ΣΙΦΝΟΣ-KAIPOUTHEOS.GR

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ                                                                                       Σίφνος 17-03-2022

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ                                                   Αριθ. Πρωτ. – 287 –

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 4ο – 18 Μαρτίου 2022) 

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

  1. κα Λεμπέση Ειρήνη
  2. κ. Καλόγηρος Ανδρέας
  3. κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης
  4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
  5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
  6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
  7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
  8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης  του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 163/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 426/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 643/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. σας προσκαλώ σε ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ διά περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνεδρίαση, στις 18 Μαρτίου 2022, ημέρα Παρασκευή από τις 18.00 έως τις 21.00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης της αγωγής εναντίον του ΔΛΤ Σίφνου με αρ. κατάθεσης δικoγράφου 12/2021 και της εκπροσώπησης του Ταμείου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μήλου.  
  2. Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης της αγωγής εναντίον του ΔΛΤ Σίφνου με αρ. κατάθεσης δικογράφου 19/2021 και της εκπροσώπησης του Ταμείου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μήλου. 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς οι υποθέσεις εκδικάζονται 21/03/2022 και 22/03/2022 αντίστοιχα.

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

 

Διαμαντής Απόστολος

************************************

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 5ο – 21 Μαρτίου 2022)

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. κα Λεμπέση Ειρήνη
2. κ. Καλόγηρος Ανδρέας
3. κ. Ζαχαράκης Παναγιώτης
4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄
55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 163/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 426/13.11.2020 (ΑΔΑ:
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 643/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. σας
προσκαλώ σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση, στις 21 Μαρτίου 2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
1. Ορισμός Γραμματέα του Δ.Σ του ΔΛΤ Σίφνου
2. Καθορισμός ανταλλαγμάτων έτους 2022
3. Έγκριση παράτασης σύμβασης ορκωτών σύμφωνα με το από 15/12/2021 αίτημα της
εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε.
4. Τροποποίηση (διόρθωση – συμπλήρωση) της 115/2020 απόφασης με θέμα “Λήψη
απόφασης αναφορικά με την έγκριση ή μη του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου”.
5. Εξουσιοδότηση ταμία και αναπληρωτή ταμία για τις συναλλαγές του ΔΛΤ Σίφνου
στις Τράπεζες Πειραιώς και Εθνική.
6. Εξουσιοδότηση ταμία και αναπληρωτή ταμία για την κίνηση του λογαριασμού που
διατηρεί το ΔΛΤ Σίφνου στην ΤτΕ.
7. Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ σύμφωνα με το 67325/16-09-2021 του
Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Ορισμός εκπροσώπου και του αναπληρωτή του για συμμετοχή στην επιτροπή
εξέτασης αιτημάτων ΘΜΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του αρ. 20 ΓΚΛ
(ΦΕΚ 444 Β΄/26-04-1999), όπως ισχύει.
9. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων
προμηθειών για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.

4412/2016
10. Συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων
παροχής υπηρεσιών για το έτος 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221
του Ν. 4412/2016
11. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 94/2021 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων –
δαπανών για το Δ τρίμηνο έτους 2020
12. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 433/2021 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων –
δαπανών για το Α τρίμηνο έτους 2021
13. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 712/2021 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων –
δαπανών για το Β τρίμηνο έτους 2021
14. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 1077/2021 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων
– δαπανών για το Γ τρίμηνο έτους 2021

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος

Advertisements