Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση (7 η /2022, τακτική) της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου
Προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
1. -κ. Γεωργούλη Κ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, Αντιπρόεδρο
2. -κ. Φραντζή Δ. Αντώνιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
3. -κα Ατσόνιου Αγγ. Άννα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
4. -κα Ποδότα Ελ. Χρυσούλα – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
5. -κ. Λουκή Στ. Γεώργιο – Αντιδήμαρχο, μέλος
6. -κα Ατσόνιου Ν. Ευαγγελία – Δημοτική Σύμβουλο, μέλος
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020),
τις υπ’ αρ. 426/13.11.2020, 643/69472/24.09.2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και την Δ1α/
ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ,
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 8 η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη, ώρα 15:00,
για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το οικονομικό έτος 2022
2. Υποβολή πρότασης του Δήμου Σίφνου στο πλαίσιο του πολυετούς προγραμματισμού
ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης (2023-2026)
3. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 239.100,00€ που κατανεμήθηκε από το Υπουργείο
Εσωτερικών στο Δήμο Σίφνου, στο πλαίσιο της απόφασης κατανομής σε μικρούς νησιωτικούς και
ορεινούς Δήμους από τους ΚΑΠ έτους 2022
4. Έγκριση ή μη σύναψης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σίφνου και του Δήμου Μήλου με
αντικείμενο τη θαλάσσια μεταφορά, διαχείριση & ταφή δεματοποιημένων ΑΣΑ στο ΧΥΤΑ Σίφνου,
μετά το υπ’ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΣΔΑ/111987/1015/24-11-2021 έγγραφο του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και το σχετικό αίτημα του Δήμου Μήλου

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements