ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»{ΣΥΜΠΑΞ} ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

Κύριοι,

   Πέραν τοῦ ὃτι δέν ἒχομε λάβει κάποια ἀπάντηση ἐπί τῶν θεμάτων τά ὁποῖα ἐθέσαμε πρός τήν Δημοτική Ἀρχή μέ τό ὑπ’ ἀριθμόν πρωτοκόλλου Δήμου Σίφνου 1897/12-04-2021 ἒγγραφό μας,  παραθέτομε γραπτῶς τίς παρατηρήσεις μας ἐπί τῶν σχετικῶν ἐγγράφων καί θεμάτων τοῦ σημερινοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς 19ης Ἀπριλίου 2021. Ἡ Δημοτική Ἀρχή πιστεύει ὃτι ἀποκλείοντάς μας αὐθαίρετα ἀπό τίς δημόσιες συνεδριάσεις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου λόγω κορωνοϊοῦ, θά μᾶς φιμώση. Τοὐς πληροφοροῦμε λοιπόν ὃτι ὃσο προσπαθοῦν νά μᾶς περιορίσουν, τόσο περισσότερο φαίνεται ἡ γύμνια τους.

Θέμα 1: Σχετικῶς μέ τόν ἐγκεκριμένο Προϋπολογισμό τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου «Μαριάνθη Σίμου» δέν ἐκφράζομε ἀντιρρήσεις ἀφοῦ τά προϋπολογισθέντα ποσά εἶναι ἢσσονος σημασίας καί προφανῶς ἀφοροῦν σέ δαπᾶνες ἀπαραιτήτων συντηρήσεων.

Ὃσον ἀφορᾶ  ὃμως στίς δαπᾶνες & τά ἒσοδα τοῦ Δήμου Σίφνου ὁ κωδικός (85)  «Προβλέψεις μη είσπραξης βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ 902.817 Ε» μᾶς προξενεῖ εὒλογες ἀπορἰες τίς ὁποῖες θά ἐπιθυμούσαμε νά μᾶς διευκρινήσητε. Ἐπίσης , ἀπαιτοῦμε ἐξηγήσεις γιά τούς τρόπους εἰσπράξεως τῶν ληξιπροθέσμων χρεῶν τοῦ Δήμου Σίφνου, ὑπερβαίνοντα τά 1.300.000 Ε καί διαρκῶς αὐξανόμενα καί μή εἰσπραττόμενα.

Ὃσον ἀφορᾶ στά Ἒσοδα τοῦ Δημοτικοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου Σίφνου-Κιμώλου(Δ.Λ.Τ.Σ-Κ) ἒχομε ἀπορίες γιά τά ποσά α) 594.392 Ε στόν κωδικό Ἐπιχορηγήσεων  ἀπό ΠΔΕ , β) 0 Ε γιά «Έσοδα που προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις ΠΟΕ» γ) 54.500 Ε γιἀ τόν κωδικό « Εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων (+) (42) _Επιστροφές χρημάτων(+) (31) _Εισπράξεις από δάνεια(+) (4319) _Λοιπά έσοδα προς απόδοση σε τρίτους»  δεδομένων τῶν ἐλέγχων προηγουμένων ἐτῶν καί τῶν διαφορῶν πού ἒχουν προκύψει.  Περαιτέρω, σέ τί συνίστανται οἱ δαπᾶνες στόν κωδικό «Επενδύσεις» ὓψους 668.692 Ε ; 

Θέμα 2 : Δέν ἒχομε ἀντιρρήσεις ὡς πρός τήν διαδικασία καταρτίσεως μελετῶν δωρεάν (ἐπιχορήγηση) γιά τά Δημοτικά Κτίρια καί Σχολεῖα καί τά προτεινόμενα Δημοτικά Ἒργα, ἀλλά ἒχομε μία ἀπορία. Σέ προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια τό 2018-2019 εἶχαν κατατεθεῖ πρός ἒγκριση «Ἐπιχορηγήσεις ἐνεργειακῆς ἀναβαθμίσεως τοῦ Δημοτικοῦ κτιρίου τῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Δήμου Σίφνου καί τοῦ κτιρίου τοῦ Γυμνασίου» . Αὐτά τά ἒργα ἐνεκρίθησαν ; Καί μέ ποῖες μελέτες ;;;

Ἐπἰσης, τό Δημοτικό Σχολεῖο Σίφνου εἶναι καινουργές. Εἶναι δυνατόν, νά μήν ἒχει τίς σχετικές μελέτες γιά τίς ὁποῖες ἐπικαλούμεθα ἐπιχορήγηση ; Ἀπορίας ἂξιον.

Θέμα 3 : Πρέπει ὁπωσδήποτε νά πραγματοποιηθῆ ὁ Ἀπολογισμός τῆς Δημοτικῆς Ἁρχῆς γιά τά ἒτη 2019-2020, ἒστω καί μέσω τηλεδιασκέψεως. Προετείνομε ὡς ἡμερομηνία πραγματοποιήσεως τήν Τετάρτη, 2 Ἰουνίου 2021 καί ὣρα 19:00. Ὑποβολή τῶν γραπτῶν ἐρωτημάτων τῶν Δημοτῶν καί τῶν Φορέων τῆς Σίφνου μέχρι τήν Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021.

Θέμα 4 :  Ζητεῖται ἡ μετατόπιση κατασκευῆς τοῦ κεντρικοῦ Ἁντλιοστασίου 1 γιά χρηστικούς λόγους. Ἡ ἂποψή μας ὃπως τήν ἒχομε ἐπανειλημμένως δημοσιοποιήσει, εἶναι ὃτι τό Ἐργοστάσιο Ἐπεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) θά πρέπη νά ἀλλάξη χωρθέτηση καί νά κατασκευασθῆ στήν θέση «Τσιγκούρα» ὃπου εὑρίσκεται πλησίον τῆς Ἐπαρχιακῆς Ὁδοῦ Ἁπολλωνίας-Καμαρῶν , εἶναι δημοτική ἰδιοκτησία, σχεδόν διαμορφωμένη λόγω παλαιοτέρας χρήσεως καί θά ἐξυπηρετήση στό ἀπώτερο/ἂμεσο μέλλον καί τό Δίκτυο Λυμάτων τῶν Καμαρῶν. Ἡ προτεινόμενη τοποθεσία ἀπό την Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου/Δῆμο Σίφνου εἶναι καταστροφική γιά τό περιβᾶλλον, κοστοβόρος καί μή ἐπαρκής γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν Δημοτῶν.

Θέμα 5 : Σχετικῶς μέ τήν πρόοδο ἐργασιῶν τῶν δικτύων ἀποχετεύσεως στούς Κεντρικούς Οἰκισμούς θά ἐπιθυμούσαμε νά τονίσωμε ὃτι α) λόγω τοῦ κορωνοϊοῦ ἡ πρόοδος τῶν ἐργασιῶν τοῦ ἒργου εὑρίσκεται ἐντός τῶν προβλεπομένων χρονικῶν ὁρίων τοῦ Προγράμματος β) ἡ ἒλλειψη ἐπιβλέποντος  μηχανικοῦ στό ἒργο (in situ) ἒχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα μέ το κυριώτερο οἱ ἐργολάβοι (ἰδίως ἡ ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ) νά αὐθαιρετοῦν συνεχῶς (βλέπε σχετικές καταγγελίες τῆς «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ» στόν Τύπο καί στήν Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν Σύρου) γ) ἡ ἒλλειψη τοπογράφου-μηχανικοῦ στό ἒργο ἐκ μέρους τοῦ Δήμου Σίφνου θά ἀποφέρη πολλά λειτουργικά προβλήματα στό μέλλον, κυρίως μέ τήν ἒλλειψη τῶν σχεδίων «as built» { δηλαδή ὃπως ἀκριβῶς κατασκευάσθηκαν} δ) προβλέπομε πέρας τῶν  ἐργασιῶν τῶν δικτύων ἐντός τῶν Οἰκισμῶν,  τόν Ἀπρίλιο 2022  καί ε) νά ἐξάρωμε τό ἒργο τοῦ ντόπιου μάστορα Ἁντωνίου Δ. Ναρλῆ ὁ ὁποῖος κάνει ἐξαιρετική ἐργασία στήν ἀποκατάσταση τῶν πλακόστρωτων τῶν Ἐξαμπέλων. Ἂς εὐχηθοῦμε καί στούς ἂλλους Οἰκισμούς νά πραγματοποιηθῆ τό ἀντίστοιχο ἒργο ἀποκαταστάσεως.

Θέμα 6 : Σχετικῶς μέ τό Πρόγραμμα αὐτό, διαπιστώνομε ὃτι στηρίζεται στήν ἐργασία τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων μέ τήν ἀποκλειστική συνεργασία τῆς Grafas Diving πού εἶχε καταλήξει στήν παγκόσμια α’ προβολή τῆς σχετικῆς ταινίας στίς 24/10/2020 ἀπό τόν Σύνδεσμο Σιφνίων στό Ἡρῶον. Ἢδη, ἒχομε κάνει σχετικές συζητήσεις μέ τήν Grafas Diving  γιά συμμετοχή σέ σχετικά προγράμματα.

Θέμα 7 : Σχετικῶς μέ τό Θέμα τοῦ κλεισίματος καί τῆς ἀπομακρύνσεως τοῦ ὑποκαταστήματος τῆς Alpha Bank βάσει τοῦ Ἐπιχειρησιακοῦ Σχεδίου τῆς Τραπέζης ἀπό τήν Σίφνο, ἡ ΣΥΜΠΑΞ ἀπέστειλε σχετική ἐπιστολή ( ἐδημοσιεύθη στό kaipoutheos.gr)  στήν Διοίκηση τῆς Τραπέζης καί στήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος. Δυστυχῶς, ἡ πληροφόρηση τήν ὁποίαν ἐλάβαμε μέσω τοῦ Δήμου καί δημοσιευμάτων τοῦ τοπικοῦ Τύπου, ἦλθε πολύ ἀργά μέ ἀποτέλεσμα ἡ παρέμβασή μας νά ἒλθη ἀφοῦ ἡ Τράπεζα εἶχε λάβει τίς τελικές της ἀποφάσεις. Αὐτά συμβαίνουν ὃταν ἡ πληροφόρηση δέν διαχέεται στήν ὣρα της.

Θέμα 8 : Ἡ ΣΥΜΠΑΞ ἒχει ζητήσει μέ σχετική ἐπιστολή μέ  ἀριθμό πρωτοκόλλου Δήμου Σίφνου 1897/12-04-2021, τήν σχετική ἐνημέρωση γιά τό τί συμβαίνει στόν ΧΥΤΥ Σίφνου. Πολύ ἀμφιβάλλομε μέ τά γραφόμενα στό πρωτόκολλο διοικητικῆς παραλαβῆς , δηλαδή ἐάν πράγματι ἒχουν παραληφθῆ ὃλα τά ἀναγραφόμενα στό πρωτόκολλο, ἀπό τον Δῆμο Σίφνου. Βεβαίως τονίζεται ὃτι δέν ἒχει πραγματοποιηθῆ ὁριστική παραλαβή τοῦ ἒργου καί θά πρέπη ὁ σχετικός Ἀντιδήμαρχος καί ἡ σχετική Ἐπιτροπή παραλαβῆς τοῦ Δήμου νά προσέξουν στό τί γράφεται στά πρωτόκολλα καί τί τελικῶς παραλαμβάνει ὁ Δῆμος.

Θέμα 9 : Διαβάσαμε μέ πολύ ἐνδιαφέρον τήν ἐπιστολή τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σἰμωνος Πέτρας ἡ ὁποία μέ πολύ εὒσχημο τρόπο προσπαθεῖ νά κατοχυρώση τήν ἰδιοκτησία της καί ἀπ’ ὃτι φαίνεται τό καταφέρνει μέ τήν σημερινή Εἰσήγηση. Ἐμεῖς ἀπό τήν πλευρά μας, ἀναρωτιόμαστε πού ἦταν ἡ Μονή Σίμωνος Πέτρας προπολεμικῶς καί μεταπολεμικῶς ὃταν λειτουργοῦσε προπολεμικῶς, τό Δημοτικό Σχολεῖο καί τό Ἑλληνικό Σχολεῖο καί μεταπολεμικῶς ἡ ‘Υφαντική Σχολή Σίφνου (1947-1958) τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων καί τό Γυμνάσιο Σίφνου ; Ποῖος κατασκεύσασε τά σχετικά κτίρια καί ποῖος συντηροῦσε ὃλα τά κτίρια τήν τελευταία ἑκατονταετία; Πῶς ἐνεφανίσθη ἡ Σίμωνος Πέτρας καί πότε ; Μᾶς προξενεῖ ἐντύπωση ἡ εὐκολία μέ τήν ὁποία ὁ Δῆμος Σίφνου συναινεῖ σέ ὃλα στήν συναλλακτική του σχέση μέ τήν Ἱερά Μονή ἐνῶ μέ ἂλλους Φορεῖς τοῦ νησιοῦ τηρεῖ διαφορετική διεκδικητική στάση.

Θέμα 10 : Συμφωνοῦμε μέ τήν παροχή τοῦ σχετικοῦ κωδικοῦ στήν κ. Ψαραύτη, ἀλλά ἐμμένομε στήν θέση μας ὃτι θά πρέπη νά ἒχη ἀντιστοίχους κωδικούς καί ὁ Προϊστάμενος τῆς Οἰκονομικῆς Ὑπηρεσίας γιά λόγους ἀσφαλείας και ἐλέγχου.

