ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ                                               

         Ἀθῆναι,15 Ἰανουαρίου 2021

 

       Συνεχίζοντας τήν ἐνημέρωση τῶν Σιφνίων γιά θέματα τά ὁποῖα τούς ἀφοροῦν ἀλλά κανείς παροδόξως δέν φροντίζει νά τούς ἐνημερώνη (ἐνῶ σέ ἂλλες περιπτώσεις δημοσιεύομε στό διαδίκτυο μέχρι καί τίς «ματζιαοῦρες» τοῦ Κουτσουνᾶ) , θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τό θέμα τῶν Ἀνανεωσίμων Πηγῶν Ἐνέργειας (Α.Π.Ε) καί τήν προσπάθεια ὁρισμένων νά τίς εἰσαγάγουν στήν Σίφνο μέ ἐντελῶς λανθασμένο καί λάθρο (λαθραῖο/κρυφό) τρόπο πού θα ἐπιφέρη μεγάλη οἰκολογική καταστροφή ἀντί νά θεραπεύση τό ὑποτιθέμενο περιβαλλοντικό ἀποτύπωμα καί περαιτέρω θά ἀποστερήση τόν κλῆρο (περιουσία/οἰκόπεδα/ἀγροτεμάχια/χωράφια) ἀπό συμπατριῶτες μας ἒναντι πινακίου φακῆς (τσάμπα).

     Ὃλα αὐτά θά συμβοῦν γιά τό καλό μας, γιά εμᾶς χωρίς ἐμᾶς, γιά τήν ἀνάπτυξη μεγαλεπήβολων ἀναπτυξιακῶν σχεδίων ἀπό τά ὁποῖα θά βγοῦν ὠφελημένοι κάποιοι ὀλίγοι στό ὂνομα τῆς οἰκολογίας καί στό τέλος ἡ ζημία θά εἶναι ἀνεπανόρθωτη καί μή ἀναστρέψιμη.

    Πολλοί καί πραγματικοί Σίφνιοι φίλοι μᾶς λέγουν ὃτι ἀνακατεύομε συνεχῶς τήν φωτιά δημοσιοποιώντας θέματα τά ὁποῖα ὃλοι τά γνωρίζουν ἐπάνω στην Σίφνο ἀλλά κανείς δέν θέλει (δέν ἒχει την τόλμη θά λέγαμε) νά τά γράψη καί νά ἀντιπαρατεθῆ  γι’ αὐτά . Ὃμως ἀγαπητοί μου συμπατριῶτες ἐάν δέν δημοσιοποιήσωμε τά ὑπαρκτά προβλήματα τῆς καθημερινότητος τοῦ Σιφνιοῦ σήμερα, αὒριο θά μετουσιωθοῦν σέ ἀνεπανόρθωτη καταστροφή γιά τό νησί μας. 

    Παραδείγματος χᾶριν, δέν πρέπει νά συζητοῦμε ἐμπεριστατωμένα γιά τήν διαμόρφωση τοῦ Λιμένος τῶν Καμαρῶν μἐ τήν ἐπιστημονική συνδρομή εἰδικῶν ἐπιστημόνων ; Πρέπει νά δεχθοῦμε ὁποιαδήποτε «κονσέρβα» μᾶς προτείνει ἡ Περιφέρεια καί οἱ μελετητές της μέ ἐλλιπεῖς μελέτες τοῦ ποδαριοῦ; Δέν πρέπει νά δημοσιοποιοῦμε τήν ἀνεξέλεγκτη καύση τῶν σκουπιδιῶν στήν ἂνευ ἀδείας «χωματερή» ; Δέν πρέπει να δημοσιοποιοῦμε τήν δημοσία κριτική μας στίς τεκταινόμενες ἀποφάσεις τῶν Δημοτικῶν Συμβουλίων στά ὁποῖα δηλώνομε «παρών»  σέ κάθε συνεδρίαση γράφοντας ἀναλυτικά καί μετά ἀπό σοβαρή μελέτη, τίς καλοπροαίρετες παρατηρήσεις μας ; Ἐμεῖς θεωροῦμε ὃτι ὀφείλομε καί ἒχομε ἱερό χρέος ἒναντι τῶν προγόνων μας ἀλλά καί ἒναντι τῶν ἀπογόνων μας, νά βοηθοῦμε μέ κάθε πρόσφορο τρόπο τήν πρόοδο τοῦ νησιοῦ μας. Πόσο μᾶλλον ὃταν ἒχωμε τήν μόρφωση ἀλλά καί τήν ἐπαγγελματική ἐμπειρία καί κατανοοῦμε τίς συνέπειες τῶν διαφόρων ἐνεργειῶν τίς ὁποῖες σχολιάζομε. Σέ κάθε περίπτωση, θά ἢμασταν κατακριτἐοι ἐάν δέν τό ἐπράτταμε διότι γι’ αὐτόν τόν λόγο μᾶς ἐψήφισαν πάνω ἀπό 300 συμπολίτες μας στίς τελευταῖες δημοτικές ἐκλογές.

