ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Άρθρο 1 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείου Σίφνου, προκηρύσσει φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για την παραχώρηση του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των τμημάτων χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών και του Πλατύ Γιαλού Σίφνου, με τους εξής όρους: Οι θέσεις που δημοπρατούνται είναι: 

 1. ΘΕΣΗ Α στη χερσαία ζώνη λιμένα Καμαρών Σίφνου, έκτασης 250,00 τ.μ. (5μ Χ 50μ), όπως ακριβώς φαίνεται στη συνημμένη αεροφωτογραφία, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 28/2022 απόφασης του Δ.Σ. 
 2. ΘΕΣΗ Β στη χερσαία ζώνη λιμένα Καμαρών Σίφνου, έκτασης 250,00 τ.μ. (5μ Χ 50μ), όπως ακριβώς φαίνεται στη συνημμένη αεροφωτογραφία, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 28/2022 απόφασης του Δ.Σ. 
 3. ΘΕΣΗ Γ στη χερσαία ζώνη Πλατύ Γιαλού Σίφνου, έκτασης 200,00 τ.μ. (8μ Χ 25μ), όπως ακριβώς φαίνεται στη συνημμένη αεροφωτογραφία, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 28/2022 απόφασης του Δ.Σ. 
 4. ΘΕΣΗ Δ στη χερσαία ζώνη Πλατύ Γιαλού Σίφνου, έκτασης 200,00 τ.μ. (10μ Χ 20μ), όπως ακριβώς φαίνεται στη συνημμένη αεροφωτογραφία, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 28/2022 απόφασης του Δ.Σ. 

Άρθρο 2 

Η δημοπρασία θα είναι φανερή – προφορική – πλειοδοτική και θα γίνει στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου στην Απολλωνία, στις 24/05/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ μπροστά στην αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 715/79 (ΦΕΚ Α΄212). 

Άρθρο 3 

Η διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται σε τρία (3) χρόνια αρχομένης από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης. 

Το αντάλλαγμα θα καταβληθεί ως εξής: το 50% με την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και το υπόλοιπο 50% έως 31/8/2022 για το έτος 2022. Για τα επόμενα δύο χρόνια το αντάλλαγμα θα καταβάλλεται έως 31/8/2023 για το έτος 2023 και έως την 31/8/2024 για το έτος 2024. 

Άρθρο 4 

Κατώτατο όριο ανταλλάγματος ορίζεται : 

Α) για τη θέση Α το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) για κάθε έτος. Β) για τη θέση Β το ποσόν των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) για κάθε έτος.  Γ) για τη θέση Γ το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) για κάθε έτος. Δ) για τη θέση Δ το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) για κάθε έτος. Το αντάλλαγμα επιβαρύνεται με κρατήσεις 3,6% υπέρ χαρτοσήμου ΟΓΑ και 3% ΕΚΟΕΜΝ. 

Άρθρο 5 

Η συμμετοχή στη δημοπρασία του ενδιαφερόμενου τεκμαίρει αμάχητα ότι έχει λάβει γνώση του χώρου και της κατάστασης αυτού, των όρων της δημοπρασίας και τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης, βαρύνουν τον πλειοδότη. 

Άρθρο 6 

Ο εν λόγω χώρος θα χρησιμοποιηθεί μόνο για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών έναντι ανταλλάγματος. 

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει και το, για το σκοπό αυτό, νόμιμο πληρεξούσιο εάν ο ενδιαφερόμενος είναι εταιρεία οφείλει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας. Η κατάθεση προσφορών θα γίνει για μεν τα φυσικά πρόσωπα από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του. Για δε τα νομικά πρόσωπα όπως ορίζεται κατωτέρω: 

Για τις Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας, όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του. Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από το διαχειριστή της εταιρείας όπως ορίζεται στο καταστατικό της και τις τυχόν τροποποιήσεις του. 

Για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) από το νόμιμο εκπρόσωπο που εξουσιοδοτεί το Διοικ. Συμβούλιο (πρακτικό Δ.Σ), όπως αυτό έχει οριστεί από το καταστατικό της εταιρείας και τις τυχόν τροποποιήσεις του, με τη δημοσίευση του σε ΦΕΚ. 

Τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης απαιτείται να κατατεθούν ως επικυρωμένα φωτοαντίγραφα επί ποινή αποκλεισμού. 

Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. 

Ο αναδειχθείς πλειοδότης δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε άλλη δημοπρασία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Σίφνου με παρεμφερές αντικείμενο. 

Άρθρο 7 

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία απαιτείται να καταθέσει επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά: 

 1. Αίτηση συμμετοχής (Θα δοθεί από την υπηρεσία). 
 2. Αστυνομική ταυτότητα (φωτοαντίγραφο) του συμμετέχοντα, είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του. 3. α) Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τον ορισμό αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του. 

β) Υπεύθυνη δήλωση από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή. 

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εγγυητή. 

Ο εγγυητής θα συνυπογράψει το πρακτικό της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με τον παραχωρησιούχο για την καλή εκτέλεση και την πιστή τήρηση των όρων της παραχώρησης. 

 1. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του, που ισχύουν κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού. 
 2. Αποδεικτικό Δημοτικής Ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή του από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου και του Δήμου Σίφνου. 
 3. Απόσπασμα Ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση: 

α) του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στο διαγωνισμό,

β) των διαχειριστών σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 

γ) του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), ότι το απόσπασμα ποινικού μητρώου είναι λευκό και δεν προκύπτει κάποια από τις καταδίκες που αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα του διαγωνιζόμενου, διαφορετικά αυτό προκαλεί τον αποκλεισμό του από τον διαγωνισμό. 

 1. Ως εγγύηση, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το προτεινόμενο ελάχιστο μηνιαίο όριο του προσφερόμενου ανταλλάγματος ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία (για τη ΘΕΣΗ Α: 4.000€:12=333,33€, για τη ΘΕΣΗ Β: 4.000€:12=333,33€, για τη ΘΕΣΗ Γ: 4.000€:12=333,33€ και για τη ΘΕΣΗ Δ: 4.000€:12=333,33€). 

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται από τον πλειοδότη, μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας με άλλη εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου ανταλλάγματος η οποία παραμένει ως εγγύηση μέχρι της λήξης της παραχώρησης για την εξασφάλιση του εγκαίρου και εντός των υπό της διακήρυξης οριζομένων προθεσμιών καταβολής του ανταλλάγματος, και ως εγγύηση για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης. Μετά τη λήξη της παραχώρησης, την ολοσχερή εξόφληση των ανταλλαγμάτων και τη βεβαίωση του Δ.Λ.Τ. Σίφνου για την εκπλήρωση όλων των εκ της παραχώρησης υποχρεώσεων του πλειοδότη και σε προθεσμία ενός μήνα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον πλειοδότη. Όσον αφορά τους υπόλοιπους συμμετέχοντες οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής τους στον διαγωνισμό θα τους επιστραφούν εντός πέντε ημερών από την κατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας. 

 1. Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής τελευταίου εξαμήνου ή Υπεύθυνη δήλωση: 

 α) Προκειμένου περί φυσικών προσώπων: 

Ο προσφέρων δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

 β) Προκειμένου περί νομικών προσώπων:  

Δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση. 

Δεν βρίσκεται σε λύση ή και εκκαθάριση.  

Δεν βρίσκεται σε αναγκαστική διαχείριση. 

Δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 

Δεν έχει κινηθεί κατ’ αυτού διαδικασία διορισμού εκκαθαριστού. 

Άρθρο 8 

Οι ενδιαφερόμενοι για να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν στο Δ.Λ.Τ. Σίφνου την προσφορά τους το αργότερο μέχρι την ώρα 9.59 π.μ της 24/05/2022. Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προσωπικά ή με εκπροσώπους τους που θα έχουν σχετική εξουσιοδότηση (είτε με συμβολαιογραφική πράξη, είτε με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του εντολέα) ή ταχυδρομικώς σε φάκελο και με απόδειξη παραλαβής στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ , ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ Τ.Κ. 84003. Η Επιτροπή ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές αν είναι πλήρεις και σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. 

Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται. 

Οι πλειοδότες θα παρίστανται στη διαδικασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, (τόπο, ημέρα και ώρα) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Μετά την παραλαβή των προσφορών η Επιτροπή ελέγχει και μονογράφει τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά φύλλο. Όσες προσφορές κριθούν μη αποδεκτές, μετά την αξιολόγηση των

δικαιολογητικών συμμετοχής και την εξέταση των ενστάσεων που τυχόν υποβληθούν, απορρίπτονται από την συνέχεια της διαδικασίας. Ακολούθως, κάθε υποβληθείσα προσφορά ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και ο διαγωνισμός συνεχίζεται προφορικά μέχρι ανάδειξης του τελευταίου πλειοδότη. Κάθε προφορική προσφορά θα πρέπει να είναι ανώτερη κατά 2% τουλάχιστον της προηγούμενης ανώτερης προσφοράς. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συντάσσεται σχετικό πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού και πίνακας πλειοδοτικού διαγωνισμού, τον οποίο μετά το πέρας της διαδικασίας υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής και τους πλειοδότες. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των πλειοδοτών δεν υπογράψει αρκούν οι υπογραφές των μελών της επιτροπής και του πρώτου πλειοδότη. 

Άρθρο 9 

 1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού τελικά γίνεται στον εντός των όρων της διακήρυξης διαγωνιζόμενο με την υψηλότερη οικονομική προσφορά, έπειτα από σχετική απόφασή του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Σίφνου 
 2. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλει πρακτικό – γνωμοδότησή της με το οποίο μπορεί να προτείνει, την κατακύρωση του διαγωνισμού, τη ματαίωση ή επανάληψή του. Την τελική απόφαση λαμβάνει εντός 15 ημερών, εκτός αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που επιβάλουν αναβολή λήψεως απόφασης για εύλογο χρονικό διάστημα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ. Σίφνου λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω πρακτικό και τον πίνακα πλειοδοτικού διαγωνισμού. 
 3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ. Σίφνου επιφυλάσσει για τον εαυτό του το ανέλεγκτο δικαίωμα να διακόψει τη διαδικασία του διαγωνισμού, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς εξ αυτού να γεννάται προς τους υποψηφίους οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση από προσυμβατική ευθύνη ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο ή αιτία. Το Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σίφνου μπορεί να αποφασίσει εφόσον το αιτιολογήσει επαρκώς την κατακύρωση του διαγωνισμού στο όνομα όχι του τελευταίου πλειοδότη. Οι υποψήφιοι με μόνη τη συμμετοχή τους ρητά αποδέχονται τον ανωτέρω όρο και παραιτούνται από την προβολή σχετικών ενστάσεων, αξιώσεων, και διεκδίκησης τυχόν αποζημιώσεων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι λόγοι διακοπής της διαδικασίας μπορεί να είναι: 

α) Μη ικανοποιητικός αριθμός ενδιαφερομένων 

β) Μη ικανοποιητικό ύψος των οικονομικών προσφορών 

γ) Δημιουργία υποψίας ότι υπάρχει συνεννόηση μεταξύ των ενδιαφερόμενων για έλεγχο του αποτελέσματος της διαδικασίας 

δ) Λόγοι που ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία, τις ανάγκες και τα συμφέροντα του Δ.Λ.Τ. Σίφνου. 

Για τη διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού απαιτείται δημοσίευση στις εφημερίδες και η γνωστοποίηση της νέας περίληψης διακήρυξης δέκα (10) ημέρες νωρίτερα σύμφωνα με το άρθρο 28 του Π.Δ. 715/1979. 

Άρθρο 10 

 1. Ο αναδειχθείς πλειοδότης πρέπει υποχρεωτικά να προσέλθει στα γραφεία του Δ.Λ.Τ. Σίφνου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης σχετικής ειδοποίησης, για την παραλαβή της απόφασης παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης του χώρου. 
 2. Εάν ο αναδειχθείς πλειοδότης δεν προσέλθει εντός της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας να παραλάβει την απόφαση παραχώρησης, με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Σίφνου διατάσσεται η κατάπτωση υπέρ του Δ.Λ.Τ. Σίφνου της εγγύησης συμμετοχής του στον διαγωνισμό. Παράλληλα με απόφαση του Δ.Σ του ΔΛΤ Σίφνου καθορίζεται αν θα διενεργηθεί επαναληπτικός διαγωνισμός ή αν θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον αμέσως επόμενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγωνιζόμενο και θα του παραχωρηθεί το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης του χώρου. 
 3. Ο αναδειχθείς πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει το αργότερο έως την ημέρα παραλαβής της απόφασης παραχώρησης, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή

γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων που να καλύπτει ποσό ίσο με το διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου αντιτίμου, ως εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή θα παραμείνει στον Οργανισμό καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης, θα επιστραφεί δε άτοκα στο χρήστη μετά τη λήξη της περιόδου παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης και εφόσον διαπιστωθεί η εκπλήρωση όλων των εκ της διακήρυξης υποχρεώσεων αυτού. 

Άρθρο 11 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής σ’ αυτόν και της νομιμότητας διενέργειάς του, επιτρέπεται ένσταση. 

Η ένσταση υποβάλλεται προς το Δ.Λ.Τ. Σίφνου ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

β) Κατά της συμμετοχής ενδιαφερομένου σ’ αυτόν ή της νομιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού και εντός της επομένης ημέρας από τη λήξη του. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή ανακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Μετά το πέρας και της εικοσιτετραώρου προθεσμίας για την υποβολή των ενστάσεων, η επιτροπή θα ολοκληρώνει το πρακτικό (στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι απόψεις της, σε περίπτωση ένστασης) και στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής θα εκδώσει την σχετική απόφαση κατακύρωσης. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους εκτός από τους προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. Επί των ενστάσεων αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ. Σίφνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. 

Άρθρο 12 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν ευθύνεται έναντι του πλειοδότη, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση των μισθωμάτων ή και λύση των συμβάσεων άνευ αποχρώντος λόγου και δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του πλειοδότη, καθώς δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά, φθορά, βλάβη, που ήθελε προκληθεί στις ξαπλώστρες – ομπρέλες ή στον παραχωρούμενο χώρο από οποιαδήποτε αιτία και οποιοδήποτε λόγο και ο πλειοδότης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση από τις τυχόν ζημιές. 

Άρθρο 13 

Ο τελευταίος πλειοδότης υπόκειται στις υποχρεώσεις του ν.2971/2001 καθώς και στους όρους και τις προϋποθέσεις της αρ. 8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκυκλίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας: «Οδηγίες για την εκμετάλλευση της Ζώνης Λιμένα στα πλαίσια της παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης των χώρων αυτής» . 

