Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 20ο – 10 Σεπτεμβρίου 2022)

 

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:

  1. 1κα Λεμπέση Ειρήνη
  2. 2κ. Καλόγηρο Ανδρέα
  3. 3κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
  4. 4κ. Σάρδη Παναγιώτη
  5. 5κ. Γαλανό Εμμανουήλ
  6. 6κα Λογοθέτη Ροζάννα
  7. 7κ. Πολενάκη Θεόδωρο
  8. 8κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και 375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 σας προσκαλώ σε τακτική δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) συνεδρίαση, στις 10 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο από τις 15.00 έως τις 21.00, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. έτους 2023.

 

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος

Advertisements