    Ἐρχόμενοι στό σημερινό θέμα μας, θά θίξωμε/ἐνημερώσωμε γιά δύο ἀλληλένδετες ἐνέργειες τίς ὁποῖες κρίνομε πολύ ἐπικίνδυνες καί μέ ἀνυπολόγιστες προεκτάσεις :

    Ἡ πρώτη ἐνέργεια, ἀναφέρεται στήν σωρεία τῶν ἑκατοντάδων ἀγωγῶν τοῦ Δημοσίου (ἂνω τῶν 500 ἒως σήμερα) οἱ ὁποῖες καταφθάνουν στό Ὑποθηκοφυλακεῖο Σίφνου μέ σκοπό νά ἀπαλλοτριώσουν (ἁλλοτριώσουν θά σημειώναμε) τήν ἰδιοκτησία τῶν Σίφνίων. Μέ ἒωλο σκεπτικό, τό Δημόσιο ἰσχυριζόμενο τό Ὀθωμανικό Δίκαιο (λές καί ἐγκατεστάθησαν ποτέ Ὀθωμανοί στό Αἰγαιακό Ἀρχιπέλαγος) , ἀπαιτεῖ ἀπό τούς ἰδιοκτῆτες νά προσέλθουν σε δίκη ἐντός τριῶν μηνῶν γιά νά ἀποδείξουν τήν νομιμότητα τῆς ἰδιοκτησίας τους. Ἐάν αὐτό δέν εἶναι νομιμοφανής ἀπαλλοτρίωση, τότε τί εἶναι;

