ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ                                                                                                                                                                         

                                                                                                           Σίφνος, 26 Φεβρουαρίου 2021

Δημότες τς Σίφνου, Κυρία Δήμαρχε, Δημοτικοί καί Κοινοτικοί Σύμβουλοι,

   Θά θελα νά εχαριστήσω τόν Πρόεδρο το Δημοτικο Συμβουλίου πού μο δίδει τήν δυνατότητα ν παρέμβω πόψε διά ζώσης στω καί πρό τς νάρξεως συζητήσεως τν θεμάτων, γιά νά κφράσω τίς θέσεις τς Δημοτικς Παρατάξεώς μας «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ {ΣΙΜΠΑΞ}» στά σημερινά θέματα το Δημοτικο Συμβουλίου, θέματα σοβαρά καί χρήζοντα δημιουργικς παρεμβάσεως πό πλευρς μας πως πάντα πράττομε σέ κάθε Δημοτικό Συμβούλιο ετε γραπτς ετε προφορικς.

Θέμα 1  : Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης του

προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου για το Δ΄ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2020 (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ:

Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΜΠΑΞ : Θεωρομε τι παρούσα κθεση εναι καί πολογισμός το τους 2020 φο συγκεντρώνει θροιστικά τά ποσά τόσο τν σόδων σο καί τν δαπανν το τους. ρα, τά μεγέθη τά ποα πεικονίζονται , ντικατοπτρίζουν τήν πραγματική εκόνα τς οκονομικς διαχειρίσεως το Δήμου Σίφνου γιά το παρελθόν τος καί τήν βάση στήν ποία θά στηριχθ διαχείριση το 2021.

Α. ναλύοντας λοιπόν τά μεγέθη κτελέσεως το Προϋπολογισμο σόδων τετάρτου τριμήνου, δηλαδή μέχρι 31-12-2020,  παρατηρομε τά ξς :

  1. Ο πρόσοδοι πό κινητή καί κίνητη περιουσία πιασαν τόν προβλεπόμενο στόχο , ν καί πως ναλύσαμε σέ προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που συνεζητήθησαν τά ποτελέσματα το Γ’τριμήνου, τά ποτελέσματα γιά τούς συγκεκριμένους κωδικούς εναι πενιχρά συγκριτικς μέ τις δυνατότητες τς κινήτου περιουσίας το Δήμου.
  2. Τά σοδα πό νταποδοτικά τέλη, παρόλο πού τά Προϋπολογισθέντα μέ τά Βεβαιωθέντα εναι σχετικς συναφ (1.023.029,60 Ε μέ 947.788,15 Ε), τά εσπραχθέντα νέρχονται μόνον σέ 808.823,72 Ε , δηλαδή στό 79% τν συνολικν βεβαιωθέντων σόδων.
  3. Στά σοδα πό λοιπά τέλη, τά προϋπολογισθέντα πό τά βεβαιωθέντα χουν τεραστία πόκλιση νω το 50% καί ς κ τούτου τά βεβαιωθέντα θά πρέπη νά τεθον ς βάση γιά τούς ποιοδήποτε πολογισμούς γιά τό τρέχον τος 2021.
  4. Στά θετικά σημεα το πολογισμο, λογίζονται τά σοδα πό πιχορηγήσεις και τά σοδα πό κάλυψη λειτουργικν δαπανν (πιχορηγήσεις) , τά ποα νλθαν στο 129% καί 112% ντιστοίχως συγκριτικς μέ τά προϋπολογισθέντα. Προφανς, εναι κτακτες νισχύσεις τς Κεντρικς Κυβερνήσεως πρός τόν Δμο Σίφνου λόγω τς πανδημίας το κορωνοϊο.
  5. Μεγάλη στέρηση  μφανίζουν ο εσπράξεις πό δάνεια καί Π.Ο.Ε (21% καί 27% ντιστοίχως) προφανς λόγω καθυστερήσεων τν κταμιεύσεων ο ποες φορον στά ργα τά ποα χουν καθυστερήσει. Στό σημεο ατό θά πρεπε Δήμαρχος νά μς ξηγήση ναλυτικς τήν ροή τν καθυστερημένων ργων, σέ ποία πό ατά χουν δωθ πιχορηγήσεις καί σέ ποία δάνεια καί μέ τί τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
 • Μεγάλη βαρύτητα δίδομε στόν Λογαριασμό « Εσπρακτέα πόλοιπα προηγουμένων οκονομικν τν» , δηλαδή φειλές στον Δμο ο ποες δέν εσπράττονται πό τις πηρεσίες το Δήμου. Τυχαο ; Δέν νομίζομε. ν τά προϋπολογισθέντα καί βεβαιωθέντα εσπρακτέα πόλοιπα νέρχονται στό ποσό τν 1.300.000 Ε περίπου, τά εσπραχθέντα ριθμον μόνον 212.979,45 Ε , δηλαδή μόνον τό 16,50%.

