Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

σύγκλησης 2 ης /2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Σίφνου, που θα διεξαχθεί την 4η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00
π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ», στο
Δημοτικό Κατάστημα Απολλωνίας (στο Στενό), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο
παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. 72 & 75 του Ν.
3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
Έγκριση του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Σίφνου για το
οικονομικό έτος 2023

Advertisements