Κατά διαβολική ὃμως σύμπτωση, τά περισσότερα γεωτεμάχια τά ὁποῖα διεκδικεῖ τό Δημόσιο εἶναι τά ἐπίμαχα γεωτεμάχια πού διεκδικοῦν καί οἱ ἐταιρεῖες φωτοβολταϊκῶν καί προσπαθοῦν μέ τήν κείμενη νομοθεσία περί Πράσινης Ἐνέργειας ( καί πράσινα ἂλογα {ἀπό τό πράττειν ἀλόγως, δηλαδή παραλόγως} θά προσθέταμε ἐμεῖς) νά τά ὑφαρπάξουν ἀπό τούς νόμιμους ἰδιοκτῆτες τους ΔΩΡΕΑΝ (νά καί τό τσάμπα πού γράψαμε παραπάνω) μέ προμετωπίδα τήν Ρ.Α.Ε (Ρυθμιστική Ἀρχή Ἐνέργειας) ἡ ὁποία ἒχει νομοθετήσει κατά τό δοκοῦν. Ὃταν τόν περασμένο Ὀκτώβριο ἡ Δήμαρχος μᾶς εἰδοποίησε γιά τίς τέσσαρες (4) Ἂδειες γιά τά φωτοβολταϊκά , ἀμέσως ἐνεργοποιηθήκαμε πρός κάθε κατεύθυνση καί ἐπρολάβαμε καί ἐκαταθέσαμε τίς ἐνδικοφανεῖς προσφυγές κατά τῆς ΡΑΕ κυριολεκτικῶς τήν τελευταία ὣρα μέ ἓνα πολύ χαμηλό κόστος γιά τον Δῆμο (1.000 Ε), συμπεριλαμβάνοντας καί τούς ἰδιοκτῆτες στίς προσφυγές. Αὐτό φαίνεται δέν ἂρεσε στήν ΡΑΕ καί ταυτοχρόνως ἀπό τότε ἂνοιξε ἓνα μέτωπο ἀγωγῶν τοῦ Δημοσίου κατά τῶν νομίμων ἰδιωτῶν ἰδιοκτητῶν. Τό Ἑλληνικό Δημόσιο μετά τήν ἀπαράδεκτη διαδικασία καταρτίσεως τοῦ Κτηματολογίου καί μετά τήν τραγική διαδικασία τοῦ χαρακτηρισμοῦ/ἀποχαρακτηρισμοῦ τῶν γεωτεμαχίων ὡς δασικῶν,  ἒρχεται καί ἀπαιτεῖ ἀπό τόν ἀγρότη νησιώτη κυρίως, νά ἀποδείξη καί τήν νομιμότητα τῆς ἰδιοκτησίας του. Σέ αὐτήν τήν ἀπαράδεκτη διαδικασία ἡ ὁποία ἀπαιτεῖ συνεχῶς χρῆμα καί χρόνο διότι αὒριο τό Δημόσιο μπορεῖ νά σοφισθῆ καί κάτι ἂλλο, πρέπει νά ἒλθη ὁ Δῆμος ἀρωγός καί χρηματοδότης μέ παροχή δωρεάν Νομικῶν Συμβούλων (παραστατῶν) στούς ἐνδιαφερομένους. Καί αὐτό διότι εἶναι πασιφανές ὃτι τό Ἑλληνικό Δημόσιο θέλει νά προβῆ σέ μαζική ἀλλαγή ἰδιοκτησιακοῦ καθεστῶτος στό νησί. Ἀντ’ αὐτῆς τῆς προτάσεώς μας, ὁ Δῆμος προσέλαβε ἓναν Νομικό Σύμβουλο τόν ὁποῖον χρυσοπλήρωσε (3.500 Ε) γιά νά συγγράψη μία περιγραφή τῆς καταστάσεως (νομική γνωμοδότηση) γιά νά συμπεράνη στό τέλος ὃτι ὁ κάθε ἰδιώτης συμπατριώτης μας πρέπει νά ἀντιμετωπίση αὐτήν τήν λαίλαπα/καταιγίδα ὁλομόναχος. Αὐτήν τήν συμβουλή, θά μπορούσαμε νά τήν δώσουμε κι ἐμεῖς δωρεάν. 

   Πρέπει λοιπόν πρίν νά εἶναι πολύ ἀργά , ὁ Δῆμος Σίφνου νά συνδράμη ἀποτελεσματικά τούς δημότες του μέσω σοβαρῆς Νομικῆς Γνωμοδοτήσεως ἀπό Καθηγητή Διοικητικοῦ Δικαίου περί τῆς νομικῆς βάσεως τῶν ἀγωγῶν ,  διορίζοντας Νομικούς παραστάτες (δικηγόρους) μέ ἒξοδα τοῦ Δήμου καί προσερχόμενος ὡς μάρτυς ὑπερασπίσεως στά ἐπικείμενα δικαστήρια. Αὐτές οἱ ἐνέργειες εἶναι οἰ πρέπουσες γιά το καλό τοῦ Σιφνιοῦ και ὂχι «νά νίπτωμε τάς χεῖρας μας» ὡς Πόντιος Πιλάτος.

 

    Ἡ δευτέρα ἐνέργεια, ἀναφέρεται στό πολυδιαφημισμένο καί μέ σποτάκι στο διαδίκτυο (YouTube), ἐπενδυτικό σχέδιο τοῦ Ἐνεργειακοῦ Συνδέσμου Σίφνου. Ὃπως γνωρίζωμε ὃσοι ἒχομε παρακολουθήσει τήν προσπάθεια τοῦ Συνεταιρισμοῦ γιά τήν ὑλοποίηση αὐτοῦ τοῦ ἐπενδυτικοῦ σχεδίου, ὑπάρχουν πάρα πολλά α) τεχνικά, β) οἰκονομικά, γ) ἰδιοκτησιακά, δ) ἀρχαιολογικά καί ε) οἰκολογικά προβλήματα σέ αὐτό τό ἐπενδυτικό σχέδιο.