 

    Β. ναλύοντας τά ποτελέσματα κτελέσεως το προϋπολογισμο δαπανν το τετάρτου τριμήνου, παρατηρομε τά ξς, φο θέσωμε μία γενική ρώτηση ποία φορ στήν κατανομή τν δεσμευθέντων καί τν τιμολογηθέντων καί άν τά δεσμευθέντα φορον σέ παρκτές πληρωτέες δαπάνες {ναμένομε τήν πάντηση τς Δημάρχου} :

 1. Τά λοιπά γενικά ξοδα νέρχονται στό 78% (τιμολογηθέντα/πληρωθέντα) . Ποος λόγος τς ποκλίσεως ;
 2. Ο δαπάνες προμηθείας ναλωσίμων στό 73% (τιμολογηθέντα/πληρωθέντα) . Ποος λόγος τς ποκλίσεως ;
 3. Ο γορές κτιρίων καί ργων στό 73% (τιμολογηθέντα/πληρωθέντα) . Ποος λόγος τς ποκλίσεως ;
 4. Ο πληρωμές Π.Ο.Ε στό 74% (τιμολογηθέντα/πληρωθέντα) . Ποος λόγος τς ποκλίσεως ;
 5. Στόν λογαριασμό «Προβλέψεις μή εσπράξεως» ν μφαίνεται τι εχε προϋπολογισθ να κονδύλι ψους 1.090.829 Ε, δηλαδή χρήματα τά ποα Δμος τά εχε ξεγράψει, στά σχετικά κονδύλια μφανίζει 0. Πιστεύει λοιπόν, δημοτική ρχή τι θά εσπράξη λα τά βεβαιωθέντα νείσπρακτα κονδύλια (1.300.000 Ε) καί πς ;;; {μς φείλει μία μπεριστατωμένη πάντηση Δήμαρχος δ καί ρκετό χρονικό διάστημα π’ ταν τς τό εχαμε ζητήσει }.

 

      Γ.  ναλύοντας τά ποτελέσματα κτελέσεως το σολογισμο το τετάρτου τριμήνου, παρατηρομε τά ξς :

 1. Ο παιτήσεις (δηλαδή ατά τά ποσά τά ποα φείλονται στον Δμο) τό 2019 νέρχονταν στό ποσό τν 1.366.196,19 Ε  καί στό τέλος το 2020 στό ποσό τν  1.298.708,29 Ε , ποσό δυσθεώρητο γιά να Δμο πως Δμος Σίφνου.
 2. Τά διαθέσιμα (δηλαδή τά χρήματα τά ποα πάρχουν στό ταμεο) νέρχονται στό ποσό 1.768.812,58 E ν στό τέλος το 2019 τά 1.266.435,43 Ε, μία αξηση το 40% ποία καταδεικνύει σχυρό ταμεο.
 3. νησυχητικό εναι το γεγονός τς αξήσως τν χρεν (λοιπές ποχρεώσεις) πό 300.000 Ε στίς 400.000 Ε (δηλαδή αξηση 30% στα χρέη πρός προμηθευτές καί φόρους/τέλη), λλά πρός ρας πάρχοντος το σχυρο ταμείου (βλέπε Γ.2) δέν διαφαίνεται σοβαρό πρόβλημα.

