ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Σίφνος, 05-11-2021

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ Αριθ. πρωτ.: -6387- 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

(Αριθ. Απόφασης 247/2021) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΘΕΜΑ: Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση σε αυτούς αρμοδιοτήτων

Η Δήμαρχος Σίφνου 

Έχοντας υπόψη: 

  1. Το άρθ. 59 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/2010), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Την παρ. 3 του άρθ. 59 του παραπάνω νόμου, σύμφωνα με την οποία σε δήμους με  πληθυσμό έως πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους ορίζονται έως δύο (2) Αντιδήμαρχοι κι  επίσης προβλέπεται ότι στους μικρούς νησιωτικούς δήμους μπορεί να ορίζεται ένας  Αντιδήμαρχος επιπλέον των οριζόμενων, 
  2. Την παρ. 1 του άρθ. 2Α του ν. 3852/2010, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθ. 2 του ν.  4555/2017 (ΦΕΚ Α 133/2018), στην περίπτωση (στ) της οποίας προβλέπεται ότι στην κατηγορία των μικρών νησιωτικών δήμων υπάγονται όλοι οι νησιωτικοί δήμοι, με  πληθυσμό έως 3.500 κατοίκους, βάσει της τελευταίας απογραφής της Ελληνικής  Στατιστικής Αρχής, 
  3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής (έτους 2011) της  Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΦΕΚ Β 3465/28-12-2012), σύμφωνα με τα οποία ο  μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Σίφνου ανέρχεται στους 2.625 κατοίκους, 
  4. Την υπ’ αριθ. 28549/16-04-2019 (ΦΕΚ Β 1327/17-04-2019) απόφαση του Υπουργού  Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης  της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει», 
  5. Την εγκύκλιο 82/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 59633/20-08-2019) «Ορισμός Αντιδημάρχων», 
  6. Την υπ’ αριθ. 217/2021 απόφασή μας με θέμα: «Παράταση θητείας Αντιδημάρχων»  (ΑΔΑ: ΨΜΩ7Ω1Τ-ΒΕΤ), 
  7. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου (ΦΕΚ Β΄ 3210/03-12-2012),  Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε  

Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους  του Δήμου Σίφνου, με θητεία από 07-11-2021 έως και 06-11-2022, μεταβιβάζοντας σε  αυτούς τις παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενες αρμοδιότητες: 

  1. Γεώργιος Γεωργούλης του Κωνσταντίνου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

 

Α. Τη λειτουργία των Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης, καθώς και την υπογραφή  των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση  των έργων και εργασιών των Υπηρεσιών αυτών.  

Β. Την εποπτεία για την εφαρμογή του Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου,  τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων. 

Γ. Την εποπτεία και την ευθύνη, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, για  τις παρουσίες, την τήρηση του ωραρίου, την ανάθεση εργασιών και τον έλεγχο της  εργασίας του προσωπικού του Δήμου που εργάζεται στις Υπηρεσίες Ύδρευσης και  Αποχέτευσης. 

Δ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα που αφορούν στην υγιεινή  και ασφάλεια των εργαζομένων και στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας στις  υπηρεσίες αρμοδιότητάς του (Ύδρευσης και Αποχέτευσης), σε συνεργασία με τον  Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας του Δήμου.  

Ε. Την εποπτεία και την ευθύνη για την καλή λειτουργία των δημοτικών μονάδων  αφαλάτωσης, των δικτύων ύδρευσης και των δημοτικών δεξαμενών ύδρευσης, καθώς  και των δημοτικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων.  

ΣΤ. Την εποπτεία και την ευθύνη των αποθηκών αναλώσιμων υλικών και εξαρτημάτων  των Υπηρεσιών Ύδρευσης και Αποχέτευσης. 

Ζ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό για την εκτέλεση του Τεχνικού  Προγράμματος του Δήμου. 

Η. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την  αδειοδότηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λπ. των παιδικών χαρών και των  συναφών χώρων, που λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου. 

Θ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα που αφορούν στη διαχείριση  των θεμάτων της καθημερινότητας και των αντίστοιχων αιτημάτων των πολιτών. 

Ι. Τη συνεργασία με τα Συμβούλια των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα για την  επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων που αφορούν στις αρμοδιότητές του. 

  1. Αντώνιος Φραντζής του Δημητρίου, με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

Α. Τη λειτουργία της Υπηρεσίας Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, καθώς και την υπογραφή  των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση  των έργων και εργασιών της Υπηρεσίας αυτής. 

Β. Την εποπτεία για την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου, τη  διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

 

Γ. Την εποπτεία και την ευθύνη στα θέματα ηλεκτροφωτισμού οδών, πλατειών και  λοιπών κοινόχρηστων χώρων, δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων, καθώς και την  υπογραφή των εντολών για τις προμήθειες των υλικών που είναι απαραίτητα για την  εκτέλεση των αντίστοιχων έργων και εργασιών. 

Δ. Την εποπτεία και την ευθύνη, σε συνεργασία με το Γενικό Γραμματέα του Δήμου, για  τις παρουσίες, την τήρηση του ωραρίου, την ανάθεση εργασιών και τον έλεγχο της  εργασίας του προσωπικού του Δήμου που εργάζεται στις υπηρεσίες αρμοδιότητάς  του (Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού και Συγκοινωνιών). 

Ε. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα που αφορούν στην υγιεινή  και ασφάλεια των εργαζομένων και στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας στις  υπηρεσίες αρμοδιότητάς του (Καθαριότητας – Ανακύκλωσης, Ηλεκτροφωτισμού και  Συγκοινωνιών), σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας και τον Ιατρό Εργασίας του  Δήμου.  

ΣΤ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα διαχείρισης των  Κοιμητηρίων. 

Ζ. Την εποπτεία και την ευθύνη στα θέματα εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 

Η. Την εποπτεία και την ευθύνη των αποθηκών αναλώσιμων υλικών και εξαρτημάτων  των Υπηρεσιών Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. 

Θ. Τη συνεργασία με τα Συμβούλια των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα για την  επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων που αφορούν στις αρμοδιότητές του. 

  1. Γεώργιος Λουκής του Στυλιανού, με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

Α. Την εποπτεία και το συντονισμό στα θέματα που αφορούν στη διατήρηση της  ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του περιβάλλοντος της Σίφνου (μονοπάτια, ξερολιθιές,  Natura κ.λπ.), σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. 

Β. Την οργάνωση και το σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τους  αρμόδιους φορείς. 

Γ. Την εποπτεία και ευθύνη για τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής  Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). 

Δ. Την εποπτεία και ευθύνη για τη συντήρηση του δημοτικού οδικού δικτύου. Ε. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα της Υπαίθριας Διαφήμισης. 

ΣΤ. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό στα θέματα Γεωργίας, Κτηνοτροφίας,  Αλιείας και λειτουργίας του Δημοτικού Σφαγείου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους  φορείς.

 

Ζ. Τη συνεργασία με τα Συμβούλια των Κοινοτήτων Απολλωνίας και Αρτεμώνα για την  επίλυση των προβλημάτων των Κοινοτήτων που αφορούν στις αρμοδιότητές του. 

Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο  Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Γεωργούλης του Κωνσταντίνου, που αναπληρώνει τη Δήμαρχο και, όταν και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα της Δημάρχου θα ασκούνται  από τον Αντιδήμαρχο κ. Αντώνιο Φραντζή του Δημητρίου και, όταν και αυτός απουσιάζει  ή κωλύεται, τα καθήκοντα της Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Γεώργιο  Λουκή του Στυλιανού. 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε ημερήσια εφημερίδα του νομού  Κυκλάδων, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδικτυακό τόπο του  Προγράμματος «Δι@ύγεια». 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements