ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

                                                                                                                                                          Σίφνος,17 Δεκεμβρίου 2021 Δεκεμβρίου 2021

    

Πολλοί συμπατριῶτες μας ἀναρωτιοῦνται τό τελευταῖο διάστημα γιατί ἡ «ΣΙΦΝAΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ» δέν γράφει γι’ αὐτά τά ὁποῖα γίνονται στό νησί μας καί  γι’ αὐτά πού συμβαίνουν ἢ δέν συμβαίνουν στόν Δῆμο Σίφνου. 

    Μά εἶναι πολύ ἁπλό. Περιμέναμε νά δοῦμε μέχρι ποῦ θά φθάση αὐτή ἡ κατάσταση στό νησί μας. Κάθε ἡμέρα καί χειρότερα. Κάθε ἡμἐρα τό δίδυμο Ναδάλη-Μπαμπούνη βουλιάζουν τήν Σίφνο μας ὃλο καί πιό βαθειά στήν καταστροφή.  Δέν νομίζω ὃτι ἀμφιβάλλει πλέον κανείς ὃτι οἱ δύο ὂψεις τῆς ἲδιας τρύπιας δεκάρας συνεργάζονται πρός τήν ἲδια κατεύθυνση, ἀκολουθώντας ἀκριβῶς τά ἲδια βήματα καί τίς ἲδιες τακτικές. 

  Εἰδικότερα: 