Αὐτά συνίστανται α) στά μεγάλα τεχνικά προβλήματα πού πρέπει νά ἐπιλυθοῦν γιά τήν ἐγκατάσταση τῶν ἀνεμογεννητριῶν ἀλλά κυρίως στήν δημιουργία τῆς τεχνητῆς τάφρου ἡ ὁποία γιά νά κατασκευασθῆ, ἀπαιτεῖται ἡ ἐξόρυξις 1.500.000 κυβικῶν μέτρων πετρωμάτων καί ἡ ἀνέλκυση θαλασσινοῦ ὓδατος (ἀπό τήν θάλασσα στό βουνό) μέσω ἀεριοστροβίλων (τουρμπίνες) β) στό τεράστιο οἰκονομικό κόστος πού ἀπαιτεῖ ἡ τεχνική αὐτή λῦσις, τό ὁποῖο ἀνέρχεται στά 40  ἑκατομμύρια Εὐρώ  γ) στήν ἰδιοποίηση ἀγροτικῶν ἐκτάσεων οἱ ὁποῖες στό ἀπώτερο μέλλον θά μποροῦσαν νά χρησιμοποιηθοῦν ἀπό τούς λίγους γηγενεῖς ἰδιοκτῆτες (γνήσιους ντόπιους ἀγρότες) γιά τήν δημιουργία ἑνός προτύπου παραθεριστικοῦ/ξενοδοχειακοῦ ἀγροκτήματος δ) στήν παράνομη χρήση γῆς ἀφοῦ τό μεγαλύτερο μέρος τῆς ἐκτάσεως εἶναι κηρυγμένο ὡς ἀρχαιολογικός χῶρος μέ σχετικά πρόσφατη κήρυξη ἀπό τήν ΕΦΑΚΥΚ (Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων Κυκλάδων) {Αριθμ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧ−ΜΑΕ/85223/50632/4106/1184/Μάϊος 2015} καί ε)  ἡ τεραστία οἰκολογική καταστροφή πού θά συντελεσθῆ σέ μία παρθένα οἰκολογικά περιοχή μέ τά τόσα ἒργα ὑποδομῆς πού ἀπαιτοῦνται.

Διάφορα εὒλογα ἐρωτήματα γεννῶνται ἀπό τήν στάση τῶν Διοικήσεων τοῦ Δήμου Σίφνου διαχρονικῶς σέ συνάρτηση μέ τά ἀνωτέρω :

  • Στήν περίοδο Μπαμπούνη (ΑΚΙΣ) πῶς ὁ Δῆμος προχώρησε νά ἀποδεχθῆ τήν συμμετοχή του καί νά δεσμεύση τόν Δῆμο σέ ἓνα τέτοιο ἀμφιβόλλου βιωσιμότητος ἐπιχειρηματικό σχέδιο μέ πολλές ἀπρόβλεπτες παραμέτρους ; Στά Δημοτικά Συμβούλια τῆς 22-09-2014 καί 10-12-2014 πῆραν τήν ἀπόφαση τῆς συνεργασίας τοῦ Δήμου μέ τόν Ἐνεργειακό Συνεταιρισμό Σίφνου (ὑποπρόγραμμα H2020-LCE-2015-3 “Call For Competitive Low Carbon Energy” ) ἀλλά κουβέντα ὃτι ὁ Ἑνεργειακός Συνεταιρισμός εἶναι θυγατρική ἀλλοδαπῶν συμφερόντων ὃπως ἀποκαλύπτει ἡ ΡΑΕ. Μήπως ἐκχώρησε καί τόν Δῆμο Σίφνου στούς ξένους ; Γιατί καί αὐτό συνέβη ἐπί τῆς ὀκτάχρονης Δημαρχίας Μπαμπούνη . Ὃλη ἡ Σίφνος ξεπουλήθηκε ἐπί Δημαρχίας του σέ ἀλλοδαπούς καί γράφoμε ξεπουλήθηκε (τσάμπα) , ὂχι πουλήθηκε ! 
  •  Στήν περίοδο Μπαμπούνη (ΑΚΙΣ) τί ἀπέγιναν  καί ποία εἶναι ἡ τύχη τῶν Ἀποφάσεων τῶν Δημοτικῶν Συμβουλίων ἀπό 28-02-2017 {Δίκτυο ΔΑΦΝΗ-ΕΞΥΠΝΑ ΝΗΣΙΑ} καί ἀπό 23-02-2018 {Συμμετοχή γιά μἠ ἐξαρτώμενα ἀπό τον ἂνθρακα νησιά / LC-SC3-ES-4-2018-2020: Decarbonising energy systems of geographical Island (AREAM)} ;

