Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

(Πρακτικό 8ο – 10 Μαΐου 2022)

Προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
1. κα Λεμπέση Ειρήνη
2. κ. Καλόγηρο Ανδρέα
3. κ. Ζαχαράκη Παναγιώτη
4. κ. Σάρδη Παναγιώτη
5. κ. Γαλανό Εμμανουήλ
6. κα Λογοθέτη Ροζάννα
7. κ. Πολενάκη Θεόδωρο
8. κ. Λιβιεράτο Αγαμέμνων
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄
55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 163/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 426/13.11.2020 (ΑΔΑ:
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 643/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. σας
προσκαλώ σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση, στις 10 Μαΐου 2022, ημέρα
Τρίτη και ώρα 18.00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
1. Λήψη απόφασης σχετικά με την εξόφληση τιμολογίου της εταιρείας OPTIMUM VALUE
2. Λήψη απόφασης σχετικά με τη φορτοεκφόρτωση αδρανών υλικών στο λιμάνι των
Καμαρών για το έτος 2022.
3. Λήψη απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας κινηματογράφησης στο μικρό λιμένα
και στον κεντρικό λιμένα της Ψάθης Κιμώλου στις 17/05 και 24/05, για την ταινία
“Greece”.
4. Αίτηση του κ. Τραντά Ιωάννη για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 52τμ στην περιοχή
Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 46/20-01-2022)
5. Αίτηση του κ. Μαζαρού Ελευθερίου (ΕΛ. ΜΑΖΑΡΟΣ – ΧΡ. ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ ΟΕ) για
παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 114τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 145/02-
02-2022)
6. Αίτηση του κ. Γεροντόπουλου Νικολάου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 20τμ
στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 154/03-02-2022)
7. Αίτηση της κας Γεωργούλη Αντιγόνης για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40,30τμ
στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 155/03-02-2022)
8. Αίτηση της κας Κακάκη Ισαβέλλας (Ι. ΚΑΚΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης
χώρου 103,30τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου (Α.Π: 156/03-02-2022)
9. Αίτηση του κ. Πατσιούρα Νικολάου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 110τμ στην

περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 158/04-02-2022)
10. Αίτηση του κ. Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή
Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 168/09-02-2022)
11. Αίτηση του κ. Κατσουλάκη Σταματίου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40τμ στην
περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 169/09-02-2022)
12. Αίτηση του κ. Βεντούρη Απόστολου (ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ) για
παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 197,70τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 172/09-
02-2022)
13. Αίτηση του κ. Ζαμπέλη Χρύσου Πέτρου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 99τμ
στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 175/09-02-2022)
14. Αίτηση της κας Κουμαριώτου Ευθυμίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 31,40τμ
στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 177/09-02-2022)
15. Αίτηση της κας Μενεγάκη Παρασκευής για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 72,60τμ
στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 179/09-02-2022)
16. Αίτηση του κ. Dotta Ivan (DOTTA IVAN – ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΕΕ) για παραχώρηση απλής
χρήσης χώρου 24τμ + 11,54τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 180/09-02-2022)
17. Αίτηση του κ. Μπούγα Ηλία για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 30,55τμ στην
περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 182/09-02-2022
18. Αίτηση της κας Τσαλαφούτα Σμαράγδας (Σ.ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ) για παραχώρηση
απλής χρήσης χώρου 94τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 184/09-02-2022)
19. Αίτηση του κ. Βενάκη Αντωνίου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 67τμ στην
περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 201/15-02-2022)
20. Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 277,35τμ
στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΚΥΜΑ” (Α.Π:
203/15-02-2022)
21. Αίτηση της κας Σκλάβαινα Ευσταθίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 127,50τμ
στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΚΥΜΑ ΒΑΥ” (Α.Π:
204/15-02-2022)
22. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΕΒΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ) για
παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 260,65τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, (Α.Π:
205/15-02-2022)
23. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC S.A) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 12τμ
στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, (Α.Π: 207/15-02-2022)
24. Αίτηση του κ. Φέκκα Αχιλλέα για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή
Φάρος Σίφνου, (Α.Π: 209/15-02-2022)
25. Αίτηση της κας Βαλαμβάνου Αθηνάς για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 29τμ στην
περιοχή Καμάρες Σίφνου, (Α.Π: 212/16-02-2022)
26. Αίτηση του κ. Σανάκη Αντωνίου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 41τμ στην
περιοχή Καμάρες Σίφνου, (Α.Π: 214/16-02-2022)
27. Αίτηση του κ. Ποδότα Συμεών για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 71,70τμ στην
περιοχή Καμάρες Σίφνου, (Α.Π: 215/16-02-2022)

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος

***************************

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄
55/11.03.2020), τις υπ’ αρ. 163/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 426/13.11.2020 (ΑΔΑ:
6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), 643/24.09.2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. σας
προσκαλώ σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση, στις 11 Μαΐου 2022, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 18.00, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας
διάταξης:
1. Αίτηση του κ. Ζερβού Απόστολου (Α. ΖΕΡΒΟΣ Μ.ΖΕΡΒΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε) για παραχώρηση
απλής χρήσης χώρου 40,77τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 217/17-02-2022)
2. Αίτηση του κ. Miano Andrea για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 36τμ στην περιοχή
Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 218/17-02-2022)
3. Αίτηση του κ. Βλαχογεωργάκη Βασιλείου (ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΙΑΝΟ
ANDREA Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 70τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός
Σίφνου (Α.Π: 219/17-02-2022)
4. Αίτηση της κας Pilla Loretta για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 18τμ στην περιοχή
Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 220/17-02-2022)
5. Αίτηση του κ. Βλαχογεωργάκη Βασιλείου (Α & Β ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ε.Ε) για
παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 42τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π:
221/17-02-2022)
6. Αίτηση του κ. Τσεβά Αριστείδη (RAC S.A.) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου
32,40τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 223/18-02-2022)
7. Αίτηση της κας Βενιού Αικατερίνης Μαρίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου
118,71τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 228/22-02-2022)
8. Αίτηση του κ. Ναρλή Αλέξανδρου (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΑΡΛΗΣ Κ ΣΙΑ Ε.Ε) για παραχώρηση
απλής χρήσης χώρου 72,45τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 254/24-02-

2022)
9. Αίτηση της κας Κόμη Μαρίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 40τμ στην περιοχή
Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 278/15-03-2022)
10. Αίτηση της κας Ατσόνιου Φλώρας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 43,50τμ στην
περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 301/24-03-2022)
11. Αίτηση της κας Σίμογλου Κυριακής για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 60τμ στην
περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 318/29-03-2022)
12. Αίτηση της κας Προυνιά Μαρίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 38τμ στην
περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 319/30-03-2022)
13. Αίτηση της κας Krason Magdalena για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 389τμ στην
περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 329/31-03-2022)
14. Αίτηση του κ. Λεμονή Φραζέσκου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 24,90τμ στην
περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 330/31-03-2022)
15. Αίτηση του κ. Δημητριάδη Δημητρίου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – ΚΑΡΑΒΟΥ Ο.Ε) για παραχώρηση
απλής χρήσης χώρου 83,70τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου (Α.Π: 332/31-03-2022)
16. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 10τμ στην
περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 354/07-04-2022)
17. Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου (Α ΛΑ ΜΕΡ ΣΙΦΝΟΣ O.E) για παραχώρηση απλής
χρήσης χώρου 10τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π: 355/07-04-2022)
18. Αίτηση του κ. Βεντούρη Νικολάου (Γ & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε) για παραχώρηση απλής
χρήσης χώρου 54,33τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 357/07-04-2022)
19. Αίτηση του κ. Βεντούρη Ιωάννη (Ι & Ν ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης
χώρου 100τμ στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 358/07-04-2022)
20. Αίτηση του κ. Πολενάκη Θεόδωρου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 80τμ στην
περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 369/11-04-2022)
21. Αίτηση του κ. Γκούμα Νικηφόρου για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 251,60τμ στην
περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 375/11-04-2022)
22. Αίτηση της κας Χατζηγιαννάκου Μαρίας για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 34,10τμ
στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 419/29-04-2022)
23. Αίτηση της κας Παππά Βαρβάρας (ΝΙΒΑ Ο.Ε) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 9τμ
στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 424/03-05-2022)
24. Αίτηση του κ. Ραπτόπουλου Κωνσταντίνου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. – ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε) για
παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 237,92τμ στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου (Α.Π:
427/04-05-2022)
25. Αίτηση της κας Φασόλη Μαρίας (ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΙΦΝΟΥ ΕΕ) για
παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 51,50τμ στην περιοχή Φάρος Σίφνου (Α.Π: 439/05-
05-2022)
26. Αίτηση του κ. Ορφανού Πέτρου για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην περιοχή
Ψάθη Κιμώλου (Α.Π: 105/28-01-2022)

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