ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γεωθερμία από την πίσω πόρτα στην Κίμωλο με ύπουλες υπογραφές του

Δημάρχου Κιμώλου και των ακολούθων του

‘Όπως όλοι θυμόμαστε καλά κατά τη θητεία του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Κιμώλου δυνάμει της υπ’ αριθ. 37/15.02.2020 ομόφωνης απόφασης του Πρακτικού με αριθμό
7/15.02.2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου (ΑΔΑ: 9Ξ0ΣΩΕ8-Δ1Υ), απορρίφθηκε
συλλήβδην επιστημονικό αίτημα αναφορικά με το μείζον θέμα: «Εκτέλεση συμπληρωματικών
γεωφυσικών μετρήσεων στην Κίμωλο» και αποφασίστηκε ομόφωνα για σωρεία καταλυτικών
λόγων να σταματήσει κάθε προσπάθεια για την εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου Εθνικού
ενδιαφέροντος στην Κίμωλο. Θυμίζουμε ότι ο ίδιος ο Δήμαρχος Κιμώλου στην τοποθέτησή του επί
του θέματος είχε διατυπώσει ενδεικτικά αυτολεξεί: «Η δική μας θέση για την γεωθερμία ήταν και
είναι ξεκάθαρη: “κανένα πείραμα στην Κίμωλο”. Αρκετά πειράματα έγιναν στις πλάτες μας,
τα αποτελέσματα των οποίων είναι γνωστά. Η γεωθερμία μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα,
καθώς ο ατμός περιλαμβάνει επικίνδυνα συστατικά, όπως υδρόθειο, αρσενικό, βαρέα
μέταλλα και ραδιενεργά στοιχεία… Έχει τεκμηριωθεί επιστημονικά διεθνώς ότι δημιουργεί
μικροσεισμικότητα τοπικού χαρακτήρα, η οποία μπορεί να είναι αισθητή έως επικίνδυνη και
σίγουρα βλαπτική για τα κτίρια, τα ακίνητα, δηλαδή, που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή
και κατ’ επέκταση στον τουρισμό. Οι μόνοι που θα εξυπηρετούνται θα είναι οι ιδιώτες
παραγωγοί της ενέργειας λόγω του πολύ πλούσιου γεωθερμικού δυναμικού του νησιού
μας. Από κει και πέρα, οι επιπτώσεις θα είναι τελείως αρνητικές για το νησί μας, καθώς η
φέρουσα ικανότητα θα έχει σοβαρούς περιορισμούς και σίγουρα θα έχει αρνητικές
επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων, στον τουρισμό και τις άλλες μορφές οικονομικής
ανάπτυξης του νησιού μας. Θέλω να δηλώσουμε ότι είμαστε αντίθετοι και δε δεχόμαστε
καμία πρόταση εκμετάλλευσης υψηλής ενθαλπίας στο Νησί μας. Ο Δήμος μας οφείλει να
επιφυλαχθεί για άσκηση προσφυγών αλλά και ασφαλιστικών μέτρων, κατά οιουδήποτε
προσπαθήσει να αυθαιρετήσει και μάλιστα σε βάρος του Νησιού μας, στα διοικητικά μας
όρια».
Στην ίδια συνεδρίαση ο Δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Τσακάλης εκπροσωπώντας τη Δημοτική
μας Παράταξη «Κίμωλος – Νέα Πορεία Εμπρός» προσυπέγραψε τη στάση του Δημάρχου
Κιμώλου και δήλωσε απερίφραστα ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετος με την Γεωθερμία στην
Κίμωλο παραθέτοντας, μάλιστα, επιβεβαιωτικά της θέσης του σχετικά δημοσιεύματα.

[2]

Σήμερα, μάταια θεωρούσαμε καλόπιστα και καλοπροαίρετα ότι η δεσμευτική θέση της
ισχύουσας υπ’ αριθ. 37/15.02.2020 ομόφωνης απόφασης του Πρακτικού με αριθμό
7/15.02.2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου (ΑΔΑ: 9Ξ0ΣΩΕ8-Δ1Υ) εξακολουθεί να
παραμένει στην ουσία αμετάβλητη, δεδομένου ότι, ως θα αποδειχθεί κατωτέρω
επιχειρήθηκε δολίως ευθεία καταστρατήγησή της. Μετά λύπης και μεγάλης αγωνίας για το
μέλλον του τόπου που ομολογουμένως τελεί πλέον σε αμεσότατο κίνδυνο από πολλές
πλευρές διαπιστώσαμε την επιτηδευμένη ανακολουθία λόγων και έργων του Δημάρχου
Κιμώλου, δεδομένου ότι οι προαναφερόμενες γεωφυσικές μετρήσεις στην Κίμωλο τελικά
θα λάβουν χώρα κανονικά και με το Νόμο χάρις τις ευχές και τις απλόχερες εγκρίσεις των
μελών της Δημοτικής Αρχής Κιμώλου και του υποτιθέμενου ανεξάρτητου Δημοτικού
Συμβούλου Σταύρου Αφεντάκη! Φυσικά, εμπνευστής και αυτής της απίθανης αλχημείας ο
Δήμαρχος Κιμώλου Κωνσταντίνος Εμμ. Βεντούρης, ο οποίος εκτός από παρωπίδες
φρόντισε να τοποθετήσει μπροστά σε όλους τους συμπολίτες μας ένα δελεαστικό
καρότο…, την επίφαση του έργου της επέκτασης της αφαλάτωσης με κρυμμένες
παρενέργειες!!!
Πιο συγκεκριμένα, αξίζει να διερευνήσουμε με πέντε ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, πέντε ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
και πέντε ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ τι πραγματικά κρύβεται πίσω από την υπ’ αριθ. 1/2023
απόφαση του πρακτικού 1/2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιμώλου που
έλαβε εγκριτική απόφαση μεμονωμένα από μέλη της Δημοτικής Αρχής στο πλαίσιο
εκτέλεσης του έργου «Εγκατάσταση ενεργειακά πράσινης μονάδας αφαλάτωσης στην
Κίμωλο με καινοτόμο τεχνολογία επεξεργασίας της άλμης – BriZE» (ΑΔΑ: ΨΧΔΔΩΕ8-48Ο)
και αναρωτιόμαστε γιατί ο Δήμαρχος Κιμώλου προωθεί κατά απόλυτη προτεραιότητα το
έργο αυτό, το οποίο θα πρέπει βάσει χρονοδιαγράμματος να έχει ολοκληρωθεί έως την
30η.04.2024. Η ανάλυση σίγουρα θα μας εκπλήξει διότι πίσω από της λέξεις βρίσκεται
καθαρά η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ στην πιο σκληρή μορφή της:
ΑΠΟΔΕΙΞΗ 1η: Στο υπ’ αριθ. πρωτ. 62532/474/17.06.2022 έγγραφο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΑΔΑ: ΨΜ5Ψ4653Π8-Φ8Π) με θέμα «Ένταξη της Πράξης
“Εγκατάσταση ενεργειακά πράσινης μονάδας αφαλάτωσης στην Κίμωλο με καινοτόμο
τεχνολογία επεξεργασίας της άλμης – BriZE” με κωδικό ΟΠΣ 5093109, του Προγράμματος
“Διαχείριση Υδάτων” του XM EOX 2014-2021 και του Ταμείου Διμερών Σχέσεων ΧΜ ΕΟΧ
2014 – 2021» περιγράφεται το κάτωθι υποέργο ως επιμέρους αντικείμενο της πράξης
BriZE: « Η εκτίμηση ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ της Κιμώλου για την υποστήριξη της
μονάδας αφαλάτωσης ΑΟ και της ΜΕΑ και για τον προσδιορισμό θέσεων για την
περαιτέρω χρήση της ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ για παραγωγή θερμότητας και ισχύος (ΠΕ2, υποέργο
4.) Με κατάλληλη παραμετροποίηση το μοντέλο θα μπορεί να εφαρμόζεται και σε άλλες
μελέτες και υλοποιήσεις (ΠΕ3, υποέργο 4)!!!
ΑΠΟΔΕΙΞΗ 2η: Στα παραδοτέα της επίμαχης Πράξης αναφέρεται υπό στοιχεία Π4.2.1
Η «Έκθεση εκτίμησης ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ για την υποστήριξη μονάδας
αφαλάτωσης με χρήση γεωλογικών, τεκτονικών δεδομένων και θερμικής τηλεπισκόπησης
(ΓΠΑ-ΕΛΚΕ,Μ10)»!!!

