Ἀγαπητοί Συνδημότες,
Ἐπειδή ὁ ἐρωτὐλος πρώην Δήμαρχος ἐτόλμησε νά ἀναφερθῆ εἰρωνικά στό πρόσωπό μου, θά τοῦ συνιστοῦσα νά
κάνη πρῶτα μία αὐτοκριτική γιά τά ὃσα ἒκανε τήν περασμένη ὀκταετία ὡς Δήμαρχος καί μετά νά τολμᾶ νά ὁμιλῆ γιά
ἐμένα.
Τοῦ λέμε λοιπόν εὐθέως ὃτι κατέστρεψε τήν Σίφνο καί δυστυχῶς τό γνωρίζει. Ἒχει ὃμως ἀπύθμενο θρᾶσος καί
ἐκδίδει δελτία τύπου κατηγορώντας τήν τωρινή δημοτική ἀρχή γιά τό ὁτιδήποτε. Ἡ τωρινή δημοτική ἀρχή βεβαίως
ἒχει τεράστιες εὐθῦνες πού δέν τόν ἐτύλιξε σέ μία κόλλα χαρτί γιά τά πεπραγμένα του διότι φοβᾶται καί τήν σκιά της .
Ἐπειδή λοιπόν ἐμᾶς μᾶς ἀρέσει νά γράφωμε τά πράγματα μέ τό ὂνομά τους, τοῦ καταμαρτυρήσαμε στήν προχθεσινή
μας Ἀνακοίνωση τά ὀλέθρια σφάλματα πού ἒχει κάνει.
Ἀντί ὃμως νά μᾶς ἀπαντήση μέ στοιχεῖα (τί νά γράψη, ἀφοῦ αὐτά πού γράψαμε εἶναι ΑΛΗΘΕΙΑ καί δέν χωροῦν
οὐδεμία ἀμφισβήτηση), μᾶς γράφει ὃτι ἐμεῖς ζοῦμε σέ μικρόκοσμο καί χρησιμοποιοῦμε ψιλές καί δασεῖες.
Προτιμοῦμε λοιπόν νά χρησιμοποιοῦμε ψιλές, περισπωμένες, δασεῖες καί ὀξεῖες παρά νά εἲμαστε ἀνορθόγραφοι σάν
ἐκεῖνον καί νά γράφωμε τό «συγνώμη» μέ ἓνα γ.
Ὃσον ἀφορᾶ δέ στόν ὑπαινιγμό του γιά τήν ἐκλογή μας ὡς «τελευταῖοι», εἲμεθα ὑπερήφανοι πού λαμβάνοντας τό
10% τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος, πράττομε ὃσα δέν μπορεῖ νά καταφέρη τό 90%. Μακάρι κι αὐτός νά μποροῦσε νά
καταφέρη τό ἲδιο γιά τό καλό τοῦ τόπου, ἀντί νά ἐκδίδη βλακώδη δελτία τύπου ἂνευ οὐσίας.
Τέλος, θά τοῦ συνιστούσαμε νά μήν μᾶς προκαλέση ξανά καί νά συνεχίση τό συγγραφικό του ἒργο ἀσχολούμενος μέ
τήν δημοτική ἐξουσία γιά νά διασκεδάζωμε μέ τά γραφόμενά του.

Ἀντώνιος Γ. Ζαμπέλης
Κοινοτικός Σύμβουλος Ἀπολλωνίας
Ἐπικεφαλῆς τῆς «ΣΙΦΝΑΪΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ»

Advertisements