 

Θέμα 2 :  Αποδοχή της έγκρισης συμπληρωματικού τοκοχρεωλυτικού δανείου στο Δήμο Σίφνου από το

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης

στους κεντρικούς οικισμούς της Σίφνου», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα

«Αντώνης Τρίτσης» και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συνομολόγησή του

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΜΠΑΞΤό θέμα λήψεως «πενδυτικν δανείων μέ κωδικό * ντώνιος Τρίτσης*» μέ χαμηλότοκα πιτόκια (πό συζήτηση πόσο χαμηλότοκα εναι, ταν Ευρωπαϊκή Τράπεζα πενδύσεων (ΕΤΕΠ) μς δανείζει μέ πιτόκιο 1,91% γιά 15 τη, τήν στιγμή που μέσος Ερωπαος πολίτης δανείζεται γιά στεγαστικό δάνειο μέ 0,90% σταθερό γιά 25 τη καί τό Ταμεο Παρακαταθηκν καί Δανείων {ΤΠκΔ} μέ 3,10 % ταν τό λληνικό Δημόσιο συγκεντρώνει χρήματα πό τις διεθνες γορές μέ 0,62-0,90%) , θά πρεπε νά απασχολήση σοβαρότερα τά μέλη το Δημοτικο Συμβουλίου. Μέ δύο προηγούμενες ποφάσεις του τό Δ.Σ (πί Μπαμπούνη καί πί Ναδάλη) συναίνεσε στήν λήψη ΔΑΝΕΙΟΥ ψους 3.327.355,24 Ε γιά τήν κτέλεση το ργου «προμήθεια συστήματος λέγχου καταναλώσεων, βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών ποσίμου νερού του Δήμου», ργο  καιρο ατή τήν στιγμή γιά τις νάγκες το Δήμου Σίφνου. Τό τονίσαμε μέ προηγούμενες παρεμβάσεις μας σέ λους τούς τόνους. μμονή το προηγουμένου λλά καί τς νν Δημάρχου, νά «φεσωθ» Δμος μέ σχεδόν 4 κατομμύρια Ερώ, μς βρίσκει κάθετα ντιθέτους.

  Τονίζομε τι εναι ΔΑΝΕΙΟ, καί χι πιχορήγηση (δηλαδή δωρεάν) πως θά μποροσε νά εναι γιά τήν γκατάσταση τν δικτύων δρεύσεως, τό ποο μάλιστα μόνον γιά τίς 625.000 Ε τς πεκτάσες του, θά πιβαρύνη τόν Δμο στήν 15ετία μέ τό ποσό τν 115.000 Ερώ τόκους πέραν τν 625.000 Ερώ. ναλογισθετε τήν πιβάρυνση τήν ποίαν θά πιφέρουν τά 3.327.000 Ερώ το λου προγράμματος (περίπου λλες 600.000 Ερώ) !!!

   πιπροσθέτως, ο ροι καί ο γγυήσεις τούς ποίους θέτει τό Τ.Π. κ Δ γιά τήν ρθή κτέλεση τς δανειακς συμβάσεως παιτον πάρα πολύ μεγάλη προσοχή διότι άν δέν τηρηθον πακριβς , κινδυνεύει Δμος μέ κατάσχεση  τν τακτικν σόδων του !!! 

Θέμα 3 : Ορισμός μελών στην ομάδα εργασίας σχετικά με το προτεινόμενο έργο του υβριδικού σταθμού Σίφνου (ΥΒΣ), σε συνέχεια της διαδικτυακής συνάντησης των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τους εκπροσώπους του Ενεργειακού και Αναπτυξιακού Συνεταιρισμού Σίφνου (ΣΕΣ) (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΜΠΑΞΓιά τό 3ο Θέμα χω  ρθρογραφήσει στίς 15-01-2021 στήν λεκτρονική στοσελίδα kaipoutheos.gr (https://kaipoutheos.gr/2021/01/οι-οικολογοι-και-οι-συμφεροντολογοι-τ.html) ταν πληροφορήθημεν μέσω τρίτων πηγν τι Ρυθμιστική ρχή νεργείας (Ρ.Α.Ε) δωσε στίς 30-10-2020 δεια παραγωγς στό τερόκλητο σχμα ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΦΝΟΥ (ΣΕΣ) / ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ-ΠΑΡΙΣΙΟΥ-ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ καί Δήμαρχος δέν προέβη στίς παραίτητες νέργειες πως πραξε κατά τν τριν (3) δειν τν Φωτοβολταϊκν μέ νδικοφαν προσφυγή κατά τς ΡΑΕ .

