ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/10-01-2022

(ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ)

ΣΙΦΝΟΣ, 14-01-2022

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1. Έγκριση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου οικονομικού έτους 2022 Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ o Προϋπολογισμός του ΔΛΤ Σίφνου σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου και αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σίφνου. Ο προϋπολογισμός ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει:

ΚΩΔ.0. ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 285.300,00€ 

ΚΩΔ.1. ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ: 595.392,12€

ΚΩΔ.4. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: 62.000,00€

ΚΩΔ.5. ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 237.083,93€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ: 1.179.776,05€

ΚΩΔ.6. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ: 434.787,56€

ΚΩΔ.7. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: 640.392,12€

ΚΩΔ.8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: 103.038,27€

ΚΩΔ.9. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 1.558,10€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ: 1.179.776,05€

1
ΘΕΜΑ 2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου οικονομικού έτους 2022. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ το ΟΠΔ του ΔΛΤ Σίφνου για το ο.ε 2022 και αποστέλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σίφνου. 2

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Advertisements