 

  • Στήν τρέχουσα περίοδο Ναδάλη (Καινούργια Μέρα) τί συνέβη καί ἐνῶ ἒγινε ἀγώνας δρόμου ὃπως ἐξηγήσαμε παραπάνω στήν ἑνότητα 1 γιά τήν πρώτη ἐνέργεια, γιά τήν ἀνάρτηση στήν ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΡΑΕ_ΩΞΥΟΙΔΞ-ΜΛΝ_ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ_27-10-2020) σιγή ἰχθύος ; Γιατί δέν ἐδημοσιοποίησε ὁ Δῆμος Σίφνου τήν ἒγκριση τῆς ΡΑΕ (συνημμένο Ι) ἡ ὁποία κατστρέφει τόν ὑγροβιότοπο τῆς Ἀχλάδας γιά νά προσφύγωμε ἐντός μηνός μέ ἐνδικοφανῆ προσφυγή κατά τῆς ΡΑΕ ;  Κοινῶς τό ἒκανε γαργάρα ἢ ἐπί τό λαϊκώτερον «μούγκα στήν στρούγκα» γιά νά περάση ἡ προθεσμία καί νά μᾶς ἀναγκάση νά προσφύγωμε στό Σ.τ.Ε (Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας) . Προτιμᾶ λοιπόν ἡ Δημοτική Ἀρχή νά δημοσιοποιῆ τά πάντα (ματζιαοῦρες ὃπως ἐγράψαμε στην ἀρχή τοῦ κειμένου) ἐκτός ἀπό αὐτά πού καταστρέφουν τήν Σίφνο . Ἀλήθεια ποῖον ἐξυπηρετεῖ αὐτή ἡ οἰκολογική καταστροφή στο ὂνομα τῆς νεοφανοῦς οἰκολογίας ; Τούς ἀλλοδαπούς συνεταιριστές μετόχους τοῦ Ἐνεργειακοῦ Συνεταιρισμοῦ Σίφνου ὃπως ἐμφαίνονται στήν Ἀπόφαση τῆς ΡΑΕ ( Καταλανούς (Ἰσπανούς)-Βέλγους-Γάλλους) οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ εἰσπράξουν τήν ἐπιδότηση (δωρεάν χρῆμα) ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἓνωση καί τά ἀνάλογα τραπεζικά δάνεια θά ἒλθουν νά πειραματισθοῦν στήν Σίφνο σ’ ἓνα ἐπενδυτικό σχέδιο πού θά φέρη τουλάχιστον πέντε(5) ἀνεμογεννήτριες στό νησί . Ἃδεια ἀπό τήν Ἀρχαιολογία (ΕΦΑΚΥΚ) ἒλαβαν ; Ὃχι βεβαίως. Καλά, ὁ Δῆμος Σίφνου εὑρίσκεται σέ ἂλλο πλανήτη ; Δέν βλέπει τίς ἀντιδράσεις στήν Τῆνο, στήν Μάνη καί ἀλλοῦ ὃπου οἱ τοπικές κοινωνίες ξεσηκώνονται μέ ἀγωνιστικές τοπικές κινητοποιήσεις γιά νά διώξουν τίς ἀνεμογεννήτριες ; Ἰδιαιτέρως, στήν συγκεκριμένη χρονική συγκυρία ὃπου πραγματοποιεῖται ἐπιτέλους ἡ ἠλεκτρική καλωδιακή διασύνδεση τῶν νησιῶν ἡ ὁποία θά ἒχη ὁλοκληρωθῆ  μέχρι τό 2028. Ἡ χώρα μας καί εἰδικά ὁ Αἰγαιακός χῶρος βρίθει (εἶναι γεμᾶτος) ἀπό ἐκατοντᾶδες ἀκατοίκητα νησιά ὃπου θα μποροῦσαν νά ἐγκατασταθοῦν χιλιάδες ἀνεμογεννήτριες καί μέ καλωδιακή διασύνδεση νά δίδεται ρεῦμα παντοῦ (βλέπε ἐνεργειακό πρόγραμμα τῆς ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στόν Σαίντ Τζώρτζη (Ἃγιο Γεώργιο) ὃπου ἒχουν ἐγκατασταθῆ 25 ἀνεμογεννήτριες – ὃλοι τό βλέπομε ὃταν ταξιδεύομε πρός τήν Σίφνο). Ἡ νῦν Δήμαρχος Ναδάλη ὃπως καί ὁ προηγούμενος Δήμαρχος Μπαμπούνης φέρουν τεραστία εὐθύνη γιά αὐτό πού θά συντελεσθῆ ἐάν δέν τό ἀποτρέψουμε ὃλοι μαζί οἱ ἐνεργοί πολίτες τῆς Σίφνου.

