«ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΪ ΛΑΤΖΑΡΟ ΩΣ  ΤΗΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ….. ΕΨΑΧΝΑ ΤΗΝ ΓΑΔΑΡΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΓΚΑΣΤΡΩΜΕΝΗ» {Σιφνέϊκο δημῶδες}

Χριστός Ἀνέστη.

   Περιμέναμε νά τελειώσουν οἱ Πασχαλινές ἡμέρες γιά νά ἐπικοινωνήσουμε πᾶλι μαζί σας ἀφοῦ πάντα σεβόμαστε τίς ἑορτάσιμες ἡμέρες καί ἀποφεύγομε νά δημιουργοῦμε ἐντάσεις κατά τίς περιόδους αὐτές . Καί γράφομε «ἐντάσεις» διότι μέ αὐτήν τήν δημοτική ἀρχή καί μέ τά «παρακολουθήματά» της (ἐρωτύλο καλοχαιρέτα καί Πολενάκη) μόνον γιά ἐντάσεις μποροῦμε νά ὁμιλοῦμε.

   Σήμερα, θά ἀσχοληθοῦμε μέ τό θέατρο τοῦ παραλόγου τό ὁποῖο παρακολουθήσαμε μέσω τοῦ ραδιοφώνου ΠΡΙΣΜΑ (πλέον τά δημοτικά συμβούλια πρέπει νά ὀνομάζονται «ραδιοσυμβούλια») κατά τό τελευταῖο δημοτικό συμβούλιο τῆς 13ης Ἀπριλίου 2022 καθώς καί τίς δύο παρεμβάσεις σχετικά μέ το θέμα αὐτό, ἡ μία τοῦ καλοχαιρέτα πρώην δημάρχου( μέ τίτλο ΑΚΙΣ: 2+ΧΡΟΝΙΑ…ΩΣ ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΥΠΟΜΟΝΗ; / 24 Μαρτίου 2022) καί ἡ ἂλλη τῆς δημοτικῆς ἀρχῆς ( μέ τίτλο ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, 09-05-2022).

   Τό θέμα λοιπόν μέ τό ὁποῖο θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα εἶναι τό «ἀποχετευτικό».

Γίναμε μάρτυρες, ὃσοι παρακολουθήσαμε τήν συνεδρίαση, καί ἀφοῦ εἶχε τελειώσει ἡ ἀπαρίθμηση τῶν θεμάτων καί οἱ ὃποιες ἀποφάσεις ἐπί αὐτῶν, μίας ἀκατάσχετης παραφιλολογίας περί τῆς ἐργολαβίας τῆς ἀποχετεύσεως καί τί κακοί πού εἶναι οἱ ἐργολάβοι καί τί προβληματικό εἶναι τό ἒργο καί πρέπει νά τούς κυνηγήσωμε καί ἂλλα πολλά τέτοια εὐτράπελα….

  Σιγά τά αἳματα παλληκάρια τῆς συμπολιτεύσεως καί τῆς δῆθεν ἀντιπολιτεύσεως. Ποῦ ἢσασταν τόσο καιρό;

   Τρία(3) χρόνια πού ἐξελίσσεται το ἒργο χωρίς ἐπιβλέποντα μηχανικό μέ τοῦ κόσμου τίς κακοτεχνίες, τά τούρκικα καπάκια νά κουδουνίζουν, τίς ἀπαράδεκτες καθυστερήσεις, τήν αἰσχρή ἀποκατάσταση τῶν παραδοσιακῶν στενῶν καί πλακοστρώτων, τήν ἀπαράδεκτη ἀποκατάσταση τῶν ἀσφαλτοδρόμων κ.λ.π, πού εἶσθε ;;; Διακοπές ; Περί ἂλλων τυρβάζετε ; Κωφεύετε στίς ἂπειρες διαμαρτυρίες τῶν πολιτῶν; Μᾶς γράφετε στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων σας ; 

Καί ἒρχεσθε τώρα ὡς τιμητές τῶν ἐργολάβων ; Οἱ ἐργολάβοι μία χαρά κάνουν τήν δουλειά τους ὡς ἂξιοι ἐπιχειρηματίες . Τό θέμα εἶναι ἐσεῖς τί κάνετε ἢ ἀκριβέστερα τί κάνατε ὃλο αὐτό τό χρονικό διάστημα πού προχωρεῖ ἡ ἐργολαβία; Τούς ἀφήσατε ἀνενόχλητους, τούς βοηθήσατε μέ κάθε πρόσφορο τρόπο καί σέ κᾶθε διαμαρτυρία, προτρέπατε καί προτρέπετε τούς δημότες νά κάνουν ὑπομονή. Καί τώρα, ἒρχεσθε ὡς μωρές παρθένες (ἀπό τήν γνωστή εὐαγγελική παραβολή) νά μυξοκλαῖτε ὃλοι μαζί γιά τήν κακή ἐργολαβία. Νά πᾶτε τώρα νά κλάψετε κάτω ἀπό τήν Ἀκρόπολη καί στά ἀεροπλάνα μέ τά ὁποῖα πηγαινοέρχεσθε, συμπολίτευση καί ἀντιπολίτευση παρεούλα.

    Δέν ἒχετε πλέον καμία δικαιολογία. Ἢσασταν γνῶστες τῶν γεγονότων τά ὁποῖα συνέβαιναν τά τρία(3) τελευταῖα ἒτη καί δέν κάνατε ἀπολύτως τίποτε. Ἀντιθέτως, καλύψατε καί τούς ἐργολάβους καί τήν Περιφέρεια μέ τόν τηλεκατευθυνόμενο ἐπιβλέποντα μηχανικό ἀπό τήν Ρόδο, ἀρνηθήκατε νά τοποθετήσετε ἐπιβλέποντα μηχανικό ἀπό τόν Δῆμο διότι θά δυσαρεστούσατε κάποιους (;;;) καί σέ ὁποιαδήποτε διαμαρτυρία μας, κωφεύατε. Ὁ δέ καλοχαιρέτας πρώην δήμαρχος, ἒβγαλε ἀνακοίνωση κατόπιν ἑορτῆς (24-03-2022) δείχνοντας μας φωτογραφίες ἀπό τούς τρισάθλιους δρόμους  γράφοντας ὃτι ἒχει βαρεθεῖ νά περιμένη…. Σπουδαία παρέμβαση. 

