« ΕΛΛΑΣ – ΕΛΛΗΝΩΝ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ….. καθολικῶς διαμαρτυρομένων ἀλλά μηδέποτε εἰσακουσθέντων »*
Σίφνος, 01-06-2021

Ἀγαπητοί μας συμπατριῶτες,

Ἒρρωσθε (νά εἶσθε ὑγιεῖς) καί εὐδαιμονεῖτε (εὐτυχισμένοι) !  Καλό Μῆνα. 

     Αὐτό τό τσιτᾶτο (σύνθημα)*  τῶν πρώϊμων μαθητικῶν μου χρόνων, ὂντας μαθητής τοῦ δημοτικοῦ σχολείου κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπαράτου ἑπταετοῦς στρατιωτικῆς ἐπαναστάσεως, ἀναπολῶ βιώνοντας τόν τραγέλαφο πού ἐπικρατεῖ στό νησί μας μέ τήν ἐργολαβία τῆς ἀποχετεύσεως.

    Ὃπως γνωρίζετε ὃσοι μᾶς (ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ-ΣΥΜΠΑΞ)  διαβάζετε μέσα ἀπό τόν φιλόξενο διαδικτυακό ἰστότοπο {kaipoutheos.gr}, ἒχομε παρέμβει δυναμικά ἀρθρογραφώντας, καταγγέλοντας ἐπισήμως καί πιέζοντας πρός κᾶθε ἁρμόδιο φορέα (Εἰσαγγελία Πρωτοδικῶν Σύρου, Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου, Διαχειριστική Ἀρχή, Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Κυκλάδων {ΕΦΑΚΥΚ}, Δῆμο Σίφνου, Ἀστυνομικό Τμῆμα Μήλου, Ἀστυνομικό Σταθμό Σίφνου κλπ) οὓτως ὣστε νά λειτουργήση αὐτή ἡ «ἐργολαβία» τουλάχιστον ὃπως λειτουργοῦν οἱ ἀντίστοιχες ἐργολαβίες δημοσίων ἒργων σέ ὃλη τήν Ἑλληνική Ἐπικράτεια.

    Ματαίως. Στοῦ «κουφοῦ τήν πόρτα , ὃσο θέλεις βρόντα» ὃπως λέει κι ὁ θυμόσοφος λαός μας ὃταν θέλη νά δηλώση τήν ἀπελπισία του ὃταν προσπαθῆ νά εὓρη τά δίκαιά του ἀλλά τζῖφος. 

    Ὃπως ἀναλυτικῶς σᾶς εἲχαμε ἐξηγἠσει στίς τρεῖς(3) προηγούμενες παρεμβάσεις μας στό ‘kaipoutheos.gr’ γιά τό συγκεκριμένο θέμα 

{  1,https://kaipoutheos.gr/2021/04/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%b9%ce%bf-%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85-%cf%83%ce%b9%cf%86%ce%bd%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%be%ce%b7.html

2.https://kaipoutheos.gr/2021/04/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%85.html

3.https://kaipoutheos.gr/2021/03/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b5.html  } 

ὁ συγκεκριμένος ἀνάδοχος (ΑΡΧΙΤΡΟΝ) ἀφοῦ μᾶς κατέστησε «ἐλεύθερους πολιορκημένους» γιά ἒνα σχεδόν ἐξάμηνο (6 ΜΗΝΕΣ)  ἀποκλείοντας μας τήν ὁδική πρόσβαση στίς οἰκίες μας , ἐπιτέλους ἐκατόρθωσε στίς 26 Μαΐου 2021 νά ἀποπερατώση τίς ἐκσκαφές ἀπό τήν οίκία τοῦ Χαραλάμπους (Μπάμπη) Μπεκέ ἒως τήν οἰκία Κ. Κατζηλιέρη, δηλαδή μία ἀπόσταση λιγότερη ἀπό τετρακόσια (400)  μέτρα. Πραγματοποιῆστε λοιπόν τήν διαίρεση 400 μέτρα διά 180 ἡμέρες περίπου καί θά καταλάβετε γιά τήν ἀποτελεσματικότητά τους.

   Σημειωτέον, ὃτι στό ἒργο αὐτό δἐν ὓπῆρξε οὐδείς ἐπιβλέπων μηχανικός, οὐδεμία παρέμβαση ἀπό τήν Εἰσαγγελία Σύρου, οὐδεμία παρέμβαση ἀπό τόν Δῆμο Σίφνου, οὐδεμία παρέμβαση ἀπό τήν «ἐπιβλέπουσα δῆθεν» ΕΦΑΚΥΚ καί τέλος οὐδεμία παρέμβαση ἀπό τήν Ἑλληνική Ἀστυνομία (ΕΛΑΣ), παρ’ ὃλες τίς δυναμικές μας παρεμβάσεις.

  Φθάσαμε λοιπόν στίς 27/05/2021 καί στίς 31/05/2021 ,  νά ἐκδώση ὁ Δῆμος Σίφνου ἐν εἲδει «ντελάλη» δύο Ἀνακοινωθέντα (συνημμένα) ὃπου μᾶς γράφη ὃτι « ἀρχίζει τό μάτς» {συγγνώμη, αὐτό τό ἒγραψε ὁ αείμνηστος Λουκιανός Κηλαϊδόνης}. Μᾶς γράφει λοιπόν ὃτι «Λόγω αποκατάστασης σκαμμάτων στην περιοχή της Βορεινής – Μαύρου Πύργου στα Εξάμπελα και την επίστρωση με σκυρόδεμα, από σήμερα Πέμπτη 27/05/2021 και για όσο διάστημα χρειαστεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ από το συγκεκριμένο τμήμα, προκειμένου να ολοκληρωθούν  οι εργασίες και να αποδοθεί το τμήμα στην κυκλοφορία ». 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΡΕΙΝΗΣ-ΜΑΥΡΟΥ ΠΥΡΓΟΥ-ΚΑΤΖΗΛΙΕΡΗ_27-05-2021

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ_ΕΞΑΜΠΕΛΑ-ΜΑΥΡΟΣ ΠΥΡΓΟΣ_31-05-2021

    Δηλαδή, ρέ παλληκάρια τί μᾶς περάσατε ; Χαϊβάνια ; Τί θέλει νά πῆ ὁ ποιητής γράφοντας «και για όσο διάστημα χρειαστεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ  Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ » ; Μήπως θέλει νά μᾶς πῆ ὃτι θά περιμένωμε ἂλλο ἓνα ἐξάμηνο γιά νά «πατήση μέ ὁδοστρωτῆρα» πρῶτα, νά «ἀποκαταστήση» κατόπιν διότι δέν πιστεύομε να τσιμεντοστρώση ἐπάνω ἀπό τίς ρίζες τοῦ εὐκαλύπτου τῆς οίκίας Δέτση καί ὓστερα νά τσιμεντοστρώση τά 400 μέτρα; 

   Δυστυχῶς, σήμερα 1η Ἰουνίου 2021 καί ὓστερα ἀπό δύο Ἀνακοινώσεις τοῦ Δήμου Σίφνου (27 & 31/05/2021) οὒτε τσουγκράνα δέν ἒχει ἀκουμπήσει …. 

   Μᾶλλον ἐκεῖ στόν Δῆμο Σίφνου θά πρέπει νά ἐμπεδώσουν τό γνωστό τραγουδᾶκι τοῦ Γιάννη Μηλιώκα «Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και μ@λ@κες» {https://youtu.be/nVMmRuczWC0}….. 

Advertisements