Π Ρ ΟΣ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 11ο

– 11 Αυγούστου 2023)

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. κα Λεμπέση Ειρήνη
2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων
Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
καθώς και την 577/ΑΠ41109/09.05.2023 (ΑΔΑ: ΨΤΝΠ46ΜΤΛ6-Ρ12) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., σας
προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση που θα γίνει
στις 11 Αυγούστου 2023, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης
στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α. 10.6613.
2. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού δημοσίου
τομέα έτους 2024.
3. Ορισμός μελών επιτροπής χαρακτηρισμού παράλιων περιοχών ν. Σίφνου ως
πολυσύχναστων για το έτος 2024.
4. Αίτηση παραχώρησης χώρου στο Αλιευτικό Καταφύγιο Πλατύ Γιαλού για μουσική
εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος

Advertisements