   Καί ἐπειδή ἐμεῖς εἲμαστε τῆς θέσεως «τοῦ τί κάνεις ἐσύ γιά τόν τόπο σου καί ὂχι τοῦ τί κάνει ὁ τόπος σου γιά ἐσένα»(γιά νά παραφράσωμε τήν φράση του Τζόν Κέννεντυ), θά ἀναφερθοῦμε ἐπιγραμματικά στίς δικές μας ἐνέργειες διότι ὡς Προμηθεῖς καί ὂχι σάν Ἐπιμηθεῖς(ὃπως ἐνεργεῖτε ἐσεῖς) εἲχαμε προβλέψει γιά τό τί θά συνέβαινε. Γι’ αὐτό πρίν κάν ἀρχίση ἡ ἐργολαβία φέραμε ἐξειδικευμένο πολιτικό μηχανικό ἀπό τήν Ἀθήνα μέ σαράντα χρόνια ἐμπειρίας σέ δημόσια καί ἰδιωτικά ἒργα, κάθισε ἀπό τίς 09:00 τό πρωΐ ἒως τίς 16:00 μαζί μέ τόν τεχνικό Σύμβουλο τῆς Δημάρχου, Τοπογρᾶφο Μηχανικό τοῦ Ε.Μ.Π κ. Στέλιο Ἀτσόνιο, ἂνοιξε ὃλον τόν τεχνικό φάκελο καί ὃλα τά σχέδια τοῦ ἒργου, μελέτησε ἐπισταμένως καί ὑπέδειξε στόν νέο μηχανικό τοῦ Δήμου πῶς θά πρέπη νά ἐκτελέση τήν ἐπίβλεψη τοῦ ἒργου ὡς ἐπιβλέπων ἐργοταξιακός μηχανικός, σέ καθημερινή βάση. Τό ἀποτέλεσμα ἦταν νά παραμείνη ὁ Τοπογρᾶφος στό γραφεῖο του νά ἀσχολῆται μέ «ἂλλα ἒργα» διότι προφανῶς κάποιοι δέν ἢθελαν καθημερινή ἐπίβλεψη τοῦ ἒργου. Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ ὁποῖοι δέν ἢθελαν;  Ἂς μᾶς ἀπαντήση ἡ Δήμαρχος ἡ ὁποία σίγουρα γνωρίζει. Ἒτσι χάθηκε ἡ εὐκαιρία νά ὑπάρξη πλήρης ἒλεγχος, νά διορθώνονται ἐπί τόπου οἱ τυχόν κακοτεχνίες, νά ἀποτυπωθῆ ἡ πορεία τοῦ ἒργου ἀναλυτικά οὓτως ὣστε νά γνωρίζουν οἱ τεχνικοί τοῦ Δήμου οἱ ὁποῖοι θά διαχειρισθοῦν μελλοντικά τό ἒργο ποιές εἶναι οἱ ἀκριβεῖς διελεύσεις τῶν ἀγωγῶν καί ἂλλα πολλά τά ὁποῖα δυστυχῶς γιά τήν δημοτική μας ἀρχή εἶναι «ψιλά γράμματα». Καί τώρα τί κάνομε ; Κλαῖμε…. Ἀλλά τώρα εἶναι ἀκόμη νωρίς γιά δάκρυα Στέλλα(ὃπως ἀναφέρει καί τό λαϊκό ἆσμα). Θά ἒχωμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ἐμεῖς προβλέπομε ὃτι θά παραδωθῆ τό ἒργο βιαστικά-βιαστικά, θά περάση καί ὁ  χρόνος ἐγγυήσεως καλῆς λειτουργίας, τό ἐργοστάσιο ἐπεξεργασίας τῶν λυμμάτων δέν θά ἒχη κατασκευασθῆ ἐνδιαμέσως οὒτε κατά διάνοια (ἂλλη τραγική ἱστορία διαχειρίσεως αὐτή μέ τόν τόπο χωροθετήσεως) καί ὃταν μέ τό καλό συμβῆ αὐτό, τότε θά ἀρχίση τό πανηγῦρι…. Καί ποῖος θά πρέπη νά ἀποκαταστήση τίς ὃποιες κακοτεχνίες, ἀβλεψίες κλπ ;;; Ὁ Δῆμος βεβαίως, βεβαίως. Ἀλλά εἲπαμε λεφτά ὑπάρχουν καί μάλιστα πολλά. Παίρνομε «ἀβέρτα»  δάνεια ἀπό τό Ταμεῖο Παρακαταθηκῶν καί Δανείων, δέν εἰσπράτομε 1.300.000 Ε ἀπό τούς μπαταχτσῆδες, διαγράφομε 479.333,38 Ε (γιά νά μήν ψάχνεσθε, ὁ ἀναμορφωμένος προϋπολογισμός σας τά γράφει) κλπ , κλπ, κλπ.

    Περαιτέρω, ταν ρχισε τό ργο καί ζούσαμε καθημερινς πς ξελισσόταν, συντάξαμε ναφορές τόσο πρός τήν Εσαγγελία Σύρου, τόν Δμο καί τήν στυνομία γιά παράδεκτες καθυστερήσεις καί μή σύννομες παρακωλύσεις διελεύσεων  λλά δυστυχς λοι νδιαφέρονταν νά τελειώση γρήγορα «τό δημόσιο ργο» (βλέπε kaipoutheos.gr /   «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΕΞΑΜΠΕΛΑ, 29 Μαρτίου 2021/Πηγήhttps://kaipoutheos.gr/2021/03/%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b7-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%81%cf%84%cf%85%cf%81%ce%b9%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b5%ce%bd%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b5.html  καί  ‘’ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ ΤΗΣ «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΣΤΑ ΕΞΑΜΠΕΛΑ ‘’ / 4 Απριλίου 2021 / / /Πηγή: https://kaipoutheos.gr/2021/04/%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%ce%b3%ce%b5%ce%bb%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%83-%cf%83%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%85.html) καί δέν ἒδωσαν την δέουσα σημασία μέ ἀποτέλεσμα οἱ ἐργολάβοι νά αἰσθάνονται πλήρως «θωρακισμένοι». Τά ἀποτελέσματα προσεχῶς.

     Ατά πρός τό παρόν γιά νά μήν νομίζουν μερικοί τι πιπιλμε τό δάκτυλό μας καί τι θά τήν γλυτώσουν κάνοντας «ραδιοσυμβούλια» μεταξύ τους ὃπου καί ἀλληλοσυγχαίρονται , συμπολίτευση καί ἀντιπολίτευση.

Συνεχίζεται….

Γιά τήν «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