[3]

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 3η: Στο υπ’ αριθ. πρωτ. 23061/15.07.2022 απόσπασμα πρακτικών της
24ης Συνεδρίας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. Γ.Π.Α. (ΑΔΑ:
ΨΚ5Ο46Ψ8Ζ6-Ε7Γ) εγκρίθηκε ομόφωνα η Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του
Υποέργου (04) “Μελέτη καινοτόμου μονάδας επεξεργασίας της άλμης και Εκτίμηση
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ και Κύκλου Ζωής (LCA)» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν.
Καθ. Δ. Μανωλάκο και χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου έως
30.04.2024!!!
ΑΠΟΔΕΙΞΗ 4η: Στο με Α.Π.: 23064/15.07.2022 έγγραφο του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΔΑ: 68ΘΠ46Ψ8Ζ6-0Ε), με θέμα «Απόφαση υλοποίησης με ίδια
μέσα του Υποέργου (6) “Ανάπτυξη διμερών σχέσεων” προβλέπεται η διοργάνωση
ημερίδας, στην οποία οι επισκέπτες επιστήμονες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν
στα ινστιτούτα τους τα αντικείμενα του υποέργου 4, δηλαδή τις αναλύσεις του
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ενώ προβλέπονται επισκέψεις σε πειραματικές περιοχές και
συναντήσεις με ιδιωτικές εταιρείες εκμετάλλευσης της ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ για την παραγωγή
ηλεκτρισμού και θερμότητας και για την παραγωγή ψαριών και άλγης και ανακοινώνεται
ένα διαδικτυακό σεμινάριο σε τελειόφοιτους φοιτητές και σε υποψήφιους διδάκτορες με τη
συμμετοχή όλων των εταίρων για μεταφορά γνώσης και εμπειριών…
ΑΠΟΔΕΙΞΗ 5η: Από τη χρονική στιγμή που το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
πρότεινε στο Δήμο Κιμώλου την εκπόνηση του επίμαχου Έργου έπαυσε κάθε αίτημα της
ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. για εκτέλεση γεωφυσικών μετρήσεων για την εγκατάσταση και
λειτουργία εργοστασίου ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ στην Κίμωλο, ενεργώντας το Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών ως εντολοδόχος ή καθολικός διάδοχος ή ως μεσάζων της ΔΕΗ
Ανανεώσιμες Α.Ε.!!!
Σχετικά με τα προαναφερόμενα πέντε ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, απευθύνουμε
ενδεικτικά τα κάτωθι πέντε εύλογα ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ στον Δήμαρχο Κιμώλου:
ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Τελικά επιτρέπονται τα πειράματα στην Κίμωλο ή όχι; Το συγκεκριμένο
έργο είναι εξ ορισμού πειραματικής φύσης με όποια επικινδυνότητα αυτό συνεπάγεται
καθώς ενέχει πρωταρχικά εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς προβλέποντας μέχρι
και τη συμμετοχή φοιτητών από την Ελλάδα, την Νορβηγία και την Ισλανδία στο
πρόγραμμα για ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης και εμπειριών!!!
ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Αλήθεια, ο προσδιορισμός των θέσεων για την περαιτέρω χρήση της
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ για παραγωγή θερμότητας και ισχύος, οι οποίες προβλέπονται στο πλαίσιο
εκτέλεσης του υπό κρίση έργου πώς αιτιολογείται ότι δεν συνεπάγονται πλέον αρνητικές
επιπτώσεις για το νησί μας, καθώς, σύμφωνα με τα λεγόμενα τότε του Δημάρχου Κιμώλου
η φέρουσα ικανότητα της Κιμώλου θα έχει σοβαρούς περιορισμούς και σίγουρα θα έχει
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων, στον τουρισμό και τις άλλες μορφές
οικονομικής ανάπτυξης του νησιού μας!

