ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

Σίφνος, 09-02-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αρ. Πρωτ.: -651- 

Ταχ. Δ/νση: 84003 Σίφνος 

Πληροφορίες: Αντιδήμαρχος Γεωργούλης Γεώργιος 

Τηλέφωνο: 6984617653 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Σας προσκαλούμε να μας υποβάλετε κλειστή οικονομική προσφορά μέχρι την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου, για την εκτέλεση της ερ γασίας “Εκσκαφή οδών για την αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης στον οικισμό του  Αρτεμώνα”. 

Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και  σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και των άρθρων 158 και 160 του Ν.3463/2006 περί  υποχρεωτικών δαπανών των Δήμων για την ομαλή λειτουργία τους, μέχρι την εφαρμογή σε ισχύ  του νέου προϋπολογισμού. 

Η εργασία περιλαμβάνει: 

  • Εκσκαφή μικρής τάφρου, βάθους 40 εκατοστών για την τοποθέτηση σωλήνα πολυαι θυλενίου κλάσης PE100, 16 ατμ., διατομής Ø63mm, Ø75mm και Ø110mm. Εκσκαφή κάθετων τομών ελάχιστου πλάτους 15 εκατοστών για την δημιουργία παρο χών ύδρευσης εκατέρωθεν του κεντρικού αγωγού, μήκους από 1 έως 3 μέτρα, διατομών  Ø18mm, Ø22mm και Ø40mm. 
  • Απομάκρυνση προϊόντων εκσκαφής. 
  • Προμήθεια άμμου λατομείου για την κάλυψη των αγωγών τουλάχιστον 10 εκατοστά περιμετρικά και την επίχωση των σκαμμάτων. 
  • Κάλυψη των αγωγών με τοποθέτηση πλέγματος σήμανσης και προστασίας. 

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν σε 3 χωριστά τμήματα δικτύου συνολι κού μήκους 1.035 μέτρων και στην δημιουργία περίπου 85 παροχών. 

Στο πρώτο τμήμα, από το Πολιτιστικό Κέντρο “Μαριάνθη Σίμου” έως τον φούρνο Βενιού  στην κεντρική πλατεία Αρτεμώνα, μήκους 450 μέτρων, θα τοποθετηθεί αγωγός διατομής  Ø110mm και από την οικία Γεωργίου Σταυριανού έως την οικία Φλώρας Κορακή, μήκους 90 μέτρων θα τοποθετηθεί αγωγός Ø63mm. 

Στο δεύτερο τμήμα, από το Πλατύ Πηγάδι έως την οικία Μαργαρίτας Βασταρδή, μήκους  345 μέτρων, θα τοποθετηθεί αγωγός διατομής Ø63mm. 

Στο τρίτο τμήμα, από το Πλατύ Πηγάδι έως την οικία Νικολάου Φουτουλάκη, μήκους 150 μέτρων, θα τοποθετηθεί αγωγός διατομής Ø63mm. 

Η θέση των δικτύων Κοινής Ωφέλειας θα επισημανθεί, και η εκσκαφή και αποκάλυψή τους  θα εκτελεστεί χειρωνακτικά.

Τα υδραυλικά υλικά για την εκτέλεση των εργασιών θα παρασχεθούν από τον Δήμο Σίφ νου και οι εργασίες σύνδεσης θα εκτελεστούν με την επίβλεψη του προσωπικού του Δήμου  Σίφνου. 

Η οικονομική προσφορά θα αναφέρεται στο σύνολο των μέτρων εκσκαφής (κεντρικού α γωγού και κάθετων τομών) και στο σύνολο των δομικών υλικών που θα χρειαστούν μαζί με την  εργασία, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

Οι προσφορές θα πρέπει να είναι ενυπόγραφες και με τα στοιχεία της επιχείρησης και  μπορούν να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Σίφνου ή να αποσταλούν ηλεκτρονικά στο  email: info@sifnos.gr

Διαγράμματα της όδευσης των αγωγών υπάρχουν στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήμου Σίφνου. 

Περαιτέρω διευκρινίσεις για το αντικείμενο των εργασιών μπορούν να δοθούν από τον  αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τον υπό έγκριση προϋπολογισμό του Δήμου  Σίφνου, οικονομικού έτους 2021 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.: 25.7312.0001 με τίτλο  «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΤΚ Αρτεμώνα». 

Ο Αντιδήμαρχος Σίφνου 

Γεώργιος Γεωργούλης

Advertisements