Τι πετύχαμε (2015-2019) & τι προγραμματιζουμε για τη βιώσιμη Ελλάδα (2019-2023)

Α. Δασικά Οικοσυστήματα

Ι. Τι πετύχαμε

Η χώρα έως το 2015, και μετά από 40 χρόνια συνταγματικής επιταγής, είχε κυρωμένους δασικούς χάρτες μόνο για το 1% της έκτασής της. Σήμερα έχουμε πλέον αναρτημένους δασικούς χάρτες για το 55% και κυρωμένους για το 31% της Ελλάδας.
Διασφαλίσαμε ότι η ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών δεν θίγουν τις αγροτικές επιδοτήσεις.
Με την ολοκλήρωση της κύρωσης των δασικών χαρτών στο 100% της χώρας έως το τέλος του 2020 και την ψήφιση του κατατεθιμένου στη Βουλή νομοσχεδίου για την επίλυση των ζητημάτων αυθαίρετης δόμησης θα υπάρχει πλέον ασφάλεια δικαίου, ίδιοι κανόνες και ταχύτερες διαδικασίες για όλους: πολίτες, επενδυτές, δημόσιους φορείς.
Η χώρα έχει για πρώτη φορά στην ιστορία της Εθνική Στρατηγική για τα Δάση με στόχο την αειφόρο διαχείριση και προστασία τους και την αύξηση της συνεισφοράς τους στο ΑΕΠ της χώρας.
Έχει ήδη εκπονηθεί το πρώτο Σχέδιο Δράσης για την αντιπυρική προστασία και την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, με τριετή συνολική χρηματοδότηση 140 εκατ. Ευρώ & 550 νέα στελέχη, καθώς και καινοτομικές εφαρμογές για τη ζώνη δάσους κατοικίας.
Επιλύσαμε τα θέματα των δασωμένων αγρών και των φρυγανικών εκτάσεων, και έχουμε φέρει την κανονικότητα για πολλές δραστηριότητες που μέχρι τότε ήταν σε καθεστώς ομηρίας και πελατειακής εξυπηρέτησης (π.χ. κάμπινγκ ορειβατικά καταφύγια, κατασκηνώσεις).

ΙΙ. Τι προγραμματίζουμε (2019-2023)

Δίνουμε νέες ευκαιρίες για βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες:
Εκπονούμε Σχέδιο Δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για την αύξηση της συνεισφοράς των δασών στο ΑΕΠ της χώρας.
Ολοκληρώνουμε σε όλη τη χώρα τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης.
Χρηματοδοτούμε την ιδιωτική δασοπονία μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Συνεχίζουμε με νέα, σύγχρονα θεσμικά εργαλεία:
Συστηματοποιούμε πλήρως την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στα δάση και στις μεικτές περιοχές δάσους-κατοικίας.
Ξεκινούμε και ολοκληρώνουμε το δασολόγιο της χώρας, το οποίο μαζί με τους δασικούς χάρτες υλοποιεί πλήρως την επιταγή του Συντάγματος.
Αναπτύσσουμε ηλεκτρονική άδεια για τους κυνηγούς και ενισχύουμε τη θηροφυλακή
Επισπεύδουμε την επικαιροποίηση των προδιαγραφών των Διαχειριστικών Σχεδίων Δασών.

Β. Φύση – Βιοποικιλότητα

Ι. Τι πετύχαμε

Με την αναθεώρηση του Εθνικού Καταλόγου περιοχών Natura 2000 προστατεύσαμε θεσμικά και τη θαλάσσια βιοποικιλότητα, τριπλασιάζοντας (από 6 σε 20% της έκτασης) την έκταση των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών της χώρας.
Παραλάβαμε ένα ανεπαρκές Εθνικό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών, που δεν κάλυπτε όλες τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000, με Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών σε πλήρη επισφάλεια. Πλέον, έχουμε εντάξει όλες τις προστατευόμενες περιοχές της χώρας σε καθεστώς διαχείρισης, και έχουμε διασφαλίσει τη λειτουργία των 36 ΦΔΠΠ της χώρας μας.
Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο και οι Οργανισμοί των Φορέων, έτσι ώστε να υπάρχει ασφάλεια λειτουργίας και εργασίας.
Θεσμοθετήθηκε το Προεδρικό Διάταγμα του Κυπαρισσιακού κόλπου, για την έλλειψη του οποίου η χώρα είχε καταδικαστεί από το Ευρ. Δικαστήριο ήδη από το 2014, λόγω της ανεπαρκούς προστασίας του οικοσυστήματος και της προσπάθειας εξυπηρέτησης περιορισμένων συμφερόντων και νομιμοποίησης αυθαιρεσιών.
Έχουμε ξεκινήσει έργο ύψους 17,5 εκατ. ευρώ για την εκπόνηση των Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και των Σχεδίων Διαχείρισης για όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης, των ορίων οικονομικών δραστηριοτήτων και την προστασία της βιοποικιλότητας.
Υλοποιούμε το 8-ετές Ολοκληρωμένο Έργο LIFE-IP 4Natura [17 εκατ. ευρώ], το μεγαλύτερο, ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο έργο στον τομέα της Φύσης-Βιοποικιλότητας, που στόχο έχει να ενισχύσει ουσιαστικά την προστασία της φύσης στην Ελλάδα, με τρόπο που να διασφαλίζει ταυτόχρονα τη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Οι νέοι φορείς των προστατευόμενων περιοχών έχουν στόχο την ενίσχυση του τοπικού προϊόντος και της εργασίας μέσα από τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.
Ολοκληρώθηκε η σύνταξη και αποστέλλονται στο ΣτΕ τα ΠΔ Ολύμπου, Παμβώτιδας και Δέλτα Αξιού.
ΙΙ. Τι προγραμματίζουμε (2019-2023)

Συνεχίζουμε με νέα, σύγχρονα θεσμικά εργαλεία, προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα και στηρίζοντας την οικο-ανάπτυξη:
Ολοκληρώνουμε και θεσμοθετούμε, έως το 2022, Προεδρικά Διατάγματα και Σχέδια Διαχείρισης για όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, παρέχοντας πλήρη ασφάλεια δικαίου και καθαρούς κανόνες σε πολίτες, οικονομικές και κοινωνικές λειτουργίες και νέες επενδύσεις.
Εκπονούμε, θεσμοθετούμε και υλοποιούμε σχέδια δράσης για είδη και οικοτόπους κοινοτικού και παγκόσμιου ενδιαφέροντος και δημιουργούμε νέα εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων από δημόσιους φορείς, ιδιαίτερα κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Υλοποιούμε έργο εποπτείας και αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών, ώστε να οριστούν με σαφή τρόπο οι στόχοι και οι δράσεις για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας σε όλη τη χώρα.
Εξασφαλίζουμε πλήρως την εύρυθμη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών:
Χρηματοδοτούμε τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για την βελτίωση της κατάστασης διατήρησης, τη διασφάλιση της προστασίας της βιοποικιλότητας και τη στήριξη της οικο-ανάπτυξης.
Διασφαλίζουμε την εργασία του προσωπικού των ΦΔΠΠ με διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, προκειμένου να είναι δυνατή η εκπλήρωση αυξημένων αρμοδιοτήτων τους.
Αξιολογούμε αντικειμενικά όλους τους ΦΔΠΠ ως προς την εκπλήρωση των στόχων τους.
Οριστικοποιούμε το Νέο Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιοτήτων (ΠΔΠ) για το δίκτυο Natura 2000 για την προτεραιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων της περιόδου 2021-2027.
Αναθεωρούμε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα, θέτοντας φιλόδοξους στόχους.
Δημιουργούμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο προστασίας υγροτόπων και γεωτόπων.

Γ. Κλιματική Αλλαγή

Ι. Τι πετύχαμε

Διαμορφώσαμε σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και με εκτενή διαβούλευση, το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα έως το 2030. Στόχος μας, μέσω επενδύσεων 34,7 δις ευρώ, είναι η σταδιακή απανθρακοποίηση της οικονομίας μεταξύ άλλων μέσω:
Της περαιτέρω ενίσχυσης των ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών, της γεωθερμίας και του βιοαερίου
Της προώθησης της ηλεκτροκίνησης μέσα από φορολογικά κίνητρα ιδίως στα ταξί και τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα (με επιπλέον όφελος τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης),
Της ηλεκτρικής διασύνδεσης της συντριπτικής πλειοψηφίας των νησιών έως το 2030, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα πολύ μεγάλη μείωση του κόστους παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος και αντίστοιχη μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ, μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μείωση της αέριας ρύπανσης και εκμετάλλευση του σημαντικού αιολικού δυναμικού των νησιών μας.
Την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, κατοικίες και στη βιομηχανία.
Διασφαλίσαμε 625 εκατ. ευρώ (60% συγχρηματοδότηση), μέσω ειδικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την περίοδο 2021-2030, για τη διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα.
Είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που χρηματοδοτεί τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών της χώρας σε μία κλιματικά ουδέτερη οικονομία, διαθέτοντας ήδη 60 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2018-2020.
Θεσμοθετήσαμε την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή όπου χαράσσεται το πλαίσιο δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε όλους τους τομείς πολιτικής: από την υγεία και την πολιτιστική κληρονομιά, μέχρι την ενέργεια, τη βιομηχανία και το περιβάλλον.
Υλοποιούμε το 8-ετές Ολοκληρωμένο Έργο LIFE-IP AdaptInGR [14,2 εκατ. ευρώ], με στόχο την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και την ενίσχυση και αξιολόγηση της πορείας της χώρας προς την κλιματική ανθεκτικότητα.
ΙΙ. Τι προγραμματίζουμε (2019-2023)

Χαράσσουμε τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη Ελλάδα έως το 2050, σε συνέχεια του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα για το 2030.
Ολοκληρώνουμε τα Περιφερειακά Σχέδια για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, με στόχο την προτεραιοποίηση δράσεων για την άμβλυνση των επιπτώσεων ανά Περιφέρεια σε καίριους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς τομείς, όπως η αγροτική παραγωγή, οι επιπτώσεις στην υγεία, η προστασία της ακτογραμμής και των μνημείων.
Ενισχύουμε, με ευρωπαϊκή και εθνική χρηματοδότηση και νέα αναπτυξιακά εργαλεία τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών της χώρας, με στόχο νέα εργασία και νέο προϊόν σε μία κλιματικά ουδέτερη, κυκλική οικονομία.

Δ. Υδατικοί Πόροι

Ι. Τι πετύχαμε

Παραλάβαμε μια χώρα η οποία, λόγω αιρεσιμοτήτων, κινδύνευε να χάσει ευρωπαϊκούς πόρους 2,5 δις ευρώ στους τομείς ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης, λόγω της εξαετούς καθυστέρησης στην αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ). Σήμερα, η χώρα με την 1η αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ έχει απελευθερωμένα 2,5 δις ευρώ για έργα βιώσιμης διαχείρισης νερού και ήδη προχωρά και στη 2η αναθεώρηση των ΣΔΛΑΠ, προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ποτέ ξανά πόροι στο μέλλον.
Η Ελλάδα έχει πλέον κυρωμένα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (ΣΔΚΠ), που παρέχουν το απαραίτητο ολιστικό υπόβαθρο για πρόληψη, την προστασία, την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση/αποκατάσταση σε όλες τις Ζώνες με Δυνητικά Υψηλό Κίνδυνο Πλημμύρας.
Έχουν δρομολογηθεί έργα ύψους 1,2 δις ευρώ για υποδομές αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων σε όλους τους οικισμούς με πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων, μέσω της σύστασης μόνιμης δομής (Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων) για την επιτάχυνση διαδικασιών και την ολοκλήρωση των υποδομών έως το 2023, προκειμένου να κλείσουν όλες οι εκκρεμείς υποχρεώσεις και πρόστιμα της χώρας στον τομέα αυτό.
Συντάχθηκε σύγχρονη πολιτική κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών νερού, ώστε να επιτυγχάνεται μείωση των απωλειών και εφαρμογή οικολογικού και κοινωνικού τιμολογίου.