[4]

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο: Μήπως σήμερα η φέρουσα ικανότητα της Κιμώλου έχει αλλάξει και
γιατί ο Δήμαρχος Κιμώλου και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
απομακρύνθηκε τελείως από τις τότε δεσμεύσεις του; Δηλαδή, αποδεικνύεται περίτρανα
ότι άλλα έλεγε τότε ο Δήμαρχος Κιμώλου και εκ διαμέτρου αντίθετα πράττει σήμερα και
προσπαθεί να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη για να μην αντιληφθεί τις
ανακόλουθες επιλογές του!
ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο: Γιατί το υπό κρίση θέμα δεν παραπέμφθηκε από την Οικονομική
Επιτροπή όπως ήταν απαραίτητο και όπως ζητήθηκε με γραπτή αίτηση από τα μέλη της
Δημοτικής μας Παράταξης προς συζήτηση και κρίση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Κιμώλου; Όπως γνωρίζουμε κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10,
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 5013/2023 η Οικονομική Επιτροπή δύναται με
ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της να
παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη
λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του
σεβόμενη την ιεραρχική ανωτερότητα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις αποφάσεις του
οποίου οφείλουν να είναι εναρμονισμένες οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο: Γιατί, άλλωστε, η Δημοτική Αρχή Κιμώλου τονίζει στην σχετική
εισήγησή της ότι η Κίμωλος βρίσκεται στο Ελληνικό Ηφαιστειακό τόξο;

Όλα συνηγορούν στα ακόλουθα πέντε επαγωγικά ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ:

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 1ο: Το θέμα της γεωθερμίας είναι, ομολογουμένως, πάρα πολύ
ευαίσθητο για την τοπική κοινωνία με πολύ επικίνδυνες και περίπλοκες προεκτάσεις που
δεν επιτρέπουν στην Οικονομική Επιτροπή να παραγκωνίζει και κατ’ ουσίαν να ακυρώνει
το περιεχόμενο και τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις ομόφωνων διαχρονικών
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Για το λόγο αυτό, άλλωστε τα μέλη της Δημοτικής
μας Παράταξης, τακτικό και αναπληρωματικό, αφού δηλώσαμε την έντονη διαμαρτυρία μας
με την καταδολιευτική πρακτική του Δημάρχου Κιμώλου απείχαμε από τη συγκεκριμένη
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ώστε να μην έχουμε την παραμικρή ανάμειξη
στην ολοφάνερη αυτή απόπειρα παραπλάνησης και κατ’ ουσίαν εξαπάτησης της κοινής
γνώμης της Κιμώλου με σκοπό την εξυπηρέτηση συμφερόντων παραγωγών ενέργειας
μέσω της ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 2ο: Το Ελληνικό Δημόσιο με αυτό το μεσοβέζικο τρόπο κατορθώνει να
εκμαιεύσει τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας και να προχωρήσει απρόσκοπτα στην
έρευνα, μελέτη, διαχείριση και εκμετάλλευση του ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ υψηλής
θερμοκρασίας (Εθνικού Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το νέο γεωθερμικό νόμο 4602/2019
του νησιωτικού συμπλέγματος Μήλου – Κιμώλου – Πολυαίγου), με σκοπό τη διερεύνηση
των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στην Κίμωλο με απώτερο
επιδιωκόμενο στόχο την κατασκευή ΓΕΩΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, την
οποία έχει δρομολογηθεί να ανεχθούμε ως τετελεσμένο γεγονός.

