ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, την 20 η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα
15:00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Δήμου Σίφνου με την εγγραφή του εγκεκριμένου – αναμορφωμένου προϋπολογισμού της Πράξης
«ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΟΠΟΙ – ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ», που
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-Α «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020»
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με
τις θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Κάστρο (θέση «ΤΡΟΥΛΛΟΣ»), ύστερα από την υπ’ αρ. 12/2022
γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την
πεζοδρόμηση του Στενού της Απολλωνίας και τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο
κέντρο της, ύστερα από την υπ’ αρ. 13/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας
Απολλωνίας
4. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την
επιβολή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Καμάρες, ύστερα από την υπ’ αρ. 14/2022 γνωμοδότηση
του Συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας
5. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με
τη διέλευση οχημάτων στο Βαθύ, ύστερα από την υπ’ αρ. 15/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου
της Κοινότητας Απολλωνίας

6. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με
την πεζοδρόμηση του Στενού του Αρτεμώνα και την απαγόρευση στάθμευσης στην κεντρική
πλατεία, ύστερα από τη σχετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Αρτεμώνα
7. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον περιορισμό των οικοδομικών εργασιών που
προκαλούν όχληση και ρύπανση κατά την τουριστική περίοδο
8. Εκ νέου ανάθεση σε συμβολαιογράφο -σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Σίφνου
οικ. έτους 2022- της σύνταξης μισθωτηρίου συμβολαίου εικοσαετούς διάρκειας για τη μίσθωση από
το Δήμο δυο συνεχόμενων μοναστηριακών οικοπέδων στη θέση «Θόλος», σύμφωνα με την υπ’ αρ.
6/2021 Μητροπολιτική Πράξη της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου και την υπ’ αρ. 13/2021 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου
9. Έκδοση απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στον εορτασμό της Πολιούχου Σίφνου
Παναγίας Χρυσοπηγής
10. Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού, επ’ ονόματι του Δήμου, της υπόθεσης που αφορά
στην υπ’ αρ. 132/2022 αγωγή του κ. Γεώργιου Χρυσίνη κατά του Δήμου Σίφνου
11. Ανάθεση σε δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου Σίφνου στην υπ’ αρ. 9/8.3.2021
έφεση που κατέθεσε ο κ. Κωνσταντίνος Δεπάστας κατά της υπ’ αρ. 3ΤΜ/2021 απόφασης του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου και κατά του Δήμου Σίφνου

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

Advertisements