ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΙΦΝΟΥ

Σίφνος, 15.01.2021

Αριθ. πρωτ.: -218-

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 1, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. Α΄ 55/11.03.2020), σας προσκαλώ την 20η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, στις 16:30, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, για την έκδοση απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου για το οικονομικό έτος 2021
Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη οδοποιίας οδού πρόσβασης υφιστάμενης αγροτικής οδού προς την Ε.Ε.Λ. Αποχέτευσης Κεντρικών Οικισμών Αρτεμώνα & Απολλωνίας Δήμου Σίφνου», αναδόχου Γεωργίου Πατρινέλλη (Αγρονόμου Τοπογράφου), μετά το υπ’ αρ. 130326/3644/2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων

H Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Σίφνου

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο.Ε._20.01.2021Β

Advertisements