[5]

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 3ο: Η Κίμωλος θα μετατραπεί για ακόμη μια φορά σε «πειραματόζωο»
διαφήμισης της ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ εν προκειμένω που τα τυχόν ευρήματα, αν υποθέσουμε ότι
είναι επιτυχή και χωρίς αστοχίες, θα αναλυθούν ως παραδείγματα σε συνέδρια,
παρουσιάσεις, συναντήσεις συνεργασίας, επισκέψεις στις εγκαταστάσεις του BriZE και
εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το ερευνητικό ενδιαφέρον θα προωθηθεί
επιπλέον μέσω διενέργειας επιστημονικών επισκέψεων και συναντήσεων αυτοπρόσωπα
στην Κίμωλο, στην Ισλανδία και στην Νορβηγία ακόμη και μέσω του διαδικτύου!
Ειδικότερα στο πλαίσιο του υποέργου 6 για τη διάδοση της ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ θα
πραγματοποιηθούν συναντήσεις μεταξύ των επιστημόνων των συμμετεχόντων εταίρων,
καθώς, επίσης, και εκπροσώπων άλλων ερευνητικών φορέων, ινστιτούτων ακόμη και του
ιδιωτικού τομέα! Εντύπωση προκαλεί η προγραμματισμένη επίσκεψη στην Ισλανδία με
ιδιωτικές εταιρείες εκμετάλλευσης της ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ για την παραγωγή ηλεκτρισμού και
θερμότητας (H5 Orka, Reykjanesvirkjun / Blue lagoon) και για την παραγωγή ψαριών και
άλγης (Stolt Seafarm, Stofnfiskur and Algaallf). Κάτι ανάλογο οραματίζεται Δήμαρχος
Κιμώλου για την Κίμωλο!
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 4ο: Τελικά η Κίμωλος εγκαταλείπει στη πράξη τον προσανατολισμό
της ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και μεταβάλλεται σε περιοχή που εντάσσεται σε ζώνη
βιομηχανικής αξιοποίησης και πάσης φύσεως βιομηχανικής εκμετάλλευσης.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 5ο: Εν κατακλείδι αποδεικνύεται περίτρανα ότι ο Δήμαρχος Κιμώλου
σαν σύγχρονος Εφιάλτης του ΕυρυΔΗΜΟΥ άνοιξε την Κερκόπορτα ευρείας αξιοποίησης
και εφαρμογής της ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ στην Κίμωλο, η οποία θα αποτελέσει πρότυπο
αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου και στα άλλα Νησιά αγνοώντας τις σοβαρές
αντιδράσεις των τοπικών φορέων και των πολιτών της Κιμώλου, οι οποίοι θαμπώνονται
με την επίκληση της Αφαλάτωσης και δεν υπεισέρχονται στις λεπτομέρειες του Έργου που
κάνουν την διαφορά. Στην αήθη προσπάθειά του αυτή ο Δήμαρχος Κιμώλου
συνεπικουρείται από τους γνωστούς επαγγελματίες συνεργούς, οι οποίοι προκειμένου να
εξασφαλίσουν τα ανταλλάγματα που τους χορηγούνται ενώ προφασίζονται ότι ψαρεύουν
καλαμάρια, στην ουσία έχουν το θράσος να ψαρεύουν τους ίδιους τους συμπολίτες τους
και να καμαρώνουν για αυτό!!!
Αν καταφέρουν και πάλι να μας πιάσουν «ψάρια» εκμεταλλευόμενοι την πατριωτική
εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη μας τότε κυριολεκτικά θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας και
φυσικά της ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ που έρχεται!!!

Νήσος Κίμωλος Νομού Κυκλάδων, Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023

Ηλίας Α. Τσακάλης
Δημοτικός Σύμβουλος Κιμώλου

Advertisements