Θέμα 11: Ἡ ἐνασχόληση τῆς Ἐφορείας  Ἀρχαιοτήτων Κυκλάδων (ΕΦΑΚΥΚ) σίγουρα εἶναι μία θετική ἐξέλιξη ὃπως καί ἡ ἒλευση τοῦ κλιμακίου ἀποτελούμενο ἀπό τήν Προϊσταμένη Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων κ. Μ. Σιγάλα, τήν κ. Κ. Καλαντζοπούλου καί τον κ. Κορμανιάτη, τον Ἀρχιτέκτονα ὁ ὁποῖος εἶχε συντάξει τό 2002 τήν μελέτη ὁταν καί ἐδόθη ἡ ἒγκριση τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ γιά ἀποκατάσταση τοῦ Μνημείου. Δυστυχῶς, τό θέμα ἐλίμνασε γιά μία δεκαετία ὃταν μᾶς ἐπλησίασε ὁ κ. Γεώργιος Ν. Σταυριανός , μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ταξιάρχη, καί ἐζήτησε ἀπό τόν τότε Ἀντιπρόεδρο τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων μακαρίτη πλέον Χρῆστο Α. Ζαμπέλη νά παρέμβωμε μήπως καί μπορέσομε νά διασώσωμε το μνημεῖο. Ὁ Σύνδεσμος Σιφνίων άνταποκρίθηκε προθύμως καί ὁ Πρόεδρος του ὀργάνωσε ὁμάδα ἐργασίας ἀποτελούμενη ἀπό τον Χρῆστο Α. Ζαμπέλη, Ἀρχιτέκτονα Μηχανικό, τ. Γενικό Διευθυντή ΥΠΕΧΩΔΕ, τήν κ. Κατερίνα Σ. Πιττῆ, Ἀρχιτέκτονα Μηχανικό καί τόν κ. Νικόλαο Κουτσοῦκο, Πολιτικό Μηχανικό ΕΜΠ, Τεχνικό Σύμβουλο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος . Ἡ ὁμάδα αὐτή ἐπισκέφθηκε τό μνημεῖο , τό ἀπετύπωσε καί διεμόρφωσε μία πλήρη μελέτη 300 σελίδων τήν ὁποίαν ὑπέβαλε κατά πρῶτον στήν Ὑπηρεσία τῆς Ναοδομίας γιά ἒγκριση τήν ὁποίαν ἒλαβε στίς 11-11-2010 (συνημμένη). Κατόπιν ὑπέβαλε πλήρη μελέτη στό πρόγραμμα L321, δράση L321-2 τοῦ Leader  γιά χρηματοδότηση στίς 10-01-2011, ἡ ὁποία ἀφοῦ ἐξετάσθηκε ἀπορρίφθηκε γιά τυπικούς λόγους (;;;) καί ὁ νοῶν νοήτω. Τό σημαντικό ὃμως εἶναι καί αὐτό ἒχει σημασία ὃτι ὁ ὑπολογισμός τῶν μηχανικῶν γιά τά ἒργα γιά τά ὁποῖα γράφουν τώρα 34.056,50 Ε , ἦταν το 2011, 175.000 Ε.

Πῶς συνάδουν τώρα τά δύο αὐτά μεγέθη, ἓνας Θεός γνωρίζει. Μακάρι, νά κοστίζουν τελικῶς μόνον 35.000 Ε.

Κατόπιν, ἀνέλαβε Δήμαρχος ὁ κ. Α. Μπαμπούνης  μέ τά γνωστά ἐπακόλουθα τῆς ἀπραξίας.

 

 

Θέμα 12 : Ἡ πρόταση τοῦ κ. Θ. Πολενάκη μᾶς εὑρίσκει συμφώνους μέ τήν προϋπόθεση ὃτι στήν ὑπό διαμόρφωση Ἀρχιτεκτονική Ἐπιτροπή θά συμπεριληφθοῦν ὃλες οἱ ἐκλεγμένες δημοτικές καί κοινοτικές παρατάξεις  καί ὃτι ἡ Ἐπιτροπή θά ἒχη ούσιαστικές ἁρμοδιότητες καί ἐκτελεστική ἐξουσία στά θέματα μέ τά ὁποῖα θά ἀσχολῆται. 

Προτείνεται ἑπταμελής ἐπιτροπή ὡς ἀκολούθως : Δρ. Ἀλκμήνη Πάκα τό γένος Βερνίκου, Καθηγήτρια Ἀρχιτεκτονικῆς Σχολῆς Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δρ. Κατερίνα Σ. Κανακάρη, Περιβαντολόγος, κ. Χριστίνα Παπασωτηρίου-Σούλη, δικηγόρος, κ. Γεώργιος Ι. Γαλῖφος, Τοπογρᾶφος Μηχανικός Τ.Ε, κ. Γεώργιος Κ. Γεωργούλης , Ἀντιδήμαρχος Σίφνου ὡς ἐκπρόσωπος τῆς δημοτικῆς παρατάξεως «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΡΑ», κ. Θεόδωρος Γ. Πολενάκης , ὡς ἐκπρόσωπος τῆς δημοτικῆς παρατάξεως «ΣΙΦΝΟΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» καί κ. Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης,  ὡς ἐκπρόσωπος τῶν κοινοτικῶν παρατάξεων «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ» καί «ΣΙΦΝΕΪΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΩΝΑ».

Θέμα 13 : Παραδόξως, διαπιστώνομε ὃτι τό θέμα αὐτό τό ὁποῖο συνεζητήθη στό προηγούμενο Τοπικό Συμβούλιο τῆς  29ης Μαρτίου 2021 παρουσία τοῦ ἁρμοδίου Ἀντιδημάρχου κ. Δ. Ζαμπέλη καί εὑρίσκεται σέ ἐκκρεμότητα , εἰσέρχεται  σήμερα στό Δημοτικό Συμβούλιο, προτάσει τοῦ κ. Θ. Πολενάκη. Ὃταν συζητοῦνται θέματα στό Τοπικό Συμβούλιο, πρέπει νά ἐξαντλοῦνται καί κατόπιν να ἀποστέλλωνται μέ Εἰσήγηση στό Δημοτικό Συμβούλιο. Ἐπίσης, ὁ κ. Πολενάκης ἒπρεπε νά γνωρίζη ὃτι τό θέμα ἒπρεπε νά εἰσαχθῆ πρῶτα στό Τοπικό καί κατόπιν στό Δημοτικό Συμβούλιο. Ἐν πάση περιπτώσει, τό θέμα αὐτό ἒχει τεθῆ ἐπανειλημμένως καί μόνον ἀπό τήν Παράταξή μας τόσο στόν τοπικό τύπο ὃσο καί στήν Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν Σύρου ἀλλά καί στόν Δῆμο Σίφνου ὁ ὁποῖος εἶναι ὑπεύθυνος κατά Νόμον. Ἀπό ἐδῶ καί ἐμπρός ἂς ἀναλάβη ὁ καθἐνας τίς εὐθῦνες πού τοῦ ἀναλογοῦν.

