ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήναι, 21 Μαρτίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «Συνδέσμου Σιφνίων» προς μεγάλη του έκπληξη
πληροφορήθηκε την διάταξη του άρθρου 68 (πρώην 64) του ψηφισθέντος νόμου του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας,
ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός
εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports),
εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής
νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις».
Το ανωτέρω άρθρο, το οποίο ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της
Βουλής, προβλέπει την άνευ ανταλλάγματος μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας,
νομής και κατοχής των εδαφικών εκτάσεων μαζί με τις κτιριακές και αθλητικές
εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου
(Ε.Α.Κ.Ν.) Σίφνου από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού στο Δήμο Σίφνου.
Ως προς το εν λόγω ζήτημα, το Δ.Σ. τοποθετείται ως ακολούθως:
Αρχικά, σημειούται ότι η Γ.Γ.Α. απέκτησε την πλήρη κυριότητα του γεωτεμαχίου
που στεγάζεται σήμερα το Ε.Α.Κ.Ν. Σίφνου, δυνάμει δωρεάς από τον Σύνδεσμο
Σιφνίων το έτος 1969. Στο σχετικό δωρητήριο συμβόλαιο, ο έως τότε κύριος του
ακινήτου και δωρητής Σύνδεσμος Σιφνίων περιέλαβε ορισμένους ρητούς όρους, με
αποτέλεσμα η εν λόγω δωρεά να θεωρείται δωρεά υπό τρόπον κατ’ άρθρον 507
του Αστικού Κώδικα και ρητά μνημόνευσε ότι η μη εκτέλεση των παραπάνω όρων
(τρόπου) παρέχει στο δωρητή το δικαίωμα ανάκλησης της δωρεάς.
Οι τιθέμενοι αυτοί όροι συνοψίζονται επιγραμματικά ως εξής:
1. Η σύσταση και μετατροπή του δωρηθέντος ακινήτου δαπάναις της Γ.Γ.Α. σε
επαρκώς εξοπλισμένο Εθνικόν Κέντρον Νεότητας εντός χρονικού πλαισίου πέντε
(5) ετών από την γενομένη δωρεά.

2. Η συμμετοχή του Προέδρου του Συνδέσμου Σιφνίων ή εκπρόσωπου του
Συνδέσμου υποδεικνυόμενου από το Δ.Σ. στην Διοικούσα Επιτροπή του ως άνω
Κέντρου Νεότητος.
3. Η ανάρτηση μαρμάρινης πλακός σε εμφανές σημείο του δωρηθέντος ακινήτου,
αναγράφουσα επί λέξει ότι: «Το Κέντρον αποτελεί δωρεάν του εν Αθήναις
Συνδέσμου Σιφνίων».
Εν τούτοις, η υλοποίηση του οράματος του δωρητή Συνδέσμου Σιφνίων έλαβε
χώρα μετά την παρέλευση 35 (!) ετών, ήτοι το έτος 2004. Πέραν της
πρωτοφανούς ολιγωρίας των αρμόδιων κρατικών φορέων και της εκπρόθεσμης
ανέγερσης του αθλητικού σταδίου, αυτό μετετράπη σε υποτυπώδες γυμναστήριο
εξαιτίας της παντελούς απουσίας κρατικής μέριμνας και αρωγής. Πλέον, είναι γνωστή
σε όλους μας η κατάσταση εξαθλίωσης και παρακμής στην οποία έχει περιέλθει το
Ε.Α.Κ.Ν. Σίφνου. Περαιτέρω, έχουν υπαιτίως καταστρατηγηθεί και οι λοιποί όροι του
δωρητηρίου συμβολαίου, με τον παράνομο και ηθελημένο αποκλεισμό του δωρητή
Συνδέσμου Σιφνίων από την Διοικούσα Επιτροπή ως και την παράνομη καθαίρεση
της αναρτηθείσης μαρμάρινης πλακός ήδη από το έτος 2004.
Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. του Συνδέσμου Σιφνίων αποφάσισε να καταφύγει
στην ύστατη λύση, ανακαλώντας την δωρεά του προς την Γ.Γ.Α. με την από 05-08-
2020 «Εξώδικη Δήλωση Ανάκλησης Δωρεάς Εν Ζωή Ακινήτου Λόγω Μη Εκτέλεσης
Τρόπου». Προς αναγνώριση της ανωτέρω ανακλήσεως, ασκήθηκε ενώπιον του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 29.07.2021, με Γ.Α.Κ.:63236/2021 και
Ε.Α.Κ.:2663/2021 αγωγή, της οποίας έχει ήδη παρέλθει η προθεσμία κατάθεσης
αποδεικτικών μέσων και εγγράφων και αναμένεται πλέον η τυπική συζήτηση και εν
συνεχεία η έκδοση δικαστικής αποφάσεως.
Εκκρεμούσης της παραπάνω αγωγής και έως την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής
απόφασης, δεν μπορεί να γίνει λόγος για μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου
από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
στον Δήμο Σίφνου μετά την συντελεσθείσα ανάκληση της δωρεάς. Μία τέτοια
μεταβίβαση κρίνεται προδήλως αντισυνταγματική και καταχρηστική, καθώς
παραβιάζει την θεμελιώδη συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η οποία
κατοχυρώνεται στο άρθρο 26 του Συντάγματος. Σε κάθε περίπτωση, ο δωρητής
Σύνδεσμος Σιφνίων θα αναμείνει την έκδοση της δικαστικής απόφασης.
Για το Δ.Σ. του «Συνδέσμου Σιφνίων»

Αντώνιος Γ. Ζαμπέλης Μαργαρίτα Εμμ. Ρούσου – Χαλιάσου
Πρόεδρος Δ.Σ. Γενική Γραμματεύς

 

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