ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών του νησιού μας από το Πρωτοδικείο Συρου, αρ. Αποφ. 20/2023, υπάρχουν και επίσημα 3 υποψήφιοι Δήμαρχοι και 122 υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι και σύμβουλοι κοινοτήτων. Μαρία Ναδάλη, Ανδρέα Μπαμπούνη και Αντώνη Ζαμπέλη ευχόμαστε ένα όμορφο αγώνα!

Δείτε αναλυτικά:

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

Αριθμός Απόφασης 

20/2023  

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ 

(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας) 

Αποτελούμενο από τους δικαστές Βασίλειο Παπαθανασίου, Πρόεδρο Πρωτοδικών- Εισηγητή,  Ουρανία Ταπεινοπούλου και Μαρία – Πανωραία Ράμμου, Πρωτοδίκες, τους οποίους όρισε ο Πρόεδρος  του Πρωτοδικείου Σύρου και τον Γραμματέα Δημήτριο Καράβολα. 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 10 Σεπτεμβρίου 2023, προκειμένου να προβεί στην  ανακήρυξη των συνδυασμών που θα συμμετάσχουν στις Δημοτικές Εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 του  Δήμου ΣΙΦΝΟΥ, Περιφερειακής Ενότητας ΜΗΛΟΥ και δηλώθηκαν εγκαίρως. 

Αφού έλαβε υπόψη τις δηλώσεις καταρτίσεως συνδυασμών στο Δήμο ΣΙΦΝΟΥ, που υποβλήθηκαν  στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης Υποψηφιοτήτων (Η.Π.Δ.Υ.) του  άρθρου 33 του π.δ. 26/ 2012 (Α 27) και συγκεκριμένα τις δηλώσεις κατάρτισης συνδυασμών:  

 1. ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ  
 2. Καινούργια Μέρα – Δημοτική Πρόταση Σίφνου  
 3. “η Σ.Ι.Φ.Ν.Ο.Σ. μας”  

  

  

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ  

Παραδεκτώς, κατά την διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, εμπροθέσμως ήτοι την δέκατη  Σεπτεμβρίου του έτους των εκλογών, και νομίμως, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 17 του ν. 4804/ 2021  «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις», σε συνδυασμό με τα άρθρα 3, 4, 5, 9,  10, 12,13, 14 και 15 του ίδιου νόμου, φέρονται ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου οι πιο πάνω δηλώσεις  καταρτίσεως συνδυασμών, υποψηφίων δημάρχων και υποψηφίων δημοτικών συμβούλων του Δήμου 

ΣΙΦΝΟΥ, καθώς και υποψηφίων προέδρων δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των  διακοσίων (200) κατοίκων και υποψηφίων συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων με πληθυσμό μεγαλύτερο ή  ίσο των διακοσίων ενός (201) κατοίκων, του ιδίου δήμου, προκειμένου να γίνει η ανακήρυξη τους. 

Για την ανακήρυξη των συνδυασμών, το παρόν Δικαστήριο αφού έλαβε υπόψη του  

Α. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών  ήτοι: 

α) την καταχώρηση στην πύλη το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο ή το μητρώνυμο, την  ημερομηνία γέννησης, την ιδιότητα, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και την πλήρη διεύθυνση κάθε  υποψήφιου δήμαρχου και δημοτικού σύμβουλου 

β) τη δήλωση του κάθε υποψηφίου για την υποψηφιότητά του σε μία εκλογική περιφέρεια και σε ένα  εκλογικό αξίωμα  

γ) την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο δήμαρχο, δημοτικό συμβούλο, σύμβουλο  δημοτικής κοινότητας και πρόεδρο δημοτικής κοινότητας, μέσω της Ηλεκτρονικής Πύλης Δήλωσης  Υποψηφιοτήτων ή κατ’ εξαίρεση με επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης με θεωρημένο το γνήσιο της  υπογραφής από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr  ΕΨΠ), με την οποία δηλώνει ότι δεν στερείται του δικαιώματος του εκλέγειν και ότι στο πρόσωπό του  δεν συντρέχουν κωλύματα εκλογιμότητας  

