ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Σίφνος, 15.11.2017
Αρ. Πρωτ. -5188-

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΦΝΟΥ
(Αναρτητέα στο Διαδίκτυο με Α.Δ.Α.: ΨΙΙΓΩ1Τ-ΓΜΝ)

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του:

1.την υπ’ αριθ. 65/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτων σε οικισμούς της Σίφνου για τη χρήση τους ως χώρους στάθμευσης οχημάτων (Α.Δ.Α.:  6ΘΝΓΩ1Τ-2ΥΦ), και
2.τη με αρ. 51/2017  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου (Α.Δ.Α.: ΨΗ54Ω1Τ-ΣΕΒ),

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ:

Ο Δήμος Σίφνου:
1.Ενδιαφέρεται για τη μίσθωση ακινήτων και εδαφικών εκτάσεων σε διάφορους οικισμούς της Σίφνου για να χρησιμοποιηθούν ως χώροι στάθμευσης οχημάτων.
2.Καθορίζει τους όρους διακήρυξης σύμφωνα με τους οποίους η οικεία επιτροπή θα ενεργήσει τη δημοπρασία ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 1ο
Η δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, φανερή και προφορική, και θα γίνει στο κτήριο του Δημοτικού Καταστήματος στην Απολλωνία, στις 27 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, από τις 10:00 έως τις 14:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την οποία αποτελούν (σύμφωνα με την  υπ’  αρ. 145/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου – Α.Δ.Α.: 60ΝΧΩ1Τ-24Ξ) οι:
•Ανδρέας Μπαμπούνης, Δήμαρχος Σίφνου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής,
•Χρυσούλα Χρυσογέλου, δημοτική σύμβουλος Σίφνου από την παράταξη της πλειοψηφίας, ως μέλος της Επιτροπής,
•Ευγενία Φραντζή, δημοτική σύμβουλος Σίφνου από την παράταξη της μειοψηφίας, ως μέλος της Επιτροπής.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Σίφνου Ναδάλη Μαρία.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Τα προς μίσθωση ακίνητα πρέπει να βρίσκονται:
α) 1 ακίνητο στον Αρτεμώνα, στη θέση «Πλατύ Πηγάδι», συνολικής έκτασης 2,5 στρεμμάτων τουλάχιστον, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του Αρτεμώνα,
β) 2 ακίνητα στον Αρτεμώνα, στη θέση «Αγία Άννα», συνολικής έκτασης 1 στρέμματος το ένα και 1,5 στρέμματος το άλλο, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του Αρτεμώνα,
γ) 1 ακίνητο στον Αρτεμώνα, κάτω από το γήπεδο του Αρτεμώνα, συνολικής έκτασης 2 στρεμμάτων, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του Αρτεμώνα,
δ) 1 ακίνητο στον Άγιο Λουκά, συνολικής έκτασης 2 στρεμμάτων, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του Αγίου Λουκά,
ε) 1 ακίνητο στον Αϊ Αντύπα, συνολικής έκτασης 1,5 στρέμματος τουλάχιστον, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού του Πάνω Πεταλιού,
στ) 1 ακίνητο στην Απολλωνία, συνολικής έκτασης 1,5 στρέμματος τουλάχιστον, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών της Απολλωνίας,
ζ) 1 ακίνητο στο Κάτω Πετάλι, συνολικής έκτασης 3 στρεμμάτων, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του Κάτω Πεταλιού,
η) 1 ακίνητο στις Αράδες, συνολικής έκτασης 1,5 στρέμματος τουλάχιστον, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών της Καταβατής,
θ) 1 ακίνητο στα Φυρρόγεια, στη θέση “Κλώτσου”, συνολικής έκτασης 1,5 στρέμματος τουλάχιστον, για τη στάθμευση των οχημάτων του Δήμου (βυτιοφόρα, απορριμματοφόρα, λεωφορείο «Καποδίστριας» κ.ά.),
ι) 2 ακίνητα στο Βαθύ, κοντά στο τέρμα του επαρχιακού δρόμου Απολλωνίας – Βαθύ, συνολικής έκτασης: 2,6 στρεμμάτων το πρώτο και 1,8 στρέμματος το δεύτερο, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού,
κ) 3 ακίνητα στον Πλατύ Γιαλό, συνολικής έκτασης: 2 στρεμμάτων το πρώτο, 2 στρεμμάτων το δεύτερο και 5 στρεμμάτων το τρίτο, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού,
λ) 1 ακίνητο στο Φάρο, συνολικής έκτασης 4,5 στρεμμάτων, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού,
μ) 2 ακίνητα στη Χερρόνησο, συνολικής έκτασης 250 τ.μ. το καθένα, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

ΑΡΘΡΟ 3ο
Τα ανωτέρω ακίνητα πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 4ο
Η μίσθωση θα είναι διάρκειας δώδεκα (12) μηνών.
O Δήμος δεν έχει καμία απαίτηση από τους ιδιοκτήτες πέραν της χρονικής διάρκειας μίσθωσης και είναι υποχρεωμένος, μετά τη λήξη της σύμβασης, και εφόσον ο εκμισθωτής δεν επιθυμεί την εκ νέου μίσθωση του ακινήτου, να επαναφέρει αυτό στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε.
Ο Δήμος μπορεί να εγκαταλείψει οποιαδήποτε από τα ανωτέρω μίσθια πριν να λήξει η μίσθωση, εφόσον αποκτήσει δικό του ακίνητο που μπορεί να καλύψει την ανάγκη που εκπληρώνει το μίσθιο.
Η πληρωμή του ενοικίου θα γίνεται από το Δημοτικό Ταμείο του Δήμου μας, με έκδοση στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου σχετικού εντάλματος.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, ποσού σε ευρώ 10% της προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 6ο
Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για το μειοδότη, η υποχρέωση δε αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

ΑΡΘΡΟ 8ο
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται, μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 9ο
Ανώτατο ποσό που ο Δήμος δίνει ετησίως για την ενοικίαση καθενός από τα ανωτέρω ακίνητα είναι:
α) για το ακίνητο στον Αρτεμώνα, στη θέση «Πλατύ Πηγάδι», 2.610,00€,
β) για τα ακίνητα στον Αρτεμώνα, στη θέση «Αγία Άννα»: 1.000,00€ για το πρώτο (1 στρέμμα) και 1.500,00€ για το δεύτερο (1,5 στρέμμα),
γ) για το ακίνητο στον Αρτεμώνα, κάτω από το γήπεδο του Αρτεμώνα, 2.500,00€,
δ) για το ακίνητο στον Άγιο Λουκά 2.250,00€,
ε) για το ακίνητο στον Αϊ Αντύπα 4.050,00€,
στ) για το ακίνητο στην Απολλωνία 2.250,00€,
ζ) για το ακίνητο στο Κάτω Πετάλι 1.800,00€,
η) για το ακίνητο στις Αράδες 587,00€,
θ) για το ακίνητο στα Φυρρόγεια, στη θέση «Κλώτσου» 587,00€,
ι) για τα δύο ακίνητα στο Βαθύ: 4.500,00€ για το πρώτο και 4.950,00€ για το δεύτερο (αντίστοιχα όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2, παρ. ι),
κ) για τα ακίνητα στον Πλατύ Γιαλό: 1.500,00€ για το πρώτο, 1.350,00€ για το δεύτερο και 4.950,00€ για το τρίτο (αντίστοιχα όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2, παρ. ι),
λ) για το ακίνητο στο Φάρο 100,00€,
μ) για τα δύο ακίνητα στη Χερρόνησο, 500,00€ για το καθένα.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΜΠΑΜΠΟΥΝΗΣ

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