ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13/21-06-2022

(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΘΕΜΑ 1: Μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων στην ΤτΕ σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 67325-16.09.2021 έγγραφο του ΥΠΕΣ. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η μεταφορά του ποσού των 30.000€ στο λογαριασμό που τηρεί το ΔΛΤ Σίφνου στην ΤτΕ. 102
ΘΕΜΑ 2: Έκδοση απόφασης παραχώρησης χώρου ως Υδατοδρομίου, σύμφωνα με το υπ’ αρ. πρωτ.: 3113.10-74/37570/22 έγγραφο της Δ/νσης Λιμενικής Πολιτικής. Αναβάλλεται ΟΜΟΦΩΝΑ λόγω αναμονής απόφασης του ΣτΕ 103
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών Σίφνου (ΘΕΣΗ Α), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ α) το πρακτικό της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την παραχώρηση χώρου 250,00 τ.µ στη χερσαία ζώνη λιμένα Καμαρών Σίφνου (ΘΕΣΗ Α), για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών και κατακυρώνει αυτήν στην κα Μαντζουράνη Γεωργία, β) η χρέωση της κας Μαντζουράνη Γεωργίας με το ποσό των 57,35€ σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης και γ) η παραχώρηση έως 31/12/2024, του παραλιακού χώρου στη θέση Α στο λιμένα Καμαρών, στην κα Μαντζουράνη Γεωργία, με ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης 4.200,00€ πλέον των νόμιμων κρατήσεων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση 104
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Καμαρών Σίφνου (ΘΕΣΗ Β), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ α) το πρακτικό της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την παραχώρηση χώρου 250,00 τ.µ στη χερσαία ζώνη λιμένα Καμαρών Σίφνου (ΘΕΣΗ Β), για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών και κατακυρώνει αυτήν στον κ. Γκούμα Νικηφόρο, β) η χρέωση του κ Γκούμα Νικηφόρου με το ποσό των 57,35€ σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης και γ) η παραχώρηση έως 31/12/2024, του παραλιακού χώρου στη θέση Β στο λιμένα Καμαρών, στον κ. Γκούμα Νικηφόρο, με ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης 4.200,00€ πλέον των νόμιμων κρατήσεων, με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση.  105
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης Πλατύ Γιαλού Σίφνου (ΘΕΣΗ Γ), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ α) το πρακτικό της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση χώρου 200,00 τ.µ στη χερσαία ζώνη λιµένα Καμαρών Σίφνου (ΘΕΣΗ Γ), για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών και κατακυρώνει αυτήν στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Πλατύ Γιαλού “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”, β) η χρέωση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Πλατύ Γιαλού “Η ΠΡΟΟΔΟΣ” με το ποσό των 57,35€ σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης και γ) η παραχώρηση έως 31/12/2024,  του παραλιακού χώρου στη θέση Γ στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου, στον Εξωραϊστικό Σύλλογο Πλατύ Γιαλού “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”, με ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης 4.200,00€ πλέον των νόμιμων κρατήσεων, με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση.  106
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση ή μη του πρακτικού της φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης τμήματος χερσαίας ζώνης Πλατύ Γιαλού Σίφνου (ΘΕΣΗ Δ), για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ α) το πρακτικό της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την παραχώρηση χώρου 200,00 τ.µ στη χερσαία ζώνη Πλατύ Γιαλού Σίφνου (ΘΕΣΗ Δ), για την τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών και κατακυρώνει αυτήν στην κα Μαντζουράνη Μελπομένη-Ελευθερία, β) η χρέωση της κας Μαντζουράνη Μελπομένης-Ελευθερίας με το ποσό των 57,35€ σύμφωνα με το άρθρο 5 της διακήρυξης και γ) η παραχώρηση έως 31/12/2024, του παραλιακού χώρου στη θέση Δ στον Πλατύ Γιαλό, στην κα Μαντζουράνη Μελπομένη-Ελευθερία, με ετήσιο αντάλλαγμα παραχώρησης 4.200,00€ πλέον των νόμιμων κρατήσεων, με τους όρους που αναφέρονται στην απόφαση. 107
ΘΕΜΑ 7: Εξειδίκευση πίστωσης Κ.Α 70.7135.0002 Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η αναγκαιότητα της δαπάνης «Προμήθεια ειδών οδοσήμανσης» και η εξειδίκευση της πίστωσης του Κ.Α. 70.7135.0002 με τίτλο «Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού» συνολικής αξίας (χιλίων επτακοσίων ευρώ) (1.700€). 108
ΘΕΜΑ 8: Αίτηση του κ. Μουστάκα Πέτρου για παραχώρηση χώρου στη Ψάθη Κιμώλου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΤΟ ΜΙΝΙ”.  Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 24τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, για τοποθέτηση ομπρελών σκίασης, στην περιοχή Ψάθη Κιμώλου, αντί του ετήσιου ανταλλάγματος 20€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 109
ΘΕΜΑ 9: Αίτηση του κ. Ραπτόπουλου Κωνσταντίνου (ΒΕΝΑΚΗΣ Γ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “LOST BAY”. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 101,71τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, deck, ομπρελών, ξαπλωστρών, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου, αντί του ετήσιου ανταλλάγματος 25€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 110

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

****************************************************

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΙΦΝΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς τις άδειες ελλιμενισμού στο Φάρο) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/22-06-2022 

(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡ. ΑΠΟΦ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1: Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση σε συζήτηση της αίτησης αναστολής με αρ. κατάθεσης δικογράφου εδ76/29-04-2022, ενώπιον του ΣτΕ στις 29-06-2022. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ  111
ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2: Αίτηση του κ. Μαζαρού Ελευθερίου (ΕΛ. ΜΑΖΑΡΟΣ – ΧΡ. ΜΑΝΩΛΑΤΟΥ ΟΕ) για παραχώρηση απλής χρήσης χώρου 114τμ στην περιοχή Καμάρες Σίφνου (Α.Π: 145/02-02-2022)  Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 114τμ (εκ των οποίων τα 42,75τμ είναι ξύλινο deck), σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για τοποθέτηση ξύλινου πατώματος, τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 112
ΘΕΜΑ 1: Αίτηση της κας Φασόλη Μαρίας (ΕΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΙΦΝΟΥ ΕΕ) για παραχώρηση χώρου στην περιοχή Φάρος Σίφνου. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 51,50τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Φάρος Σίφνου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 113
ΘΕΜΑ 2: Αίτηση της κας Βενιού Αικατερίνης Μαρίας για παραχώρηση χώρου στις Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΣΥΡΜΑ”. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση 118,87τμ (εκ των οποίων τα 22,93τμ είναι ξύλινο deck), σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ξαπλωστρών και πανιού σκίασης, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 114
ΘΕΜΑ 3: Αίτηση του κου Cinquebani Fabio για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “AMANDA BOAT – SIFNOS CRUISES”. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση 9τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Πλατύς Γιαλός Σίφνου. για τοποθέτηση ομπρέλας, έναντι του ποσού των 120€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 115
ΘΕΜΑ 4: Αίτηση της κας Παππά Βαρβάρας (NIVA OE) για παραχώρηση χώρου στις Καμάρες Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “NIVA SEA PARK” Εγκρίνεται ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η παραχώρηση 9τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Καμάρες Σίφνου, για την κατασκευή απλού ξύλινου σκελετού (κιόσκι) άνευ στεγάστρου (με πανί σκίασης) σύμφωνα με την υποβληθείσα τεχνική περιγραφή, που θα χρησιμοποιηθεί ως εκδοτήριο εισιτηρίων και ως χώρος φύλαξης 116

 

