ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

σε ειδική συνεδρίαση, την 28 η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο, στις 14:00, στην αίθουσα
συνεδριάσεων «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό) για την
έκδοση απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 Έγκριση του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου οικονομικού έτους
2023, μετά τις υπ’ αρ. 176/2022 (ΑΔΑ: ΩΣΓΨΟΡΙΦ-ΙΗΞ) & 1/2023 (ΑΔΑ: 98Μ5ΟΡΙΦ-67Λ) αποφάσεις
του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου και την υπ. αρ. πρωτ.: 18/05-01-2023 Γνώμη του Παρατηρητηρίου
Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements