπαράταξη»,

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης
Κοινοτικός Σύμβουλος Ἀπολλωνίας

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