Σχετικά με το έργο «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Αρτεμώνα» –
Ιστορικό του έργου
Σίφνος, 1 Δεκεμβρίου 2020

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ενημερωθήκαμε για την επανένταξη ενός ακόμα «δικού μας» έργου, αυτού της «Κατασκευής γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στον Αρτεμώνα», στο πρόγραμμα CLLD/LEADER της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.
Έχουμε τονίσει με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία που μας δίνεται, ότι το βασικό συστατικό για την υλοποίηση οποιουδήποτε έργου είναι η ύπαρξη των απαραίτητων μελετών. Γι’ αυτό το λόγο στη διάρκεια της θητείας μας, είχαμε προχωρήσει σε αναθέσεις μελετών για διάφορα έργα, με αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου (Οικονομική επιτροπή), γνωρίζοντας ότι υπήρχαν και υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία για την ένταξη έργων σε Εθνικά αλλά κυρίως Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Έτσι, στις 14 Οκτωβρίου 2014, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση του 12ου θέματος με τίτλο «Υποβολή πρότασης του Δήμου Σίφνου στο πρόγραμμα Leader+ για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στον Αρτεμώνα», μετά από πρόταση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αρτεμώνα κ. Γιάννη Αντάρτη και εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ κ. Κώστα Σούλη, αποφασίστηκε ομόφωνα (ΑΔΑ: Ω2Ο5Ω1Τ-ΒΝΠ), η υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης στο τοπικό πρόγραμμα «Leader+», στο μέτρο L 321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων…», με προϋπολογισμό 250.000,00€.
Προκειμένου η πρότασή μας να είναι όσο το δυνατόν πιο τεκμηριωμένη, την επομένη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου και συγκεκριμένα στις 15 Οκτωβρίου 2014, η Οικονομική επιτροπή του Δήμου, κατά τη συζήτηση του 2ου Θέματος με τίτλο «Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελετών» αποφάσισε (ΑΔΑ: Β8ΝΞΩ1Τ-5ΒΜ) ομόφωνα:
την εκπόνηση της τοπογραφικής αποτύπωσης του γηπέδου,
της αρχιτεκτονικής μελέτης,
της στατικής μελέτης,
των επιμέρους μελετών και
των τευχών δημοπράτησης του έργου
Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής εστάλη για έλεγχο νομιμότητας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η οποία στις 21-08-2015 (ΑΔΑ: 6Δ70ΟΡ1Ι-8Α7), εξέδωσε θετική γνωμοδότηση. Αυτή η εξέλιξη, μας άνοιξε το δρόμο για τη συνέχιση των διαδικασιών, την ολοκλήρωση των μελετών και την αποστολή τους στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για ορισμό επιβλεπόντων μηχανικών, έλεγχο και θεώρηση αυτών των μελετών.
Στο μεσοδιάστημα, είχαμε τη θετική αξιολόγηση από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε, μιας και στις 22 Μαΐου 2015, στη συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης του προγράμματος LEADER+, στην Ερμούπολη Σύρου, αποφασίστηκε ομόφωνα η ένταξη του συγκεκριμένου έργου, έχοντας καταθέσει μία άρτια και τεκμηριωμένη πρόταση.
Στη συνέχεια, το ΔΣ σε συνεδρίαση του στις 22 Οκτωβρίου 2015, κατά τη συζήτηση του 6ου Θέματος με τίτλο «Λήψη απόφασης για την ενταγμένη στο πρόγραμμα Leader επενδυτική πρόταση “Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στον Αρτεμώνα”: α) υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σίφνου και της ΟΤΔ “Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων ΑΑΕ Ο.Τ.Α.”, β) ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου, και γ) έγκριση έκδοσης εγγυητικής επιστολής Τράπεζας για την καλή εκτέλεση του έργου», μετά από εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ κ. Κώστα Σούλη αποφάσισε ομόφωνα (ΑΔΑ: 7ΥΤΞΩ1Τ-ΕΓΗ) την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Δήμου μας και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων ΑΑΕ Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση του έργου.


Έχοντας κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα, το Νοέμβριο του 2016 στείλαμε τα απαραίτητα έγγραφα στην Περιφέρειά μας, προκειμένου να ορίσει επιβλέποντες μηχανικούς για να παραλάβουν και να ελέγξουν αυτές τις μελέτες. Με σημαντική καθυστέρηση ενός έτους (στις 14-11-2017 και στις 12-12-2017), η Περιφέρεια έστειλε στους αρμόδιους υπαλλήλους τον ορισμό τους ως επιβλέποντες της εκάστοτε μελέτης. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ξεκίνησε η επικοινωνία των μελετητών με τους μηχανικούς για ανταλλαγή/προσθήκη στοιχείων, παροχή διευκρινήσεων κα. προκειμένου οι μελέτες να θεωρηθούν από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Αξίζει να τονίσουμε ότι η κατασκευή του γηπέδου 5Χ5 στον Αρτεμώνα προβλέπει:
γήπεδο με διαστάσεις αγωνιστικού χώρου 25,00 Χ 42,00 μ.,
τοποθέτηση τεχνικού συνθετικού χλοοτάπητα,
κτήρια που θα στεγαστούν τα αποδυτήρια των αθλητών,
χώρο γραφείου και μια μικρή αποθήκη για τα υλικά άθλησης,
περίφραξη ύψους 5,40 μ.,
ηλεκτροφωτισμό με 18 προβολείς (ανά 3 σε 6 σιδηροϊστούς)
Ευελπιστούμε η Δημοτική αρχή, μετά την επανένταξη του έργου στο ίδιο πρόγραμμα, να καταφέρει να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοπράτηση του τόσο σημαντικού έργου για τα παιδιά του Αρτεμώνα αλλά και του νησιού μας γενικότερα.

Advertisements