ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίφνος, 11.12.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. πρωτ.: -7237-
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΦΝΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (36 η τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
3. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
4. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
5. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
6. -κ. Συνοδινό Γ. Θαλή – Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος
Λαμβάνοντας υπόψη τις αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ.
και την Δ1α/ ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΩ

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 15 η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στις
11:00 π.μ., για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση του Πρακτικού Ι περί αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και της
τεχνικής προσφοράς και περί έγκρισης των εγγυητικών συμμετοχής για τον ανοικτό δημόσιο
ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ» (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 140895)
2. Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου
οικονομικού έτους 2020, ύστερα από την υπ’ αρ. 18/2021 απόφαση της Επιτροπής
3. Έγκριση επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σίφνου ύστερα
από την υπ’ αρ. 19/2021 απόφασή της, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Έκδοση απόφασης για την υποκατάσταση της κυρίας Αμπλιανίτη Παναγιώτας, αναδόχου
της μελέτης «Υδρογεωλογική Μελέτη του έργου: Εσωτερικό αποχετευτικό δίκτυο, αγωγοί
μεταφοράς λυμάτων και Ε.Ε.Λ. οικισμού Φάρου Σίφνου», ύστερα από το υπ’ αρ. πρωτ.
1375045/4057/2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements