Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020),
τις υπ’ αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την Δ1α/
ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 30η Απριλίου 2022, ημέρα Σάββατο, ώρα
15:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση εξόδων μετακίνησης προς και από τη Σύρο της δημοτικής συμβούλου Μαργαρίτας
Βασταρδή για τη συμμετοχή της στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής για την πλήρωση
μιας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Σίφνου
2. Έγκριση των υπ’ αρ. 45/2022 & 55/2022 αποφάσεων Δημάρχου Σίφνου που εκδόθηκαν με
το χαρακτήρα του κατεπείγοντος και αφορούν στη φιλοξενία κλιμακίων ιατρών
3. Ανάθεση σε συμβολαιογράφο της σύνταξης δανειστικού συμβολαίου για τη συνομολόγηση
τοκοχρεολυτικού δανείου ποσού 625.281,41€, χορηγούμενου στο Δήμο Σίφνου από το Τ.Π.Δ. για την
αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στους κεντρικούς οικισμούς της Σίφνου
4. Έκδοση απόφασης για την ανάθεση σε πολιτικό μηχανικό και σε δικηγόρο της διερεύνησης
των θεμάτων που προκύπτουν από τη διάνοιξη οδού πρόσβασης στη θέση “Φιδιές” και της
σύνταξης σχετικών γνωμοδοτήσεων, μετά την υπ’ αρ. 4/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Σίφνου
5. Αποδοχή δωρεάς από το Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας ενός απορριμματοφόρου
οχήματος ύστερα από την υπ’ αρ. 65/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κερατσινίου – Δραπετσώνας
6. Έκδοση απόφασης για την 1η αναμόρφωση του Ο.Π.Δ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Σίφνου οικονομικού έτους 2022

7. Έκδοση απόφασης μετά την υπ’ αρ. 23/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΔΛΤ οικονομικού έτους 2022
8. Έκδοση απόφασης μετά την υπ’ αρ. 17/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου σχετικά με την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών
για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2020
9. Έκδοση απόφασης μετά την υπ’ αρ. 18/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Σίφνου για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών του
ΔΛΤ για το Α΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2021
10. Έκδοση απόφασης μετά την υπ’ αρ. 19/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Σίφνου για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών του
ΔΛΤ για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2021
11. Έκδοση απόφασης μετά την υπ’ αρ. 20/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Σίφνου για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών του
ΔΛΤ για το Γ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2021
12. Έκδοση απόφασης μετά την υπ’ αρ. 25/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Σίφνου για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων – δαπανών του
ΔΛΤ για το Δ τρίμηνο οικονομικού έτους 2021
13. Έγκριση της υπ’ αρ. 3/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Σίφνου (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.) σχετικά με την ψήφιση του Απολογισμού Πεπραγμένων έτους 2021
14. Έγκριση της υπ’ αρ. 4/2022 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
Σίφνου (ΔΗ.Κ.Ε.Σ.) σχετικά με την ψήφιση του Οικονομικού Απολογισμού έτους 2021
15. Έκδοση απόφασης για την επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου
16. Έκδοση απόφασης για την επιχορήγηση του Πανσιφναϊκού Αθλητικού Συλλόγου
Σίφνου
17. Έγκριση συμφωνητικού για τη μίσθωση χώρου για την τοποθέτηση μηχανήματος ATM
στον οικισμό του Κάστρου
18. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου 108 τ.μ. στις
Καμάρες μετά την υπ’ αρ. 33/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
19. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου 200 τ.μ. στη θέση
“Τσιγγούρα” για την τοποθέτηση φιαλών υγραερίου μετά την υπ’ αρ. 33/2022 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου
20. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού χώρου 200 τ.μ. στη θέση
“Τσιγγούρα” για την εναπόθεση αδρανών υλικών μετά την υπ’ αρ. 33/2022 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου
21. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Αρτεμώνα, στη θέση
«Πλατύ Πηγάδι», μετά την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με
την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
22. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Αρτεμώνα, στη θέση
«Αγία Άννα», μετά την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την
αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
23. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Αρτεμώνα, κάτω από
το γήπεδο, μετά την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την
αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
24. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Άγιο Λουκά, μετά την
υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα
μίσθωσης αυτού
25. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στο Άνω Πετάλι (κοντά
στην περιοχή του Αϊ Αντύπα), μετά την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού

26. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στην Απολλωνία, μετά την
υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα
μίσθωσης αυτού
27. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στο Κάτω Πετάλι, μετά την
υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα
μίσθωσης αυτού
28. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στις Αράδες, μετά την υπ’
αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης
αυτού
29. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στην Καταβατή (στο δρόμο
προς Βαθύ), μετά την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου για την
αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
30. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στον Πλατύ Γιαλό, μετά την
υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου για την αναγκαιότητα μίσθωσης
αυτού
31. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση δεύτερου ακινήτου στον Πλατύ Γιαλό,
μετά την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα
μίσθωσης αυτού
32. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση τρίτου ακινήτου στον Πλατύ Γιαλό, μετά
την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα
μίσθωσης αυτού
33. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στο Κάστρο, μετά την υπ’
αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης
αυτού
34. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στο Φάρο, μετά την υπ’ αρ.
36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης
αυτού
35. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στις Καμάρες, μετά την υπ’
αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης
αυτού
36. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στη Χερρόνησο, μετά την
υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
37. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση δεύτερου ακινήτου στη Χερρόνησο, μετά
την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα
μίσθωσης αυτού
38. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση τρίτου ακινήτου στη Χερρόνησο, μετά
την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα
μίσθωσης αυτού
39. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στο Βαθύ, κοντά στο τέρμα
του επαρχιακού δρόμου Απολλωνίας – Βαθύ, μετά την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
40. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση δεύτερου ακινήτου στο Βαθύ, κοντά στο
τέρμα του επαρχιακού δρόμου Απολλωνίας – Βαθύ, μετά την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
41. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση τρίτου ακινήτου στο Βαθύ, κοντά στο
τέρμα του επαρχιακού δρόμου Απολλωνίας – Βαθύ, μετά την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
42. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση τέταρτου ακινήτου στο Βαθύ, κοντά στο
τέρμα του επαρχιακού δρόμου Απολλωνίας – Βαθύ, μετά την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού

43. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση πέμπτου ακινήτου στο Βαθύ, στο τέρμα
του επαρχιακού δρόμου Απολλωνίας – Βαθύ, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών και
για την ομαλή διάβαση των απορριμματοφόρων και λυματοφόρων του Δήμου καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους, μετά την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την
αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού
44. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στα Φυρρόγεια, στη θέση
«Κλώτσου», για τη στάθμευση των οχημάτων του Δήμου (βυτιοφόρα, απορριμματοφόρα κ.ά.), μετά
την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά με την αναγκαιότητα
μίσθωσης αυτού
45. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός ακινήτου στα Φυρρόγεια, στη θέση
«Σφηνάκια» (για την εναπόθεση ογκωδών αντικειμένων του Δήμου και για τις ανάγκες της
κομποστοποίησης), μετά την υπ’ αρ. 36/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου σχετικά
με την αναγκαιότητα μίσθωσης αυτού

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements