ΣΧΟΛΙΑ τῆς «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τῆς 13ης Ἰανουαρίου 2021 

Κύριε Πρόεδρε καί Κύριοι Σύμβουλοι, 

 Ἐλάβαμε ἐγκαίρως τήν Πρόσκληση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου τῆς 13ης Ἰανουαρίου 2021 καί ἀφοῦ δεν  μᾶς δίδετε τήν δυνατότητα νά συμμετάσχωμε εἲτε μέ τήν φυσική μας παρουσία εἲτε διαδικτυακῶς ,  ἀναγκαζόμεθα να διατυπώσωμε γραπτῶς τίς ἀπόψεις μας στά θέματα τῆς Ἡμερησίας Διατάξεως:  

Θέμα 1ον : Δέν διαφωνοῦμε για την ἀπόκτηση τοῦ γεωτεμαχίου για τον συγκεκριμένο σκοπό (ἐπέκταση  τοῦ ὑπάρχοντος κοιμητηρίου). Διαφωνοῦμε ὃμως κάθετα ὃπως τό εἲχαμε ἐκφρἀσει και σε προηγούμενο  Δημοτικό Συμβούλιο ἐπί τῆς διαδικασίας. Ἐμεῖς προτείνουμε λύσεις διεθνῶς καταξιωμένες με την χρήση  τουλάχιστων δύο ἐκτιμήσεων ἀπό ἐγκεκριμένες ἐταιρεῖες ἐκτιμήσεων ἀκινήτων και για λόγους  μεγαλυτέρας διαφάνειας ἀπό ἐταιρεῖες ἐκτιμήσεων ἀκινήτων θυγατρικῶν τραπεζῶν, ὃπως ἡ ΔΑΝΟΣ  (BNP), Πανγαία (ΕΤΕ), Alpha Αστικά Ἀκίνητα (Alpha Bank) και Cerved Eurobank Property Services  (Eurobank) και ὂχι μία τριμελῆ δημοτική ἐπιτροπή ἡ ὁποία δεν ἒχει ἰδέα περί ἐκτιμήσεως ἀκινήτων (ἂλλο  τό σύννομον κι ἂλλο τό κατά τήν ἐπιστήμην ὀρθόν). 

Θέμα 2ον : Μερικές παρατηρἠσεις ἐπί τοῦ 2ου Θέματος :  

  1. ἐκεῖ πού ἀναφέρεσθε στό βυτιοφόρο ὁ ὂγκος μετρᾶται σέ κυβικά μέτρα (μ3) καί ὂχι σε  τετραγωνικά μέτρα (μ2) , ἂρα διορθῶστε το (εἶναι σε δύο σημεῖα) . 
  2. πᾶλι θά θέσω το θέμα τῶν ἀνεισπράκτων. Το ποσό εἶναι τεράστιο γιά ἓναν τόσο μικρό Δῆμο.  Ἐπιπροσθέτως ὑπάρχουν κι ἂλλα ἀνεἰσπρακτα ἒσοδα ὓψους ἑνός ἑκατομμυρίου. Τι μέτρα πρόκειται νά  λάβη ὁ Δῆμος οὓτως ὣστε νά εἰσπράξη το μεγαλύτερο μέρος αὐτῶν ; ΑΠΑΙΤΩ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΒΩ ΚΙ ΕΓΩ ΣΤΙΣ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. 
  3. Στό σημεῖο ὃπου ἀναφέρεται στήν Ἀπόφαση ἡ ἀπαλλαγή τῶν διαφόρων εὐπαθῶν ὁμάδων,  προτείνω νά τεθῆ σέ ψηφοφορία και ἡ ἀπαλλαγή τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί κυρωμένων Ἱερῶν Ναῶν (με ΦΕΚ). 

Θέμα 3ον : Στό σημεῖο ὃπου ἀναφέρεται στήν Ἀπόφαση ἡ ἀπαλλαγή τῶν διαφόρων εὐπαθῶν ὁμάδων,  προτείνω νά τεθῆ σέ ψηφοφορία και ἡ ἀπαλλαγή ἀπ’ ὃλα τά δημοτικά τέλη, τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί  κυρωμένων Ἱερῶν Ναῶν (με ΦΕΚ). 

Θέμα 4ον : Συμφωνοῦμε σε γενικές γραμμές. Ἀπαιτοῦμε διευκρινίσεις ἐπί τῶν παρακάτω : 

-Να επιβληθεί σε ποσοστό 0,25ο/οο επί της αξίας των ακινήτων και σύμφωνα με το Νόμο 2130/1993,  άρθρο 24, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). ? Σέ τι ὓψος ἀνέρχεται σήμερα ἡ ἐπιβάρυνση ; Νά μήν  σᾶς διαφεύγει ὃτι πέρυσι εδιπλασιάσατε τά δημοτικά τέλη… 

-Να επιβληθεί σύμφωνα με το νόμο το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων και διαμονής  παρεπιδημούντων ? Σέ τι ὓψος ἀνέρχεται σήμερα ἡ ἐπιβάρυνση σχετικά με τά νόμιμα ; 

Στα τέλη Ἐλικοδρομίου προτείνουμε 200 Ε ἀνά προσγείωση/ἀπογείωση & 500 Ε ἑκάστη διανυκτέρευση. 