Περαιτέρω, γκριτος νομικός  καί συμπατριώτης μας κ. Γ. Ντοκόπουλος ρθρογράφησε μέ δύο ρθρα του στίς 24-01-2021 καί στίς 30-01-2021 στήν λεκτρονική στοσελίδα  sifnaiko-fos.gr (https://sifnaiko-fos.gr/μία-πρώτη-απάντηση-στο-δελτίο-τύπου-τη/ και εδώ https://sifnaiko-fos.gr/φωτοβολταϊκοί-σταθμοί-υβριδικός-στ/).

   Μς προξενε διαιτέρως λγεινή (πολύ κακή) ντύπωση τι ατή νωτέρω ρθρογραφία δέν συμπεριελήφθη στά ναγνωστέα σημερινά γγραφα ν χουν συμπεριληφθ λεκτρονικά μηνύματα σχέτων καί φυσικά μή θεσμικν φορέων βεβαίως πέρ ατο το καταστροφικο ργου. 

Γιατί ραγε ;;; Γιατί δεν μς λέγουν εθαρσς Δήμαρχος καί ποια μέλη το Δ.Σ , τι στηρίζουν ατήν τήν οκολογική, περιβαλλοντική καί φυσική καταστροφή, λλά προσεπάθησαν νά μς ποκοιμίσουν ποκρύπτοντας τήν παρξη τς δειοδοτήσεως ; 

    Τό ργο ατό κατά τήν ποψή μας και χι μόνον, εναι ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ γιά τό βόρειο τμμα το νησιο μας τό ποο ποτελε ναν πό τούς δύο πνεύμονες πολιτισμο, στορίας, ρχαιολογικο κάλλους, φυσικο περιβάλλοντος καί διατηρήσεως τς ρχέγονης πανίδος καί  χλωρίδος  το νησιο μας (τό λλο εναι περιοχή τς Natura στό νότιο τμμα το νησιο που κι κε χουν ρχίσει δραστικές καταστρφικές παρεμβάσεις πό τούς νέο-πενδυτές το νησιο). 

   Πρός πίρρωση δέ τς συνδρομς τς Δημοτικς ρχς πρός τήν ΣΕΣ, προηγουμένη δημοτική ρχή προσέφυγε στό Συμβούλιο τς πικρατείας (ΣτΕ) ν κρυπτ (κκρεμε πόφαση πό τό 2018) , γιά νά κυρώση τήν κήρυξη τς περιοχς Καστανς-γιος Συλήβεστρος-γιος Γεώργιος τά Λιβαδάκια κλπ ποία εχε χαρακτηρισθ ς προστατευόμενη μέ πρόσφατη κήρυξη τό 2015. τσι ντιλαμβάνεται δημοτική ρχή τήν νάπτυξη, μέ τήν καταστροφή τν πάντων (πως τι δέν γνώριζε τίποτε γιά την διάνοιξη 6,5 χιλιομέτρων παρανόμου δρόμου ντός τς Natura). Δυστυχς, διαπιστώνομε τι καί παρούσα δημοτική ρχή κολουθε πιστά τά βήματα τν προκατόχων της. Αδώς (ντροπή) !!!

   πιπροσθέτως, μέ τό δόλωμα τς «νεργειακς Κοινότητος» τό ποο προωθε ΣΕΣ, προβλέπομε τι άν εοδωθον τά σχέδια της, Σίφνος μας θά καταντήση να «Πράσινο ργοστάσιο Παραγωγς νέργειας» γεμτο νεμογεννήτριες, Φωτοβολταϊκά, δροηλεκτρικά ργοστάσια καί βριδικά Πάρκα πως τό συγκεκριμένο μέ 5 νεμογεννήτριες , 1 δροηλεκτρικό ργοστάσιο καί μία τεράστια τεχνητή λίμνη 1.500. 000 κ.μ. θαλασσινο δατος. κοινότητα τν πολιτν (πολύ τήν διακινον ατή την λέξη ο πέρμαχοι το ργου χωρίς μως νά τήν πιστεύουν) θέλουν μία τέτοια νάπτυξη το νησιο ; Διότι μες ΔΕΝ θέλομε νά τό ζήσωμε οτε στά χειρότερα νειρά μας. Γιά μς καί τούς συνοδοιπόρους μας { κυρίως τούς πλούς γρότες το μόχθου καί τς παραδόσεως, τούς φυσικούς διοκττες ατς τς γς}, δός εναι μία, μεση προσφυγή στό ΣτΕ καί πρός ατήν τήν κατεύθυνση πορευόμεθα.

Θέμα 4 : Σχετικά με την εκμίσθωση δύο συνεχόμενων αγροτεμαχίων στη θέση «ΘΟΛΟΣ» της Κοινότητας Απολλωνίας από την Ιερά Μονή Βρύσης, μετά το υπ΄ αρ. πρωτ. 373/ 11.02.2021 έγγραφο του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σύρου (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Χρυσίνης) .

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΜΠΑΞ σο κι άν φαν παράδοξη παρέμβασή μας, θεωρομε παράδεκτα χαμηλό τό μίσθωμα. Ο Μονές μας, ο ποες κατέχουν μία κίνητο περιουσία ς ποθησαύρισμα τς πίστεως τς πάλαι ποτέ πολυπληθος μοναστικς Σιφνιακς κοινότητος καί τν εσεβν Σιφνίων, δέν χουν τό δικαίωμα νά φαρμόζουν πολιτικές μειώσεως τς περιουσίας τους καί τν συναφν σόδων τους νευ ελόγου νταλλάγματος. λλωστε, εναι γνωστό τι ο νάγκες τν ερν Μονν καί τν ερν Ναν γιά ργα εποιΐας, φιλανθρωπίας κλπ εναι αξημένες καί παιτουνται σοδα.

Γι’ ατόν τόν λόγο, στο πλαίσιο νισχύσεως τς ερς Μονς Βρύσεως ποία πλόχερα χει προσφέρει πό τήν περιουσία της διαχρονικά γιά τό καλό τν Σιφνίων, νά ναπροσαρμώση τό μίσθωμα στήν ελογη μπορική ξία του, δηλαδή γιά την μίσθωση τν δύο μόρων γεωτεμαχίων , συνολικς κτάσως 8.500 τ.μ στήν θέση Θόλος, νά προσφέρη 500 Ερώ/μνα, δηλαδή 6.000 Ερώ/τος ντί τν 600 Ερώ/τος, διαιτέρως σέ μία τόσο μακροχρόνια μίσθωση (20ετία).

 

Θέματα 5,6,7 : 5. Έκδοση απόφασης αναφορικά με την έγκριση ή μη των Οικονομικών Καταστάσεων του Ισολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου έναρξης την 1η/1ου/2014, ύστερα από την υπ’ αρ. 119/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και την παραπομπή του από την Οικονομική Επιτροπή λόγω της σπουδαιότητας του θέματος (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

 1. Έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή μη του Ισολογισμού και της αναλυτικής έκθεσης του ορκωτού λογιστή για το έτος χρήσης 2014 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και την παραπομπή του από την Οικονομική Επιτροπή λόγω της

σπουδαιότητας του θέματος (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής

Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

 1. Έκδοση απόφασης περί έγκρισης ή μη του Ισολογισμού και της αναλυτικής έκθεσης του ορκωτού λογιστή για το έτος χρήσης 2015 σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και την παραπομπή του από την Οικονομική Επιτροπή λόγω της

σπουδαιότητας του θέματος (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής

Επιτροπής Μαρία Εμμ. Ναδάλη).