Καί μάλιστα ἡ Δήμαρχος στίς 27 Ὀκτωβρίου 2020, δηλαδή τήν ἡμέρα ὃταν ἀνηρτήθη ἡ Ἀπόφαση τῆς ΡΑΕ στήν ΔΙΑΥΓΕΙΑ καί δέν μᾶς εἶπε τίποτε, βγῆκε ὡς λαγός τοῦ Ἐνεργειακοῦ Συνεταιρισμοῦ μέ τόν ἓτερο «οἰκολόγο» Ν. Χρυσόγελο (αὐτόν μέ τήν WELLCOMMON καί τούς μετανάστες) νά καταγγέλλουν τίς 4  Ἂδειες τῶν φωτοβολταϊκῶν γιά νά προωθήσουν τήν δική τους λύση (βλέπε συνημμένο ΙΙ) . Δηλαδή τίς ἀνεμογεννήτριες κατά τῶν φωτοβολταϊκῶν (ὁ καθένας ἀντιλαμβάνεται ποῖο εἶναι πιό οἰκολογικό καί ποῖο ἀφήνει λιγότερο ἀποτύπωμα στην φύση, δηλαδή οἱ ἠλιακοί καθρέπτες / τά φωτοβολταϊκά ἢ τά 170 μέτρων διαμέτρου πτέρυγες τῶν ἀνεμογεννητριῶν /85 μέτρα ἡ κάθε πτέρυγα ;;; ) .

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οἱ ἐνεργοί πολίτες τῆς Σίφνου ὑπό τήν σκέπη τῆς «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ» θά ἀντιπαραταχθοῦν στά νεοταξικά σχέδια καταστροφῆς τοῦ νησιοῦ μας ἀπό ὁποιονδήποτε καί ἂν προέρχονται  καί ἀπό ὁποιονδήποτε καί ἂν συγκαλύπτονται, εἲτε ἀπό τόν πρώην λιμοκοντόρο Δήμαρχο ὁ ὁποῖος ἒχει βγεῖ στήν γύρα διαφημίζοντας τά ἒργα πού δέν ἒκανε ὡς δικά του γιά νά ξανακατεβῆ γιά Δήμαρχος, εἲτε ἀπό τήν νῦν Δήμαρχο ἡ ὁποία μᾶλλον δέν κατανοεῖ τί συντελεῖται ἐπάνω στό νησί ἐπί τῆς δικῆς της δημαρχίας.

 

Γιά τήν «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»

 

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης

Κοινοτικός Σύμβουλος Ἀπολλωνίας

 

Δείτε τα συνημμένα:

ΡΑΕ_ΩΞΥΟΙΔΞ-ΜΛΝ_ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΙΦΝΟΣ_27-10-2020_ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Ι

Υπόθεση των κατοίκων η ενεργειακή μετάβαση στη Σίφνο_27-10-2020_ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΙΙ

Advertisements