Ζητήσαμε από τον Κύριο Αντώνη Ζαμπέλη ιδρυτή της ΣΙΦΝΑΪΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ και
«ΣΙΦΝΕΪΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΩΝΑ» να μας απαντήσει σε 10 ερωτήσεις για τις εκλογές και την Σίφνο.

Δέχθηκε αμέσως και σας παρουσιάζουμε τις ερωτήσεις και τις αναλυτικές απαντήσεις:

1.ΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΡΓΗΣΑΤΕ ΝΑ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΤΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Κατ’ ἀρχάς Παναγιώτη θά ἢθελα νά σ’ εὐχαριστήσω γιά τήν εὐκαιρία πού δίνεις τους δύο δημοτικούς κοινοτικούς συνδυασμούς μας , την ΣΙΦΝΑΪΚΗσυμπαράταξη στήν Ἀπολλωνία και την «ΣΙΦΝΕΪΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΤΕΜΩΝΑ» στόν Ἀρτεμώνα, νά ἐκφράσουν τίς ἀπόψεις τους. Ἀπεφάσισα γιά τρίτη φορά νά ἀσχοληθῶ μέ την τοπική αὐτοδιοίκηση τοῦ νησιού μας (τις δύο προηγούμενες φορές σε δευτερεύοντα ρόλο λόγω τῆς ἐπαγγελματικῆς μου ἐνασχολήσεως με τον Κώστα Κορωναῖο και την Φραγκίσκα Βλαχουτσάκου) διότι ἐμελέτησα πολύ καλά τά θέματα τῶν δημοτικῶν συμβουλίων τῆς τελευταίας πενταετίας καί ἐπείσθηκα ὃτι το νέο δημοτικό συμβούλιο που θα ἐκλεγῆ θα ἒχη πάρα πολλές δυσκολίες να ἀνταπεξέλθη στα σύνθετα προβλήματα πού ἀντιμετωπίζει το νησί μας. Ἐνδεικτικά ἀναφέρω α) το θέμα τῆς ἀτομικῆς ὑγίειας πού ἀντιμετωπίζομε ὃλοι στο νησί μας β) το θέμα τῆς δημοσίας ὑγιεινῆς (ἀπορρίμματα, ἀποχετευτικό, πόσιμο νερό κλπ) γ) το μεταφορικό και τά παράπλευρα θέματά του (λιμένες, συνδυασμένες μεταφορές κλπ) δ) ὁ τουρισμός και τα σχετιζόμενα με αὐτόν θέματα ( ἀνάδειξη πολιτιστικῶν μνημείων, ἀξιοθέατα, δόμησις και χωροταξία, ἀθλητισμός κλπ) και ε) παιδεία και τα σχετιζόμενα με αὐτήν θέματα (ἒξυπνα κτίρια, ἀριστεία, πρόσθετες εἰδικότητες, ἀνάπτυξη δεξιοτήτων κλπ).
Ὃσον ἀφορᾶ στό θέμα τοῦ χρόνου τῆς ἀνακοινώσεως τῆς ὑποψηφιότητός μας, ἡ ἀπάντησις εἶναι ἁπλή ἀλλά συνάμα και στρατηγικῆς φύσεως. Ἐμεῖς ὡς συνδυασμός εἲμασταν ἓτοιμοι ἀπό τον Δεκέμβριο 2018 νά ἀνακοινώσουμε την πρόθεσή μας να διεκδικήσουμε τον Δῆμο Σίφνου ἒχοντας ἑτοιμάσει ἓνα πλῆρες πρόγραμμα δράσεων ὃπως ἀκριβῶς ἐκυκλοφόρησε τον Μάρτιο 2019. Κρίναμε ὃμως ὃτι ἀπό την στιγμή πού ἀνεκοίνωσε τήν ὑποψηφιότητά της ἡ κ. Ναδάλη, ἒπρεπε να περιμένουμε την ἀνακοίνωση τῶν προθέσεων τοῦ νῦν δημάρχου κ. Μπαμπούνη, διότι σε καμμία περίπτωση δεν θα παίζαμε τον δούρειο ἳππο κανενός. Ὃταν ὁ κ. Μπαμπούνης ἀνεκοίνωσε στην συγκέντρωση τῆς ὁμάδος του ὃτι δεν θα ξανακατέβη ὑποψήφιος, τότε ἐμεῖς ἀνακοινώσαμε την πρόθεσή μας να ἀσχοληθοῦμε και ζητήσαμε στο φυλλάδιο τῶν θέσεων μας το ὁποῖο διανείμαμε στους συμπατριῶτες μας, να πυκνώσουν τις τάξεις τοῦ συνδυασμοῦ μας. Δυστυχῶς, κάποιοι ἒκριναν ὃτι ἒπρεπε να ἀκολουθήσουν τακτική διασπάσεως και ἐδημιούργησαν νέο συνδυασμό ἐνῶ τούς εἶχε προταθῆ ἡ συμμετοχή τους στον συνδυασμό μας. Ἂς τους κρίνει ἡ ἱστορία και τα προσεχῆ ἀποτελέσματα γιατί ἐλειτούργησαν κατ’ αὐτό τον τρόπο.

2.ΕΙΠΑΤΕ ΠΩΣ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 1 ΣΤΗΝ ΣΙΦΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΙΝΑΙ Η ΥΓΕΙΑ.ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Ὃπως ἒχομε σαφῶς ἐξηγήσει και στο προεκλογικό μας φυλλάδιο, ἡ ἀναβάθμισις τῆς παροχῆς ἰατρικῆς φροντίδος προς τους κατοίκους και τους ἐπισκέπτες τοῦ νησιοῦ μας, ἀποτελεῖ πρώτη προτεραιότητα για τους συνδυασμούς μας. Ἒχομε δεσμευθῆ ὃτι θα προσελκύσουμε καλοπληρωμένους δημοσίους λειτουργούς με ὑψηλό αἲσθημα εὐθύνης και ὂρεξη για προσφορά, μέσω δημοτικῶν προγραμμάτων ἐνισχύσεως τοῦ εἰσοδήματός τους. Ανάμεσα σε αυτά θα εἶναι ἡ αξιοποίηση των κτισμάτων της Έπαύλεως Δραγάτση, ούτως ώστε να μετατραποῦν σε ξενῶνες φιλοξενίας των δημοσίων λειτουργῶν μας ΔΩΡΕΑΝ και ὃτι θ’ αναβαθμίσουμε τo Περιφερειακό Ιατρείο του νησιού μας, α)μέσω παροχών στους ιατρούς ούτως ώστε να τούς προσελκύσουμε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον τόπο μας και β) μέσω της ιδρύσεως του Δημοτικοῦ Ἰατρείου Σίφνου επανδρωμένου με έμπειρους μονίμους ιατρούς ειδικοτήτων, οι οποίοι θα έχουν επαρκή ιατρική εξειδίκευση, αφού θα έχουν αφυπηρετήσει από το Ε.Σ.Υ (μοντέλο Θωμᾶ Γοζαδίνου). Προβλέπομε την ἂμεση πρόσληψι παιδιάτρου, παθολόγου και ἀκτινολόγου οὓτως ὣστε να καλύψωμε τις βασικές ἀνάγκες τοῦ πληθυσμοῦ σε πρωτογενῆ περίθαλψη και μετατροπή τοῦ ἐρειπίου τῆς πρώην οἰκίας Ψυχούλη σέ ἓνα πλῆρες ἐπανδρωμένο μέσω Δωρητῶν Δημοτικό Ἰατρικό Κέντρο.

3.ΛΙΜΑΝΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Το θέμα τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ λιμενοβραχίονος τῶν Καμαρῶν καθώς και ἡ διαπλάτυνσις τοῦ παρακείμενου δρόμου ὁ ὁποῖος ὁδηγεῖ την ροή τῶν ὀχημάτων ἐκτός Καμαρῶν ἀποτελεῖ ἓνα χρόνιο και δισεπίλυτο θέμα. Δυστυχῶς, ἡ βέλτιστη λῦσις τῆς ἐκτροπῆς τῆς κυκλοφορίας δεξιόστροφα μέσω τῆς τρίτης σπηλιᾶς και τοῦ ποταμοῦ και κατόπιν κυκλικά τῶν Καμαρῶν μέχρι τῆς Ἐπαρχιακῆς ὁδοῦ, ἐχάθη ἀπό τά τέλη τοῦ 1990 ὁπότε αὐξήθηκε ἡ δόμησις στα παρακείμενα γεωτεμάχια και ἒτσι ἀποκλείσθηκε ἡ διάνοιξις τῆς ὁδοῦ σε ἐπιτρεπτά ἐπίπεδα. Αὐτή την στιγμή ὑπάρχουν τρεῖς (3) ἐναλλακτικές λύσεις με κάποιες παραλλαγές ἡ κάθε μία ἀπό αὐτές :
α) ἡ προτεινόμενη λῦσις τοῦ σχεδίου τῆς Περιφέρειας Ν. Αἰγαίου. Θα πρέπει να ἀποκλεισθῆ λόγω τῶν σοβαρῶν περιβαντολλογικῶν προβλημάτων πού θα δημιουργήση με την συσσώρευση μεγάλου ὂγκου σκυροδετήσεων και μπαζωμάτων.
β) ἡ λῦσις τῆς ὑπογειοποιήσεως τῆς ἀμαξιτῆς ὁδοῦ ἀπό τον χῶρο τοῦ Λιμεναρχείου ἒως τον χῶρο σταθμεύσεως τῶν αὐτοκινήτων, μία ἀπόστασις 500 περίπου μέτρων με την μέθοδο τοῦ ἀνοικτοῦ ὀρύγματος (cut and cover) ὃπως γίνεται με ὃλους τους σταθμούς του μετρό τῆς Ἀθήνας. Αὐτή ἡ λῦσις εἶναι ἡ ἡπιοτέρα ὃλων διότι δημιουργεῖ αὐτομάτως χωρίς να ἀλλοιώση το φυσικό περιβάλλον ἓνα τεράστιο πεζόδρομο και πλήρη ἀπαλλαγή ὀχημάτων ἀπό τον οἰκιστικό και ἐμπορικό ἰστό τῶν Καμαρῶν. Πιθανό μειονέκτημα τῆς λύσεως αὐτῆς εἶναι το πιθανόν μεγαλύτερο κόστος ἀπό ὃλες τις ἂλλες ἐναλλακτικές λύσεις.
γ) ἡ τρίτη λῦσις εἶναι ἡ διατήρησις τοῦ λιμένος τῶν Καμαρῶν ὡς ἒχει καί ἡ δημιουργία ἑνός ἐναλλακτικοῦ λιμένος διά τῆς ἐπέκτασεως τοῦ λιμενοβραχίονος τοῦ Πλατύ Γυαλοῦ κατά πενήντα μέτρα προς το πέλαγος και διάνοιξη τοῦ ὑπάρχοντος συνδετηρίου δρόμου προς την Ἐπαρχιακή ὁδό. Με αὐτή την λῦσι : 1) δημιουργεῖται ἓνας δεύτερος λιμένας στο νησί με διαφορετική κατεύθυνσι ἀνέμων οὓτως ὣστε να εἶναι προσεγγίσιμος ὃταν δημιουργοῦνται ἀπαγορευτικές καταστάσεις στον λιμένα τῶν Καμαρῶν 2) κατά την διάρκεια τοῦ θέρους (Ἰούλιο, Αὒγουστο ἒως και μέσα Σεπτεμβρίου) θα προσεγγίζουν το λιμένα Πλατύ Γυαλοῦ τά μεγάλα ἐπιβατηγά πλοῖα με τά βαρέα ὀχήματα(φορτηγά, λεοφωρεῖα κλπ) και τον λιμένα Καμαρῶν τά ταχύπλοα χωρίς αυτοκίνητα ἢ μόνον τά ἐπιβατηγά ταχύπλοα πλοῖα. Μ’αὐτόν τον τρόπο θα ἀποφεύγεται ὁ μεγάλος φόρτος σ’ ἓνα λιμένα και ἒτσι ἡ κίνησις τῶν ὀχημάτων θα εἶναι ἀνεκτή 3) ἡ λῦσις αὐτή εἶναι ἡ λιγότερο κοστοβόρος ἀπό ὃλες τις ἂλλες λὐσεις με τά περισσότερα ὀφέλη, ἂρα ἲσως και ἡ προτιμητέα σε μία ἒρευνα ὠφέλειας/κόστους.