Εφόσον υπάρχουν ευρωπαίοι πολίτες και 

δ) την επικύρωση της υποψηφιότητας από κάθε υποψήφιο δήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο, σύμβουλο  δημοτικής κοινότητας και πρόεδρο δημοτικής κοινότητας, με την υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο  υποψήφιος δηλώνει την ιθαγένειά του, τον εκλογικό κατάλογο που είναι γραμμένος στο κράτος μέλος  καταγωγής του και ότι δεν έχει εκπέσει του δικαιώματος του εκλέγεσθαι, ότι δεν έχει ανάλογη ιδιότητα σε  άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία επιφέρει το ασυμβίβαστο για τους Έλληνες πολίτες,  την ημερομηνία από την οποία είναι υπήκοος του κράτους – μέλους, ότι δεν έχει στερηθεί το δικαίωμα  του εκλέγειν, δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα εκλογιμότητας του άρθρου 10 του ν. 4804/  2021 και αποδέχεται την υποψηφιότητά του, με τον συνδυασμό του υποψήφιου δημάρχου που υποβάλλει  τη δήλωση, για το συγκεκριμένο αξίωμα και στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια 

Β. τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος για την νόμιμη ανακήρυξη των συνδυασμών: 

α) ότι η δήλωση του συνδυασμού υπεβλήθη εμπρόθεσμα, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης  υποψηφιοτήτων, έως τις 23:59 της 31ης Αυγούστου 2023, 

β) ότι είναι έγκυρο το όνομα ονόματος του συνδυασμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 8 και 9 του  ανωτέρω άρθρου, κατά ρητή πρόβλεψη των οποίων, απαγορεύεται να ορίζεται ή να χρησιμοποιείται ως  όνομα ή ως έμβλημα του συνδυασμού σύμβολο θρησκευτικής λατρείας, ή σημαία, ή άλλο παρόμοιο  σύμβολο κράτους, ή σημείο ιδιαίτερης ευλάβειας, στέμμα, όνομα ή έμβλημα πολιτικής οργάνωσης,  φωτογραφία οποιουδήποτε προσώπου, έμβλημα κράτους, που ίσχυε παλαιότερα ή ισχύει ακόμη, καθώς  και σύμβολα ή εμβλήματα του δικτατορικού καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, ή σύμβολα ή εμβλήματα  με ρατσιστικό ή ξενοφοβικό περιεχόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 927/1979 (Α’ 139). Αν υποβληθούν  περισσότερες δηλώσεις συνδυασμών με το ίδιο όνομα ή έμβλημα από υποψήφιους συνδυασμούς για την  ανάδειξη δημοτικών αρχών του ίδιου δήμου, δικαίωμα χρήσης έχει ο συνδυασμός που το έχει δηλώσει  πρώτος, 

γ) ότι ο συνδυασμός διαθέτει τον υποψήφιο δήμαρχο και τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων  δημοτικών συμβούλων στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών και τον ελάχιστο αριθμό υποψηφίων  συμβούλων δημοτικής κοινότητας και προέδρων δημοτικής κοινότητας στο 60% των δημοτικών  κοινοτήτων, 

δ) ότι καταβλήθηκε το ηλεκτρονικό παράβολο, από το οποίο προκύπτει ότι ο υποψήφιος δήμαρχος, κάθε υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος και κάθε υποψήφιος σύμβουλος δημοτικής κοινότητας και  πρόεδρος δημοτικής κοινότητας, έχει καταθέσει υπέρ του δημοσίου ποσό διακοσίων (200), πενήντα (50)  και δέκα (10) ευρώ , αντίστοιχα.  

ε) ότι ο συνδυασμός έχει υποψηφίους από κάθε φύλο σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%)  τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένου  του υποψηφίου δημάρχου  

Εν προκειμένω, από τον έλεγχο των υποβληθεισών δηλώσεων κατάρτισης συνδυασμών για το Δήμο ΣΙΦΝΟΥ, που υποβλήθηκαν στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου μέσω της ηλεκτρονική πύλης δήλωσης 

υποψηφιοτήτων του άρθρου 33 του π.δ. 26/ 2012, προκύπτει ότι καταρτίστηκαν νομότυπα,  περιλαμβάνουν υποψηφίους δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, προέδρους δημοτικών κοινοτήτων και  συμβούλους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα εκλογιμότητας, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στην νομοθεσία που αναφέρεται στην παρούσα.  

