ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Έγκριση ένταξης μελετών Δήμου Σίφνου Ν. Κυκλάδων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
“Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.”

Φίλες και φίλοι,

Σας γνωρίζουμε ότι, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων της 29ης Ιανουαρίου 2021 (ΑΔΑ: ΨΤ3Γ469ΗΗ7-0ΜΖ), εγκρίθηκε η πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος μας -σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 159/2020 (Α.Δ.Α.: 6ΦΔΛΩ1Τ-6ΓΕ) και 175/2020 (Α.Δ.Α.: 6ΧΣΦΩ1Τ-5ΓΡ) αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου- για την ένταξη μελετών, συνολικού προϋπολογισµού 84.508,65€, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα: “Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων των Ο.Τ.Α.”, όπως παρακάτω:
Λειτουργική και Ενεργειακή Αναβάθµιση ∆ηµοτικών Κτιρίων ∆ήµου Σίφνου, Π/Υ 46.358,91€,
Κατασκευή αγωγού µεταφοράς νερού από τη δεξαµενή Αγίου Μερκουρίου προς τον οικισµό Χερρονήσου Σίφνου, Π/Υ 31.090,33€,
Αναβάθμιση οδοφωτισμού οικισμού Κάστρου και αρχιτεκτονικός φωτισμός ανάδειξης των τειχών του μεσαιωνικού Κάστρου, Π/Υ 7.059,41€.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη θετική απόφαση καθώς και το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ, στο οποίο ο Δήμος μας είναι μέλος, το Γενικό Διευθυντή του Δικτύου κ. Κώστα Κομνηνό και τους συνεργάτες του για την πολύτιμη συνδρομή τους στη σύνταξη και υποβολή της πρότασης.

Συνεχίζουμε τις συστηματικές ενέργειες για την άμεση εκπόνηση των μελετών σε στενή συνεργασία με το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων ΔΑΦΝΗ, η οποία είμαστε σίγουροι ότι θα αποφέρει πολλά ακόμα θετικά αποτελέσματα για το νησί μας!

Σίφνος, 15.02.2021

Advertisements