Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και
375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 σας προσκαλώ σε δια περιφοράς συνεδρίαση,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 25 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη από τις 09.00 π.μ έως
τις 12.00 μ.μ, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή του Δ. Σίφνου για την 4η αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού ο.ε 2022.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος

***************

Λαμβάνοντας υπόψη τις 380/ΑΠ39456/15.06.2022 (ΑΔΑ: ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ) και
375/ΑΠ39167/02.06.2022 (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ. καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 σας προσκαλώ σας να συμμετέχετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ-
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ δια περιφοράς (μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων) συνεδρίαση που θα γίνει στις
22 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Σάββατο από τις 9.00 π.μ έως τις 12.00 μ.μ για τη λήψη απόφασης
στο παρακάτω μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ανάθεση σε δικηγόρο του χειρισμού της υπόθεσης της αίτησης (Διεξαγωγή Απόπειρας
Συμβιβασμού) με γενικό αρ. έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 01/2022 (αρ. πράξης
36/2022) και της εκπροσώπησης του Ταμείου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Μήλου.
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα καθώς έχει οριστεί ως ημέρα για τη διενέργεια
απόπειρας συμβιβαστικής επέμβασης, σύμφωνα με το άρθ. 209 παρ. 2 ΚΠολΔ, η 24η
Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος

Advertisements