ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση, στις 12.08.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00,
για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της Εταιρείας με
την επωνυμία “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Μ.Α.Ε.” και το
δ.τ. “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ Μ.Α.Ε.” για την υλοποίηση του έργου με τίτλο:
«Ανάπτυξη της Υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Σίφνου»
2. Έκδοση απόφασης για: α) έγκριση της διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το διαγωνισμό με
τίτλο: «Σύστημα παρακολούθησης Αγ. Σώστη», με ανοιχτή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., συνολικού
προϋπολογισμού 52.419,35€ συν Φ.Π.Α. 24% (12.580,65€), για την «Προμήθεια και εγκατάσταση
εξειδικευμένου εξοπλισμού (Παραδοτέο 3.3.5)» στο πλαίσιο της Πράξης «ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ –
ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», β) έγκριση της υπ’ αρ.
1/2022 μελέτης του Τ.Τ.Υ.Δ.Π. και των τεχνικών προδιαγραφών, γ) καθορισμό των όρων της
διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί με ανοιχτή διαδικασία μέσω
ΕΣΗΔΗΣ, δ) Ορισμό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού/αξιολόγησης προσφορών, & ε) Ορισμό
των μελών της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων
3. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής για την πράξη: «Προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση
δικτύου ύδρευσης Δήμου Σίφνου», συνολικού Π/Υ 263.872,00€, με φορέα χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε.
της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

4. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής για την πράξη: “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή,
μεταφορά και τοποθέτηση συστημάτων βυθιζόμενων κάδων συλλογής και αποθήκευσης
απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών για την αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου
Σίφνου”, συνολικού προϋπολογισμού 152.300,00€ (Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II)
5. Έκδοση απόφασης σχετικά με την παραχώρηση ενός απορριμματοφόρου οχήματος από το
Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας στο Δήμο Σίφνου, ύστερα από την υπ’ αρ. 65/2022 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας και την υπ΄ αρ. 70/2022 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements