ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

Η Δήμαρχος Σίφνου 

Έχοντας υπόψη:  

 1. Τις διατάξεις του άρθ. 192 «Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων και των Κοινοτήτων» του Ν.  3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α 114/08-06-2006) ), όπως έχει τροποποιηθεί  και ισχύει.  
 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων  διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων»  (ΦΕΚ Α 77/30-03-1981), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
 3. Τις διατάξεις του άρθ. 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/07-06-2010). 
 4. Τις διατάξεις της υποπαρ. ΣΤ.2 του άρθ. πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α), όπως  αντικαταστάθηκε με το άρθ. 76 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α). 
 5. Την με αριθ. 6/28-01-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Σχετικά με τη  χωροθέτηση του περιπτέρου της Απολλωνίας στο δημοτικό χώρο στάθμευσης «Μαρούσα»,  ύστερα από την υπ’ αρ. 1/2023 γνωμοδότηση του συμβουλίου της Κοινότητας Απολλωνίας» (ΑΔΑ  6ΑΓ1Ω1Τ-ΗΡΖ). 
 6. Τον κανονισμό λειτουργίας των περιπτέρων του Δήμου Σίφνου, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ.  28/09-03-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 9ΑΓΩΩ1Τ-Ι6Ε). 
 7. Την 23/15-03-2023 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της  δημοπρασίας (ΑΔΑ: 6ΨΘΩΩ1Τ-Ι0Ψ). 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δικαιώματος  εκμετάλλευσης περιπτέρου, όπως αυτό χωροθετήθηκε με την υπ’ αριθ. 6/28-01-2023 απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου και το διάγραμμα που προσαρτάται σε αυτήν, εντός του δημοτικού χώρου στάθμευσης Απολλωνίας του Δήμου Σίφνου, με τους παρακάτω όρους: 

Άρθρο 1ο: ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου  Σίφνου, στις 04-04-2023, ημέρα Τρίτη, από ώρα 12:00 έως και ώρα 13:00, στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου «ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ» στον κεντρικό πεζόδρομο της  Απολλωνίας («Στενό»)

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν το φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής τους στη  δημοπρασία, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, το αργότερο έως την προηγούμενη ημέρα  διεξαγωγής της δημοπρασίας και ώρα 15:00. Τα δικαιολογητικά θα ελεγχθούν από την Επιτροπή  Διενέργειας Δημοπρασιών, η οποία, πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, θα ανακοινώσει τυχόν  αποκλεισθέντα πρόσωπα, λόγω έλλειψης δικαιολογητικών συμμετοχής. Τα πρόσωπα αυτά δύνανται  να υποβάλλουν ενώπιον της Επιτροπής προφορική ένσταση, η οποία εξετάζεται επιτόπου και η  Επιτροπή αποφασίζει οριστικά. Τυχόν απόφαση της Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου  από τη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους όρους της διακήρυξης, αναγράφεται αιτιολογημένα  στα πρακτικά. 

Η δημοπρασία στη συνέχεια θα ξεκινήσει μεταξύ των μη αποκλεισθέντων

Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική, μπορεί δε να συνεχιστεί και πέραν της  οριζόμενης ώρας, εφόσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές, κατόπιν αποφάσεως της  Επιτροπής, η οποία απόφαση θα καταχωρηθεί στα πρακτικά. 

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφώνησης του  ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση  δε αυτή μεταβαίνει διαδοχικά από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον  τελευταίο πλειοδότη. 

Αν κάποιος παίρνει μέρος στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην  Επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισμού και να καταθέσει νόμιμο πληρεξούσιο ή  εξουσιοδότηση για το συγκεκριμένο σκοπό με θεώρηση γνησίου υπογραφής, αλλιώς θεωρείται ότι  μετέχει για δικό του λογαριασμό

Σε περίπτωση που στη δημοπρασία συμμετέχει νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή ο  πληρεξούσιος ή ο εξουσιοδοτημένος για το σκοπό αυτό, οφείλει να το δηλώσει στην Επιτροπή πριν  από την έναρξη του διαγωνισμού και να καταθέσει τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα. Μετά τη λήξη της δημοπρασίας τα πρακτικά υπογράφονται από την Επιτροπή καθώς και από τον  τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη, τότε αυτή δύναται να επαναληφθεί με τους όρους  της παρούσας διακήρυξης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες μετά τη δημοσίευση περίληψης της  διακήρυξης, με την οποία θα γνωστοποιείται η επανάληψή της. 

Άρθρο 2ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και τυχόν επαναληπτικής υπόκειται στην κρίση της Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Σίφνου, η οποία αποφασίζει εγκρίνοντας ή μη το αποτέλεσμα. Η απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής για κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας, αποστέλλεται για  έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Πριν από τη χορήγηση έγκρισης από  την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά οποιοδήποτε δικαίωμα. Σε περίπτωση μη έγκρισής της, κανένα δικαίωμα οποιασδήποτε φύσης για οποιαδήποτε αιτία και  λόγο δεν παράγεται υπέρ του πλειοδότη ή γενικότερα οποιουδήποτε άλλου συμμετέχοντος ή μη στη  διαδικασία της δημοπρασίας.

Άρθρο 3ο: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ  Στη δημοπρασία μπορεί να λάβει μέρος οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εφόσον καταθέσει  πλήρη φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, το αργότερο  έως την προηγούμενη ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας και ώρα 15:00. Ο φάκελος θα είναι  κλειστός και στο εξωτερικό του θα αναγράφει «Φάκελος δικαιολογητικών συμμετοχής στη  δημοπρασία για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου Απολλωνίας»,  καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Οι κλειστοί φάκελοι στη συνέχεια θα παραδοθούν στην  Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών, η οποία, θα ελέγξει την πληρότητα ή μη των δικαιολογητικών και, πριν από την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας, θα ανακοινώσει τυχόν αποκλεισθέντα  πρόσωπα, λόγω έλλειψης δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής είναι τα παρακάτω: 

α. Για φυσικά πρόσωπα 

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού δέκα τοις εκατό (10%) επί του ετήσιου οριζόμενου στη  διακήρυξη ως ελάχιστου ποσού πρώτης προσφοράς, ήτοι τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00 €) η οποία δίνεται είτε με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, τουλάχιστον τρίμηνης  ισχύος από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, και ασφαλίζει την εκ μέρους του από  την Τράπεζα εκπλήρωση της υποχρέωσής του προς εμπρόθεσμη προσέλευση για την υπογραφή 

της σύμβασης μίσθωσης, είτε με γραμμάτιο εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών και  Δανείων είτε άλλου αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος. Μετά τη λήξη της διαδικασίας της  δημοπρασίας η παραπάνω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί σε όλους τους συμμετέχοντες,  πλην του τελευταίου πλειοδότη. Σε περίπτωση μη προσέλευσης του τελευταίου πλειοδότη για  την υπογραφή της σύμβασης, εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την  ημερομηνία επίδοσης σε αυτόν της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου για την  έγκριση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σίφνου για την κατακύρωση των  πρακτικών της δημοπρασίας, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου

 1. Εγγύηση τρίτου προσώπου με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου  υπογραφής. Σε αυτήν το τρίτο πρόσωπο θα εγγυάται προσωπικά υπέρ του ενδιαφερόμενου και  θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και ότι τους  αποδέχεται, καθώς επίσης ότι έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης του μισθίου και  ότι κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης θα τη συνυπογράψει ως εγγυητής και θα είναι  αλληλέγγυα και σε ολόκληρο υπεύθυνος για την τήρηση των όρων της σύμβασης μίσθωσης. 
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του ενδιαφερόμενου και του εγγυητή. 4. Σε περίπτωση αλλοδαπού ενδιαφερόμενου ή/και εγγυητή, αποδεικτικά στοιχεία νόμιμης  διαμονής τους. 
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του ενδιαφερόμενου και του εγγυητή. 6. Πρόσφατο πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, ούτε  εκκρεμεί εναντίον του σχετική αίτηση, ούτε βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή πτωχευτική  εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη πτωχευτική διαδικασία, του ενδιαφερόμενου και του εγγυητή. 7. Πρόσφατη δημοτική ενημερότητα του ενδιαφερόμενου και του εγγυητή. 8. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ του ενδιαφερόμενου και του εγγυητή.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, με την οποία ο  ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι: 

λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό έχοντας πλήρη γνώση τόσο των όρων της παρούσας  διακήρυξης όσο και του κανονισμού λειτουργίας των περιπτέρων του Δήμου Σίφνου, τους  οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, 

θα τηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης τις προβλέψεις του κανονισμού λειτουργίας των  περιπτέρων του Δήμου Σίφνου, 

δεν έχει αποκλειστεί από διαγωνισμό του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ,  δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση με το Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, γνωρίζει την πραγματική σημερινή κατάσταση του χώρου στον οποίο αφορά η παρούσα  διαδικασία και τον βρίσκει κατάλληλο για τη χρήση που προορίζεται.  

β. Νομικά Πρόσωπα 

 1. Τα παραπάνω δικαιολογητικά με αριθ. 1, 2, 6, 7, 8 και 9 στο όνομα του νομικού προσώπου.  2. Τα παραπάνω δικαιολογητικά με αριθ. 3, 4, 5, 6, 7 και 8 για το νόμιμο εκπρόσωπο που θα λάβει  μέρος στη διαδικασία της δημοπρασίας και τον εγγυητή. 
 2. Αντίγραφο καταστατικού και όλων των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και επικυρωμένο  απόσπασμα πρακτικών του αρμοδίου οργάνου του νομικού προσώπου, με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στη δημοπρασία και ορίζεται το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να  την εκπροσωπήσει σε αυτήν και να υπογράψει σε ό,τι απαιτηθεί για λογαριασμό του νομικού  προσώπου. 
 3. Σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου, τα ανάλογα πιστοποιητικά που ισχύουν στη χώρα  εγκατάστασής του (νόμιμα μεταφρασμένα στα ελληνικά) και βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της  χώρας έκδοσης (νόμιμα μεταφρασμένη στα ελληνικά) ή γνωμοδότηση δικηγόρου για το  καθεστώς ισχύος των πιστοποιητικών αυτών. 

Η έλλειψη ενός ή περισσότερων από τα παραπάνω δικαιολογητικά αποκλείει τον ενδιαφερόμενο  (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) από τη διαδικασία συμμετοχής. Την ευθύνη για τη συγκέντρωση και  την εμπρόθεσμη κατάθεση των δικαιολογητικών, τη φέρει αποκλειστικά και μόνο ο  ενδιαφερόμενος. 

Άρθρο 4ο: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Πρώτη προσφορά (τιμή εκκίνησης) ορίζεται το ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €) μηνιαίως. Κάθε αύξηση προσφοράς από την πρώτη και μετά θα γίνεται κατά πενήντα ευρώ (50,00 €). Από το  6ο έτος και για κάθε επόμενο έτος το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως σε ποσοστό 5%.  

Άρθρο 5ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται δεκαετής και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της  σχετικής σύμβασης, η οποία γίνεται υποχρεωτικά εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την  κοινοποίηση στο μισθωτή της απόφασης έγκρισης της διαδικασίας της δημοπρασίας από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. 

Άρθρο 6ο: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκπλήρωση των όρων της σύμβασης μίσθωσης, ο πλειοδότης υποχρεούται κατά την  υπογραφή της σύμβασης και για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, να έχει κατατεθειμένη στο Δήμο  Σίφνου ισχύουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου με το 10% του συνολικού  ποσού των μισθωμάτων για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, η οποία εκδίδεται ομοίως με τα  ανωτέρω αναφερόμενα για την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Σε περίπτωση που η εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης λήξει κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να την  ανανεώσει εγκαίρως και άνευ ειδοποιήσεως από πλευράς Δήμου. Η εγγύηση αυτή θα επιστρέφεται  στο δικαιούχο μετά τη λήξη της, ή την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης και εφόσον δε  συντρέχει εύλογος αιτία κατάπτωσής της. Οποιαδήποτε παράβαση του όρου αυτού και ιδίως η μη  κατάθεση έγκαιρα ισχύουσας εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, παρέχει το δικαίωμα στο Δήμο  να καταγγείλει τη σύμβαση και να καταστήσει εξωστέο το μισθωτή. 

Άρθρο 7ο: ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ 

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται προκαταβολικά, είτε στο Ταμείο του Δήμου Σίφνου είτε με  κατάθεση/μεταφορά σε λογαριασμό του Δήμου Σίφνου, έως τις δέκα (10) εκάστου μηνός, χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση του μισθωτή. 

Σε περίπτωση μη καταβολής δύο (2) συνεχόμενων μισθωμάτων ή καθυστερημένης καταβολής (3)  τριών συνεχόμενων μισθωμάτων, η Δήμος δύναται να κινήσει τη διαδικασίες κήρυξης του μισθωτή  έκπτωτου και έξωσής του. Παράλληλα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου φροντίζουν για την  αναζήτηση ή/και βεβαίωση των οφειλών του μισθωτή. 

Άρθρο 8ο: ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

Πλέον του παραπάνω μισθώματος, ο μισθωτής υπόκειται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον  κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει τόσο η κατασκευή του περιπτέρου όσο και ο πέριξ αυτού  κοινόχρηστος χώρος που χρησιμοποιείται από το περίπτερο, για το οποίο ισχύουν οι εκάστοτε  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, περί καθορισμού τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Το  παραπάνω τέλος καταβάλλεται εφάπαξ κατ’ έτος, πριν από την παραλαβή της αντίστοιχης άδειας.  

Άρθρο 9ο: ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Για οτιδήποτε αφορά γενικότερα στην εγκατάσταση και τη λειτουργία του περιπτέρου, τις  υποχρεώσεις του μισθωτή και του Δήμου, τη διαδοχή ή την εκμίσθωση του περιπτέρου, το ωράριο λειτουργίας, τις διοικητικές και άλλες κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων κ.λπ., ισχύει  απαρέγκλιτα ο κανονισμός λειτουργίας των περιπτέρων του Δήμου Σίφνου, όπως εγκρίθηκε με  την υπ’ αριθ. 28/09-03-2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΑΓΩΩ1Τ-Ι6Ε) και τις τυχόν  τροποποιήσεις του. 

Ιδιαιτέρως τονίζεται ότι η δαπάνη κατασκευής του περιπτέρου, καθώς και των παραρτημάτων  του, σύμφωνα με τα εγκεκριμένο σχέδια, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το μισθωτή. 

Άρθρο 10ο: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Η διακήρυξη να δημοσιευθεί με φροντίδα των υπηρεσιών του Δήμου, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας:

 1. στο πρόγραμμα Διαύγεια και 
 2. στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Σίφνου (https://dimos.sifnos.gr/). 

Περίληψη της διακήρυξης να δημοσιευθεί με φροντίδα των υπηρεσιών του Δήμου, τουλάχιστον  δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας: 

 1. στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος Απολλωνίας και του Καταστήματος της Δημοτικής Κοινότητας Αρτεμώνα και 
 2. σε 2 ημερήσιες εφημερίδες του νομού Κυκλάδων που έχουν δυνατότητα καταχώρησης  δημοσιεύσεων φορέων του δημοσίου. 

Η δαπάνη για τις παραπάνω δημοσιεύσεις σε εφημερίδες βαραίνει τον πλειοδότη και εξοφλείται  υποχρεωτικά πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 

Η Δήμαρχος Σίφνου 

Μαρία Εμμ. Ναδάλη

 

 

Advertisements