Κατά συνέπεια, συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για να ανακηρυχθούν, οι κατωτέρω  αναγραφόμενοι συνδυασμοί, σύμφωνα με το διατακτικό του άρθρου 17 του ν. 4804/ 2021, με την  επισήμανση ότι: α) απαλείφθηκαν από τα πατρώνυμα των υποψηφίων τυχόν αναγραφόμενα  υποκοριστικά ή ψευδώνυμα ή καλλιτεχνικά ονόματα και β) απαλείφθηκαν τυχόν αναγραφές  επαγγελματικής, πολιτικής ή άλλης ιδιότητας, πέραν του υποκοριστικού ή του ψευδώνυμου, από τα  ονόματα των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 8 του 4804/2021. 

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς που θα συμμετάσχουν στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023 και τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2023, που θα διενεργηθούν για την εκλογή  δημοτικών αρχών του Δήμου ΣΙΦΝΟΥ, Περιφερειακής Ενότητας ΜΗΛΟΥ, ήτοι υποψηφίων δημάρχων,  δημοτικών συμβούλων, προέδρων κοινοτήτων και συμβούλων κοινοτήτων, του καθενός από τους  συνδυασμούς, ως ακολούθως: 

 1. Τον συνδυασμό με το όνομα «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ», με έμβλημα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ  ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΣ(ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ) ΜΕ ΤΙΣ  ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ ΑΡΧΑΪΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ»  στον οποίο περιλαμβάνονται ο ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος,  ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι: 

Δήμος Σίφνου (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι) 

 1. ΒΕΝΙΚΟΥΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 2. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 3. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 4. ΖΑΜΠΕΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ)

 1. ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 3. ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 4. ΚΟΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 5. ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 6. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 7. ΞΑΝΘΑΚΗ ΒΑΪΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 8. ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 9. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 10. ΤΖΕΜΑ ΕΡΜΑ του ΜΕΒΛΑΝ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 11. ΧΑΣΤΑΤΖΕΡΗ-ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΚΡΑΤΗ (ΣΙΦΝΟΥ) 

Δήμος Σίφνου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Απολλωνίας) 

 1. ΕΡΝΑΝΤΕΣ ΦΟΝΣΕΝΚΑ ΛΙΛΙΑΝΙΣ ΝΑΫΡΑ του ΛΟΥΪΣ 
 2. ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
 3. ΤΣΙΦΡΙΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Δήμος Σίφνου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αρτεμώνος) 

 1. ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
 2. ΚΟΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 3. ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 4. Τον συνδυασμό με το όνομα «Καινούργια Μέρα – Δημοτική Πρόταση Σίφνου», με έμβλημα  «Το σύμβολο του συνδυασμού αποτελείται από το χάρτη του νησιού της Σίφνου και τον ήλιο.  στον οποίο περιλαμβάνονται η ΝΑΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ως υποψήφιος Δήμαρχος,  ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι: 

Δήμος Σίφνου (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι) 

 1. ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 2. ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 3. ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 4. ΒΕΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 5. ΒΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 6. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΦΡΑΖΕΣΚΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 7. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 8. ΔΗΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΣΙΦΝΟΥ)

 1. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 2. ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 3. ΖΑΡΟΣ ΤΟΛΙΟΝΤΙΛ του ΣΠΥΡΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 4. ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 5. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΟΛΟΜΠΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 14. ΚΑΛΦΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΦΑΡΙΑΝΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 15. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 6. ΚΑΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΙΦΝΟΥ) 17. ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 7. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 8. ΛΟΥΚΑΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 20. ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 9. ΜΑΡΑΓΚΟΥ (ΒΕΡΝΙΚΟΥ) ΕΛΕΝΗ του ΑΝΔΡΕΑ (ΣΙΦΝΟΥ) 22. ΜΠΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 10. ΜΩΡΑΪΤΗ ΦΛΩΡΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 11. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 12. ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 13. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΧΡΥΣΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 27. ΠΙΤΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 14. ΠΟΔΟΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 15. ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 16. ΣΑΜΨΩΝ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 17. ΣΑΡΔΗΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 18. ΣΠΙΘΑ ΦΙΛΙΠΠΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 19. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 34. ΤΟΚΚΑ (ΓΟΖΑΔΙΝΟΥ) ΔΑΦΝΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 35. ΦΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 36. ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 20. ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 21. ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 

