Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και
375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ), εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., σας προσκαλώ να
συμμετέχετε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη (μέσω Skype) συνεδρίαση που θα γίνει στις 21
Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη στις 16.00, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
1. Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ.: 67325-
16.09.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ.
2. Έκδοση απόφασης παραχώρησης χώρου ως Υδατοδρομίου, σύμφωνα με το υπ' αρ.
πρωτ.: 3113.10-74/37570/22 έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικής Πολιτικής.
3. Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για
την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα
Καμαρών Σίφνου (ΘΕΣΗ Α), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.
4. Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για
την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα
Καμαρών Σίφνου (ΘΕΣΗ Β), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.
5. Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για
την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης Πλατύ
Γιαλού Σίφνου (ΘΕΣΗ Γ), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.
6. Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για
την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης Πλατύ
Γιαλού Σίφνου (ΘΕΣΗ Δ), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών.
7. Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α 70.7135.0002
8. Αίτηση του κ. Μουστάκα Πέτρου για παραχώρηση χώρου στη Ψάθη Κιμώλου για την
επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΤΟ ΜΙΝΙ”.
9. Αίτηση του κ. Ραπτόπουλου Κωνσταντίνου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε) για
παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο
“LOST BAY”.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος

********************************

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και
375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ), εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., σας προσκαλώ να
συμμετέχετε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη (μέσω Skype) συνεδρίαση που θα γίνει στις 22
Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη στις 16.00, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
1. Αίτηση της κας Φασόλη Μαρίας (ΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΙΦΝΟΥ ΕΕ) για
παραχώρηση χώρου στην περιοχή Φάρος Σίφνου.
2. Αίτηση της κας Βενιού Αικατερίνης Μαρίας για παραχώρηση χώρου στις Καμάρες
Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΣΥΡΜΑ”.
3. Αίτηση του κου Cinquebani Fabio για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για
την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “AMANDA BOAT – SIFNOS CRUISES”.
4. Αίτηση της κας Παππά Βαρβάρας (NIVA OE) για παραχώρηση χώρου στις Καμάρες
Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “NIVA SEA PARK”
5. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου (Α ΛΑ ΜΕΡ ΣΙΦΝΟΣ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου
στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “Α ΛΑ ΜΕΡ”.
6. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου
για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “BLOOMARINE”.
7. Αίτηση του κ. Δημητριάδη Δημητρίου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ-ΚΑΡΑΒΟΥ Ο.Ε) για παραχώρηση
χώρου στο Φάρο Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΛΥΧΝΟΣ”.
8. Αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού σκαφών Α) στον Πλατύ Γιαλό, Β) στις Καμάρες και Γ)
στο Φάρο Σίφνου.
9. Αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού σκαφών στην Ψάθη Κιμώλου.
Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος

Advertisements