Θέμα 14 : Ἐδῶ κι ἀρκετό χρονικό διάστημα ἒχει ἀποστείλει ὁ Σύνδεσμος Σιφνίων στόν Δῆμο Σίφνου τήν πρότασή του γιά τήν δημιουργία μίας e-βιβλιοθήκης ἡ ὁποία θά ψηφιοποιήση τίς ὑπάρχουσες Βιβλιοθῆκες εἲτε ἐδῶ εἲτε στήν Ἀθήνα ὃπως ἀναφέρεται στήν ἀναλυτική συνημμένη πρόταση τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων. Εὐελπιστοῦμε ὃτι ἡ πρὀταση θά γίνη αποδεκτή διότι ὁ Σύνδεσμος εἶναι ὁ μόνος φορέας ὃπως ἀπεδείχθη καί μέ τό πρόγραμμα ψηφιοποιήσεως τῶν δημοτικῶν ἀρχείων ὁ ὁποῖος μπορεῖ νά φέρη εἰς πέρας ἐπιτυχῶς αὐτό τό σημαντικό ἒργο.

Θέμα 15 : Μετά ἀπό χρόνιες παλινωδίες ἀρχόμενες τό 2012 ἐπί δημαρχίας Α. Μπαμπούνη και δύο καταδικαστικές κατά τοῦ Δήμου ἀποφάσεις τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Σύρου, ὁ Σὐνδεσμος Σιφνίων ἐκφράζοντας τά πανσιφναϊκά αἰσθήματά του καί τήν ἀγάπη του γιά τούς Σιφνίους ἀλλά καί τόν σεβασμό του γιά τόν μεγᾶλο φίλο καί συνεργάτη τοῦ Συνδέσμου ἀείμνηστο Νῖκο Γ. Προμπονᾶ , ἀπεφάσισε νά προσπαθήση γιά τελευταία φορά καί πρίν προβεῖ σέ δραστικά μέτρα νά συμφωνήση μέ τόν Δῆμο Σίφνου μία ὁδό καταλλαγῆς καί νά συνυπογραφῆ ἓνα συμφωνητικό μεταξύ Συνδέσμου Σιφνίων καί Δήμου Σίφνου. Ἒτσι μέ τήν ἀρωγή τοῦ τότε Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου κ. Κώστα  Γ. Σούλη ἐξεδόθη ἡ Ἀπόφαση ἀπό 30-04-2018 καί ἀνηρτήθη στήν ΔΙΑΥΓΕΙΑ στίς 24-01-2019 ἡ ὁποία κατά ποσοστό 95% ἐκφράζεται στό συνημμένο προτεινόμενο συμφωνητικό συνεργασίας τό ὁποῖο σήμερα ἒρχεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο καί ἒχει κατατεθῆ στόν Δῆμο Σίφνου ἀπό 20-03-2020. Κατόπιν καί τῶν τελευταίων λεπτομερειῶν οί ὁποῖες ἀφοροῦν στό ὑπόλοιπο 5%  καί συνεφωνήθησαν στήν τελευταία συνάντηση μεταξύ τῆς Δημάρχου, τοῦ Προέδρου τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου καί τοῦ Προέδρου τοῦ Συνδἐσμου Σιφνίων στίς 21-03-2021, εὐελπιστοῦμε ὃτι σήμερα τό θέμα θά ἒχη αἲσιο τέλος καί θά ἀνοίξη ἓνα νέο κεφάλαιο στίς σχέσεις τοῦ Δήμου Σίφνου καί τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων προς ὂφελος ὃλων τῶν Σιφνίων.

Θέματα 16 & 17 : Ἡ συμμετοχή σέ φορεῖς ὃπως οἱ ΔΑΦΝΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ θά πρέπη νά ἐξαρτᾶται μόνον ἀπό τά ἀντισταθμιστικά ὀφέλη τά ὁποῖα ἀποκομίζει ὁ Δῆμος Σίφνου. Διατηροῦμε μεγάλες ἀμφιβολλίες ἐάν τά ὀφέλη τοῦ Δήμου ἀντισταθμίζουν τίς καταβαλλόμενες εἰσφορές.

Θέμα 18 : Ἡ μόνη δράση ἡ ὁποία στήν παρούσα φάση πού βιώνομε θά εἶχε νόημα γιά τήν διατήρηση τῆς μνήμης γιά το νησί μας, εἶναι αὐτή τῆς διαφημιστικῆς προβολῆς στούς σταθμούς τοῦ μετρό.

