Θέμα : Δρομολόγησις ἱκανοῦ πλοίου στην ακτοπλοϊκή γραμμή τῶν Δυτικῶν Κυκλάδων 

Κύριοι

Σε συνέχεια τῆς ἀπό 11/02/2023 κοινῆς ἐπιστολῆς τῶν δημάρχων τῶν νήσων Σίφνου,  Μήλου και Σερίφου, οἱ ὁποῖοι αὐτοῦνται τὴν ἀποδοχή ἐκ μέρους σας τῆς δρομολογήσεως της τοῦ νεοαποκτηθέντος πλοίου ΑΝΕΜΟΣ στην γραμμή τῶν Δυτικῶν Κυκλάδων, ἔχομε, ὡς ὑπεύθυνη Δημοτική Παράταξις τῆς νήσου Σίφνου, νὰ ἐπισημάνωμε τὰ ἑξῆς

α) οι συγκοινωνιακές ανάγκες τῆς νήσου Σίφνου ἀλλά καί ὅλων τῶν Δυτικῶν Κυκλάδων δέν ἐξυπηρετοῦνται έως σήμερα συμφώνως μέ τό γράμμα καί τό πνεῦμα τοῦ Ν. 4948/2022 (Α ́ 125) μέ ἀποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται κατά τούς χειμερινούς μῆνες οἱ μόνιμοι κάτοικοι καί οἱ πολυάριθμοι ἐπισκέπτες τῆς νήσου Σίφνου

β) κάλυψις τῶν ποικίλλων ἀναγκῶν τῶν συγκεκριμένων νησιωτῶν καί ἰδιαιτέρως τῶν νήσων Σίφνου και Σερίφου ἀπό τόν Νοέμβριο έως τόν Ἀπρίλιο ἑκάστου έτους, οἱ ὁποῖοι δὲν ἀπολαμβάνουν τῆς χρήσεως ἀεροπορικῆς διασυνδέσεως ἢ/και συνδυασμένων μεταφορικῶν ἐπικοινωνιῶν, ἀπαιτεῖ τὴν άμεσο δρομολόγηση ἱκανῶν πλοίων νά καλύψουν την συνεχῆ ἐπικοινωνία αὐτῶν τῶν νήσων μέ τό Μητροπολιτικό Κέντρο (δυστυχῶς τόν Πειραιᾶ) . ἀπαίτησις αὐτή συνίσταται στήν ἀμετροεπῆ νησιωτική πολιτική ὅλων τῶν κυβερνήσεων από το 2010 καί ἐντεῦθεν όταν, μέ τό πρόσχημα τῶν καθέτων οἰκονομιῶν κλίμακος πού ἐφήρμοσαν, κατέστρεψαν ὁποιαδήποτε κρατική υποδομή και μέριμνα τῶν νήσων μας. Εἰδικώτερον, μετέφεραν τήν ἁρμοδία Δ.Ο.Υ ἀπό τήν Μῆλον στον Πειραιᾶ, μετέφεραν τήν ἁρμοδία ὑπηρεσία τοῦ Ι.Κ.Α ἀπό τήν Σίφνον στήν Μῆλον, κατήργησαν τό Εἰρηνοδικεῖο Σίφνου μετά από 150 έτη συνεχούς λειτουργίας, υποστελέχωσαν τις Περιφερειακές Ἰατρικές Μονάδες, ἐπέτρεψαν στίς κρατικοδίαιτες Τράπεζες νά ἀποχωρήσουν ἀναιτιολογήτως 

ἀπό τήν Σίφνο μας καί σωρεία άλλων παρεμβάσεων/παραβάσεων, οἱ ὁποῖες ὑπεβάθμισαν de jure και de facto τό βιωτικό επίπεδο κυρίως τῶν μονίμων κατοίκων

γ) γιά τούς παραπάνω λόγους καί γιά τήν μακροχρόνιο επίλυση τῶν βασικῶν ἀναγκῶν τῶν νήσων μας, προτείνομε τήν διενέργεια μειοδοτικοῦ διαγωνισμοῦ πρός ἐξυπηρέτηση τῆς δρομολογιακῆς γραμμῆς (Σερίφου, Σίφνου, Μήλου μέ αὐστηρή ἐξαίρεση τῆς νήσου Κύθνου ή ὁποία ἐξυπηρετεῖται ἀπό τό Λαύριο καί προαπαιτούμενη υπηρεσιακή ταχύτητα κατἐλάχιστον 20 ναυτικών μιλίων) με σύναψη συμβάσεως σύναψη συμβάσεως ἀναθέσεως «δημοσίας ὑπηρεσίας» γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῆς δρομολογιακῆς γραμμῆς γιά τό χρονικό διάστημα Νοεμβρίου Απριλίου ἑκάστου έτους συμφώνως μέ τίς κείμενες διατάξεις του Ν. 4413/2016 (Α ́148) καί μέ κρατική επιδότηση έχοντας ὡς κυρίαρχο προδιαγραφή τήν ἐλαχίστη υπηρεσιακή ταχύτητα τοῦ δρομολογουμένου πλοίου (κατἐλάχιστον 20 ν.μ)

Κλείνοντας θά ἐπιθυμούσαμε να τονίσωμε ὅτι εἶναι τελείως ἀπαράδεκτο να ἀντιμετωπίζονται οἱ συγκοινωνιακές ανάγκες τῆς Σίφνου μας κατά τούς χειμερινούς μῆνες μέ ένα μόνον γηραιό πλοῖο τό ὁποῖο χρειάζεται εν έτει 2023 έξι{6} μέ ἑπτά {7} ὧρες γιά νά φθάση στην Σίφνο

Σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν δέουσα προσοχή σας καί εὐελπιστοῦμε στὴν ἄμεσο λῆψιν του τῶν ἀναγκαίων μέτρων ὡς ἀνωτέρω κατά τήν ἑπομένη συνεδρίαση τοῦ Συμβουλίου 1988 Ακτοπλοϊκῶν Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ)

Advertisements