Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α ́
55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 163/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 426/13.11.2020 (ΑΔΑ:
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 643/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. σας
προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
συνεδρίαση που θα γίνει στις 26 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη από τις 18.00 έως τις 21:00, για
τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 1η αναμόρφωση του
Ο.Π.Δ ο.ε 2022
2. Τροποποίηση/συμπλήρωση της 28/2022 απόφασης του ΔΛΤ Σίφνου με θέμα:
“Καθορισμός των παραλιακών χώρων λιμένα Καμαρών και Πλατύ Γιαλού Σίφνου, των
οποίων θα γίνει παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης για τοποθέτηση και
εκμετάλλευση ομπρελών και ξαπλωστρών μέσω δημοπρασίας και καθορισμός των
όρων της δημοπρασίας.”

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος

Advertisements