ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ – ΣΙΦΝΕΪΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΩΝΑ

  Σίφνος, 05-02-2021 

 Ἁποχαιρετώντας τό ζοφερό 2020 μέ τά σοβαρά προβλήματά του ἀλλά καί τίς σημαντικές  προκλήσεις τίς ὁποῖες κληροδοτεῖ στά ἑπόμενα ἒτη γιά διαχειρίσεις καί διοικήσεις ἐλεγχόμενες  μακροσκοπικά καί ἀπό ἀπόσταση μέ τήν ταχύτατη ἐξάπλωση τῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων, θά  προβοῦμε σέ μερικές ἐπισημάνσεις σχετικές μέ τόν ὑπό κατάθεση Προϋπολογισμό τοῦ 2021 καί τόν  σχετικό Ἀπολογισμό τοῦ 2020 (ὂχι ὁριστικό). 

 Ξεκινώντας ἀπό τίς γενικές παρατηρήσεις, ὁ ὑπό κατάθεση Προϋπολογισμός εἶναι ἀναπτυξιακός,  ὀρθολογικός καί ρεαλιστικός μέ τήν προϋπόθεση ὃτι θά τηρηθῆ πιστά καί τά χρονοδιαγράμματα θά  εἶναι σχετικῶς ἀκριβῆ οὓτως ὣστε νά μήν ἐμφανίζεται τό φαινόμενο στό τέλος τοῦ ἒτους νά ὑπάρχουν  α) ἀνεκτέλεστοι κωδικοί μέ ἀχρησιμοποίητα ποσά στο σύνολό τους, β) συχνές ἀναμορφώσεις  προϋπολογισμῶν ἐντός τοῦ ἒτους (πολλές φορές πάνω ἀπό δέκα), γ) δυσανάλογη κατανομή ποσῶν  ἰδιαιτέρως στό τελευταῖο δίμηνο τοῦ ἒτους, δ) ἐπαναλαμβανόμενοι κωδικοί μέ παρεμφερές  ἀντικείμενο καί ε) σαφή στόχευση στόν τομέα τῶν ἐσόδων ὁ ὁποῖος πάσχει ἀπό ἐμφανῆ ἀδυναμία  εἰσπρακτικοῦ μηχανισμοῦ (ἂνω τοῦ ἑνός ἑκατομμυρίου Εὐρώ ἀνείσπρακτα) καί διαφορετικοῦ μείγματος πολιτικῆς εἰσπρακτικῶν πηγῶν . 

 Εἰδικότερα, στόν Τομέα τῶν Ἐσόδων : 

Κωδικός 01/011/0111 : Μισθώματα ἀπό Ἀκίνητα : ὁ Δῆμος Σίφνου ὀφείλει νά ἀξιοποιήση τήν  ἀκίνητη περιουσία του ἡ ὁποία εἶναι σημαντική. Ἡ ἀπόδοση τῶν περίπου 21.000 Ε σέ  προϋπολογισθέντα 28.000 Ε (2020-2021) γιά μισθώματα ἀστικῶν ἀκινήτων εἶναι ἀμελητέα σχετικῶς  μέ τίς δυνατότητές τοῦ Δήμου. Ἐμεῖς θά προϋπολογίζαμε σταδιακῶς δεκαπλασιασμό τῶν ἐσόδων  ἐντός τριετίας (50.000 Ε τό 2021, 120.000 Ε τό 2022 καί 280.000 Ε τό 2023) . Ἐνδεικτικῶς  ἀναφέρομε : Ἒσοδα ἀπό Μισθώματα βοσκησίμων ἐκτάσεων κωδικός 0112, Ἒσοδα ἀπό  Ἐκμετάλλευση καλλιεργήσιμης γῆς κωδικός 0113 (Ἂρθρο 192 ΚΔΚ) , Ἒσοδα ἀπό Μισθώματα  Δημοτικῆς Ἀγορᾶς κωδικός 0114, Ἒσοδα ἀπό ἐκμετάλλευση ἐδάφους,ἀκίνητης περιουσίας καί  κοινόχρηστων χώρων κωδικός 0112, κωδικοί 0122 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις,  παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958), 0129 Λοιπά ἒσοδα ἀπό ἀκίνητα ,  0129.01 Ἒσοδα από ενοικίαση περιπτέρων , 0129.02 Έσοδα από ενοικίαση χώρου περιπτέρου για  διαφήμιση, Ἒσοδα από ενοικίαση βοσκοτόπων, κωδικοί 0125-0126 καί οὓτω καθ’ἑξῆς. 

