Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το
άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου
του Υπ. Εσωτερικών, σας προσκαλώ σε (μεικτή) συνεδρίαση που θα γίνει: α) διά ζώσης στην αίθουσα
του Πνευματικού Κέντρου του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στυλιανού Πρόκου «Η Αγία Αικατερίνη»
και β) με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), στις
08.02.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, με το εξής θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, μετά το
υπ΄αρ. πρωτ. 147/02.02.2022 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, το από 31.01.2021 έγγραφο

του Εξωραϊστικού Συλλόγου του Πλατύ Γιαλού «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» και το με αρ. πρωτ. 14/31.01.2021
έγγραφο του Αλιευτικού Συλλόγου «ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ» (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος
Χρυσίνης)
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. με φυσική παρουσία παρευρίσκονται δημοτικοί σύμβουλοι που είναι
πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν τα
σχετικά πιστοποιητικά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τηρουμένων των
υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία ενός ατόμου
ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).
Με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) συμμετέχουν
οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν
φυσική παρουσία στον χώρο της συνεδρίασης, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στο email:
f.hrysou@sifnos.gr, μέχρι τη Δευτέρα 7.02.2022 και ώρα 11:00π.μ., για τον τρόπο συμμετοχής τους
στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Εκπρόσωποι φορέων και πολίτες δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου δια ζώσης (εφόσον το επιτρέπει η χωρητικότητα της αίθουσας) και με τηλεδιάσκεψη
κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ.2284033030), μέχρι τη
Δευτέρα 7.02.2022 και ώρα 11:00π.μ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Advertisements