  1. τά ἀνείσπρακτα ἒσοδα εὑρίσκονται σέ σταθερά ἀνοδική τροχιά. 1.200.000 Ε φέσια μᾶς ἂφησε ὁ Μπαμπούνης, 1.300.000 Ε τά ἐκτόξευσε ἡ Ναδάλη.
  2. τήν πανάκριβη τηλεμετρία στήν ὓδρευση (ὃλα τά εἶχε ἡ Μαριορή, ὁ φερεντζἐς τῆς ἒλειπε) πού μᾶς ἐπέβαλε ὁ Μπαμπούνης, τήν προώθησε μέ τά χἰλια ἠ Ναδάλη. Αλίμονο. Τά κορόϊδα οἱ δημότες θά πληρώσουν τά πανάκριβα δάνεια «Ἀντώνης Τρίτσης» πού λαμβάνει σωρηδόν ἡ δήμαρχός μας. Μᾶλλον δέν ἒχει καταλάβει ἡ δήμαρχος ὃτι το πρόγραμμα αὐτό δέν εἶναι δωρεάν ἐπιχορηγήσεις πρός τούς Δήμους ὃπως θά ἒπρεπε, ἀλλά ΔΑΝΕΙΑ τά ὁποῖα θά κληθοῦμε νά ἐξωφλήσουμε στό ἀκέραιο καί ἒντοκα.
  3.  τίς ἀπαράδεκτες ἀνεμογεννήτριες τίς ἒφερε ὁ Μπαμπούνης στό νησί μας (ὃλοι ἀπολαμβάνουμε τό «ὡραῖο» θέαμα στήν Χερρόνησο μέ τίς ἀνεμογεννήτριες νά ἒχουν πνίξει τόν γραφικό οἰκισμό μέ μηδενικά ἀνταποδοτικά τέλη στούς κατοίκους [ποῖος νά τά ἀπαιτήση;]), τά ἲδια καί χειρότερα προωθεῖ ἡ Ναδάλη. Ἀφοῦ ἂφησε νά παρέλθη τό κρίσιμο ἐξάμηνο μέσα στό ὁποῖο θά μποροῦσε ὁ Δῆμος νά προσφύγη στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας (30/10/2020-30/04/2021 καί λόγω κορωνοϊοῦ 30/07/2021) κατά τῆς νομιμότητος τῆς ἀδείας τῆς Συνεταιριστικῆς Ἐταιρείας Σίφνου (ΣΕΣ) , ἀφοῦ ἒθαψε ἀπό τόν κόσμο τήν κήρυξη τοῦ χώρου ὡς ἀρχαιολογικοῦ καί μάλιστα μέ τήν σφραγίδα τοῦ ΣτΕ (τό ὁποῖο ἀπέρριψε πανηγυρικά τήν προσφυγή Μπαμπούνη), ὑποβοηθεῖ ούσιαστικά τήν ΣΕΣ νά ἐπιτύχη τό ἀπαράδεκτο σχέδιό της τό ὁποῖο χωρίς τήν βοήθεια τῆς δημάρχου δέν θά εἶχε στόν ἣλιο, μοῖρα. Μάλιστα στό αὐριανό Δημοτικό Συμβούλιο(Δ.Σ),  θά εἰσαχθῆ ἐπιστολή ὑπογεγραμμένη ἀπό τόν πρόεδρο τῆς ΣΕΣ κ. Κώστα Σούλη (π. πρὀεδρο τοῦ Δ.Σ ἐπί δημαρχίας Μπαμπούνη) , οἱ ὁποῖοι ἒχουν τό θρᾶσος νά ζητοῦν ἀπό τόν Δῆμο νά τούς ἐνοικιάση  ὃλες τίς δημοτικές ἐκτάσεις τῆς ἐπίμαχης περιοχῆς καί μάλιστα γιά 99 ἒτη. Νά τούς ἐνοικιάση τά δημοτικά οἰκόπεδα γιά νά φτιάξουν τεχνητή λίμνη 1.500.000 κ.μ μέ ἁλμυρό θαλασσινό νερό. Δηλαδή ὁ Δῆμος νά ἐνοικιάση τά οίκόπεδα του(δηλαδή ουσιαστικά νά τά πουλήση, διότι 99 ἒτη κατά τό Ἀγγλικό δίκαιο εἶναι ἰδιοκτησία) μπιτ παρά γιά νά κάνη business τό παρεάκι μέ τους ξένους ἐπενδυτές ὃπως γράφη ἡ ἂδεια.  Γι’ αὐτό ἂλλωστε δέν μᾶς προξένησε καμμία ἐντύπωση πού ἡ δήμαρχος Σίφνου ἦταν μία ἀπό τούς ἐλαχίστους δημάρχους τῶν Κυκλάδων ἡ ὁποία δέν ὑπέγραψε το ψήφισμα  τῶν δημάρχων γιά τίς ἀνεμογεννήτριες [Αρκετοί Δήμαρχοι των Κυκλάδων σε ψήφισμα για τις ΑΠΕ. Αντιμετωπίζουν πρόβλημα κυρίως εγκατάστασης ανεμογεννητριών στους δήμους τους / 16 Οκτωβρίου 2021-kaipoutheos.gr]. (  https://kaipoutheos.gr/2021/10/%ce%b1%cf%81%ce%ba%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%af-%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%bf%ce%b9-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%ac%ce%b4%cf%89%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%cf%88%ce%ae%cf%86%ce%b9.html)Εἲπαμε. Οἱ δύο ὂψεις τῆς ἲδιας δεκάρας.
