Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
καθώς και την 577/ΑΠ41109/09.05.2023 (ΑΔΑ: ΨΤΝΠ46ΜΤΛ6-Ρ12) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., σας
προσκαλώ να συμμετέχετε σε τακτική με τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, συνεδρίαση που θα γίνει
στις 27 Ιουνίου 2023, ημέρα Τρίτη, και ώρα 16.30, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. 3η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του ΔΛΤ Σίφνου οικ. έτους 2023.
2. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 806/2023 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων –
δαπανών για το Γ τρίμηνο έτους 2022.
3. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 807/2023 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων –
δαπανών για το Δ τρίμηνο έτους 2022.
4. Έγκριση της με αρ. πρωτ. 808/2023 Τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του ΠΥ εσόδων –
δαπανών για το Α τρίμηνο έτους 2023.
5. Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α. 10.6613.
6. Δωρεάν χορήγηση καρτών pillar για νερό και ρεύμα στον Ναυταθλητικό Όμιλο
Τζιτζιφιών-Καλλιθέας για τον 29ο ιστιοπλοϊκό αγώνα «CYCLADES REGGATA 2023».
7. Καθορισμός θέσεων ελλιμενισμού Α. Καμάρες Β. Πλατύς Γιαλός Γ. Φάρος.
8. Αίτηση του κ. Βενάκη Γεωργίου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. & ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΟΕ) για
παραχώρηση χώρου 94,78 τ.μ, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, για την
επιχείρηση με διακριτικό τίτλο LOST BAY (Αρ. πρωτ.: 843/23-06-2023).
9. Αίτηση του κ. Γκούμα Χρήστου για κατ' εξαίρεση χρήση εντός χερσαίας ζώνης λιμένα
Καμαρών δικύκλου για delivery (Α.Π: 796/12-06-2023).
10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στον κ. Βήχο Δημήτριο.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Σίφνου

Διαμαντής Απόστολος

Advertisements