Κωδικός 02/021/0211 : Ἒσοδα ἀπό κινητή περιουσία / Καταθέσεις : ἐμφανίζονται  προϋπολογισθέντα ἒσοδα ἀπό τόκους καταθέσεων ὓψους 8.000 Ε (ἂρα περίπου 800.000 Ε  καταθέσεις κατά μέσον ὂρον {μ.ο}), ἀναπροσαρμοσθέντα 15.000 Ε μέχρι τέλος τοῦ ἒτους ( ἂρα  1.500.000 Ε καταθέσεις μ.ο) καί προϋπολογισθέντα 15.000 Ε για το 2021 (ἂρα 1.500.000 Ε  καταθέσεις μ.ο γιά τό 2021). 

Κωδικός 03/031/0311 : Ἒσοδα ἀπό Τέλη καθαριότητος καί φωτισμοῦ (Ἂρθρο 25 Ν.1828/89) : τά  εἰσπραχθέντα 2019 (441.902,76 Ε) καθώς καί τά εἰσπραχθέντα μέχρι 30/09/2020 (ὁ Σεπτέμβριος ἒχει  30 ἡμέρες καί ὂχι 31) {94.021,38 Ε} δέν ἀποτελοῦν καλά σημάδια εἰσπραξιμότητος τῆς Οἰκονομικῆς  Ὑπηρεσίας καί δύσκολα θά ἒχει καλυφθῆ μέχρι τέλους τοῦ 2020 τό προϋπολογισθέν ποσό τῶν  500.000 Ε. Προφανῶς, κάποια καλύτερη συνεννόηση πρέπει νά ὑπάρξη μέ την ΔΕΗ ἡ ὁποία  εἰσπράττει τά συγκεκριμένα τέλη καί μᾶλλον τά ἀποδίδει στόν Δῆμο μεταχρονολογημένα. Ἐπίσης, εἶναι  ἀπαραίτητο προϋπολογιστικά ἀλλά καί ἀπολογιστικά νά ἐλέγχεται ἡ ΔΕΗ γιά τίς ἀποδόσεις πού  διενεργεῖ πρός τόν Δῆμο. Τά κονδύλια αὐτά συμπεριλαμβάνουν καί τίς περυσινές (2020) μεγάλες  αὐξήσεις τῶν τελῶν ἐκ μέρους τοῦ Δήμου καί φαίνεται σχετικά χαμηλό ἐκ τούτου τοῦ λόγου τό  προϋπολογισθέν ποσό τῶν 568.364,64 € γιά τό 2021 (441.902,76 {2019} χ 100% αὒξηση = 800.000€).

Κωδικοί 0321.0001/0322/0324.0001 : Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο/Τέλος  ύδρευσης/ κλπ : μᾶς προξενεῖ ἀρνητική ἐντύπωση τόσο ἡ χαμηλή εἰσπραξιμότητα τοῦ κωδικοῦ 0321.0001ἀλλά κυρίως τά ἀνείσπρακτα τῆς 30/09/2020 {εἰσπράξεις μόνον 89.730,80 € ἀπό 260.000 Ε  προϋπολογιζόμενα ἒτους 2020} τοῦ κωδικοῦ 0322 μέ ἀποτέλεσμα νά μεγεθύνονται τά ἀνείσπρακτα  ἒσοδα τοῦ Δήμου. 

Κωδικοί 0341/0342/0343 : Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο/ Τέλη χρήσεως  υπονόμων/ Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης : Ἰσχύουν ἀκριβῶς οἱ ἲδιες παρατηρήσεις με  ἀνωτέρω. Μᾶς προξενεῖ ἀρνητική ἐντύπωση τόσο ἡ χαμηλή εἰσπραξιμότητα τοῦ κωδικοῦ 0341 ἀλλά  κυρίως τά ἀνείσπρακτα τῆς 30/09/2020 {εἰσπράξεις 0 € ἀπό 80.000 Ε & προϋπολογιζόμενα ἒτους  2020} τοῦ κωδικοῦ 0342 μέ ἀποτέλεσμα νά μεγεθύνονται τά ἀνείσπρακτα ἒσοδα τοῦ Δήμου. 

Κωδικοί 0441/0451/0452/0461/0469 : Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93)/Τέλος  διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)/Τέλος επί των  ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο  20Ν 2539/97)/Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)/Τέλος ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας (άρθρο 38Ν 2773/99) : Ἰσχύουν ἀκριβῶς οἱ ἲδιες παρατηρήσεις μέ ἀνωτέρω. Μᾶς προξενεῖ ἀρνητική ἐντύπωση ἡ χαμηλή εἰσπραξιμότητα ὃλων τῶν κωδικῶν 0441/0451/0452/0461/0469 ἀλλά  κυρίως τά ἀνείσπρακτα τῆς 30/09/2020 μέ ἀποτέλεσμα νά μεγεθύνονται τά ἀνείσπρακτα ἒσοδα τοῦ Δήμου. Ἐπίσης, τά ἒσοδα ἀπό τίς δύο ἀνεμογεννήτριες τῆς ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ οἱ ὁποῖες  εὑρίσκονται σέ πλήρη λειτουργία τό 2020, θά ἒπρεπε νά ἀνέρχονται σέ πολύ ὑψηλότερα ποσά ἐάν  ὑπολογίσωμε τήν παραγομένη ἐνέργεια (1.200 KW/ὣρα) καί τά εἰσπρακτέα ποσοστά τοῦ Δήμου ἐπί  αὐτῆς τῆς παραγομένης/πωλουμένης ποσότητος ἠλεκτρικοῦ ρεύματος. 

Κωδικοί 1519/1624/1629 : Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών  διατάξεων /Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις /Λοιπά έσοδα  από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων : Μᾶς προξενεῖ ἀρνητική ἐντύπωση ἡ χαμηλή εἰσπραξιμότητα ὃλων τῶν κωδικῶν 1519/1624/1629 ἀλλά κυρίως τά ἀνείσπρακτα τῆς  30/09/2020 μέ ἀποτέλεσμα νά μεγεθύνονται τά ἀνείσπρακτα ἒσοδα τοῦ Δήμου καθώς καί ὁ χαμηλός  ἒως ἀνύπαρκτος βαθμός εἰσπράξεως σέ αὐτούς τούς κωδικούς κατά το 2021 συμφώνως μέ τά  προϋπολογισθέντα ποσά. 

Κωδικοί 2112/2114/2118 :Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης/Τακτικά έσοδα από τέλη  και δικαιώματα αποχέτευσης/Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών : Ἰσχύουν  ἀκριβῶς οἱ ἲδιες παρατηρήσεις με ἀνωτέρω. Μᾶς προξενεῖ ἀρνητική ἐντύπωση τόσο ἡ χαμηλή  εἰσπραξιμότητα τῶν κωδικῶν 2114/2118 ἀλλά κυρίως τά ἀνείσπρακτα τῆς 30/09/2020 {εἰσπράξεις 0 €  ἀπό 140.000 Ε προϋπολογιζόμενα ἒτους 2020} τοῦ κωδικοῦ 2112 μέ ἀποτέλεσμα νά μεγεθύνονται τά  ἀνείσπρακτα ἒσοδα τοῦ Δήμου.Ἰδιαιτέρα ἐντύπωση μᾶς προξενεῖ ἡ χαμηλή προϋπολογιστική  εἰσπραξιμότητα τῶν κωδικῶν αὐτῶν κατά τό 2021, κἀτι τό ὁποῖο πρέπει νά διευκρινησθῆ κατά την  συζήτηση τοῦ σημερινοῦ Προϋπολογισμοῦ. 

2.3. Επιχορηγήσεις για λειτουργικές ή/και επενδυτικές δαπάνες καθώς και για μεταβιβάσεις σε  τρίτους : Σχετικῶς μέ τά ἀναγραφόμενα σ’ αὐτό τό Κεφάλαιο, ἒχομε νά παρατηρήσωμε ὃτι τά  συνολικά κεφάλαια τῶν 7.868.370,20 € τά ὁποῖα προβλέπεται νά εἰσρεύσουν στόν Δῆμο κατά τό  τρέχον ἒτος 2021 ἀπαιτοῦν μεγάλη προσοχή ὡς πρός τήν διαχείρισή τους. Εἰδικώτερα, ὁ κωδικός  1314.0001, «Προμήθεια Συστήματος Τηλεμετρίας, Ελέγχου Διαρροών και Ποιότητας Δικτύων  Ύδρευσης Δήμου Σίφνου» ὓψους 1.193.451,64€, ο κωδικός 1329.0001,«Κατασκευή γηπέδου  ποδοσφαίρου 5×5 στον Αρτεμώνα της νήσου Σίφνου (Leader)» ὓψους 349.267,93 € καί ἰδιαιτέρως ὁ κωδικός 3123, «Επενδυτικά δάνεια του αρ. 69 του Ν 4509/2017 (Φιλόδημος Ι) ὓψους 3.952.636,65 € τό ὁποῖο ἀποτελεῖ δάνειο καί ὂχι ἐπιχορήγηση μέ εἰδικούς ὃρους καί προαπαιτούμενα τά ὁποῖα  χρήζουν ἐμπεριστατωμένης μελέτης.

2.5. Απαιτήσεις Παρελθόντων Οικονομικών Ετών – Ομάδα 32 

 Στό Κεφάλαιο αὐτό ἀναφέρονται κατά λέξη τά ἑξῆς : «Στην ομάδα εσόδων 32 εγγράφονται όλες οι  απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα Προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην  ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα  Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» υποχρεωτικά εγγράφεται, ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό  που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών. 

Σε ενδεχόμενο που η διαφορά μεταξύ του πρώτου εξαμήνου 2020 έναντι της ίδιας περιόδου του 2019  είναι θετική, μπορεί να εκτιμηθεί, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται και για την ΟΜΑΔΑ Ι.,  ότι από τον Κ.Α.Ε «32» δύναται να εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2021 ποσό που δεν μπορεί  να υπερβαίνει την εκτέλεση του 2019 πλέον της θετικής διαφοράς 2020/2019. Συνεπώς, εφόσον  

γίνεται η συγκεκριμένη εκτίμηση ύψους εισπράξεων για τον Κ.Α. 32, στον Κ.Α. Εξόδου 85  «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του  οικονομικού έτους» για το έτος 2021 υποχρεωτικά εγγράφεται η διαφορά του ανωτέρω ποσού από το  ύψος των βεβαιωμένων απαιτήσεων του Κ.Α.Ε. 32. 

Εάν η διαφορά μεταξύ του πρώτου εξαμήνου 2020 έναντι της ίδιας περιόδου του 2019 είναι αρνητική,  τότε το ανώτατο ποσό που εκτιμάται ότι μπορεί να εισπραχθεί είναι το ποσό του έτους 2019». 

 Ἐκ τῶν ἀναλυτικῶν συναγομένων πινάκων οἱ ὁποῖοι παρατίθενται κατωτέρω, προκύπτει καθαρό  χρέος πρός τόν Δῆμο πρός εἲσπραξη, το ποσόν τοῦ 1.113.477,88 € τό ὁποῖο στήν παρούσα χρονική  συγκυρία ὑπερβαίνει το ποσόν τοῦ 1.300.000 € καί καθίσταται πλέον ἡ εἲσπραξή του ἢ τουλάχιστον ἡ συντονισμένη μεθόδευση εἰσπράξεώς του, ὃπως ἒχομε τονίσει καί σέ προηγούμενες παρεμβάσεις  μας, ὂχι μόνον ἀναγκαία ἀλλά καί νομικῶς ἐπιβεβλημένη. 

 Στόν Τομέα τῶν Δαπανῶν : 

  1. Ὑπηρεσία 00 / Γενικές Ὑπηρεσίες :  

 Ὁ κωδικός 6031 ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει «Τακτικές αποδοχές (ὃπου περιλαμβάνονται βασικός  μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ὓψους 64.700,00 € πρέπει νά  ἀναμορφωθῆ αὐξητικῶς. Τό ἀνθρώπινο δυναμικό τοῦ Δήμου μας πρέπει νά ἀμοιφθῆ καλύτερα  εἲτε μέσω αὐξήσεως τῶν τακτικῶν ἀποδοχῶν του εἲτε μέσω ἐμμέσων παροχῶν οὓτως ὣστε νά  ἀντιληφθῆ ὃτι ἡ ἑκάστοτε Δημοτική Ἀρχή προσβλέπει στήν ἐνεργή συμμετοχή του στήν ὑλοποίηση  τοῦ αὐτοδιοικητικοῦ ἒργου. Ἐμεῖς θά προτείναμε αὒξηση κατά 25% μέ κάλυψη τοῦ ἐπιπλέον  ποσοῦ ἀπό τήν εἲσπραξη τῶν ἀνεισπράκτων ποσῶν τῶν κωδικῶν 

2112/0441/0451/0452/0461/0469/0342/0311 ὃπως ἒχομε τονίσει παραπάνω. 

 Οἱ κωδικοί 6111.0001 «Αμοιβές Νομικών και συμβολαιογράφων για συμβουλευτικές  υπηρεσίες» ὓψους 5.000,00 €, 6111.0002 «Αμοιβές Νομικών για παραστάσεις σε δικαστήρια»  ὓψους 2.000,00 € καί 6111.0003 «Λοιπές αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» ὓψους  2.000,00 € πρέπει νά ἀναπροσαρμοσθοῦν αὐξητικῶς στό συνολικό ποσό τῶν 15.000 € ἀπό τό  προύπολογισθέν τῶν 9.000 €. γιά εὐνοήτους λόγους. 

 Οἱ κωδικοί 6221 «Ταχυδρομικά Τέλη» ὓψους 7.000,00 €, 6222 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και  τηλετυπία τέλη εσωτερικού» ὓψους 9.000,00 €, 6223 «Κινητή τηλεφωνία» ὓψους 5.000,00 €,  πρέπει νά μειωθοῦν δραστικῶς στό ὓψος τῶν 15.000 € ἀπό τό προϋπολογισθέν τῶν 21.000 €. 

 Οἱ κωδικοί 6431.0001 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου (Βάσει  του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής)» ὓψους 15.000,00 €, 6431.0002 «Δημιουργία 

φωτογραφικού υλικού και παραγωγή βίντεο (Βάσει του ετήσιου προγράμματος τουριστικής  προβολής)» ὓψους 3.000,00 € , 6431.0003 «Ανάπτυξη και διαχείριση Μέσων Κοινωνικής  Δικτύωσης (Βάσει του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής)» ὓψους 5.000,00 €,  6431.0004 «Λοιπά έξοδα ενημέρωσης και προβολής του Δήμου» ὓψους 3.000,00 €, 6432.0001 «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό» ὓψους 1.000,00 €, 6432.0002 «Συμμετοχή σε τουριστικές  εκθέσεις στο εξωτερικό (Βάσει του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής)» ὓψους  13.000,00 €, 6433.0001 «Τιμητικές διακρίσεις , αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας (Βάσει  του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής)» ὓψους 15.000,00 €, 6433.0002 «Έξοδα  Φιλοξενίας (Βάσει του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής)» ὓψους 6.000,00 €, 6434 «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων (Βάσει του ετήσιου προγράμματος τουριστικής  προβολής)» ὓψους 5.000,00 €, 6441 «Συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις» ὓψους 3.000,00 €, 6442 «Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων» ὓψους 3.000,00 €,6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» ὓψους 4.000,00 €, 6451«Συνδρομές σε  εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» ὓψους 3.000,00 €, 6452 «Συνδρομές internet»  ὓψους 1.000,00 € πρέπει νά συρρικνωθοῦν σχεδόν στό ἣμισυ, δηλαδή ἀπό 80.000 € στίς  50.000 €. 

 Οἱ κωδικοί 6726.0002 «Συμμετοχή του Δήμου στην Εταιρεία “ΔΑΦΝΗ”» ὓψους 4.000,00 €,  6726.0003 «Συμμετοχή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων» ὓψους 500,00€, 6726.0004 «Εισφορά υπέρ ΤΑΠ 15%» ὓψους 7.000,00 €, 6726.0005 «Συμμετοχή στο δίκτυο  πόλεων “Βιώσιμη Πόλη”» ὓψους 4.000,00 € πρέπει νά ἐπανεξετασθοῦν ἀπό μηδενικῆς  βάσεως ἐξετἀζοντας τήν ἀνταποδοτικότητά τους. 

  

 Ὁ κωδικός 6731.0003 «Επιχορήγηση ΔΛΤ Σίφνου (στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης  με το Ε.Μ.Π. για την συμβουλευτική υποστήριξη στην μελέτη διαμόρφωσης λιμένα Καμαρών)»  ὓψους 23.250,00 € πρέπει νά ἐνισχυθῆ περαιτέρω στό ποσό τῶν 40.000 € σέ α’ φάση, γιά  παροχή σχετικῆς ἐναλλακτικῆς μελέτης κατασκευῆς & χωροθετήσεως λιμένος Καμαρῶν. 

  

  1. Ὑπηρεσία 10 / Οἰκονομικές & Διοικητικές Ὑπηρεσίες :  

 Οἱ κωδικοί 6011 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά  και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ὓψους 225.800,00 €, 6012«Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές» ὒψους 2.300,00 €,  6021 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά  τακτικά επιδόματα)» ὓψους 48.500,00 €, 6041 «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός  μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)» ὓψους 3.832,00 €,6051«Εργοδοτικές  εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου» ὓψους 49.000,00 €, 6052 «Εργοδοτικές  εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου» ὓψους 12.750,00 €, 6054 «Εργοδοτικές  εισφορές έκτακτου προσωπικού» ὓψους 1.000,00 € πρέπει νά ἀναμορφωθοῦν αὐξητικῶς. Τό  ἀνθρώπινο δυναμικό τοῦ Δήμου μας πρέπει νά ἀμοιφθῆ καλύτερα εἲτε μέσω αὐξήσεως τῶν  τακτικῶν ἀποδοχῶν του εἲτε μέσω ἐμμέσων παροχῶν οὓτως ὣστε νά ἀντιληφθῆ ὃτι ἡ ἑκάστοτε  Δημοτική Ἀρχή προσβλέπει στήν ἐνεργή συμμετοχή του στήν ὑλοποίηση τοῦ αὐτοδιοικητικοῦ ἒργου. Ἐμεῖς θά προτείναμε αὒξηση κατά 25% μέ κάλυψη τοῦ ἐπιπλέον ποσοῦ ἀπό τήν εἲσπραξη  τῶν ἀνεισπράκτων ποσῶν τῶν κωδικῶν 2112/0441/0451/0452/0461/0469/0342/0311 ὃπως  ἒχομε τονίσει παραπάνω.

 Οἱ κωδικοί 6115.0002 «Αμοιβή Ορκωτού λογιστή για τα έτη 2015 – 2018 (συνεχιζόμενη) ὓψους  24.700,80 €, 6115.0003 «Αμοιβή Ορκωτού Λογιστή για τον έλεγχο των ετών 2019 και 2020» ὓψους 10.000,00 €, 6142.0001«Αμοιβή Λογιστή για την παρακολούθηση της διπλογραφικής  μεθόδου» ὓψους 12.400,00 €, 6142.0002 «Αμοιβή Λογιστή για την φορολογική υποστήριξη του  Δήμου Σίφνου» ὓψους 3.500,00 €, 6142.0003 «Αμοιβή Λογιστή για την σύνταξη ισολογισμών  (Συνεχιζόμενο)» ὓψους 6.200,00 €, 6142.0004 «Υπηρεσίες συμβούλων υποστήριξης οικονομικών  και τεχνικών Θεμάτων Ο.Τ.Α.» ὓψους 4.000,00 €, 6142.0005 «Παροχή Υπηρεσιών για τη  Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  (General Data Protection Regulation (GDPR)» ὓψους 10.000,00 €, 6142.0006 «Σύμβαση για την σύνταξη επιχειρησιακού προγράμματος» ὓψους 10.000,00 €, 6142.0007 «Αμοιβή Λογιστή για την σύνταξη ισολογισμών» ὓψους 12.400,00 € πρέπει νά μειωθοῦν  δραστικῶς στό ὓψος τῶν 72.000 € ἀπό τό προϋπολογισθέν τῶν 92.000 €. 

 Οἱ κωδικοί 6681 «Υλικά φαρμακείου» ὓψους 800,00 €, 6691«Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού  και φωταγωγήσεων» ὓψους 3.000,00 €, 6699 «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων» ὓψους 2.000,00  €, 7131 «Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός» ὓψους 4.000,00 €, 7133 «Έπιπλα σκεύη» ὓψους  2.000,00 €, 7134 «Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά» ὓψους  4.000,00 €, 7135 «Λοιπός εξοπλισμός» ὓψους 2.500,00 €, 8111 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»  ὓψους 2.918,96 €, 8113 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων» ὓψους 23.382,68 € πρέπει νά  συρρικνωθοῦν σχεδόν στό ἣμισυ, δηλαδή ἀπό 50.000 € στίς 30.000 €. 