4.ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Τό ἀποχετευτικό εἶναι ἓνα ἀπό τά μεγαλύτερα προβλήματα τῶν οἰκισμῶν τῆς Σίφνου. Ὃλοι γνωρίζομε ὃτι ἒχουν δημιουργηθεῖ αὐθαίρετες ἀποχετεύσεις ἀπορροφητικῶν βόθρων μέσα στούς οἰκισμούς οἱ ὁποῖοι στην πρώτη εὐκαιρία ἀδειάζουν μέσα στούς κεντρικούς δρόμους τῶν οἰκισμῶν. Εἰδικά ἐφἐτος ὃπου οἱ βροχοπτώσεις ἦταν ἒντονες και συνεχεῖς ἀκόμη και τώρα ἀναβλύζουν στους δρόμους λύματα βόθρων (βλέπε Ἐξάμπελα). Ὃπως πάλι ὃλοι γνωρίζομε ἡ Περιφέρεια Νοτίου Αἰγαίου διέθεσε ἓνα ἀρκετά μεγάλο κονδύλι (γύρω στα 10 εκατ. Εὐρώ) για την δημιουργία ἀποχετευτικοῦ συστήματος στους μεγάλους οἰκισμούς τῆς Σίφνου (δηλαδή Ἀπολλωνία, Ἐξάμπελα, Καταβατή, Κ. Πετᾶλι & Ἀρτεμώνα) καθώς και μονάδος λυμάτων στο κεντρικό αντλιοστάσιο Α/Σ ΑΠ1 (που χωροθετείται παρά την Επαρχ. Οδό Καμάρες – Αρτεμώνας, στο ύψος της διασταυρώεως με την οδό προς τον Προφήτη Ηλία). Παρ’ ὃλα τά σχεδιαστικά προβλήματα και τά ἐπί μέρους προβλήματα διανοίξεως δρόμων μέσα ἀπό ἰδιωτικές ἰδιοκτησίες ἀλλά καί ὑψομετρικῶν διαφορῶν οἱ ὁποῖες θά ἀπαιτήσουν κοστοβόρες λύσεις (ἀντλίες, κατανάλωση ρεύματος κλπ) , ἡ ὁλοκληρωμένη ἀποχέτευσις τῶν οἰκισμῶν εἶναι ἡ μοναδική λῦσις στον ὁρίζοντα για μία Σίφνο Εὐρωπαϊκῶν προδιαγραφῶν. Γι’ αὐτό θά πρέπει ἀπό την ἑπομένη ἡμέρα τῶν ἐκλογῶν, δηλαδή ἀπό τις 27 Μαΐου 2019, νά μαζευτοῦμε ὃλοι οἱ ἐκλεγμένοι Σύμβουλοι καί να σχεδιάσωμε τήν ὑλοποίηση τοῦ μεγάλου αὐτοῦ ἒργου ὃπως θά πρέπει νά ἐκτελεσθῆ, δηλαδή νά ἀπαιτήσωμε ἀπό τον ἀνάδοχο τούς ἑξῆς βασικούς κανόνες :
α) δεν θ’ ἀνοίξουν ὀρύγματα ταυτοχρόνως σ’ ὃλους τους οίκισμούς. Θ’ άνοίγουν 100-200 μέτρα, θα ὁλοκληρώνονται τά ἒργα, θα κλείνουν τά ὀρύγματα και θα συνεχίζει ὁ ἐργολάβος παρακάτω.
β) ὁ Δῆμος Σίφνου θα ὁρίση ἀπό την πρώτη ἡμέρα ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ (συνεργαζόμενο ἐξειδικευμένο τεχνικό γραφεῖο) με ἐργοταξιάρχη σε καθημερινή βάση οὓτως ὣστε να ἐπιβλέπη το ἒργο και τον ἐργολάβο και να ἐφαρμώζη ἐπακριβῶς τά σχέδια ἐφαρμογῆς.
γ) το ἒργο αὐτό δεν θα ξεκινήση ἐάν δεν ἒχει προβλεφθῆ ἡ Ὑπογειοποίησις ὃλων τῶν ὑπέργειων ρευμάτων (ἠλεκτρικό ρεῦμα, ἀσθενῆ ρευμάτα {τηλέφωνο, wi-fi, ὀπτικές ἳνες κλπ}, καινουργεῖς σωλῆνες ὑδρεύσεως, ἐναλλακτικά δίκτυα για μελλοντικές χρήσεις με φρεάτια) . Εἶναι ἡ μοναδική εὐκαιρία για τά ἑπόμενα πενῆντα ἒτη να προβλεφθοῦν και να λυθοῦν ὃλα τά θέματα πού δημιουργοῦν προβλήματα στους οἰκισμούς και ἀσχημαίνουν το μοναδικό αὐτό τοπῖο.
Ὃσον ἀφορᾶ στο ΧΥΤΥ το ὁποῖο και ὁλοκληρώνεται, θεωροῦμε ὃτι ἦταν σφᾶλμα τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου πού ἀπήλαξε τον Ἐργολᾶβο τῶν εὐθυνῶν γιά τον σχεδιασμό τοῦ κεντρικοῦ πυρῆνα ὃπως ἦταν ἡ ἀπαίτησις τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων Κυκλἀδων με ἀποτέλεσμα την μείωση τῆς παραγωγικῆς δυναμικότητος τοῦ ΧΥΤΥ (Ὁμόφωνη Ἀπόφασις Δ.Σ τοῦ Δήμου Σίφνου τῆς 26ης Μαρτίου 2019, θέμα 7ο).

5.ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΙΣΤΕ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ;ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΙΔΙΩΣ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΦΕΡΝΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥΣ;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Ἡ δημιουργία ἑνός ἀεροδρομίου στο νησί μας θά ἦταν σίγουρα ἓνας παράγοντας διευκολύνσεως τῆς τουριστικῆς ἀναπτύξεως ἀλλά και ἓνας μοχλός ὑποβοηθήσεως ἐπιλύσεως πολλῶν και σοβαρῶν προβλημάτων τοῦ νησιοῦ. Ὃμως ἡ δημιουργία ἑνός ἀεροδρομίου ἐχάθη την δεκαετία τοῦ 1990 ὃταν «τά λεφτά ὑπῆρχαν και ἦταν στον δρόμο» για να το ἐκφράσω ἀγοραῖα. Ἡ χωροθέτησις ἀεροδρομίου εἲτε στον Θόλο εἲτε στο Τρουλλάκι ὃπως εἶχε σχεδιαθεῖ ἀπό την Υ.Π.Α κατόπιν αἰτήσεων τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων μέσω τοῦ μέλους του Ἀρχιμηχανικοῦ τῆς Ὀλυμπιακῆς ἀειμνήστου Ε. Παντάζογλου, ἒχει ἀνατραπῆ ἀπό την ἒντονη ἀνοικοδόμηση τῆς τελευταίας εἰκοσαετίας. Ἡ μόνη λῦσις πού ἀπομένει εἶναι ἡ χωροθέτησις και κατασκευή με μπάζωμα προς την θάλασσα ἀλλά μία τέτοια λῦσις θα ἀπαιτοῦσε την παρέμβαση τοῦ Υπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης για μεικτό ἀεροδρόμιο. Ἐναλλακτικά, πρέπει να ἐπιλυθῆ το θέμα τῆς ἀκτοπλοΐας και τῶν συνδυασμένων μεταφορῶν.

