Στην ίδια Τροπολογία περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο – Τροποποίηση άρθρου 169Α ΠΚ, ρυθμίσεις για Επιβλαβή φάρμακα και Προϋποθέσεις αποχής από την ποινική δίωξη.

Με το άρθρο 2 της Τροπολογίας που κατατέθηκε στη Βουλή μετατρέπεται σε κακούργημα η κατασκευή, προμήθεια ή κατοχή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών ή μηχανισμών όπως οι μολότοφ και κάνει χρήση τους στις δημόσιες συναθροίσεις.

Η ρύθμιση που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης μεταβάλει το άρθρο 272 του Ποινικού Κώδικα ως εξής:

«Άρθρο 272

Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών

1.Όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, βόμβες ή μηχανισμούς, από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

2.Η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη αν ο υπαίτιος την τελεί ενώ συμμετέχει σε δημόσια συνάθροιση πλήθους ή αφορά στην κατοχή μεγάλης ποσότητας των ανωτέρω υλικών ή αντικειμένων.

3.Ο δράστης δεν τιμωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε με τη θέλησή του σ’ αυτές τα πιο πάνω υλικά ή αντικείμενα ή κατέστησε γι’ αυτές δυνατό να τα αποκτήσουν στην κατοχή τους ή απέτρεψε με άλλο τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών.»

 

 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ, ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο – Τροποποίηση άρθρου 169Α ΠΚ

Στο άρθρο 169Α του ΠΚ α) συμπληρώνεται ο τίτλος του άρθρου με αναφορά και σε συμφωνίες που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο, β) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 για λόγους ορθότερης νομικής αποτύπωσης ως προς την αναφορά σε εισαγγελική διάταξη, γ) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1 και το άρθρο 169Α διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 169Α

Παραβίαση δικαστικών αποφάσεων και συμφωνιών που επικυρώθηκαν από συμβολαιογράφο

1.Όποιος δεν συμμορφώθηκε σε προσωρινή διαταγή ή διάταξη δικαστικής απόφασης ή σε εισαγγελική διάταξη, που αφορούν τη ρύθμιση της νομής ή της κατοχής, την άσκηση της γονικής μέριμνας, την επικοινωνία με το τέκνο και τη ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης και της κατανομής των κινητών μεταξύ συζύγων, τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή. Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος δεν συμμορφώθηκε σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά στην επικοινωνία των ανήλικων τέκνων.

2.Με φυλάκιση έως τρία έτη τιμωρείται ο κατηγορούμενος, ο οποίος παραβιάζει τους περιοριστικούς όρους σχετικά με την ελευθερία κίνησης και διαμονής που του έχουν επιβληθεί με δικαστική απόφαση ή με βούλευμα, μετά τη συμπλήρωση του εκάστοτε ανώτατου ορίου της διάρκειας της προσωρινής κράτησης.

3.Όποιος εν γνώσει ματαιώνει την εκτέλεση της ποινής ή του μέτρου ασφαλείας που επιβλήθηκε σε άλλον τιμωρείται με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή. Η πράξη μένει ατιμώρητη αν ο υπαίτιος την τέλεσε υπέρ κάποιου οικείου του.».

 

Άρθρο 2

Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 272 ΠΚ

Στο άρθρο 272 του ΠΚ α) συμπληρώνεται ο τίτλος του άρθρου ως προς την αναφορά σε εμπρηστικές ύλες, β) τροποποιείται η παρ. 1 ως προς την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος, γ) τροποποιείται η παρ. 2 ως προς τις επιβαρυντικές περιστάσεις του αδικήματος και το άρθρο 272 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 272

Κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών

1.Όποιος κατασκευάζει, προμηθεύεται ή κατέχει εκρηκτικές ή εμπρηστικές ύλες, βόμβες ή μηχανισμούς, από τις οποίες μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών.

2.Η πράξη της προηγούμενης παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη αν ο υπαίτιος την τελεί ενώ συμμετέχει σε δημόσια συνάθροιση πλήθους ή αφορά στην κατοχή μεγάλης ποσότητας των ανωτέρω υλικών ή αντικειμένων.

3.Ο δράστης δεν τιμωρείται αν πριν εξεταστεί από τις αρχές παρέδωσε με τη θέλησή του σ’ αυτές τα πιο πάνω υλικά ή αντικείμενα ή κατέστησε γι’ αυτές δυνατό να τα αποκτήσουν στην κατοχή τους ή απέτρεφε με άλλο τρόπο τον κίνδυνο να γίνει χρήση αυτών.».

 

Άρθρο 3

Επιβλαβή φάρμακα – Προσθήκη άρθρου 281 ΠΚ

Προστίθεται άρθρο 281 στον ΠΚ ως εξής:

«Άρθρο 281

Επιβλαβή φάρμακα

«1. Όποιος, χωρίς την απαιτούμενη άδεια, παρασκευάζει ή επεξεργάζεται ή θέτει σε κυκλοφορία φάρμακα, που η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία ή κίνδυνο για τη ζωή ανθρώπου, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους.

2. Αν κάποια από τις προαναφερόμενες πράξεις τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή χρηματική ποινή, εκτός αν η εν λόγω πράξη τιμωρείται, σύμφωνα με άλλη, ειδικότερη διάταξη, με αυστηρότερη ποινή.»

 

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις αποχής από την ποινική δίωξη – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 381 ΠΚ

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 381 του ΠΚ τροποποιείται ως προς τα εγκλήματα στα οποία επιτρέπεται η αποχή από την ποινική δίωξη και το άρθρο 381 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 381

Γενική Διάταξη

1.Για την ποινική δίωξη των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 374Α, 375 παρ. 1 και 2,377 και 378 παρ. 1 εδάφ. β’ απαιτείται έγκληση. Στην περίπτωση του εδαφ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 378 η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπαγγέλτως, ο εισαγγελέας όμως με διάταξή του απέχει από την ποινική δίωξη αν ο παθών δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη. Αν η δήλωση υποβληθεί μετά την άσκηση ποινικής δίωξης, το δικαστήριο παύει οριστικά αυτήν.

2.Το αξιόποινο των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 372 έως 378 εξαλείφεται αν ο υπαίτιος, με δική του θέληση και πριν από την πρώτη εξέτασή του ως υπόπτου ή κατηγορουμένου για την πράξη, αποδώσει το πράγμα ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα χωρίς παράνομη βλάβη τρίτου. Η μερική μόνο απόδοση ή ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο μέρος. Στην περίπτωση του άρθρου 374Α, μαζί με την απόδοση του πράγματος απαιτείται και η πλήρης ικανοποίηση του ζημιωθέντος.

3.Εάν ο υπαίτιος των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 372 έως 378 μέχρι την αμετάκλητη παραπομπή του στο ακροατήριο αποδώσει το πράγμα ή ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα, χωρίς παράνομη βλάβη τρίτου, καταβάλλοντας την αξία του, απαλλάσσεται από κάθε ποινή εφόσον πληρώσει επιπλέον τους τόκους υπερημερίας από την ημέρα τέλεσης του εγκλήματος.

4.Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται για τα πλημμελήματα που προβλέπονται στα άρθρα 372 έως 378 και μέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο.»

 

Κατεβάστε εδώ την Τροπολογία

 

 

 

e-nomothesia.gr

Advertisements