  1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 15: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΜΗ  ΧΡΗΜ/ΝΕΣ ΑΠΟ Π.Δ.Ε.) 

 Ὃλοι οἱ κωδικοί ἀπό 6117.0002 ἒως 8123.0001 (ἐν συνόλω 26) ὓψους 560.834,25 €,  χρηματοδοτούμενοι ἀποκλειστικῶς ἀπό τόν Δῆμο, πρέπει νά ἐπανεξετασθοῦν άπό μηδενικῆς  βάσεως μέ στόχο τήν μείωσή τους στό 70%. 

  1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20: Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

 Ὃλοι οἱ κωδικοί χρήζουν ἀναμορφώσεως ἀλλά ἰδιαιτέρως οἱ κωδικοί 6262.0008 «Αντικατάσταση  Λαμπτήρων» ὓψους 15.000,00 €, 6277.0001 «Εργολαβία καθαριότητας σε όλη την επικράτεια του  νησιού» ὓψους 295.800,00 €, 6641 «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών  μέσων» ὓψους 12.000,00 €, 6662«Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» 

ὓψους 16.900,00 €, 6671 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων» ὓψους 2.500,00 €, 7135.0002 «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» ὓψους 6.000,00 €, 7135.0004 «Προμήθεια φωτιστικών  σωμάτων» ὓψους 6.000,00 € πρέπει νά ἐπανεξετασθοῦν άπό μηδενικῆς βάσεως μέ στόχο τήν  μείωσή τους στό 70%. 

  1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 25 : Υπηρεσίες Ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης 

 Ὃλοι οἱ κωδικοί ἀπό 6041 ἒως 8511 (ἐν συνόλω 26) ὓψους 1.484.513,39 €, χρηματοδοτούμενοι  ἀποκλειστικῶς ἀπό τόν Δῆμο, πρέπει νά ἐπανεξετασθοῦν άπό μηδενικῆς βάσεως μέ στόχο τήν  μείωσή τους στό 70%. Ἰδιαιτέρως ὁ κωδικός 8511 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων  υπολοίπων» ὓψους 459.425,46 € εἶναι ἀπαράδεκτος καί χρήζει διαγραφῆς.

  1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 30: Υπηρεσία Τεχνικών έργων 

 Ὃλοι οἱ κωδικοί ἀπό 6117.0001 ἒως 8122.0001 (ἐν συνόλω 40) ὓψους 1.173.416,08 €,  χρηματοδοτούμενοι ἀποκλειστικῶς ἀπό τόν Δῆμο, πρέπει νά ἐπανεξετασθοῦν άπό μηδενικῆς  βάσεως μέ στόχο τήν μείωσή τους στό 70%. Ἰδιαιτέρως οἱ κωδικοί 6662.0001 «Προμήθεια  υλικών συντήρησης και επισκευής δημοτικών Οδών» ὓψους 24.800,00 €, 6662.0007 «Προμήθεια  Οικοδομικών Υλικών» ὓψους 24.800,00 €, 6662.0099 «Προμήθεια υλικών συντήρησης και  επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» ὓψους 10.000,00 €,6671, «Ανταλλακτικά μεταφορικών  μέσων» ὓψους 10.000,00 €, 7112.0001 «Αγορά οικοπέδου θέση Βάνη – Βαθύ» ὓψους 42.500,00  € πρέπει νά ἐπανεξετασθοῦν άπό μηδενικῆς βάσεως μέ μεγαλύτερη προσοχή ἒναντι τῶν λοιπῶν  κωδικῶν. 

  1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 70: Λοιπές υπηρεσίες 

 Ὃλοι οἱ κωδικοί ἀπό 6117.0001 ἒως 8117 (ἐν συνόλω 13) ὓψους 205.316,24 €,  χρηματοδοτούμενοι ἀποκλειστικῶς ἀπό τόν Δῆμο, πρέπει νά ἐπανεξετασθοῦν άπό μηδενικῆς  βάσεως μέ στόχο τήν μείωσή τους στό 70%. 

Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς, 

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης

Κηρῦκος Α.Κορακῆς 

ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΙΦΝΕΪΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΩΝΑ

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