Θέμα 19 : Συμφωνοῦμε γιά τήν ἐν λόγω δράση. Ἂλλωστε,  ὁ Σύνδεσμος Σιφνίων ἒχει προβεῖ στό παρελθόν σέ σημαντικές κινήσεις διατηρήσεως τῆς μνήμης τοῦ μεγάλου Σίφνιου λογίου καί ἀγωνιστοῦ Νικολάου Χρυσογέλου. Ἡ μεγαλύτερη, μέ τήν κατασκευή τῆς ὁμώνυμου Πλατείας Ν. Χρυσογέλου στόν Ἀρτεμώνα καί τῆς ἀφιερωματικῆς μαρμαρίνου προτομῆς φιλοτεχνημένης ἀπό τόν διάσημο γλύπτη Νικόλα καί ἡ δευτέρα, στήν ἒκδοση δύο σημαντικῶν ἐκδόσεων ἡ μία «Νικόλαος Χρυσόγελος» τοῦ Θεοδοσίου Κ. Σπεράντζα (ἒκδοση Συνδέσμου Σιφνίων 1954) καί ἡ ἂλλη 

« Τό Παιδευτήριον τοῦ Ἀρχιπελάγους»  τοῦ ΝικολάουΚαλαμάρη, (ἒκδοση Συνδέσμου Σιφνίων, 1982).

  Ἐπίσης, ὁ Σύνδεσμος Σιφνίων προετοιμάζει μία ὑπαίθρια  Ἒκθεση ἀντικειμένων τοῦ Ἀγῶνος τά ὁποῖα φιλοξενεῖ στό Ἐθνογραφικό, Ἱστορικό καί Λαογραφικό Μουσεῖο του στήν Ἀπολλωνία Σίφνου.

Θέμα 20 : Συμφωνοῦμε στήν ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπῆς ἀφοῦ ἂλλωστε συμμετέχομε ἐνεργά σέ αὐτή.

Θέματα 21 & 22 : Ἀναμένομε μέ ἐνδιαφέρον τήν ἐνεργό συμμετοχή τῶν νέων μελῶν τά ὁποῖα θά ἀντικαταστήσουν τά πρώην και ἂς εὐχηθοῦμε νά συνεισφέρουν δυναμικά στό ἒργο τῶν ἀντιστοίχων Ἐπιτροπῶν.

Θέμα 23 : Συμφωνοῦμε στήν ἐνίσχυση τῶν ἀναφερομένων ἐντύπων καί ἠλεκτρονικῶν μέσων. Θά ἐπιθυμούσαμε τήν περαιτέρω ἐνίσχυση τῆς παλαιφάτου Ἐφημερίδος ΣΙΦΝΟΣ, ἡ ὁποία ἐφέτος ἒκλεισε αἰσίως 141 ἒτη συνεχοῦς λειτουργίας. Ἐπιπλέον, θεωροῦμε ἀπαράδεκτη τήν μή ἐνίσχυση τῆς τοπικῆς ἠλεκτρονικῆς ἐφημερίδος kaipoutheos.gr καί φρονοῦμε ὃτι θά πρἐπη νά ἐνισχυθῆ οἰκονομικά ἰσόποσα μέ τήν ἂλλη  ἠλεκτρονική τοπική ἐφημερίδα(sifnaiko-fos.gr).

Θέματα 24, 25,26:  Συμφωνοῦμε στήν ἐπιχορήγηση τῆς Σχολικῆς Ἐπιτροπῆς . Ὃσον ἀφορᾶ στήν ἐπιχορήγηση τοῦ ΠΣΣ θεωροῦμε ὃτι ἐφέτος λόγω τοῦ κορωνοϊοῦ  καί τῆς μή ἐκτελέσεως ἐκδηλώσεων καί δράσεων νά δωθῆ ἡ ἐφετεινή του ἐπιχορήγηση στόν ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟ, οὓτως ὣστε νά ἐνισχυθῆ τό Ἀθλητικό Σωματεῖο σημαντικά.

Θέμα 27 :  Συμφωνοῦμε στήν κάλυψη τοῦ κόστους τῆς μετακινήσεως καί διαμονῆς τῶν συντηρητῶν γιά τό τέμπλο τῆς Χρυσοπηγῆς. Ἂλλωστε, ὁ Σύνδεσμος Σιφνίων μέ τίς ἐνέργειές του κατόρθωσε νά κινητοποιήση τήν ΕΦΑΚΥΚ μέ το 2Ο Ἀρχαιολογικό Συνέδριο τό ὀποῖο διοργάνωσε  τό 2018 ὣστε νά ἀρχίση ἡ ΕΦΑΚΥΚ τήν συντήρηση τῶν σημαντικοτέρων εἰκόνων τῶν ναῶν. Παράλληλα μέ τήν ἀνακοίνωση πρός τήν ΕΦΑΚΥΚ τῆς καλύψεως τῶν ἐξόδων διαμονῆς τῶν συντηρητῶν, θά πρέπη νά ζητηθῆ σχετική ἒκθεση γιά τήν πορεία τῶν εἰκόνων οἱ ὁποῖες συντηροῦνται στά ἐργαστήρια τῆς ΕΦΑΚΥΚ καί ἡ συνέχιση τοῦ σχετικοῦ προγράμματος.

Θέμα 28 Συμφωνοῦμε στήν κάλυψη τῶν ἐξόδων τῶν στελεχῶν της ΕΠΑΨΥ μέ τήν προϋπόθεση ὃτι θά ὑπάρξη ἀναλυτική ἒκθεση ἐκ μέρους τῆς ΕΠΑΨΥ γιά τήν δραστηριότητά της στό νησί.

Θέματα 29,30, 31,32,33,34,35 : Συμφωνοῦμε γιά τά σχετικά θέματα μέ τίς σχετικές παρατηρήσεις μας ἐπί τῶν ἐπί μέρους θεμάτων.

Θέμα 36 : Σχετικῶς μέ τό θέμα ὑπογειώσεως τῶν καλωδίων τοῦ ΔΕΔΔΗΕ  στήν Χερρόνησο ὃπως ἀναφέρεται στήν σχετική εἰσήγηση, ἒχομε να σημειώσωμε τά ἑξῆς. Πιστεύομε νά κατανοοῦν πλέον οἱ συμπατριῶτες μας τί σημαίνει ἡ ἐγκατάσταση ἀνεμογεννητριῶν καί εἰδικότερα πλησίον οἰκισμοῦ. Καί τό κακό δέν θά σταματήση ἐδῶ. Εἲμεθα σίγουροι ὂτι μέ τήν διασύνδεση τῶν νησιῶν μέ ὐποβρύχιο καλώδιο μέ τήν ἠπειρωτική χώρα καί τήν Κρήτη τό 2027, ἡ ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ μέ τούς Γερμανούς ἐπενδυτές της, θά ἐγκαταστήση τουλάχιστον ἂλλες 4 ἀνεμογεννήτριες στόν ἲδιο χῶρο. Ὁπότε, ἡ ὑπογείωση τῶν καλωδίων τοῦ οίκισμοῦ εἶναι σάν μία ἀσπιρίνη γιά ἓναν καρκινοπαθῆ. Ἐμμένομε στήν διακηρυχθεῖσα θέση μας ὃτι οἱ ἀνεμογεννήτριες θά πρέπη νά ἀναπτυχθοῦν σέ ὃλες τίς ἒρημες βραχονησίδες τοῦ Νοτίου Αἰγαίου σύμφωνα μέ τό παράδειγμα τῆς νήσου τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (ΤΕΡΝΑ) γιά λόγους ἐθνικούς, οίκονομικούς, αἰσθητικούς καί διαγραφῆς τοῦ δημοσίου χρέους ἐντός μίας δεκαετίας.

Θέμα 37 : Συμφωνοῦμε στήν τοποθέτηση μίας Αὐτόματης Ταμειολογιστικῆς Μηχανῆς (ΑΤΜ) τῆς Τραπέζης Πειραιῶς μέ συμβολικό μηνιαῖο τίμημα, ἀρκεῖ ἠ μηχανή αὐτή νά εἶναι ἀναβαθμισμένων τραπεζικῶν λειτουργιῶν ὢστε νά ἐκτελοῦνται μέσω αὑτῆς ὃσο δυνατόν περισσότερες τραπεζικές συναλλαγές. Ἐπίσης, νά ζητηθῆ ἀπό τίς Τράπεζες E.T.E, EUROBANK & ALPHA BANK νά τοποθετήσουν ἀντίστοιχες μηχανές δίπλα σέ αὐτήν τῆς ΠΕΙΡΑΙΩΣ στόν Ἀρτεμώνα.

Θέμα 38 : Συμφωνοῦμε στήν διαμόρφωση τοῦ μονοπατιοῦ στήν Χερόνησο ἀφοῦ σχεδιασθῆ ἀπό Ἀρχιτέκτονα, ἐγκριθεῖ ἀπό τήν νεοσυστασσόμενη Ἀρχιτεκτονική Ἐπιτροπή τοῦ Δήμου καί ἐπιλεγοῦν γιά τήν κατασκευή του τά σχετικά ἐγχώρια ὑλικά καί τό βασικώτερον Σίφνιος ἐργολᾶβος/πλακᾶς. Τό κόστος νά καλυφθῆ ἀπό τά προβλεπόμενα ἀντισταθμιστικά ὀφέλη στόν οἰκισμό τά ὁποῖα προβλέπονται ἀπό τόν Νόμο γιά τήν λειτουργία τῶν ὃμορων (διπλανῶν) Ἀνεμογεννητριῶν.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

  1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΥΠΕΣ)  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ : Συμφωνοῦμε μέ τίς 

παρατηρήσεις πού ἀφοροῦν  στό  Ἂρθρο 12   «Κατάρτιση συνδυασμῶν» τοῦ Νόμου μέ τίτλο «Ἐκλογή Δημοτικῶν καί Περιφερειακῶν Ἀρχῶν» τίς ὀποῖες ἐξεπόνησε ἡ Κεντρική Ἓνωση Δήμων καί Κοινοτήτων (ΚΕΔΕ). Εἶναι εὒστοχες καί ἀποκαθιστοῦν τίς ἀστοχίες τοῦ Νόμου.

  1. ΥΠΟΓΕΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕΔΔΗΕ : Συμφωνοῦμε ἀπολύτως μέ τίς θέσεις τοῦ  Δημάρχου Νεάπολης – Συκεών

κ. Σίμου Δανιηλίδη, Ἀντιπρέδρου τοῦ Δ.Σ. της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας καί ἒμπειρου αὐτοδιοικητικοῦ παράγοντα σχετικῶς μέ τήν ὑπογείωση τῶν καλωδίων τοῦ ΔΕΔΔΗΕ γιά λόγους ἐθνικούς, οίκονομικούς, ἀσφαλείας κλπ.

 

    1. ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ : Σημαντικές εἶναι οἱ παρατηρήσεις τοῦ Δημάρχου Ἀστυπάλαιας σχετικῶς μέ τίς ἀστοχίες πού ἒχουν συντελεσθῆ στήν ἀνάρτηση τῶν Δασικῶν Χαρτῶν. Ἡ Κυβέρνηση ἐμπρός στήν κατακραυγή καί στίς ἒντονες ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων τῆς Κρήτης, ἀναγκάσθηκε ἲσως γιά τελευταία φορά νά ξανανοίξη τό θέμα τῶν δασικῶν χαρτῶν καί νά παραχωρήση τό δικαίωμα τῆς ἐνστάσεως ἐπί τῶν ἀνηρτημένων δασικῶν χαρτῶν γιά ἓνα ἐξάμηνο, πανελλαδικῶς.   Τό θέμα εἶναι πιό περίπλοκο διότι ὃπως ἐβίωσαν πολλοί συμπατριῶτες μας τό τελευταῖο ἒτος, τήν ἀνάρτηση τῶν δασικῶν χαρτῶν ἠκολούθησαν οἱ ἀγωγές τοῦ Δημοσίου (ἂνω τῶν 500 ἀγωγῶν στήν Σίφνο) οἱ ὁποῖες οὒτε λίγο οὒτε πολύ θέλουν νά δεσμεύσουν τήν περιουσία τῶν Σιφνίων. Ὃπως τονίσαμε καί σέ προηγούμενη δημοσία παρέμβασή μας, ὁ Δῆμος Σίφνου ἒπρεπε νά βγῆ μπροστάρης προσφέροντας ὀργανωμένες νομικές ὑπηρεσίες ΔΩΡΕΑΝ στούς δημότες του γιά νά ἀντιμετωπίσουν τόν ἀδηφᾶγο κρατικό παραλογισμό καί τήν δικομανῆ παράνοιά του.
  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΦΑΣΗ B’ – ΣΤΑΔΙΟ B1). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  & ΥΠΟΜΝΗΜΑ κ. ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ ΓΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ : Μελετώντας προσεκτικά τίς 329 σελίδες τῆς σχετικῆς μελέτης καθώς καί τίς σχετικές παρατηρήσεις στό Ὑπόμνημα τῆς κ. Μ. Γροζοπούλου, Μηχανικοῦ Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακῆς Ἀναπτύξεως  ἡ ὁποία εἶχε συντάξει τήν σχετική προκαταρκτική μελέτη 1:5.000 γιά τό ΣΧΟΑΠ τοῦ Δήμου Σίφνου, συμπεραίνομε τά ἐξῆς : 

α) ἡ Σίφνος ἒχει ἂμεση ἀνάγκης ἐκπονήσεως ἀναλυτικοῦ Τοπικοῦ Χωρικοῦ Σχεδίου (Τ.Χ.Σ) μέ πλήρη ἀνάλυση τῆς ὑπαρχούσης οἰκιστικῆς ἀναπτύξεως, τῶν θεσμοθετημένων ζωνῶν προστασίας, τοῦ ὁρισμοῦ τῶν  Ζωνῶν ὀχλήσεως, τῶν ΖΟΕ κλπ

β) πρέπει στο πλαίσιο αύτό νά ὁριοθετηθοῦν οἱ σχετικές ἒκνομες παρεμβάσεις καί ν’ ἀναζητηθοῦν πολεοδομικοί τρόποι ὁρισμοῦ νέων χρήσεων ἀποκαταστάσεως τῶν παρανομιῶν μέ χρήσεις μέ ούδέτερο περιβαλλοντικό ἀποτύπωμα.

γ) νά ἀποκλεισθοῦν οί δῆθεν «πράσινες παρεμβάσεις» οί ὁποῖες μέ τό πρόσχημα τῆς ἐνεργειακῆς αὐτονομίας ὃπως ἒχομε ἐξηγήσει σέ προηγούμενες παρεμβάσεις μας, θά καταστήσουν τό νησί μας «πράσινο  ἐργοστάσιο παραγωγῆς καθαρῆς ἐνέργειας».

 

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης

Κοινοτικός Σύμβουλος Ἀπολλωνίας

Ἐπικεφαλῆς τῆς «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»

Ακολουθεί η πρόσκληση με τα θέματα του Δημοτικού συμβουλίου Σίφνου:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 19.04.2021

 

Advertisements