  4. δέν ἒφθανε ὃμως τό παιγνιδάκι μέ τίς ἀνεμογεννήτριες, ἠ δήμαρχός μας κάνει τὀ κορόϊδο καί μέ τά φωτοβολταϊκά πάρκα. Μήπως τά ξεχάσατε ; Πάντως, ἡ δήμαρχος κάνει σάν νά μήν ὑπάρχουν. Ὃταν εἶχε δημιουργηθῆ τό θέμα αὐτό, ὁ Δῆμος Σίφνου καί μέ τήν συνδρομή μας, εἶχε προσφύγει στήν Ρυθμιστική Ἀρχή Ἐνέργειας(ΡΑΕ) κατά τῶν ἐξόφθαλμα παράνομων χωροθετήσεων. Ἡ ΡΑΕ ἀδιαφορῶντας γιά τίς καθ’  ὃλα νόμιμες αἰτιάσεις μας, ἀπέρριψε ὃλες τίς προσφυγές μέ τό ἲδιο ἒωλο σκεπτικό. Ὁ Δῆμος ἀπό τήν ἡμέρα πού τοῦ ἐκοινοποιήθησαν οἱ ἀπορρἰψεις, εἶχε περιθώριο 6 μηνῶν νά προσφύγη στό ΣτΕ. Ἁλήθεια, τί ἒκανε ; Τό ἒπνιξε κι αὐτό ;;;
  5. νά προχωρήσουμε καί στήν περίφημη περιφερειακή ΦΟΔΣΑ, δηλαδή στήν ἐκχώρηση λειτουργίας τοῦ δημοτικοῦ ΧΥΤΑ στήν Περιφέρεια (κι ἂλλο αὐριανό θέμα τοῦ Δ.Σ Σίφνου). Οἱ χρεώσεις αὐτές πού εἰσηγεῖται ὁ πρόεδρος στό Δ.Σ (ἀμφιβάλλω ἐάν κάποιος ἀπό τό Δ.Σ ἒχει μελετήσει προσεκτικά τήν εἰσήγηση), ἒχει σκεφθῆ ὃτι δέν πρόκειται ποτέ νά πληρωθοῦν ἀπό τους δημότες ;  Ποῖος ντόπιος θά πληρώση γιά ὑποτιθέμενους 1.773 τόννους μέ ἀπό 20-55 Ε/τόννο ; Τούς εἰδικότερους ὃρους τούς ἐμελέτησε κάποιος ; Ἀναφέρεται ὃτι ὁ Δῆμος Σίφνου θά μεταβιβάση στόν ΦΟΔΣΑ ὃλα του τα περιουσιακά στοιχεῖα ἁφορῶντα τά ἀπορρίμματα, δηλαδή ὁ Δῆμος Σίφνου θά παραδώση ἓναν ὁλοκαίνουργιο ΧΥΤΥ στήν Περιφέρεια, μέ μηδενικές ὑποχρεώσεις καί μέ ὑπέρογκες χρεώσεις ἀνά ὑποδεχόμενο τόννο ἀπορριμμάτων καί κόστος χρεώσεως ἑτησίας λειτουργίας 165.000 Ε ἀπό 85.000 Ε ὃπως ἀναφέρεται. 
  6. τί γίνεται ἀλήθεια μέ τό πολύπαθο Λιμενικό Ταμεῖο Σἰφνου-Κιμώλου(ΔΛΤΣΚ) ;  Ὃλα καλά κι ὃλα ὡραῖα ; Ἀπ’ ὃτι φαίνεται ὃλα βαίνουν καλῶς καί γι’ αὐτό δέν ἒχουν γίνει κἀποια ἀνακοίνωση ἐδῶ κι ἓνα ἒτος. Ποῦ εἶναι οἱ ὑπόλοιποι ἰσολογισμοί ; Οἱ ἐκθέσεις τῶν ὁρκωτῶν ; Ὁ ἒλεγχος τῶν Ἐπιθεωρητῶν Δημοσίας Διοικήσεως; Ὁ ἒλεγχος Δημοσιονομικοῦ Ἐλέγχου τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν ; Αυτά φαίνεται ὃμως εἶναι «ψιλά γράμματα» γιά τήν δήμαρχο καί τόν πρόεδρο τοῦ Δ.Λ.Τ.Σ.Κ. Ποῦ πῆγαν οἱ μεγαλοστομίες τῆς δημάρχου ὃτι θά τούς ἒκλεινε ὃλους φυλακή ; «θοῦ,Κύριε, φυλακήν τῶ στόματί μου καί θύραν περιοχῆς περί τά χείλη μου»…..
  7. νά συνεχίσουμε καί μέ τά υπόλοιπα θέματα τοῦ κοινοτικοῦ  συμβουλίου Ἀπολλωνίας στό ὁποῖο ἡ μέν συνεργασία ὃλων τῶν μελῶν του εἶναι ὑποδειγματική ἀλλά ἡ ἐκτέλεση τῶν ἀποφάσεών του ἀπό τό δημοτικό συμβούλιο χωλαίνει σημαντικά. Ὃταν στό 1ο Δημοτικό Συμβούλιο εἲχαμε ζητήσει αὐτόνομο προϋπολογισμό γιά τό κοινοτικό συμβούλιο ὃπως προβλεπόταν ἀπό τον δημοτικό κώδικα, ἡ πλειοψηφοῦσα δημοτική παράταξη ἀπέρριψε τό αἲτημά μας μέ ἀποτέλεσμα τά διάφορα μικροέργα τά ὁποῖα θά μποροῦσαν νά εἶχαν ἐκτελεσθῆ  γρήγορα καί ἀποτελεσματικά, λιμνάζουν.  Στό τελευταῖο κοινοτικό συμβούλιο τῆς 22/11/2021 ἡ ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ἒφερε πρός συζήτηση διάφορα χρονίζοντα καί σημαντικά θέματα γιά τά ὁποῖα διαμαρτυρόμεθα συνεχῶς τά δύο τελευταῖα ἒτη : α) τό θέμα τῶν «μή δεσποζόμενων ζώων» καί κυρίως τῶν ἀδέσποτων κατσικιῶν ἒχει καταντήσει «γραφικό».  Στήν τελευταία συνεδρίαση λοιπόν παρουσία καί τοῦ ἁρμοδίου νέου Ἁντιδημάρχου κ Γ. Λουκῆ,  λήφθηκε ἡ ἀπόφαση ὁ Δῆμος νά προμηθευθῆ πέντε ἀναισθησιογόνα ὃπλα γιά νά καταπολεμηθῆ ἐπιτέλους δραστικά τό φαινόμενο αυτό τό ὁποῖο ἀπαιτεῖ κυρίως πολιτική βούληση. Γιά νά δοῦμε. Ὁ κ. Λουκῆς  θά ἀποδειχθῆ πιό τολμηρός ἀπό τόν προκάτοχό του ἢ θ’ ἀκολουθήση καί αὐτός τήν πεπατημένη ;;; Κοντός ψαλμός, ἀλληλούϊα.