 1. Να μην παρακωλύεται και να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά μήκος της παραλίας αλλά και η προσέγγιση του προς τη θάλασσα. Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να μην παρεμποδίζει αλλά να διευκολύνει αυτούς που επιθυμούν να κάνουν χρήση του υπόλοιπου χώρου που απομένει μετά την τοποθέτηση των ομπρελών και απαγορεύεται η τοποθέτηση εξοπλισμού στη ζώνη πλάτους τουλάχιστο πέντε μέτρων από του κύματος της θάλασσας και έως του παραχωρημένου χώρου. 
 2. Ο παραχωρησιούχος θα διατηρεί τον χώρο που του παραχωρείται καθαρό και θα συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της οικείας Λιμενικής Αρχής.
 3. Σε περίπτωση που αποφασισθεί από τον φορέα διοίκησης η κατασκευή λιμενικών ή άλλων δημοσίου συμφέροντος ή εξυπηρετούντων την κοινή χρήση έργων στον παραχωρούμενο χώρο ή αλλαγή χρήσης αυτού, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει την χρήση του μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμιά αξίωση για αποζημίωση. 
 4. Ο παραχωρούμενος χώρος θα παραδοθεί στην προτέρα του κατάσταση μετά τη λήξη της παραχώρησης. 
 5. Ο παραχωρησιούχος δεν επιτρέπεται να μεταβιβάσει ολικά ή μερικά το δικαίωμά του σε άλλον ή να συνάψει οποιαδήποτε σχέση γι’ αυτό, με ή χωρίς αντάλλαγμα (π. χ. υπεκμίσθωση κ.λ.π.) που να αφορά την έκταση που παραχωρήθηκε ή τις εγκαταστάσεις και γενικά τα έργα πάνω σε αυτή, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Σε κάθε περίπτωση επιβάλλεται η εφαρμογή των διατάξεων περί παραχωρήσεων ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρων, τηρουμένης της διαδικασίας που αναλύεται στην παρούσα εγκύκλιο. 
 6. Το παραχωρούμενο δικαίωμα χρήσης του χώρου μπορεί να ανακληθεί εκ μέρους του Δημοσίου για λόγους Εθνικής ανάγκης, άμυνας και ασφάλειας της Χώρας. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται ο ενδιαφερόμενος να εγκαταλείψει την χρήση του χώρου μέσα σε τακτή προθεσμία χωρίς καμιά αξίωση από το Δημόσιο ή τον φορέα διοίκησης λιμένα για αποζημίωση. Με μέριμνα του ενδιαφερομένου, θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας και της παραλίας, σύμφωνα με το Ν.743/77 (ΦΕΚ 319 Α’ /17-10- 77) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 7. Απαγορεύεται η εκτέλεση έργων διαμόρφωσης του παραχωρημένου χώρου και κάθε μεταβολή αυτού από επιχωματώσεις, προσχώσεις θαλασσίων εκτάσεων κ. λπ. 8. Η παράβαση των διατάξεων του νόμου και η παράβαση των όρων και περιορισμών που έχουν τεθεί στην πράξη παραχώρησης καθώς και η μεταβολή του σκοπού ή της χρήσης της παραχώρησης ή της έκτασης που έχει παραχωρηθεί για χρήση, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση του παραχωρησιούχου αζημίως για τον φορέα διοίκησης λιμένα, για την οποία εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη, η οποία κοινοποιείται σε αυτόν, στην οικεία Λιμενική Αρχή και στην Κτηματική Υπηρεσία. 
 8. Απαγορεύεται στον παραχωρησιούχο να προβεί σε οποιαδήποτε κατασκευή μόνιμου ή προσωρινού χαρακτήρα έργου.  

