ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αριθ. πρωτ.: 919

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 Σίφνος, 23-02-2021                         

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη στο Δήμο Σίφνου συνολικά δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την άμεση λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας (COVID-19) και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

101 Δήμος Σίφνου

(Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης)

Σίφνος

Ν. Κυκλάδων

ΔΕ βοηθών τεχνιτών υδραυλικών 8 μήνες  1
102 Δήμος Σίφνου

(Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης)

Σίφνος

Ν. Κυκλάδων

ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων   8 μήνες  2
103 Δήμος Σίφνου

(Υπηρεσία Καθαριότητας- Ανακύκλωσης)

Σίφνος 

Ν. Κυκλάδων

ΔΕ βοηθών τεχνιτών ηλεκτρολόγων  8 μήνες  1
104 Δήμος Σίφνου

(Υπηρεσία Καθαριότητας- Ανακύκλωσης)

Σίφνος 

Ν. Κυκλάδων

ΥΕ εργατών γενικών καθηκόντων 8 μήνες  1
105 Δήμος Σίφνου

(Υπηρεσία Καθαριότητας- Ανακύκλωσης)

Σίφνος 

Ν. Κυκλάδων

ΥΕ εργατών καθαριότητας 8 μήνες  2
106 Δήμος Σίφνου

(Υπηρεσία Καθαριότητας- Ανακύκλωσης)

Σίφνος

Ν. Κυκλάδων

ΔΕ οδηγών φορτηγού απορριμματοφόρου

(χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

8 μήνες 2
107 Δήμος Σίφνου

(Τεχνική Υπηρεσία)

Σίφνος

Ν. Κυκλάδων

ΔΕ χειριστής μηχανήματος 8 μήνες 1

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.        

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@sifnos.gr), μαζί με την αντίστοιχη αίτησή τους, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας. 
  • Απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται υποχρεωτικά η ειδικότητα ή ο κωδικός ειδικότητας για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος και να την υποβάλουν, μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (info@sifnos.gr).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο (2) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Σίφνου και στο δικτυακό τόπο αυτού. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 

Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Σίφνου (άρθρο ένατο, παρ. 28 του ν. 4057/2012).

 

Η πλήρης ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Σίφνου (https://dimos.sifnos.gr/) καθώς και στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ του Δήμου Σίφνου.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

 

ΜΑΡΙΑ ΕΜΜ. ΝΑΔΑΛΗ

 

Advertisements