β) ὁ καθαρισμός τοῦ ρέματος Λειβαδᾶ Καμαρῶν. Ἡ κατάσταση στό ρέμα τῶν Καμαρῶν εἶναι ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτη.  Αὐθαίρετες κατασκευές, συρματοπλεγμένες περιφράξεις ἐπέκτασης ὁρίων, πρόχειρα ἐργοτάξια κλπ. Ὁ Δῆμος ὡς θεματοφύλακας τοῦ Σιφνιακοῦ περιβάλλοντος, θά ἒπρεπε νά παρεμβαίνη ἂμεσα καί ὂχι νά διευκολύνη τόν κάθε παραβάτη νά κάνη ὃ,τι τοῦ καπνίση.

Οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς ἒχουν ξεσηκωθῆ (συνημμένη ἐπιστολή καί φωτογραφίες)

ἀλλά οἱ δημοτικοί ἂρχοντες  δέν ἒχουν χρόνο γιά τέτοια βαρετά θέματα.

Μήπως θά ἒπρεπε νά ἀσχοληθῆ κἀποιος εἰσαγγελέας μέ τέτοιου εἲδους συμπεριφορές ἀφοῦ ἡ δημοτική ἀρχή δέν θέλει ν’ ἀσχοληθῆ ; Ἀλλά καί οἱ Εἰσαγγελεῖς πλέον ἀσχολοῦνται μόνον μέ «πολιτικά ἐπίκαιρα» θέματα. 

γ) οἱ αὐθαίρετες φωτιές στίς ὁποῖες καίγονται τά πάντα. Ἰδιαιτέρως τοξικά σκουπίδια, ἐπικίνδυνα γιά τήν δημόσια ὑγιεία. Ὁ Δῆμος Σίφνου δέν μπορεῖ νά κάνη ὁτι δέν καταλαβαίνει τίποτε ἀφοῦ γνωρίζει πολύ καλά καί ποῖοι τίς βάζουν καί τί καῖνε (συνημένες σημερινές φωτογραφίες). 

  1. τελευταῖο μέν  ἀλλά σημαντικότατο βῆμα προόδου, θεωροῦμε τόν θεσμοθετούμενο Κανονισμό Λειτουργίας (Θέμα 17 τοῦ Δ.Σ) τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Δήμου Σίφνου. Εὐχόμεθα στόν Πρόεδρο τῆς Ἑπιτροπῆς Θ. Πολενάκη καλό κουράγιο, ἀλλά ἀμφιβάλλομε σφόδρα ὃτι ἡ πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη θά τόν ἀφήση νά λειτουργήση τήν Ἐπιτροπή ὃπως ἁρμόζη.

    Αὐτά μέ τήν σημερινή μας παρέμβαση. Δυστυχῶς, τά νέα ὃπως θά διαβάσατε παραπάνω δέν εἶναι ἐνθαρρυντικά. Αὐτή ἡ ἰδιότυπη διαδοχή τοῦ Μπαμπούνη ἀπό τήν Ναδάλη καί ἡ ἐπαμνεμφάνιση τοῦ Μπαμπούνη ξανά ὡς διεκδικητῆ ἐκ νέου τῆς δημαρχίας , μᾶς θυμίζει ἓνα στημένο παιγνίδι τό ὁποῖο θά ἒχη ἀπρόβλεπτες συνέπειες γιά τόν τόπο οἱ ὁποῖες ἢδη ἀρχίζουν νά φαίνονται . Μία πρόγευση μόλις λάβατε διαβάζοντας ὃλα τά παραπάνω. 

Γιά τήν «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης 

Advertisements