ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23/22-10-2022
(ΕΚΤΑΚΤΗ-ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ

1. Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης της
αίτησης (Διεξαγωγή Απόπειρας Συμβιβασμού) με γενικό
αρ. έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 01/2022 (αρ. πράξης
36/2022) και της εκπροσώπησης του Ταμείου ενώπιον του
Ειρηνοδικείου Μήλου.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ 162

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

**********

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24/25-10-2022
(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

ΘΕΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ

1. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για
την 4η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού ο.ε 2022.

Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ (επί των καταμετρηθέντων ψήφων) η εισήγηση
του Προέδρου. 163
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Advertisements