6.ΤΙ ΑΛΛΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΣΙΦΝΟΣ,ΤΙ ΛΕΙΠΕΙ Η ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Πέραν τῶν ἀνωτέρω, θα πρέπει να ἀξιοποιηθοῦν τά πολιτιστικά μνημεῖα τῆς Σίφνου μας τα ὁποῖα εἶναι ἠ μελλοντική πηγή πλούτου τοῦ νησιοῦ μας. Οἱ ἀρχαῖοι και νεώτεροι πρόγονοί μας ἐφρόντισαν να ἀφήσουν ἓνα τεράστιο πλοῦτο σ’ ἐμᾶς τους νεώτερους ὁ ὁποῖος εὐρίσκεται ἐν ὑπνώσει. Ἐμεῖς ὡς Σύνδεσμος Σιφνίων και ὡς Δημοτικές Κοινοτικές Παρατάξεις Ἀπολλωνίας και Ἀρτεμῶνος ἐπισημάναμε, τόσο μέσω τῶν Ἀρχαιολογικῶν Συνεδρίων πού διοργανώσαμε το 2016 και το 2018 ὃσο και μέσω τῶν γραπτῶν παρεμβάσεων μας προς την Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Κυκλάδων και την Μητρόπολη Σύρου & Σίφνου , ὃτι δεν εἲμεθα διατεθειμένοι να ἀνεχθοῦμε ὁποιαδήποτε περέμβαση στα πολιτιστικά μνημεῖα τῆς Σίφνου (εἲτε πρωτοκυκλαδικά, εἲτε κλασσικῆς ἀρχαιότητος , εἲτε ἀλεξανδρινά, εἲτε ρωμαϊκά, εἰτε νεώτερα βυζαντινά και μεταβυζαντινά) πού βρίθουν ἐπάνω στο νησί μας. Ἐμεῖς ἢδη το ἒχομε πράξει και ἒχομε ἐνεργοποιήσει την Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Κυκλάδων να ἀποστείλη συνεργεῖο συντηρητῶν και να ἀποκαταστήση σε α’φᾶσι 6 μεταβυζαντινούς ναούς (Παναγία Χρυσοπηγή, Παναγία Γουρνιῶν, Ἁγιο Ἰωάννη Θεολόγο Μονγκοῦ, Χρυσόστομο στην Φυτειά, Ἃγιο Σὠζωντα στην Ἀπολλωνία και Παναγία τοῦ Βουνοῦ ). Ἐπίσης προχωροῦμε στην ἀποκατάσταση και ἀναστήλωση Πύργων σε συνεργασία με την Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Κυκλάδων και ξένα Πανεπιστήμια. Ὃλα αὐτά πρέπει να πραγματοποιοῦνται κατόπιν ἀποτυπώσεως, μελετῶν και ἐγκρίσεων τῶν ἁρμοδίων ὑπηρεσιῶν οὓτως ὣστε το παραγόμενο ἀποτέλεσμα να εἶναι ἀντάξιο τῶν παγκοσμίων ἐπιστημονικῶν πρακτικῶν και να γίνεται ἀντικείμενο διεθνοῦς βιβλιογραφίας και καταγραφῆς. Μόνον τότε ὁ ὑψηλοῦ ἐπιπέδου τουρισμός και για ὃλο το ἒτος θα ἀρχίση να προσέρχεται στην Σίφνο διότι θα ἒχει κατασθῆ ἀντικείμενο διεθνοῦς μελέτης. Δεν φθάνουν μόνον τά καταγεγραμμένα και καλοδιατηρημένα μονοπάτια. Πρέπει να ὑπάρχουν και τά στοχευμένα μνημεῖα πού ὁδηγοῦν τά μονοπάτια.

7.ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΘΕΣΗ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ ;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Ἒχομε ἀποδείξει μέσω τῆς ἐνασχολήσεώς μου με το Σύνδεσμο Σιφνίων τοῦ ὁποίου ἒχω την τιμή να εἶμαι μέλος τοῦ Διοικητικοῦ του Συμβουλίου ἐπί 28 ἒτη και ἀπό αὐτά 14 ὡς Πρόεδρος, ὃτι συνεργαζόμεθα με ὃλους με γνώμονα το καλό τῆς Σίφνου και μόνον. Γνωρίζετε ὃτι το ΕΑΚΝ Σίφνου (Μαρούσα) και ἡ ἀποκατάστασις τῆς Ἀρχαίας Ἀκροπόλεως τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα ἐπραγματοποιήθη με ἀγαστή συνεργασία τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Σίφνου και τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συνδέσμου Σιφνίων. Ἡ πρόθεσή μας εἶναι να συνεργασθοῦμε πλήρως με την νέα δημοτική ἀρχή ἀπό τις 27 Μαΐου οὓτως ὣστε να ἐργασθοῦμε ἂμεσα για την προώθηση και την ἐπίλυση τῶν μεγάλων θεμάτων τοῦ νησιοῦ μας. Ἀρκεῖ, και ἡ νέα δημοτική ἀρχή να θελήση την συνδρομή μας. Ἡ συνεργασία εἶναι ἓνας χορός για δύο και ὂχι ζεϊμπέκικο.