Η παραχώρηση γίνεται για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε κατασκευή που συνδέεται μόνιμα με το έδαφος (π.χ. πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, επιχωματώσεις κ.λ.π.). Σε κάθε περίπτωση παραχώρησης απλής χρήσης χερσαίας ζώνης λιμένα εφαρμόζονται οι ελάχιστες δυνατές διαμορφώσεις ώστε να διατηρείται η μορφολογία των ακτών και η ακεραιότητα της ακτογραμμής. Δεν επιτρέπονται επιχωματώσεις ή άλλες διαμορφώσεις με τη χρήση μηχανημάτων πέραν του κοσκινίσματος με στόχο τον καθαρισμό της άμμου. Με την επιφύλαξη της υποχρεωτικής τοποθέτησης διαδρόμου πρόσβασης προς την ακτογραμμή, για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ στους παραχωρούμενους χώρους επιτρέπεται η τοποθέτηση διαδρόμων πρόσβασης τοποθετημένων τόσο παράλληλα όσο και κάθετα στην ακτή, πλάτους μέχρι 0,80μ. στο επίπεδο της άμμου ή ελάχιστα εκατοστά πάνω από αυτή (για λόγους οριζοντίωσης της επιφάνειας βάδισης). Στις κατασκευές διαμορφώσεις εντός του παραχωρηθέντος χώρου για τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά το δυνατόν φυσικά υλικά φιλικά και εναρμονισμένα με το περιβάλλον χωρίς εξεζητημένους χρωματισμούς. Τέτοια υλικά είναι αυτά που συνήθως εμπεριέχουν καθόλου ή ελάχιστη επεξεργασία και η χρήση τους δεν συνεισφέρει στην κατασπατάληση ορυκτών πόρων. 

 1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρησιμοποίηση χώρου μεγαλύτερης έκτασης από τον παραχωρηθέντα, θα εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2971/2001 (Α’- 285), η οποία παραπέμπει στις διατάξεις περί προστασίας δημοσίων κτημάτων. (Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής και Πρωτοκόλλου Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία.)
 2. Για την πράξη – απόφαση παραχώρησης δεν έχουν εφαρμογή οι προστατευτικές διατάξεις του Π.Δ. 34/1995 «Κωδικοποίησης διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων.» 12. Ο χρήστης θα διατηρεί το χώρο καθαρό με δικά του έξοδα. Υποχρεούται να λαμβάνει κάθε φορά τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και από τις περιστάσεις επιβαλλόμενα μέτρα, για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς ή ατυχήματος στις εγκαταστάσεις ή σε τρίτους στον παραχωρούμενο χώρο, για τα οποία πάντως είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Ο χρήστης έχει την πλήρη ποινική και αστική ευθύνη για οτιδήποτε συμβεί σε πρόσωπα και πράγματα στον παραχωρούμενο χώρο. 
 3. Ο παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος επίσης να μην παρεμποδίζει αλλά να διευκολύνει αυτούς που επιθυμούν να κάνουν χρήση του υπόλοιπου χώρου που απομένει μετά την τοποθέτηση των ομπρελών. 
 4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ηχητικών συστημάτων στο δημόσιο χώρο. 

Άρθρο 14 

Κάθε παράβαση εκ μέρους του πλειοδότη των όρων της παρούσης διακήρυξης παρέχει στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σίφνου το δικαίωμα καταγγελίας, αζημίως για αυτόν της παραχώρησης. 

Άρθρο 15 

Σε περίπτωση εγκατάλειψης του μισθίου, για λόγους ανωτέρα βίας (υγείας κ.λ.π) προ της παρέλευσης της τριετούς μίσθωσης, τότε το θέμα θα τίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ. Σίφνου. 

Άρθρο 16 

Περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας θα δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα, στην έδρα του νομού Κυκλάδων , καθώς και στην ιστοσελίδα του Δ.Λ.Τ Σίφνου. Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη ή το αποτέλεσμα αυτής κριθεί ασύμφορο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ. Σίφνου, η δημοπρασία θα επαναληφθεί με τους ίδιους όρους μετά την πάροδο δέκα ημερών από δημοσίευση σχετικής περίληψης διακήρυξης στην ημερήσια εφημερίδα του νομού της έδρας του Δ.Λ.Τ. Σίφνου. 

Άρθρο 17 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της σχετικής διακήρυξης από τα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σίφνου (Τηλ: 2284360329) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΘΕΣΗ Γ 

ΠΛΑΤΥ ΓΙΑΛΟΣ ΣΙΦΝΟΥ – ΕΚΤΑΣΗ 200ΤΜ (8ΜΧ25Μ) 

Advertisements

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