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΜΠΑΞ :  Τά θέματα 5,6,7 ἀφοροῦν στήν διευθέτηση τῶν μεγεθῶν τῶν ἱσολογισμῶν καί τῶν ἀποτελεσμάτων χρήσεως τοῦ Δημοτικοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου Σίφνου καί Κιμώλου (ΔΛΤΣ) ἀπό τό 2014 καί ἒπειτα ὁπότε καί το ΔΛΤΣ ἒπρεπε νά συντάσση ἰσολογισμούς μέ διπλογραφικό σύστημα (ὁ σχετικός Νόμος ὃριζε ἀπό 01-01-2011 καί αὐτό θά εἶχε περισσότερο νόημα γιά ἐμᾶς γιά νά κατανοήσωμε τί διαχείριση πάρέδωσε ἡ δημοτική ἀρχή Ι. Γεροντῆ στήν δημοτική ἀρχή Α. Μπαμπούνη καί τί εἲδους διαχείριση διενήργησε αὐτή).

 

Οἱ παρατηρήσεις μας λοιπόν ἐπί τῶν μεγεθῶν τῶν ἱσολογισμῶν καί τῶν ἀποτελεσμάτων χρήσεως τοῦ Δημοτικοῦ Λιμενικοῦ Ταμείου Σίφνου καί Κιμώλου (ΔΛΤΣ) γιά τήν ἒναρξη ἒτους 2014 (ἰσολογισμός βάσεως) καί γιά τά ἒτη 2014/2015, περιληπτικῶς εῖναι οἱ κατωτέρω, κοινές γιά ὃλες τίς χρήσεις {ἐάν ἐπιθυμούσαμε νά ἀναφέρωμε ἀναλυτικῶς τά πεπραγμένα, θά ἀπαιτοῦνταν ἀρκετές σελίδες* δεσμευόμεθα ὃμως ὃταν περατωθοῦν ὃλοι οἱ ἰσολογισμοί (καί τό 2020)  νά τό πράξωμε).

 

Συνοπτικῶς : 

 1. Ἀνάλυση τῆς οἰκονομικῆς καταστάσεως τοῦ ΔΛΤΣ τήν 01-01-2011 (ἀναλυτική κατάσταση Λογαριασμῶν ἒως καί τεταρτοβάθμιων); 
 2. Οἱ ἐλλείψεις καταχωρήσεων παραστατικῶν γιά ὃλες τίς χρήσεις βαρύνει τά μέλη τοῦ Δ.Σ τοῦ ΔΛΤΣ καί ἰδιαιτέρως τά ἐκτελεστικά ὃπως ὁρίζεται ἀπό τόν Νόμο & σέ μικρότερο βαθμό τήν τότε διαχειρίστρια ἡ ὁποία ἐμφαίνεται στίς Ἐκθέσεις ὡς ἀγνώστου προελεύσεως καί διαμονῆς (???).
 3. Οἱ δαπάνες οἱ ὁποῖες δέν ἒχουν καταχωρισθῆ νομοτύπως, λογίζονται κατά τό Δημόσιο Λογιστικό ὡς «ἀνοίκειες δαπάνες» καί καταλογίζονται ἀπό τίς Ἐλεγκτικές Ἀρχές ἁρμοδίως κατά τήν κρίση τους οἱ δέ ποινές ἀναλόγως τοῦ ὓψους μποροῦν νά φθάσουν σέ ἰσόβια κάθειρξη (ἂνω τῶν 150.000 Εὐρώ ἀθροιστικῶς).
 4. Οἱ Ἐκθέσεις Ἐλέγχου πρέπει ἂμεσα νά κοινοποιηθοῦν στόν/στήν Γενικό/ή Γραμματέα Ἀποκεντρωμένης Διοικήσεως Νοτίου Αἰγαίου , στόν/στήν Πάρεδρο τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου καί στούς Ἐπιθεωρητές Δημοσίας Διοικήσεως, ἀφοῦ πραγματοποιηθῆ ἐντός εὐλόγου χρονικοῦ διαστήματος καί ὁπωσδήποτε ἐντός τοῦ τρέχοντος ἒτους, τό σύνολο τῶν Ἰσολογισμῶν καί τῶν Ἀποτελεσμάτων Χρήσεως καθώς καί τῶν σχετικῶν Ἐκθέσεων , δηλαδή τῶν ἐτῶν 2011-2012-2013-2016-2017-2018-2019 καί 2020.
 5. Πρέπει ἂμεσα νά προσαρμοσθοῦν τά μεγέθη τῶν Ἰσολογισμῶν σύμφωνα μέ τίς παρατηρήσεις τοῦ Ὀρκωτοῦ Ἐλεγκτοῦ , ὃπως α)ἡ καταχώρηση τῶν παγίων ὀρθῶς β) ἡ κατάρτιση καί καταχώρηση τοῦ Ε9/ἒτος γ) ἡ ἀναμόρφωση τῶν στοιχείων Ἐνεργητικοῦ/Παθητικοῦ κατά τά Διεθνῆ Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π), δ) ἡ προσαρμογή τῶν ἀποβέσεων παγίων κατά ὀρθολογικότερο τρόπο, κλπ.  
 6. Πρέπει νά πραγματοποιηθῆ ἒλεγχος σκοπιμότητος δαπανῶν τόσο στόν τομέα τῶν παρεχομένων ἐργασιῶν, ὑπεργολαβιῶν, προμηθειῶν καί οὓτω καθεξῆς καί ἀξιολόγησή τους τόσο γιά τήν σκοπιμότητα ὃσο καί γιά τήν νομιμότητα τους καθώς καί γιά τό εὒλογο τῆς πραγματικῆς δαπάνης σέ σχέση μέ τά κρατοῦντα στήν ἀγορά.
 7. Ἒλεγχο τῶν τιμολογηθέντων ὑπηρεσιῶν πρός τά σκάφη Καμαρῶν/Πλατύ Γυαλοῦ ἀφοῦ οἱ χρεώσεις/φύλλο ἒστω καί στά ἀδήλωτα μπλοκάκια, ἐμφανίζουν χρεώσεις/σκάφος ἀπό 9-25 Εὐρώ, τιμές μᾶλλον χαριστικές ἐν συγκρίσει μέ αὐτές τοῦ 2020 (οἱ ὁποῖες ἐμπεριέχουν καί 40% ἒκπτωση λόγω τῆς ἐκτάκτου καταστάσεως).