σωσιβίων της εγκατάστασης,έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων).
ΘΕΜΑ 5: Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου (Α ΛΑ ΜΕΡ ΣΙΦΝΟΣ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “Α ΛΑ ΜΕΡ”. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση 10τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Πλατύ Γιαλός Σίφνου, για την τοποθέτηση ομπρέλας, έναντι του ποσού των 120€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 117
ΘΕΜΑ 6: Αίτηση του κ. Κοντογιάννη Νικολάου για παραχώρηση χώρου στον Πλατύ Γιαλό Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “BLOOMARINE”. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση 10τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Πλατύ Γιαλός Σίφνου, για την τοποθέτηση ομπρέλας, έναντι του ποσού των 120€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 118
ΘΕΜΑ 7: Αίτηση του κ. Δημητριάδη Δημητρίου (ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΑΡΑΒΟΥ Ο.Ε) για παραχώρηση χώρου στο Φάρο Σίφνου για την επιχείρηση με διακριτικό τίτλο “ΛΥΧΝΟΣ”. Εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ η παραχώρηση χώρου 83,70τμ, σύμφωνα με το υποβληθέν τοπογραφικό, στην περιοχή Φάρος Σίφνου, για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, έναντι του ποσού των 23€/τμ (πλέον των νόμιμων επιβαρύνσεων). 119
ΘΕΜΑ 8: Αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού σκαφών Α) στον Πλατύ Γιαλό, Β) στις Καμάρες και Γ) στο Φάρο Σίφνου. Α1) Απορρίπτεται ΟΜΟΦΩΝΑ η αίτηση των κ.κ. Μαρτζούκου Μιχαήλ και Cinquebani Fabio για επαναφορά των σκαφών τους στις παλιές θέσεις και τα σκάφη τους θα μετακινηθούν στις θέσεις που ορίζονται από την 89/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΥΑΟΡΙΦ-ΑΝΔ) απόφαση του ΔΛΤ Σίφνου. Α2) Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι παρακάτω αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού για το έτος 2022 στο Αλιευτικό Καταφύγιο Πλατύ Γιαλού: Βενάκης Μικόλαος “ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ”, “ΧΑΡΜΟΝΙ” ΘΕΣΗ 31 – Λουρέζος Νικόλαος “ΑΠΝΟΙΑ”, ΘΕΣΗ 44 -Κακάκης Νικόλαος “ΚΑΠΕΤΑΝ ΝΙΚΗΤΑΣ” ΘΕΣΗ 52. Α3) Απορρίπτεται ΟΜΟΦΩΝΑ η αίτηση του κ. Παπαπαύλου καθώς α) το σκάφος δεν είναι επαγγελματικό και β) η αίτηση κατατέθηκε καθυστερημένα και καθώς οι θέσεις έχουν αναπροσαρμοστεί λόγω υδατοδρομίου, υπάρχει έλλειψη θέσεων.  

Β) Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι παρακάτω αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού για το έτος 2022 στις Καμάρες, στις θέσεις που είχαν τα προηγούμενα χρόνια: Λιβανού Ευγενία-Αγάθη “ΕΒΑΛΤΗ”, Βαζακόπουλος Αναστάσιος “ΜΠΑΛΑΓΚΑΝ”, Σεϊμανίδης Παναγιώτης “ΠΑΜΕ ΝΤΟΛΥ”. 

Γ) Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι παρακάτω αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού για το έτος 2022 στο Φάρο: Φέκκας Αχιλλέας “ΝΗΣΩ”,

120

 

Φέκκας Αχιλλέας “ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ”, Χριστοδουλάκης Ιωάννης “ΝΑΦΑΝΚΙΚΟΤΕΣ”, Θεολόγος Μιχαήλ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, Κουτρούλης Κωνσταντίνος “ΣΤΙΓΚΡΕΪ”.
ΘΕΜΑ 9: Αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού σκαφών στην Ψάθη Κιμώλου. Εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ οι παρακάτω αιτήσεις για θέσεις ελλιμενισμού για το έτος 2022 στη Ψάθη Κιμώλου, στις θέσεις που έχει υποδείξει το Λ.Σ Κιμώλου: Σάρδης Χαράλαμπος “ΚΟΡΑΛΙΑ”, Μαθιουδάκης Σταύρος “ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΓΚΟΣ”. 121

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ  

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Advertisements