Διαφωνοῦμε με το τέλος χρήσεως σύμφωνα με τον χρόνο, συμφωνώντας μέ την ἂποψη τῶν δύο  Ἀντιδημάρχων. Προτείνουμε τέλος χρήσεως σταθερό ἂνευ χρονικοῦ ὁρίζοντος.

Για τις χρεώσεις στα Βοοειδῆ και Ἀμνοερίφια στο Σφαγεῖο διαφωνοῦμε γιά την κλιμάκωση τῶν  χρεώσεων πρός τά πάνω. Ἀντιθέτως, προτείνουμε κλιμακωτά ἀνάποδες χρεώσεις, δηλαδή ὃσο  μεγαλύτερο εἶναι τό ζῶο, τόσο νά κατέρχεται ἡ τιμή/κιλό. Π.χ ἓνα βοοειδές 300 κιλῶν να χρεώνεται για τά  200 κιλά με 18 Ε και για τά 50 κιλά με 16 Ε, ἀντίστοιχα ἓνα τῶν 500 κιλῶν , τά 200 κιλά με 18 Ε/κιλό , τά  200 ἑπόμενα με 16 Ε /κιλό και τά ἑπόμενα 100 με 14 Ε/κιλό. Τήν ἲδια ἀναλογία και στα ἀμνοερίφια. 

Θέμα 5ον : Συμφωνοῦμε με τα προτεινόμενα ἒργα τῶν Τοπικῶν Κοινοτικῶν Συμβουλίων τά ὁποῖα ἒχουν  ἀποφασισθῆ ὁμοφώνως. Ἡ πεποίθησή μας εἶναι ὃτι τά ἒργα αὐτά εἶναι ὑλοποιήσιμα και μάλιστα ὃπως  εἲχαμε προτείνει ἀπό το 1ο Δημοτικό Συμβούλιο τῆς νέας δημοτικῆς περιόδου, θα ἒπρεπε τά ἒργα αὐτά  

νά ὑλοποιοῦνται ἀπο τά ἲδια τά Τοπικά Συμβούλια με δικό τους ἐγκεκριμένο Προϋπολογισμό, ἀλλά  δυστυχῶς δέν εἰσακουσθήκαμε. 

Θεωροῦμε ὃτι το κόστος τῶν μελετῶν ὑδρεύσεως , τοπογραφίας & ὀδοποιΐας εἶναι ὑψηλό διότι ἢδη  ὑπάρχει μελέτη ὑδρεύσεως τῶν κεντρικῶν οἰκισμῶν & τά ὑπόλοιπα μποροῦν να ἐκπονηθοῦν οἲκοθεν ἂνευ  κόστους. 

Θέμα 6ον : Ἀναμένομε και ἀκόμη δεν ἒχομε λάβει ὃπως ἐγγράφως ἒχομε ζητήσει την μελέτη και το  σκεπτικό τῆς ἐγκρίσεως ἀπό την Περιφέρεια για να τα μελετήσωμε και κατόπιν θά τοποθετηθοῦμε ἐπί τοῦ θέματος. 

Θέμα 7ον : Συμφωνοῦμε με την διετῆ διάρκεια σύν ἓνα ἒτος σύμβαση με ἀνοικτό διεθνῆ διαγωνισμό  κατόπιν ἀναλυτικῆς περιγραφῆς τῶν αἰτουμένων ἐργασιῶν ὣστε να μην δίδεται ἡ δυνατὀτης στον  ὁποιονδήποτε Ἐργολάβο να ἐρμηνεύη κατά το δοκοῦν τις παραδοτέες ἐργασίες. 

Θέμα 8ον : Θεωροῦμε κατ’ ἀρχάς την ὃλη διαδικασία μισθώσεως χώρων σταθμεύσεως ἀπό τον Δῆμο  Σίφνου, ἒωλη. Με ποίες διαδικασίες, μελέτες σκοπιμότητος και ἐκτιμήσεις μισθωτικῆς ἀξίας,  πραγματοποιεῖται ἡ μίσθωση τῶν συγκεκριμένων γεωτεμαχίων ; Νά ἀκολουθηθῆ ἡ διαδικασία  διαγωνισμοῦ κατόπιν πραγματοποιήσεως μελετῶν σκοπιμότητος και ἐκτιμήσεως τῶν μισθωτικῶν ἀξιῶν  τῶν γεωτεμαχίων με την ἲδια διαδικασία ὃπως τήν ἀναφέραμε στο Θέμα 1. Δέν συμφωνοῦμε καθ’ ὃλα με  τήν Νομική Γνωμάτευση τῆς Δικηγόρου κ. Βογιατζῆ διότι προσπαθεῖ να καλύψη τις «μή» ἐνέργειες τοῦ Δήμου να ἒχει καταγγείλει τις συμβάσεις ἢ να τις ἒχει ἀνανεώσει, ἐἀν χρειαζόταν, μέσα στα ἐπιτρεπτά  ἀπό τον Νόμο χρονικά ὃρια. 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς, 

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης 

Ἐπικεφαλῆς τῆς «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ» 

Κοινοτικός Σύμβουλος Ἀπολλωνίας Σίφνου

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