Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 74 του ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο
10 του ν. 4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ.
Εσωτερικών, σας προσκαλώ στις 29 Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη, έως τις 13:30, σε κατεπείγουσα
(διά περιφοράς) συνεδρίαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στην αθλητική εκδήλωση ATROMITOS RACE
2022 (εξ αναβολής) (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος Μαρία Εμμ. Ναδάλη)
2. Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Η Δήμαρχος
Μαρία Εμμ. Ναδάλη)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Advertisements