ΙΙ. Τι προγραμματίζουμε (2019-2023)

Δημιουργούμε σύγχρονες δημόσιες υποδομές, διασφαλίζουμε ποιότητα ζωής και τελειώνουμε με τα πρόστιμα και τις ποινές για τα υγρά απόβλητα:
Ολοκληρώνουμε έως το 2023, όλες τις υποδομές συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων στους οικισμούς της χώρας με πληθυσμό άνω των 2000 κατοίκων, δίνοντας επίσης τέλος στα πρόστιμα που πληρώνει η χώρα για Θριάσιο Πεδίο και Ανατολική Αττική.
Δημιουργούμε νέα οικονομικά εργαλεία, τύπου voucher, για τη διευκόλυνση της σύνδεσης των νοικοκυριών με τα νέα δίκτυα αποχέτευσης.
Αντιμετωπίζουμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής:
Προχωράμε με έγκαιρη αναθεώρηση, έως το 2021, των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού και των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας, λαμβάνοντας πλέον υπόψη και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για το σχεδιασμό μέτρων και υποδομών.
Προχωρούμε νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία και αποκατάσταση υδατορεμάτων σε όλη τη χώρα, μειώνοντας τον κίνδυνο και τις επιπτώσεις πλημμυρών σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα.
Θεσμοθετούμε Σχέδια Ασφάλειας Νερού για όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, με στόχο την ομαλή παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης σε ακραίες συνθήκες.
Ενσωματώνουμε τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής στην Εθνική Θαλάσσια Στρατηγική.
Προωθούμε τους κοινούς κανόνες και τη διαφάνεια για τις υπηρεσίες νερού:
Διάφανη αξιολόγηση των πρακτικών κοστολόγησης και τιμολόγησης όλων των φορέων παροχής υπηρεσιών νερού στη χώρα, με στόχο την πλήρη ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών, με έμφαση στη βελτίωση των υποδομών (μείωση απωλειών) και την προστασία των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Δημιουργούμε νέα εργαλεία για την ηλεκτρονική αδειοδότηση υδροληψιών και ολοκλήρωση της καταγραφής όλων των υδροληψιών στο Εθνικό Μητρώο Υδροληψίας.

Ε. Απόβλητα & Κυκλική Οικονομία

Ι. Τι πετύχαμε

Σε μία χώρα όπου οι παράνομες χωματερές ήταν καθεστώς και πληρώναμε υπέρογκα πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (14,5 εκ.€ κάθε εξάμηνο), λόγω δεκαετιών καθυστέρησης στις υποδομές, έχουμε καταφέρει να κλείσει η πλειονότητα των παράνομων χωματερών, να περιοριστούν πολύ τα πρόστιμα (82% μείωση προστίμων 2015-2018).
Μειώσαμε εντυπωσιακά την κατανάλωση της πλαστικής σακούλας (80% στα σουπερ – μάρκετ), εισάγοντας περιβαλλοντικό τέλος το οποίο επιστρέφει στον πολίτη.
Έχουμε δρομολογήσει χρηματοδοτικά εργαλεία ύψους 1 δις ευρώ για την υλοποίηση του Εθνικού και των Περιφερειακών Σχεδιασμών Διαχείρισης Αποβλήτων, επενδύοντας σε Πράσινα Σημεία, ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και νέες σύγχρονες υποδομές.
Έχουμε νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανακύκλωση (Νόμος 4496/2017) που δίνει έμφαση στη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, και ενισχύει το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών.
Θεσπίσαμε νέα τιμολογιακή πολιτική με βάση την απόδοση κάθε δήμου στην Ανακύκλωση.
Νομοθετήσαμε την υποχρεωτική χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων (τροφίμων και κλαδεμάτων) και την λιπασματοποίησή τους.
Αντικαταστήσαμε το ειδικό τέλος ταφής με την εισφορά κυκλικής οικονομίας, που δίνει κίνητρα σε δήμους και πολίτες για να μεγιστοποιήσουν την ανακύκλωση.
Θεσμοθετήσαμε Εθνική Στρατηγική για την Κυκλική οικονομία, προωθώντας καινοτόμες λύσεις για την αξιοποίηση δευτερογενών υλικών και αποβλήτων, τη βιομηχανική συμβίωση και την προώθηση νέων παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων, με την ενεργοποίηση και συμμετοχή όλων των παραγωγικών φορέων και της αυτοδιοίκησης.

ΙΙ. Τι προγραμματίζουμε (2019-2023)

Κλείνουμε άμεσα εντός του 2019, όλες τις παράνομες χωματερές που παραμένουν στην Ελλάδα, δίνοντας τέλος στα πρόστιμα που πληρώνει η χώρα.
Ευθυγραμμίζουμε το Εθνικό Σχέδιο για τα Απόβλητα με το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο με σκοπό την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση της ανακύκλωσης μέσα από την αποφασιστική προώθηση της χωριστής συλλογής (συμπεριλαμβανομένων των βιοαποβλήτων), τη βελτιστοποίηση του ρόλου των συστημάτων ανακύκλωσης και τη μείωση της ρύπανσης από τα πλαστικά.
Χρηματοδοτούμε Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων για όλους τους Δήμους για να μεγιστοποιήσουμε την ανακύκλωση, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες.
Προχωράμε με την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, δημιουργώντας θεσμικά και οικονομικά εργαλεία για κυκλικές λύσεις στη βιομηχανία, στα λιμάνια, στον τουρισμό και στην αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών.

ΣΤ. Περιβαλλοντική Αδειοδότηση & Επιθεώρηση

Ι. Τι πετύχαμε

Αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά σειρά επενδύσεων στους τομείς υποδομών, ενέργειας, τουριστικών υποδομών και καταλυμάτων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών, όπως που καθυστερούσαν έως και δεκαετία στα συρτάρια.
Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Συστηματοποιήθηκε το πρόγραμμα περιβαλλοντικών ελέγχων, μέσω Εθνικού Σχεδίου.
Ενισχύθηκαν οι πόροι της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης, έτσι ώστε να μπορούν να υλοποιούνται περισσότεροι έλεγχοι.

ΙΙ. Τι προγραμματίζουμε (2019-2023)

Θεσμοθετούμε νέο πλαίσιο για την περιβαλλοντική επιθεώρηση, το οποίο θα ενθαρρύνει τη συμμόρφωση και την αποτροπή περιβαλλοντικών παραβάσεων.
Συντονίζουμε και ομογενοποιούμε τις διαδικασίες που ακολουθούνται από όλες τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, ενισχύοντας την ασφάλεια δικαίου.
Ορθολογικοποιούμε τον αλγόριθμο υπολογισμού προστίμων.
Στελεχώνονται τα Σώματα Επιθεωρητών και υλοποιούνται ειδικά προγράμματα κατάρτισης των στελεχών.
Θεσμοθετούμε Εθνική Στρατηγική και Εργαλεία για την αντιμετώπιση του Περιβαλλοντικού Εγκλήματος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Ζ. Ηλεκτονική Διακυβέρνηση & Περιβαλλοντική Πληροφορία

Ι. Τι πετύχαμε

Με σύγχρονα εργαλεία όπως το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, η Ηλεκτρονική Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο ενισχύσαμε τη διαφάνεια, επιταχύνοντας διαδικασίες και πρόσβαση σε δεδομένα, μειώσαμε τη γραφειοκρατία και το κόστος για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Ανασυστάθηκε και επαναλειτούργησε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης, και για πρώτη φορά, από το 2013, εκδόθηκε η Έκθεση της Κατάστασης Περιβάλλοντος στην Ελλάδα για το 2018 συγκεντρώνοντας και παρουσιάζοντας με εύληπτο τρόπο όλη την τρέχουσα περιβαλλοντική πληροφορία της χώρας.

ΙΙ. Τι προγραμματίζουμε (2019-2023)

Ενοποιούμε και δημοσιοποιούμε όλα τα γεωχωρικά δεδομένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και τα κάνουμε διαθέσιμα με σύγχρονες εφαρμογές στους πολίτες.
Με το Περιβαλλοντικό Βαρόμετρο, αποτυπώνουμε τις αντιλήψεις των πολιτών για τα περιβαλλοντικά ζητήματα της χώρας και χαράσσουμε νέες προτεραιότητες και πολιτικές.
Επικαιροποιούμε και δημοσιοποιούμε τακτικά την Έκθεση Κατάστασης Περιβάλλοντος της χώρας, αναλύοντας και ειδικά ζητήματα τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος.
Προωθούμε την συγκέντρωση και ομογενοποίηση όλων των περιβαλλοντικών δεδομένων, και παρέχουμε ανοικτή πρόσβαση στο διαδίκτυο όπου αυτό είναι δυνατό νομικά, για την καλύτερη και άμεση πληροφόρηση του πολίτη.

Η. Περιβαλλοντική Διπλωματία

Ι. Τι πετύχαμε

Διαθέτουμε πλέον κοινό επιχειρησιακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης με την Κύπρο και το Ισραήλ για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή.
Υλοποιούμε τριμερείς συνεργασίες με Κύπρο-Ισραήλ και Κύπρο-Αίγυπτο σε όλους τους περιβαλλοντικούς τομείς, με έμφαση στην κλιματική αλλαγή, τη διαχείριση αποβλήτων, την προστασία της βιοποικιλότητας και την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με τη Σερβία, τονώνοντας την επιχειρηματικότητα στον τομέα της περιβαλλοντικής βιομηχανίας.
Ξεκινήσαμε επαφές με τη Βόρεια Μακεδονία με πρώτη προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ρύπανσης του Αξιού.

ΙΙ. Τι προγραμματίζουμε (2019-2023)

Eμβαθύνουμε περαιτέρω τις διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες με χώρες της ευρύτερης περιοχής μας με έμφαση στη δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών για τις ελληνικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος.

Θ. Θεσμοί & Ευρωπαϊκό Πλαίσιο – Ευρωπαϊκές χρημοατοδοτήσεις περιόδου 2021-2027

Τι προγραμματίζουμε (2019-2023)

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναλαμβάνει την αρμοδιότητα παρακολούθησης και συντονισμού της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με βάση του στόχους του ΟΗΕ για το 2030.
Δίνουμε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής γνωμοδοτικό χαρακτήρα για όλες τις νομοθετικές διατάξεις που αφορούν το περιβάλλον.
Διεκδικούμε ένα φιλόδοξο Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θέτουμε τη μετάβαση σε μία κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία και την κλιματική ανθεκτικότητα στον πυρήνα των προτεραιοτήτων για τη χρηματοδοτική περίοδο 2021-2027, εστιάζοντας σε νέες καινοτόμες λύσεις και νέα επιχειρηματικότητα, συμβατές με τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Προτείνουμε Βαλκανική συμφωνία 10 κρατών για την κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, με υπογραφή εντός του 2019

Advertisements