8.ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Το ἀκτοπλοϊκό πρόβλημα διασυνδέσεως τοῦ νησιοῦ μας μέ ἱκανοποιητικό ἀριθμό δρομολογίων ἀναφέρεται κατά τους μῆνες Νοέμβριο-Ἀπρίλιο, δηλαδή για διάστημα 6 μηνῶν. Για να μπορέση να ἐπιλυθῆ το πρόβλημα αὐτό ὑπάρχουν οἱ ἀκόλουθες λύσεις με συγκεκριμένο χρονικό ὁρίζοντα :
α) βραχυπρόθεσμη λῦσις : αὒξησις τοῦ ἐπιδοτούμενου ναύλου μέσω τοῦ προγράμματος τοῦ ὑπουργείου ναυτιλίας και νησιωτικότητος. Ἐπειδή ὃμως πιστεύομε στίς μονιμότερες και πιο στέρεες λύσεις, προτιμοῦμε τίς μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές λύσεις ὡς κατωτέρω.
β) μεσοπρόθεσμη λῦσις : σχεδιασμός συνδυασμένων μεταφορῶν με κύριο πάροχο το νησί τῆς Πάρου. Ὃπως εἶναι γνωστό, ἡ Πᾶρος ἀπέκτησε διεθνές ἀεροδρόμιο το ὁποῖο μπορεῖ νά δεχθῆ πτήσεις chartered. Θα μποροῦσε λοιπόν για στρατηγικούς λόγους που σχετίζονται και με την παροχή ὑπηρεσιῶν ὑγίειας να ἀποκτηθοῦν ἀπό τον Δῆμο Σίφνου ἢ το Λιμενικό Ταμεῖο Σίφνου δύο ὑδροπτέρυγα (flying dolphins) τά ὁποῖα θα μποροῦσαν να δρομολογηθοῦν στη γραμμή Πλατύς Γυαλός-Παροικιά και να ἐξυπηρετοῦν τους ἐπιβᾶτες τοῦ ἀεροδρομίου Πάρου για Σίφνο.
γ) μακροπρόθεσμη λῦσις : Μέ ὁδηγία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς ἀπό το 1997 ἒχει θεσμοθετηθῆ ἡ ἲση μεταχείρισις τῆς ἡπειρωτικῆς με την νησιωτική χώρα. Αὐτό σημαίνει ὃτι ἀπό τα χρήματα που ἐλάμβανε και λαμβάνει ἡ χώρα μας ἀπό τα εὐρωπαϊκά ταμεῖα θα μποροῦσε να διαθέση ἓνα μέρος ἀπό αὐτά ἀντί για κατασκευή ὁδῶν στην κατασκευή μέσων για να ἐξυπηρετεῖται ἡ νησιωτική ἐνδοχώρα, δηλαδή στην κατασκευή ακτοπλοϊκῶν πλοίων. Ἒτσι θα λυόταν το πρόβλημα ἐλλείψεως ἐργασιακοῦ φόρτου τῶν ναυπηγείων τῆς χώρας για τουλάχιστον μία δεκαετία, θα ὑπῆρχε ἐπάρκεια πλωτῶν σύγχρονων μέσων κατά προτεραιότητα για τα μικρά και απόμακρα νησιά και το κόστος τῆς ἐπενδύσεως που θα βάρυνε τά εὐρωπαϊκά ταμεῖα και ὃχι τους ἀκτοπλόους θα ἀποσβαινόταν μέσω τῶν χαμηλῶν ναύλων προς τους Ἓλληνες πολῖτες τῶν νησιῶν και τους εὐρωπαίους πολῖτες – τουρῖστες. Ἀρκεῖ κάποιος να ἀλλάξη την νοοτροπία τῶν ἑκάστοτε κυβερνούντων ὃτι τέτοια ἒργα δεν εἶναι ἐπ’ ὠφελεία τῶν «ἐφοπλιστῶν» ἀλλά τῶν νησιωτῶν.

9.ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΣΙΦΝΟΥ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Τα μεταλλεῖα τῆς Σίφνου ἀποτελοῦν ἓνα πολιτιστικό θησαυρό σε ὓπνωση. Τα μεταλλεῖα ξεκινοῦν ἀπό την πρωτοκυκλαδική ἐποχή μέχρι την νεώτερη ἐποχή τῶν ἀρχῶν τοῦ 20ου αἰῶνος. Τά περισσότερα πολιτιστικά μνημεῖα τοῦ νησιοῦ μας σχετίζονται με την ὓπαρξη τῶν μεταλλείων εἲτε εἶναι Πύργοι, εἲτε Οἰκισμοί (μιτάτα) εἲτε Βιομηχανικοί Χῶροι μεταφορᾶς και ἐπεξεργασίας τοῦ μετάλλου. Στο πλαίσιο αὐτό ἐπιβάλλεται σε πρώτη φάση ἡ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΠΛΑΤΥ ΓΥΑΛΟ και ἡ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΩΣΤΗ.

10.ΜΙΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ(ΠΡΟAIΡEΤΙΚΑ)ΠΩΣ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΣΙΦΝΟ ΣΕ ΔΕΚΑ ΕΤΗ ;
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ : Σε δέκα ἒτη θα ἐπιθυμούσαμε μία Σίφνο ἡ ὁποία να θεωρεῖται «ἒξυπνο πράσινο νησί» με ταχύτητες 5 G με ἐφαρμομένες μεθόδους τηλεματικῆς ἰατρικῆς, με πλῆρες και ἐξοπλισμένο δημοτικό ἰατρικό κέντρο πέντε μονίμων εἰδικοτήτων (παθολόγο, παιδίατρο, καρδιολόγο, ἀκτινολόγο και γυναικολόγο ἢ πτυχιοῦχο μαία), με δημοτικά ἀκίνητα παροχῆς δωρεάν στέγης σ’ ὃλους τους δημοσίους λειτουργούς που ὑπηρετοῦν στο νησί (ἰατρούς & παραϊατρικό προσωπικό, δασκάλους & καθηγητές, ἀστυνομικό & λιμενικό προσωπικό), με ὑψηλοῦ ἐπιπέδου ἀρχιτεκτονική ἐπιτροπή ἀποτελούμενη ἀπό γηγενεῖς ἀλλά και ἀκαδημαϊκούς ἀρχιτέκτονες, τοπική πολεοδομική ἀρχή ἡ ὁποία θα ἐκδίδη και θα ἐλέγχη την καλή ἐκτἐλεση τῶν πολεοδομικῶν ἀδειῶν, δομημένες δημοτικές ὑπηρεσίες με ὀργανόγραμμα, διαδικασίες και πλήρως ήλεκτρονικοποιημένες παροχές, ἀνάδειξι του πολιτιστικοῦ πλούτου ὃλων τῶν ἐποχῶν (πρωτοκυκλαδικά, κλασσικά, ἀλεξανδρινά, πτολεμαϊκά, ρωμαϊκά, βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεῖα) μέσω ἐκτετεμένων ἀποκαταστάσεων και ἀναδείξεώς τους σε ἀπόλυτο συνδυασμό με την σύνδεσί τους σε πολιτιστικά δίκτυα και μονοπάτια καθώς και την περιήγησί τους μέσω ἠλεκτρονικῶν ἐφαρμογῶν (apps), σχολεῖα ὃλων τῶν βαθμίδων με ἀνακαινισμένα κτίρια πλήρως πιστοποιημένα ἐνεργειακά, και κεντρικό ἂξονα λειτουργίας τους την ἀριστεία, πλήρως ἐπανδρωμένα ἀπό την πρώτη ἡμέρα λειτουργίας τους. ΕΠΑΛ με σύγχρονες εἰδικότητες και πλήρως ἐξοπλισμένα ἐργαστήρια καθώς και τμήμα ναυτιλιακῶν και ναυτικῶν σπουδῶν με παράλληλη δημιουργία μεταπτυχιακῶν ναυτιλιακῶν και μαγειρικῶν προγραμμάτων. Πλήρεις ὑπηρεσίες συνδυασμένων μεταφορῶν σε συνέργεια με την Πᾶρο και την Μῆλο και δρομολόγησι νεότευκτου πλοίου τύπου «Νῆσος Μύκονος/Χῖος» μέσω εὐρωπαϊκῶν προγραμμάτων ἐπιδοτήσεως ναυπηγήσεων .

Advertisements