 

Θέμα 8. Λήψη απόφασης για συγκρότηση τριμελούς τριμελούς επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου καθώς και την αγορά ή μίσθωση, εκ μέρους του Δήμου, πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους, σύμφωνα με το Π.Δ. 270/1981, για το έτος 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Νικόλαος Χρυσίνης).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΜΠΑΞ :  Θά πρέπη νά ντικατασταθον τά μέλη τσόνιου καί Γεωργούλης διότι συμμετέχουν καί στήν Οκονομική πιτροπή καί κ το Νόμου πάρχει κώλυμα.

 

Θέμα 9. Ορισμός επιτροπής εκτίμησης ακινήτων για αγοροπωλησίες του Δήμου Σίφνου έτους 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιδήμαρχος Γεώργιος Κ. Γεωργούλης).

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΜΠΑΞ χομε κφράσει γραπτς τήν ποψή μας κατά τήν συζήτηση το θέματος τόσο κατά τήν συνεδρίαση το Δημοτικο Συμβουλίου τς 09-09-2020 σο καί κατά τήν συζήτηση γιά τήν ἀγορά  τῶν ἀκινήτων στήν θέση Βάνη καί Ἁγία Βαρβάρα.

Φρονομε ὃτι οἱ ἐκτιμήσεις τῶν ἀκινήτων πρέπει νά διενεργοῦνται ἀπό πιστοποιημένους ἐκτιμητές (τουλάχιστον δύο ἐκτιμήσεις ἀγοραίας καί μισθωτικῆς ἀξίας ἀπό διαφορετικούς πιστοποιημένους ἐκτιμητές στήν περίπτωση ὃπου ἡ τιμή ἒχει ἀπόκλιση ἀπό την ἀντικειμενική). 

 

Θέμα 10. Έκδοση απόφασης για τη μίσθωση ακινήτων και τη συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης για το έτος 2021 (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Νικόλαος Χρυσίνης).

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΜΠΑΞ θέση μας εναι τι α) πρέπει νά ἐπανεξετασθῆ ἡ σκοπιμότης τῶν γεωτεμαχίων πρός μίσθωση καθώς καί ἡ καταβαλλόμενη μισθωτική τους ἀξία καί β) πρέπει νά ὑπάρξη ὡς ἀνωτέρω ἐγράφη (Θέμα 9ον) ἐκτίμηση ἀπό πιστοποιημένους ἐκτιμητές (τουλάχιστον δύο ἐκτιμήσεις μισθωτικῆς ἀξίας ἀπό διαφορετικούς πιστοποιημένους ἐκτιμητές στήν περίπτωση ὃπου ἡ τιμή ἒχει ἀπόκλιση ἀπό τήν ἀντικειμενική).

 

Θέμα 11. Σχετικά με την τοποθέτηση σιδερένιας ράμπας και την παρεμπόδιση διέλευσης σε σημεία που έχουν λάβει από το Ελληνικό Κτηματολόγιο ΚΑΕΚ 29018ΕΚ00528 και έχουν αποδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Aντιδήμαρχος Δημήτριος Ζαμπέλης).

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΜΠΑΞ πειδή γνωρίζομε τήν πόθεση πολύ καλά, ποψή μας εναι τι πρέπει νά πέμβη Εσαγγελεύς καί τι Δμος πρέπει νά κφέρη γνώμη γιά τό θέμα μετά πό ατοψία καί ξέταση ταν ΚΑΕΚ κάθε διοκτήτου. ποψή μας εναι τι κ. Ρεγκούκου χει δίκαιο.

 

Θέμα 12. Σχετικά με την αίτηση του Συλλόγου Οικιστών Χρυσοπηγής για θέματα φωτισμού, τοποθέτησης πινακίδας, ταϊστρών για αδέσποτες γάτες, καθαριότητας παραλιών στον οικισμό της Χρυσοπηγής Σίφνου, ύστερα από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου).

 

Θέμα 13. Σχετικά με την αίτηση της κας Γαϊτάνου Βασιλικής για χτίσιμο πετρότοιχου που εμποδίζει στην είσοδο της ιδιοκτησίας της, στη στάση Χρυσοπηγή Σίφνου, ύστερα από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου).

 

Θέμα 14. Σχετικά με την αίτηση του κ. Κοιλίτη Ιωάννη για χορήγηση άδειας κατασκευής χτιστού μανδρότοιχου στην περιοχή ¨ΣΥΚΙΔΙ¨, στο δρόμο προς το Βαθύ Σίφνου, ύστερα από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου).

 

Θέμα 15. Σχετικά με την αίτηση της κας Πολενάκη Μαρίας για παραχώρηση λωρίδας γης 17,52 τ.μ στον οικισμό “Καμάρες”, ύστερα από τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Πρόεδρος της Κοινότητας Απολλωνίας Κατερίνα Θεολόγου).

 

Θέμα 16. Σχετικά με την αίτηση της κας Ατσόνιου Κωνσταντίνας του Συμεών για παραχώρηση λωρίδας γης 15,69 τ.μ στον οικισμό “Χερόννησος”, ύστερα από την υπ΄αρ. 5/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνος Θωμάς Τσίπης).

 

Θέμα 17. Σχετικά με την αναζήτηση αγοράς ακινήτου στην περιοχή της Αγίας Άννας Αρτεμώνα Σίφνου προκειμένου να δημιουργηθεί πλατεία ή χώρος στάθμευσης, ύστερα από την υπ΄αρ. 6/2021 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτεμώνα Θωμάς Τσίπης).

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΙΜΠΑΞ :  Γιά τά θέματα 12 – ως καί 17 συμφωνοῦμε μέ τίς Εἰσηγήσεις τῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων ὃπως θά ἐκφρασθοῦν διά τῶν Προέδρων τους ἀφοῦ συμμετέχουμε σ’ αὐτά κι ἒχομε ἐκφράσει τίς θέσεις μας ἐπί τῶν συγκεκριμένων θεμάτων.

 

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης

Κοινοτικός Σύμβουλος Ἀπολλωνίας Σίφνου

 

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