Δήμος Σίφνου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Απολλωνίας) 

 1. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
 2. ΘΕΟΔΩΡΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 3. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
 3. ΚΑΡΓΙΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 4. ΚΟΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
 5. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ

 1. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΘΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Δήμος Σίφνου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αρτεμώνος) 

 1. ΑΤΣΟΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 
 2. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΠΗΓΗ) του ΙΩΑΝΝΗ 
 3. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 
 4. ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 5. ΤΣΙΠΗΣ ΘΩΜΑΣ του ΦΩΤΙΟΥ 
 6. Τον συνδυασμό με το όνομα «”η Σ.Ι.Φ.Ν.Ο.Σ. μας”», με έμβλημα «Ο χάρτης της Σίφνου  αποτελούμενος από 3 ανθρωπάκια διαφορετικού χρώματος (μπλε, πορτοκαλί, πράσινο)» στον  οποίο περιλαμβάνονται ο ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ως υποψήφιος Δήμαρχος,  ως υποψήφιοι, δε, δημοτικοί σύμβουλοι οι: 

Δήμος Σίφνου (υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι) 

 1. ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΟΥΛΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 2. ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΗΛΙΑ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 3. ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΛΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 4. ΑΤΣΟΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 5. ΒΕΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 6. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 7. ΔΕΛΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 8. ΔΕΡΔΕΜΕΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ (ΕΥΑ) της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 9. ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 10. ΔΙΑΡΕΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ) του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 11. ΖΑΓΚΟΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 12. ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΟΠΕΛΟΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 13. ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΦΩΤΩ (ΦΩΤΕΙΝΗ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 14. ΚΑΡΑΒΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 15. ΚΑΡΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 16. ΚΑΡΑΒΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 17. ΚΑΡΥΔΗ ΙΩΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 18. ΚΑΣΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 19. ΚΟΡΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΤΙΝΑ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 20. ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 21. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του ΚΟΥΚΙΑ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 22. ΛΕΜΠΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 23. ΜΑΖΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΛΕΥΤΕΡΗΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ)

 1. ΜΑΤΖΟΥΡΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 2. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ της ΕΙΡΗΝΗΣ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 3. ΠΑΝΩΡΓΙΟΥ-ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 4. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 5. ΠΕΤΑΚΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΕΦΥ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 6. ΠΟΔΕΝΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 7. ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 8. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ (ΑΚΗΣ) του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 9. ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 10. ΤΡΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 11. ΤΡΙΜΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (ΘΟΔΩΡΗΣ) του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 12. ΤΡΟΥΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΙΓΙΑΝΝΑ) του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 13. ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 14. ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΣΙΦΝΟΥ) 
 15. ΦΩΣΚΟΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) του ΙΩΑΝΝΗ (ΣΙΦΝΟΥ) 

Δήμος Σίφνου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Απολλωνίας) 

 1. ΚΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ του ΦΡΑΖΕΣΚΟΥ 
 2. ΚΟΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 
 3. ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
 4. ΠΟΔΕΝΕ ΑΘΗΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
 5. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑ) της ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 
 6. ΣΥΡΙΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) συζ. ΣΤΕΛΙΟΥ 
 7. ΤΕΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΙΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 8. ΤΡΟΥΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΒΙΡΓΙΝΙΑ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του ΖΑΝΝΗ 

Δήμος Σίφνου (υποψήφιοι σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας Αρτεμώνος) 

 1. ΑΘΥΜΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ του ΙΟΥΛΙΟΥ 
 2. ΔΕΠΑΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
 3. ΣΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
 4. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 
 5. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε στην Ερμούπολη Σύρου την 10η/09/2023, σε δημόσια, στο ακροατήριο,  συνεδρίαση του δικαστηρίου αυτού. 

Δημοσιεύθηκε στην Ερμούπολη Σύρου αυθημερόν. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Advertisements