ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίφνος, 8 Ιουνίου 2022
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: – 3083 –
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το
άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021
εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας προσκαλώ στις 9 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη έως τις 10:30 π.μ.,
σε κατεπείγουσα (διά περιφοράς) συνεδρίαση με θέμα:
 Έκδοση ψηφίσματος, μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του ιατρού Θωμά Γοζαδίνου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σίφνου

ΧΡΥΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Advertisements